Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Instituttstruktur - Ingeniørvitenskap IVT styremøte 14. mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Instituttstruktur - Ingeniørvitenskap IVT styremøte 14. mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Instituttstruktur - Ingeniørvitenskap IVT styremøte 14. mars 2016

2 2 Styrevedtaket 1.Styret vedtar følgende fakultetssammensetting for NTNU: – Fakultet A: Ingeniørvitenskap. – Fakultet B: Naturvitenskap, bioingeniørfag – Fakultet C: Matematikk, informatikk, elektroteknikk – Fakultet D: Humaniora – Fakultet E: Helsefag, sykepleiefag, medisin, radiografi og audiologi. – Fakultet F: Samfunnsvitenskap, psykologi, sosialfag, vernepleiefag, utdanningsvitenskap. – Fakultet G: Økonomi. – Fakultet H: Arkitektur, billedkunst, produktdesign. Innenfor rammen av styrets vedtak gis rektor i fullmakt å avgjøre fagområder for hvert enkelt fakultet og ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Faglig tilhørighet skal være et hovedprinsipp. 2.NTNUs inndeling i institutter utredes på grunnlag av vedtakets pkt. 1. Rektor fremmer sak om instituttstruktur til styrets møte i august. Den faglige virksomheten ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund kan organiseres i egne institutter eller seksjoner 3.Det fremmes sak om navn på fakultetene til styrets møte 14.04.2016. 4.NTNU Vitenskapsmuseet består som enhet på samme nivå som fakulteter. 5.Endringer i NTNUs organisering i fakulteter og institutter trer i kraft 01.01.2017, parallelt med iverksettelse av endringer i NTNUs administrative organisering

3 3 Mulige fakultetsnavn Norsk navnEngelsk navn Fak AFakultet for ingeniørvitenskapFaculty of Engineering Fak BFakultet for naturvitenskapFaculty of Science Fak CFakultet for informasjonsteknologiFaculty of Informatics Fak DFakultet for humanioraFaculty of Humanities Fak EFakultet for helseFaculty of Health Fak FFakultet for samfunns- og utdanningsvitenskapFaculty of Social and Educational Sciences Fak GFakultet for økonomiFaculty of Economics Fak HFakultet for arkitekturFaculty of Architecture

4 4 Fakultet A - Ingeniørvitenskap IVT unntatt IPD (885) Deler av TØL i Gjøvik (77,1) –Seksjon for bygg, geomatikk og realfag –Seksjon for elektro og maskin (inkl. fornybar energi) –Seksjon for økonomi Maritim teknologi og operasjoner i Ålesund (49) Deler av Ingeniør og realfag i Ålesund (39) –Bygg –IKT –Realfag Deler av Fakultet for teknologi i Trondheim –Institutt for bygg og miljø (15) –Institutt for maskinteknikk og logistikk (17)

5 5 Mandat IVTs arbeidsgruppe Utrede to til fire alternative modeller for en revidert instituttstruktur for det nye IVT-fakultetet basert på faglig slektskap med utgangspunkt i: –Et målbilde for IVT-fakultet i 2020 –Kriteriene fra utredning av faglig organisering: –Laboratorierapporten Eksisterende faggrupper skal i størst mulig grad beholdes, men institutt-tilknytning kan vurderes

6 6 Hvorfor ny instituttstruktur på IVT Fusjon (herunder Rektors fusjonsmål) Oppnå kraftfulle enheter med strategisk evne og økonomisk handlefrihet Nå mål om høye ambisjoner (NTNU Toppforsk og NTNU Toppundervisning) Oppfylle IVTs målbilde (fra Oppdalsseminaret) Muliggjøre tverrfaglig samarbeid Mer effektiv ledelse og lokal administrasjon med større grad av lokalt selvstyre Fem modeller basert på faglig slektskap

7 7 Modell A – Ingen deling av institutter

8 8 Modell B – Ingeniørdisipliner som institutter

9 9 Modell C – Samling av byggmiljøet i ett institutt uten omfattende deling av institutter

10 10 Modell D – Samling av Perleportmiljøet – styrking av materialteknikk

11 11 Modell E – Samling av mekanikkmiljøet

12 12 Omfang av organisasjonstilpasning OrganisasjonsendringModell AModell BModell CModell DModell E Endringsindeks283664 128 Instituttsammenslåinger (s)33333 Institutter påvirket (p)68777 Faggruppe-separasjoner (g)00113 ImplementeringskompleksitetModeratMiddelsHøy Meget høy

13 13 Vurderingskriterier SWOT Kriteriene fra Rektors utredning av faglig organisering: –Faglig identitet –Faglig synergi –Ledelse, medvirkning og medbestemmelse –Strategisk evne og økonomisk handlingsrom IVTs målbilde for utdanning, forskning, samfunnsbidrag og organisasjon Laboratorietilknytning Rektors fusjonsmål

14 14 SWOT-analyse Kriterium/målModell AModell BModell CModell DModell E Faglig identitet++++++ Faglig synergi+++++ Ledelse, medvirkning+0–0– Strategisk evne++++ +++ Målbilde utdanning++++0+ Målbilde forskning++0++ Målbilde samfunnsbidrag+++ ++ Målbilde organisasjon+––0+ Laboratorietilknytning+++ – Fusjonsmål utdanning+++++ Fusjonsmål forskning++0++ Fusjonsmål nyskaping+++++ Fusjonsmål synlighet++ + ++

15 15 Videre prosess ved IVT Arbeidsgruppens rapport er sendt Dekanus Arbeidsgruppens rapport er publisert på intranett (fakultetskanalen) Ny gruppe ledet av Dekanus tar ansvar for videre bearbeiding og medvirkningsprosess Instituttstruktur tema på dialogmøtene (allmøtet)

16 16 Mandat utredning av instituttstruktur Fakultetene skal utarbeide forslag til instituttstruktur innen 15.05.2016 Styrets vedtak i S-sak /2016 skal legges til grunn for utredningen Rektors vedtak iht. fullmakt fra styret om plassering av fagområder i fakulteter skal også legges til grunn Det skal fortrinnsvis legges fram alternative forslag til instituttstruktur Primært legges fram forslag til instituttstruktur som følger av endringer i fakultetenes faglige sammensetning etter fusjonen NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund utreder forslag til organisering av sin faglige virksomhet i stedlige institutter og fagseksjoner under institutter lokalisert i Trondheim Der det er hensiktsmessig skal det også foreslås organisering av enheter på nivå under institutter (4. nivå) Forslag skal inkludere navn på foreslåtte institutter

17 17 Rektors utredningsgruppe Ingvald Strømmen (leder) Harald Ellingsen, Marin teknologi IVT Egil Tjåland, Petroleumsteknologi IVT Torgeir Welo, Produktutvikling og materialer IVT Karl Vincent Høiset, Konstruksjonsteknikk IVT Anne Rossvoll IVT Torbjørn Skogsrød, NTNU i Gjøvik Hans Petter Hildre, NTNU i Ålesund 1 – 2 representanter fra Fakultet for teknologi Arild Clausen, TEKNA (utpekt av LOSAM) 1 studentrepresentant Helge Klungland (observatør) Asbjørn Rolstadås (sekretær) Det tas sikte på å avholde to arbeidsmøter Bred medvirkningsprosess

18 18 To hovedspørsmål Hvilke av de fem modellene (A – E) skal tas med videre? Hvordan skal de tidligere høgskolene innpasses? 1.Instituttene ved Fakultet for teknologi integreres i IVT Hele TØL utgjør eget institutt på Gjøvik Maritim teknologi og Ingeniør/realfag i Ålesund utgjør eget institutt 2.Instituttene ved Fakultet for teknologi integreres i IVT Deler av TØL utgjør eget institutt på Gjøvik Maritim teknologi og deler av Ingeniør/realfag i Ålesund utgjør eget institutt 3.Instituttene ved Fakultet for teknologi integreres i IVT Deler av TØL på Gjøvik integreres i IVT Maritim teknologi og deler av Ingeniør/realfag i Ålesund integreres i IVT

19 19 Utredningsgruppens møte 4. mars Det arbeides videre med modellene A og C for IVT Gjøvik går inn med deler av TØL som eget institutt Ålesund går inn med eget institutt som omfatter både Marin teknologi og Ingeniør/realfag Instituttene i Gjøvik og Ålesund får et bransjeansvar Utkast til innstilling overfor Rektor diskuteres på neste møte (15. april) Innstillingen sendes på høring Innstilling leveres Rektor 15. mai


Laste ned ppt "Instituttstruktur - Ingeniørvitenskap IVT styremøte 14. mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google