Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27.05.2015. Boligpolitisk strategi - prosess > Kommuneplan 2014 > Utfordringsdokument 2014 > 1. gangs behandling i FSK/ PSN juni 2015 > Høring juni –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27.05.2015. Boligpolitisk strategi - prosess > Kommuneplan 2014 > Utfordringsdokument 2014 > 1. gangs behandling i FSK/ PSN juni 2015 > Høring juni –"— Utskrift av presentasjonen:

1 27.05.2015

2 Boligpolitisk strategi - prosess > Kommuneplan 2014 > Utfordringsdokument 2014 > 1. gangs behandling i FSK/ PSN juni 2015 > Høring juni – september 2015 > 2.gangs behandling og endelig vedtak i kommunestyret

3 Boligbygging i planperioden 2014 - 2026 (antall boliger) 800 2400 700 Kommuneplan for Asker 2014 - 2026

4 Boligpotensialet i kommuneplanen (antall boliger) 1200 600 1600 1000 + 500 5000? KDP Kommuneplan for Asker 2014 - 2026

5 Mål fra KP og HP > 1,5 % befolkningsvekst årlig i perioden > 350 nye boliger i året > 75 % leiligheter og rekkehus > 50 nye rimelige boliger årlig, inklusiv BOSO HP side 42 KP side 15 og 16

6 Kommunestyrets vedtak desember 2014 > I praktisering av vedtatt kommuneplan er det et mål at det i arbeidet med utforming av reguleringsplaner tas hensyn til utfordringer knyttet til segregering slik at man får et bærekraftig og variert miljø. Dette bør også legges til grunn og gjenspeiles i den kommende boligpolitiske strategien.

7

8 Befolkningsstatistikk Asker

9

10 Nybygde boliger

11

12 Åmotåsen 27 365 kvm regulert til bolig Gullhella 89 241 kvm uregulert

13 Virkemidler > Plan- og bygningsloven –Arealplaner –Utbyggingsavtaler > Kommunal eiendomspolitikk > Husbankens låne og støtteordninger > Kommunale tjenester og støtteordninger

14 Virkemidler, plan- og bygningsloven Juridisk bindende arealplaner Planreserve og planleggingsressurser Lokalisering av boligfelt/bebyggelse fastsettes i arealplan Krav til boligtype, boligsammensetning og utnyttelse fastsettes i arealplan Reduserte krav til universell utforming, uteoppholdsarealer og lavere parkeringsnorm fastsettes i arealplan og utbyggingsavtale Bestemmelser som åpner for bruk av urbant jordskifte i reguleringsplan vurderes der det er aktuelt.

15 Leilighetsfordeling Norm for leilighetsfordeling i reguleringsplaner med mer enn 150 boliger: Minimum 20 prosent av leilighetene skal være små leiligheter mellom 30-50 m2 Minimum 20 prosent av leilighetene skal være minst 80 m2. 10 prosent av disse boligene skal være over 100 m2 og ligge på bakkeplan, med mulighet til en privat forhage. I områder med spesielle utfordringer knyttet til segregering, skal boligsammensetning være et sentralt tema ved regulering av nye boligfelt. Eksisterende boligsammensetning i nærområdet skal vurderes og krav til boligsammensetning og leilighetstyper i de nye byggefeltene settes ut i fra dette.

16 Virkemidler, plan- og bygningsloven Utbyggingsavtaler Aktiv bruk av utbyggingsavtaler Bruk av anleggsbidragsmodellen vurderes –Teknisk og grønn infrastruktur –Samordning av grunneiere for å få til gjennomføring av plan –MVA refusjon gjennom anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen vurderes –Kommunal forskuttering vurderes –Kommunal gjennomføring vurderes –Boligpolitiske tiltak (antall boliger, størrelse og bygningens utforming, fortrinnsrett til kjøp til markedspris)

17 Virkemidler – kommunal eiendomspolitikk Strategisk kjøp av eiendom vurderes i forbindelse med strategi for kommunal eiendom Salg av kommunal eiendom med krav til kvalitet, pris og sluttbruker Kjøp og utvikling av kommunale boliger Salg av kommunale utleieboliger i planesone Hagaløkka/Askerlia, slik at antall kommunale boliger i dette området tilsvarer gjennomsnittet for Asker Fortsatt øremerke noen kommunale boliger som personalboliger i rekrutteringsøyemed Vurdere bruk av «leie til eie» som virkemiddel for at flest mulig skal kunne eie egen bolig

18 Virkemidler – kommunal eiendomspolitikk Samarbeide med private utleieaktører Vurdere bruk av tilvisningsavtaler Ved framtidig utvikling av Hønsjordene vil det bli vurdert om det, på deler av området, skal utvikles et utleieprosjekt hvor Asker kommune får tilvisningsrett på en andel av utleieboligene. Bruk av Asker Eiendomsforvaltning AS til å bygge boliger for vanskeligstilte Vurdere bruk av Stiftelsen Ungdomsboliger til å bygge rimelige utleieboliger for ungdom

19 Betinget salg av kommunal eiendom Priskonkurranse. Utsalgspris på et gitt antall av boligene (40%) skal være ti prosent under markedspris (definert). Kjøper av boligene skal være førstegangsetablerere (?) Subsidien videreføres til neste kjøper (?) Foreslås gjennomført på Åmotåsen. Forslag til konkurranse fremmes som egen sak høst 2015.

20 Virkemidler - Husbanken Virkemidler rettet mot innbyggerne - Bostøtte - Startlån - Tilskudd til etablering i egen bolig - Tilskudd til tilpasning Støtteordninger rettet mot kommunen og private utbyggere - Grunnlån - Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem - Tilskudd til utleieboliger - Kompetansetilskudd- bærekraftig bolig- og byggkvalitet

21 Virkemidler – Kommunale støtteordninger Kommunal husleiestøtte Sosialhjelp

22 Innspill i høringsperioden > 13 merknader > Problematisering av «rimelig bolig» > Modulbaserte trekonstruksjoner, rasjonell og effektiv utbygging for å tilrettelegge for rimelige og gode boliger for blant annet barnefamilier > Utfordringer knyttet til segregering, to nye strategier > Omtale av Borgenprosjektet > Kobling til Folkehelseplan «2015 – 2026 » og «Omsorgstjenester for eldre 2015 – 2026» > Presisering av Husbankens virkemidler > Språklig rettelse

23 Definisjon av rimelig bolig –Definisjonen skal stå seg over tid –Bør kunne måles –Salg og utleie –Bør følge markedet –Enkel og nøktern standard –Begrenset størrelse –Nye boliger Brukte boliger er i gjennomsnitt ca 25% rimeligere enn nye boliger (SSB 2014, gjelder eneboliger). Bruktboligmarkedet større enn nyboligmarkedet

24 Definisjon av rimelig bolig > «Rimelig bolig er en ny bolig som ligger 10 prosent eller mer under markedspris for nye boliger av samme type i samme område» > Nytt forslag: > «En ny rimelig bolig er en ny bolig med enkel og nøktern standard som på salgstidspunktet ligger 10 prosent eller mer under gjennomsnittlig markedspris for nye boliger av samme boligtype i samme område. En rimelig bolig skal primært være tilpasset brukergruppen førstegangsetablerere, småhusholdninger og lavinntektsgrupper sine investeringsmuligheter og arealbehov» > Leiebolig, gjengs leie

25 Boligpolitisk strategi – videre prosess > Endelig behandling av «Boligpolitisk strategi for Asker 2014 – 2026» > Salg av Åmotåsen, egen sak > Vurdere bruk av Asker Eiendomsforvaltning AS for å gjennomføre et boligprosjekt for vanskeligstilte, egen sak > Vurdere bruk av Stiftelsen Ungdomsboliger for å utvikle et rimelig utleieprosjekt for ungdom, egen sak


Laste ned ppt "27.05.2015. Boligpolitisk strategi - prosess > Kommuneplan 2014 > Utfordringsdokument 2014 > 1. gangs behandling i FSK/ PSN juni 2015 > Høring juni –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google