Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneplanprosjektet i Buskerud Hilde Johansen Bakken Prosjektleder Fredrikstad 12. Mars 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneplanprosjektet i Buskerud Hilde Johansen Bakken Prosjektleder Fredrikstad 12. Mars 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneplanprosjektet i Buskerud Hilde Johansen Bakken Prosjektleder Fredrikstad 12. Mars 2008

2 Mål for prosjektet: Etablere digitale, standardiserte kommuneplaner tilgjengelig for alle på nett. Delmål: Kommunene skal tilegne seg kompetanse til å utarbeide og vedlikeholde planer på digital form etter gjeldene standard selv eller i samarbeide med andre kommuner

3 Partene i samarbeidet Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom: kommunene i Buskerud, KS-Buskerud Statens kartverk (SK), Buskerud fylkeskommune (FK) Fylkesmannen i Buskerud (FM).

4 Styringsgruppa har bestått av: Kirsti Kolle Grøndahl - Fylkesmann– leder Åse Klundelien/ John Fredrik Wallace – Buskerud Fylkeskommune Anne-Kirsten Stensby – Fylkeskartsjef, Staten kartverk Oslo Kjell Tore Finnerud – Rådmann, Sigdal kommune/ KS Astrid Aass – Landbruksdirektør, Fylkesmannen Prosjektleder er sekretær for styringsgruppa

5 Kommuneplanens arealdel, år for rullering

6 Kommuneplanens arealdel Lilla områder: Rullering igangsatt/pågår

7 Status alder - rullering Striplet område Kommuneplan- rullering i gang

8 Gjennomførte aktiviteter: Opprettet kontakt mot kommunene via telefon, epost og besøk. Mottatt en del digitale kommune- og kommunedelplaner for visuell gjennomgang og kvalitetskontroll. Noe typiske feiltyper: –sammenblanding av plangrunnlag og grunnkart –Vegsituasjon, vanskelig å få på plass i mange kommuner –bruk av for gammelt datagrunnlag –noe feilkoding pga mangelfullt veiledningsmateriell fra Miljøverndepartementet –Feilkoding pga ønske om utvidet kodebruk i forhold til mulighetene i eksisterende standard

9 Problemstillinger Konsulenter digitaliserer planene for enkelte kommuner, disse er vanskelig å få med på felles opplæring, og kommunene er for dårlige til å stille krav til arbeidet Konverteringsproblemer mellom forskjellige GIS- verktøy Politikernes ønsker kan være vanskelig å tilpasse standarden

10 Kompetansehevende tiltak Kurs over 2+2 dager i Digital framstilling av kommuneplan/kommunedelplan er gjennomført for kommunene, i to omganger i Drammen og Bø i Telemark Planlagt og gjennomført fagdag (øvre Buskerud); Konsekvensvurdering i kommunal arealplanlegging Gjennomført kommunebesøk hos en del av kommunene, teknisk gjennomgang av arealplankart med mer.

11 Planlagte aktiviteter 2008: Planlegge og gjennomføre fagdag: Konsekvensvurdering i kommunal arealplanlegging for nedre del av Buskerud Kartlegge behov for kurs. Gjenta kurs i Digital framstilling av kommuneplan/kommunedelplan hvis behov. Sette kommunene i stand til å legge ut WMS tjenster av kommuneplanens arealdel/kommunedelplaner på internett. Melde kommuneplanene inn i geoNorge portalen Ha god dialog med kommunene for å få riktig bruk av standarden (Sosi 4.0) når kartdelen av kommuneplaner/delplaner rulleres.

12 Hva er Web Map Server (WMS)? Rasterbilde/”døde data” Internett gir nye muligheter for utveksling av geodata. Vi ønsker mindre bruk av arbeidskopier hos de enkelte brukerne og mer bruk av direkte tilgang til ajourførte data fra data­tilbyderen. Dette er mulig vha standardiserte tjenester for geografisk informasjon. Web Map Server (WMS) er den første i rekken av slike tjenester.

13 WMS forts…. En WMS-forespørsel kan inneholde et eller flere tema, geografiske parametere og bildeparametere. Når slike forespørsler sendes til en rekke WMS-tjenere med sammenfallende parametere for geografi og bilde, muliggjør dette sammenstilling av flere kartlag på klienten.

14 Flå kommune - grunvann sikringssone finnes i kommunens arkiver

15 Flå kommune - sikringssone finnes, rapportert fra kommune, digitalisert av NGU, - men mangler avmerking i kommuneplan

16 Finansieringsplan Til disposisjon pr år kr. 590.000,- (kr. 640.000,-) Buskerud fylkeskommune kr. 240.000,- Skjønnsmidler fra FM kr. 350.000,- +tillegg skjønnsmidler 2008 kr. 50000,-

17 Forslag til budsjett 2008: Lønn, inkl sos.avgkr. 260.000,- Diverse kostnaderkr. 50.000,- Reiser, diettkr. 30.000,- Driftmidlerkr. 30.000,- Publisering på nettkr 100.000,- Kurs kr 100.000,- Ekstrabevilgn. KP-avtalerkr 50.000,- Sum kr. 620.000,-

18 Videre oppfølging Hvordan få alle kommunene til å følge standarden Ny runde med kurs i revidert versjon hvis behov –For de som ikke hadde anledning i forrige runde –Behov i forhold til steg i rullering Få nyreviderte kommuneplaner raskt på nett med plankart, bestemmelser og tilhørende dokumenter.

19 SOSI standarden for Plan http://www.statkart.no/sosi/welcome.htm SOSI kontroll http://www.statkart.no/IPS/?module=Articles; action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID= 1918

20 Veiledere MDs veiledere er nå samlet på internett: Plan og kart etter plan- og bygningsloven Veileder (Planveileder) http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/vei ledninger/2006/Plan-og-kart-etter-plan-og- bygningsloven.html?id=450048

21 Pressemelding, publisert 15.02.2008 Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim: Ny planlov styrker hensynet til miljø og klima Regjeringen har i dag lagt fram forslag om en helt ny plandel av plan- og bygningsloven. - Den nye loven gir lokale myndigheter muligheten til å møte klimautfordringene, stoppe tapet av det biologiske mangfoldet og sikre folks tilgang til friluftsliv og rekreasjonsområder, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Det legges opp til at loven kan tre i kraft fra 1. juli 2009.


Laste ned ppt "Kommuneplanprosjektet i Buskerud Hilde Johansen Bakken Prosjektleder Fredrikstad 12. Mars 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google