Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av det norske Mammografiprogrammet Kvinners erfaringer Marte Walstad, spes.allmennmedisin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av det norske Mammografiprogrammet Kvinners erfaringer Marte Walstad, spes.allmennmedisin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av det norske Mammografiprogrammet Kvinners erfaringer Marte Walstad, spes.allmennmedisin

2 Disposisjon  Hvorfor er kvinners erfaringer viktig?  Resultater av studier i evalueringen  Resultater fra studier utenfor evalueringen  Konklusjon - hva vet vi om kvinners erfaringer med mammografiscreening?

3 Hvorfor er kvinners erfaringer viktig?  En invitasjon – og frivillig å delta  De inviterte er friske kvinner med usikker gevinst av screeningen for hver enkelt  Lav deltakelse påvirker samfunnsnytten av screeningen  Kvinners erfaringer bør påvirke utformingen av invitasjonen og av gjennomføringen av screeningen?

4 Resultater av studier i evalueringen: I. Informasjon, valg og posisjoner ved mammografi-screening. (Solbjør M)  Erfaringer med deltakelse i programmet ble studert ved fokusgruppeintervjuer av 14 førstegangsdeltakere og av 24 kvinner som hadde deltatt flere ganger

5 Resultater av studier i evalueringen: I. Informasjon, valg og posisjoner ved mammografiscreening. (Solbjørg M)  Gruppene svart likt på spørsmålene:  Nok informasjon til å delta selv om de ikke husket informasjonsbrosjyren de hadde mottatt  Informasjonen om at mammografi kunne redde liv ble sett på som viktigst  Viktigste motivasjon for deltakelse var å få bekreftet at de ikke hadde brystkreft  Ønsket mer informasjon om resultatet av screening- programmet, bivirkninger, strålingsrisiko og mulighet for å overse kreft, for å ta et informert valg om deltakelse

6 Resultater av studier i evalueringen: I. Informasjon, valg og posisjoner ved mammografiscreening. (Solbjørg M) KONKLUSJON  Kvinner som deltar i mammografiscreening synes ikke å huske informasjonsbrosjyren eller dens innhold men opplever allikevel informasjonen som tilfredsstillende for å kunne velge å delta

7 Resultater av studier i evalueringen: II. Kvinners erfaringer med mammografiscreening gjennom seks års deltakelse – en longitudinell kvalitativ studie (Solbjør M, Skolbekken JA, Østerlie W, Forsmo S)  24 kvinner som ble intervjuet første gang i 2003, ble reintervjuet etter 3 runder i 2009 RESULTAT  Å delta i screeningundersøkelsen ble erfart som å være en del av en produksjonslinje med lite personlig oppmerksomhet og anledning til å stille spørsmål  Ubekvemt til å begynne med, men ble en rutine etterhvert  Deltakerne anså effektiviteten i systemet som viktigere enn personlige behov

8 Resultater av studier i evalueringen: II. Kvinners erfaringer med mammografiscreening gjennom seks års deltakelse – en longitudinell kvalitativ studie (Solbjør M, Skolbekken JA, Østerlie W, Forsmo S) RESULTAT forts  Smerteerfaring og bekymring om smerte avtok fra 2003 til 2009 og ble ansett som et «nødvendig onde»  Kvinnene var mindre bekymret mens de ventet på resultatene etter flere screeningrunder enn etter første runde  Å motta brev med resultat innbar dog stress for alle, men spesielt for de som tidligere hadde mottatt reinnkalling pga falske-positive mammogram

9 Resultater av studier i evalueringen: II. Kvinners erfaringer med mammografiscreening gjennom seks års deltakelse – en longitudinell kvalitativ studie (Solbjør M, Skolbekken JA, Østerlie W, Forsmo S)  RESULTAT forts  Kvinnene anså risikoen for brystkreft i befolkningen som generelt høy mens deres egen risiko ble ansett som lav  Hovedmotivasjonen for deltakelse var å få bekreftet at de ikke hadde brystkreft  Programmet i seg selv bidro til behovet for bekreftelse siden dets eksistens støttet synspunktet at man kan ha kreft selv om man føler seg frisk

10 Resultater av studier i evalueringen: Kvinners erfaringer med mammografiscreening gjennom seks års deltakelse – en longitudinell kvalitativ studie. (Solbjør M, Skolbekken JA, Østerlie W, Forsmo S)  KONKLUSJON  For kvinner som hadde deltatt i flere screeningrunder ble undersøkelsen i seg selv en rutine mens det å motta resultatet fortsatt medførte emosjonelt stress  Disse funnene trenger ikke å være representative for erfaringene til alle kvinner som deltar i screening

11 Resultater av studier utenfor evalueringen: Studier om angst, depresjon og livskvalitet A. Health–related quality of life, anxiety and depression related to mammography screening in Norway. ( Hafslund B, Espehaug B, Nordtvedt MW)  Av kvinner som deltok i mammografiscreening i Sogn og Fjordane og Hordaland i 2007 besvarte 54% (bare deltakere)et spørreskjema om angst, depresjon(HADS) og livskvalitet (SF-36)  De rapporterte en høyere helse-relatert livskvalitet og et lavere nivå av angst og depresjon sammenlignet med et generelt utvalg norske kvinner (SF 2002 og HADS )forut for mammografi screeningen

12 Resultater av studier utenfor evalueringen: Studier om angst, depresjon og livskvalitet B. Effect of false-positive results in a breast screening program om anxiety, depression and health-related quality of life. ( Hafslund B, Espehaug B, Nordtvedt MW)  Kvinner i Hordaland og Sogn og Fjordane som ble gjeninnkalt etter mammografiscreening ( 128 av 246 svarte) opplevde et økt nivå av emosjonelt stress, som avtok over en periode på 6 måneder, men nådde aldri ned til før- screening nivåer

13 Resultater av studier utenfor evalueringen: Studier om angst, depresjon og livskvalitet C. Recall mammografi and psychological distress. ( Schou Bredal I, Kåresen R, Skaane P, Engelstad KS, Ekeberg Ø)  Kvinner som ble gjeninnkalt etter screeningmammografi ved Ullevål ble fulgt i 4 uker – 526 av 640 svarte på spørreskjema  Deltakernes symptomer på angst avtok gjennom de første fire ukene etter en undersøkelse pga falsk-positiv mammogram, uansett hvilke type undersøkelse som ble gjennomført. Symptomer på depresjon forble uforandret  For kvinner som fikk bekreftet brystkreft, ble angstnivåene moderat redusert etter fire uker, mens depresjonen økte

14 Resultater av studier utenfor evalueringen: Studier om angst, depresjon og livskvalitet D. Experience of recall after mammography screening – a qualitative study. ( Solbjør M, Forsmo S, Skolbekken JA, Sætnan AR)  Semistrukturerte individuelle intervju av 8 gjeninnkalte kvinner (35 ble invitert) ble gjennomført før og etter oppfølgingsundersøkelsen  Kvinnene var ikke forberedt på å bli gjeninnkalt etter mammografiscreeningen, selv om de var klar over at det var en mulighet  Informasjonen i gjeninnkallingsbrevet var beroligende for noen og økte bekymringen til andre  De som hadde falske–positive mammogram ble ikke fullstendig beroliget av den diagnostiske gjennomgangen

15 Resultater av studier utenfor evalueringen: Studier om informert valg og tillit E. Challenges of informed choice in organised screening. ( Østerlie W, Solbjør M, Forsmo S, Skolbekken JA, Sætnan AR, Forsmo S)  69 deltagende kvinner fra Midt-Norge i 9 fokusgrupper hvor erfaringer relatert til invitasjon og beslutning om deltakelse ble belyst  For kvinnene som deltok i denne studien var det å delta i screening sett på som en selvfølge pga stor tillit til mammografi

16 Resultater av studier utenfor evalueringen: Studier om informert valg og tillit F. «You have to have trust in those pictures.» A perspektive om Womans experiences of mammography screening. (Solbjør M, IN J Brownlie, A. Greene & A.Howson)  69 kvinner deltok i fokusgruppeintervjuer – 8 grupper – før, kort tid etter og 6 måneder etter mammografi- undersøkelsen  Kvinnene som deltok i denne studien uttrykte stort tillit til mammografiscreening pga den visuelle karakteren av undersøkelsen  Muligheten for falske –negative resultater var den primære kilden til mistillit

17 Hva vet vi om kvinners erfaringer?  STUDIENE:  De inkluderte studiene gir oss informasjon om erfaringer til kvinner om deltar i screening uten å bli diagnostisert med brystkreft, hverken gjennom screeningen eller i screening intervaller. I tillegg gir to studier oss informasjon om erfaringer fra kvinner som blir gjeninnkalt for videre diagnostisk undersøkelse som resulterer i en brystkreft diagnose.

18 Hva vet vi om kvinners erfaringer – oppsummering I?  De flest kvinnene husket ikke at de hadde mottatt en informasjonsbrosjyre men syntes allikevel at de hadde nok informasjon til å delta  Kvinner ser ikke på invitasjonen som en invitasjon, men som en innkalling  Kvinnene uttrykte at hovedformålet med å delta i screeningen var å få bekreftet at de ikke hadde kreft  Kvinner som deltar i screeningprogrammet er klar over at kreft kan oversees men har allikevel mer tillit til screeningprogrammet enn til klinisk undersøkelse eller selvundersøkelse

19 Hva vet vi om kvinners erfaringer – oppsummering II?  Kontinuerlig deltakelse forsterket følelsen av rutine og det å være en del av en produksjonslinje  Smerter og emosjonelt stress ble opplevd som mindre dominerende i påfølgende screeningrunder sammenlignet med første deltakelse  Gjenninnkalling resulterte i mye mentalt stress som avtok over tid  For kvinner som ble diagnostisert med kreft økte de depressive symptomene etter oppfølgingsundersøkelsen med kreftdiagnose  De fleste kvinnene forble positive til screeningprogrammet


Laste ned ppt "Evaluering av det norske Mammografiprogrammet Kvinners erfaringer Marte Walstad, spes.allmennmedisin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google