Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© OA – Oddvar Anda 1 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Postvegen 280, 4353 Klepp stasjon Tlf: 97775799 – E post: – Org.nr: 986330216 Oddvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© OA – Oddvar Anda 1 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Postvegen 280, 4353 Klepp stasjon Tlf: 97775799 – E post: – Org.nr: 986330216 Oddvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 © OA – Oddvar Anda 1 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Postvegen 280, 4353 Klepp stasjon Tlf: 97775799 – E post: oddvanda@online.no – Org.nr: 986330216 Oddvar Anda arbeidsmedisiner Innlegg for Fagforbundet Helse Stavanger 22. April 2010

2 © OA – Oddvar Anda 2 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mennesket Arbeidsmiljøet Arbeidsgleden

3 © OA – Oddvar Anda 3 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Hvorfor det så ofte går galt 1 Vi betrakter en kulturell, mental og subjektiv virkelighet som en materiell, mekanisk og objektiv virkelighet 2 Vi betrakter dynamiske, ulike og irrasjonelle mennesker som statiske, like og logiske ting 3 Vi utvikler gode teorier, metoder og redskap, men bruker dem på feil måte Dessuten skorter det ofte på innsikt, tydelighet, respekt

4 © OA – Oddvar Anda 4 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mennesket

5 © OA – Oddvar Anda 5 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden Simone Weil (1909-43) fransk forfatter Evolusjonshistorien dreier seg om artenes tilpasning til omgivelsene (evolusjonsbiologi)

6 © OA – Oddvar Anda 6 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mauren - et evolusjonsbiologisk produkt - Gå til mauren, du late, se på dens strev og bli vis! Enda den ikke har noen høvding, verken oppsynsmann eller herre, sørger den for mat om sommeren og samler inn føde om høsten (Ordspråkene 6.6) 20 mill.20 tu. år50 mill.2 mill. 3000 mill. 200 tu. Fysisk tilpasning til materielle omgivelser overlevelse av arten er det overordnede målet  fellesskap/samvirke oppgavespesialisert, programmert og styrt av instinkter  selvorganisering Enkeltindivider uten selvbevissthet og fri vilje - objektivert

7 © OA – Oddvar Anda 7 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Menneskene - et evolusjonsbiologisk kulturprodukt - Fysisk og mental tilpasning til materielle og kulturelle omgivelser Enkeltindivider med selvbevissthet og fri vilje – subjektivert Lære å lære, gjennom instruksjon språk ny- skaping siste 10.000 år ekspo- nentiell innovasjon Mental kapasitet Menneskenes mentale kapasitet har både et biologisk og et kulturelt grunnlag Kultur: et sett med delte holdninger, verdier, mål og praksis som karakteriserer en institusjon, organisasjon eller gruppe

8 © OA – Oddvar Anda 8 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mennesker er ikke maur - og det må vi ta konsekvensene av - Både maur og mennesker klarer seg godt i forhold til de materielle omgivelsene - den objektive virkeligheten - - og det er nok for mauren - 50 mill. år10.000 år Menneskene må i tillegg mestre de mentale, mellommenneskelige og sosiale problemene - de subjektive virkelighetene - - og det har vi ikke vært gode til - Problemene i den subjektive, menneskelige virkeligheten kan ikke løses på samme måten som problemene i den objektive, mekaniske virkeligheten, fordi menneskene er ikke maur

9 © OA – Oddvar Anda 9 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Jeg skaper min egen virkelighet - vi er alle ulike - Alle konstruerer sin egen virkelighet, ikke ut fra sannhet, men ut fra mening Det er lite lurt å tre beslutninger/løsninger ned over hodet på folk Vi tolker våre sanseinntrykk og forteller oss selv historier som gir mening Min virkelighet Det som ikke gir mening forkastes eller motarbeides! Vi er langt fra så rasjonelle og logiske som vi tror - vi er subjektive og selvbeskyttende -

10 © OA – Oddvar Anda 10 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Statisk ting og dynamiske prosesser - individet og samspillende individer er prosesser - Dere har og bruker en rekke ting tomt, bygninger, inventar, hjelpemidler, lover, regler, filosofi, misjon, visjon, verdigrunnlag, grunnleggende prinsipper og lignende Det er redskaper som skal være til hjelp i forhold til mål og handling Virksomheten der du arbeider er ikke en ting, men en prosess - det levende produktet dere skaper hver dag gjennom samhandling mellom ansatte, ”kunder” og andre mennesker Enkeltindividet er ikke en ting, men en prosess Vi endrer oss stadig med tid, sted og situasjon og ut fra form, opplevelser og erfaringer Det er farlig å tingliggjøre levende prosesser - fjerner fokus fra tid, synergi, funksjon og liv + fremmedgjør -

11 © OA – Oddvar Anda 11 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Ulikheter og konsekvenser ”På seg selv kjenner man ingen andre” ”Du møter aldri det samme mennesket to ganger” Vi må stadig reorientere oss i forhold til oss selv og andre mennesker ”Du kan bare møte andre mennesker i deres virkelighet” - det som ikke gir mening forkastes, evt. motarbeides - Jeg er den viktigste personen i mitt liv! - jeg har et personlig ansvar for mitt eget liv -

12 © OA – Oddvar Anda 12 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Evolusjonen har gitt oss et felles livskvalitetssikringssystemet Krav/Normaltilstand Kontroll/Avvik Korrigering Trivsel, velvære og en grunnstemning av glede Følelsene er vår alarm som varsler oss ved avvik Tilfredsstillelse av våre grunnleggende behov Overlevelsesbehov Fysiske behov, Trygghetsbehov, Sosialt behov Vekstbehov Behov for anerkjennelse-respekt, Behov for utvikling-vekst Oversiktsbehov Behov for kontroll-mestring, Behov for mening-sammenheng

13 © OA – Oddvar Anda 13 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mennesket - objektivt og subjektivt - På bunnen er vi alle like, fordi vi har det samme objektive, biologiske livskvalitetssystemet Samtidig er vi langt mer ulike enn vi oftest tror, fordi vi alle skaper vår egen subjektive, mentale virkelighet og stadig endrer oss Anvendt menneskekunnskap dreier seg om å bygge på likhetene og å ta hensyn til ulikhetene

14 © OA – Oddvar Anda 14 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Arbeidsmiljøet

15 © OA – Oddvar Anda 15 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Arbeidsmiljøet skal være godt Norsk lovverk sier det - helsefremmende, meningsfylt, trygt - (Arbeidsmiljøloven, 2006, § - 1 obs 1977) og Arbeidsmiljøet skal kvalitetssikres (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, 1997) Forskingen sier det Forskningsresultater viser at et godt arbeidsmiljø er en av de viktigste faktorene for virksomhetenes suksess Et godt arbeidsmiljø er fremmende for individhelse og virksomhetshelse - nasjonaløkonomisk viktig - Å skape et godt arbeidsmiljø må være en viktig og naturlig del av alle virksomheter sin daglige drift

16 © OA – Oddvar Anda 16 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Produksjon og produksjonsevne Hvor er fokus? Det må være balanse mellom produksjon og produksjonsevne Ved ensidig å fokusere på produksjonen, risikerer vi å ødelegge produksjonsevnen - Maksimering - Produksjon Produksjonsevne

17 © OA – Oddvar Anda 17 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Maksimeringens pris Evolusjonen har aldri gått etter det som er maksimalt, men for det som er godt nok (litt bedre) – ressurssparing Prinsippet om ubalanse 80/20-regelen (Paretos lov) ? energi tid 20% 80% godt nok maksimalt Innsats Resultat 100% Hva er det minste jeg kan klare meg med, og likevel være lykkelig? Krav Mulig- heter Forvent- ninger

18 © OA – Oddvar Anda 18 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Alt henger sammen – jeg og miljøene mine Helse- og livskvalitetsfremmendeHelse- og livskvalitetsskadelige Miljøet mitt Faktorer i arbeidslivet Faktorer i privatlivet Helse- og livskvalitetspåvirkningen avhenger av faktorer i omgivelsene, faktorer ved individet og hva individet velger å fokusere oppmerksomheten på

19 © OA – Oddvar Anda 19 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Vi har ulik mottagelighet/motstandskraft Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Faktorer som virker direkte på kroppen (”objektive”) Faktorer som virker på hjerne/psyken (”subjektive”) Hovednøkkelen til egen helse bærer vi selv

20 © OA – Oddvar Anda 20 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Psykososialt arbeidsmiljø - tilrettelegging og ekspertise - Vi er ”ekspertene” på vårt arbeidsmiljø - vår virkelighet Jeg er ”eksperten” på mitt arbeidsmiljø - min virkelighet Objektiv, generell tilrettelegging og Subjektiv, spesiell tilrettelegging

21 © OA – Oddvar Anda 21 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Objektiv tilrettelegging - vi/alle trenger - Tilfredsstillelse av grunnleggende behov -fysisk, trygghet, sosialt, anerkjennelse, utvikling – ”sett/hørt – forstått – respektert – inkludert” Mening Mestring Moro Husk at opplevelser er alltid subjektive!

22 © OA – Oddvar Anda 22 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Subjektiv tilrettelegging - jeg trenger - Det er bare jeg som kan vite hvordan jeg har det her og nå - hvilke alarmer/følelser som er koblet inn – og det er bare jeg som vet hva jeg tror jeg trenger - for å komme tilbake til normaltilstanden - Jeg kan ikke forvente tilrettelegging som passer for meg dersom jeg ikke sier i fra om dette - Å si tydelig i fra på riktig sted, er mitt ansvar - Organisasjonens ansvar er å sørge for at jeg har et sted hvor jeg trygt kan si i fra og forvente å bli hørt

23 © OA – Oddvar Anda 23 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Kvalitetssikring av arbeidsmiljøet Fordi vi alle er ulike og stadig endrer oss, må kartleggingen av det psykososiale arbeidsmiljø foretas på en måte som gjør at det enkelte individet blir sett, hørt og lokalisert ofte nok Det kan bare skje på en tilstrekkelig god måte i kartleggingsgrupper, hvor den enkelte arbeidstaker får si fra om hva som påvirker egen helse, og kan kreve at avvik blir notert i avdelingens HMS-handlingsplan Kartleggingsmetoder ved hjelp av spørreskjemaer, er ubrukbare i denne sammenhengen ! HMS handlingsplanHMS årsplan KravKontroll Korrigering

24 © OA – Oddvar Anda 24 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Arbeidsmiljøet dreier seg om helse Men hva er god helse? blomstrer Komplett helse svekkes Ukomplett helse kjemper Ukomplett sykdom visner Komplett sykdom Lav Subjektivt velvære symptomer Høy Sykdom - lyte symptomer Høy Lav en tilstand av komplett legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyte (WHO) Utydelighet omkring helsebegrepet gjør at vi snakker forbi hverandre og reduserer mulighetene til å skape god helse og håndtere uhelse energi/ressurs Funksjon

25 © OA – Oddvar Anda 25 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Arbeidsgleden

26 © OA – Oddvar Anda 26 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Evolusjonens normaltilstanden - har positiv valør - Trivsel, velvære og en grunnstemning av glede Hvorfor har den det? Er vonde følelser det motsatte av gode følelser? Hvorfor har vi blitt utstyrt med både vonde og gode følelser?

27 © OA – Oddvar Anda 27 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Vonde og gode følelser Vonde følelser er ikke det motsatte av gode følelser -det gode tar ikke bort det vonde – De er begge en del av naturens overlevelsesmekanismer Vi kan ikke slå av de vonde følelsene - men vi kan bestemme hva saker skal bety for oss - Gode følelser skal øke vitalitet, tenking, kreativitet, læring, hjelpsomhet (overlevelse i fremtiden) Vonde følelser skal sørge for at vi unngår det som kan ødelegge oss - de er alarmer som skal få oss til å handle nå - (overlevelse her og nå) Følelsene oppstår i forhold til hva ting betyr for oss

28 © OA – Oddvar Anda 28 Arbeidsmiljø og arbeidsglede subjektiv unik prosess Ryggdekning og personlig initiativ Trygghet Forståelse Respekt Inkludering Støtte og godhet Betydning og storhet Materiell velstand Kontroll Mening Romslighet Engasjement Omsorg og hengivenhet Verdier, tro og stolthet Psykologisk velstand Psykologisk velstand er opplevelsen av at livet er herlig - belønnende, engasjerende, meningsfull, gledefylt -

29 © OA – Oddvar Anda 29 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Hvor full er din bøtte? (T. Rath & D.O. Clifton, 2004) Alle har en usynlig bøtte - vi har det best når våre bøtter flyter over, og verst når de er tomme Alle har også en usynlig ause - i et hvert mellommenneskelig samkvem, kan vi bruke vår ause enten til å fylle på eller ause ut fra andres bøtter Når jeg fyller andres bøtter, fyller jeg samtidig min bøtte Hvor mange bøtter har jeg fylt i dag?

30 © OA – Oddvar Anda 30 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Min livskvalitet dreier seg om forholdet mellom gode og dårlige opplevelser God helse er mer enn fravær av skjult eller synlig sykdom - det innbefatter også at jeg fungerer godt: mestrer de krav livet stiller, finner mening i og med livet og trives Sykdomsdimensjon (sykdom/lyte) + Velværedimensjon (mestring, mening, moro) Min normaltilstand skal være trivsel, velvære og en grunnstemning av glede trivsel/velvære glede lykke Vi trenger 3 - 5 positive opplevelser for hver negativ opplevelse Arbeidsmiljøspørsmål dreier seg om helse og livskvalitet

31 © OA – Oddvar Anda 31 Arbeidsmiljø og arbeidsglede ”Idioter”, idioti og det idiotiske Verden er full av ”idioter”, og det verste er at de står i kø for å bevise det ”Idioter” mennesker som uttaler seg skråsikkert om ting de ikke har tilstrekkelig innsikt i - påstandene blir idiotiske - Utgjør langt mer enn 0,2% av befolkningen Idioti under 20% av normal intelligens: kan ikke læres opp, må tas hånd om av andre Utgjør omtrent 0,2% av befolkningen. Vi kan alle være ”idioter”, i hvert fall av og til

32 © OA – Oddvar Anda 32 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Å vite at vi vet hva vi vet, og at vi ikke vet hva vi ikke vet, det er sann kunnskap (H. D. Thoreau)


Laste ned ppt "© OA – Oddvar Anda 1 Arbeidsmiljø og arbeidsglede Postvegen 280, 4353 Klepp stasjon Tlf: 97775799 – E post: – Org.nr: 986330216 Oddvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google