Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Privatrettslig metode oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett (opp Aulatrappen t.v.) o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Privatrettslig metode oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett (opp Aulatrappen t.v.) o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Privatrettslig metode oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett (opp Aulatrappen t.v.) o ofolk.uio.no/erikro

2 2 Hva er metode?

3 3 Et eksempel fra Rt Dorian Grey ”pant i egen ting” 0 kr pant pant ikke pant 2 mill kr 1 mill kr

4 4 Høyesteretts løsning: o“Hvilken pantefordring skal assurandøren tre inn i?” o”Pantobligasjonene er innfridd innen forsikringssummens ramme når beløpet er utbetalt, og assurandøren har således ikke overtatt noen pantesikret fordring.”

5 5 Metode som fag og ferdighet oKan man gjøre rettskildeobservasjoner når man ikke kan faget? oArgumenterer man bra når en kan rettskildelæren?

6 6 God metode? oArgumentene henter en der man finner dem o”De blir således vid oklara fall mer fråga om en argumentering kring den lämpligaste lösningen där det er naturligt att argumenten häntas från skilda håll.”

7 7 “Privatrettslig metode”? “Privatrettslig metode”? oMetoden er i prinsippet den samme i offentlig og privat rett oHoldninger til metode oBalansen mellom rettens styrende og konfliktløsende elementer

8 8 Eckhoffs “typer av rettskildefaktorer” oLovtekster oLovforarbeider, annet bakgrunnsstoff og etterfølgende lovgiveruttalelser oRettspraksis (dvs. domstolenes praksis) oAndre myndigheters praksis oPrivates praksis oRettsoppfatninger (særlig i juridisk litteratur) oReelle hensyn (vurderinger av resultatets godhet)

9 9 Rang, relevans og vekt oDrøftingsrekkefølge oHva bør være den ledende rettskilden i saken? oPlassering/ ekskludering av odde elementer oVoldgift oAvtaler oFremmed rett, særlig ved harmonisert lovgivning

10 10 Reelle hensyn, etc. oReelle hensyn ved regelanvendelse oReelle hensyn som grunnlag for å etablere en regel oReelle hensyn kamuflert som “realiteten” i saken

11 11 Reelle hensyn ved regelanvendelse: Regelen om at kontrakter (bare) gjelder mellom partene oDet selvsagte utgangspunktet oFravik i transportforhold, Rt Nordland oFravik i entrepriseforhold, Rt Veidekke

12 12 Reelle hensyn ved regelanvendelse: Nordland-dommen Transportør – transportkunde – vareeier oTransportøren er transportør også overfor vareeieren? oTredjemannsløfte transportør – vareeier?

13 13 Reelle hensyn ved regelanvendelse: Veidekke-dommen – generelt om direktekrav Veidekke - Moelven – borettslaget oHøyesterettspraksis (nei) oPraktisk betydning (ja) oBransjeoppfatning (nei)

14 14 o"Moelven synes å ha vært innforstått med …" o"Moelven og Veidekke hadde erfaringer med samarbeide …" o"i praksis etablert en direkte kontakt …" o"vanskelig å se at underentreprenøren ved dette kan komme i noen dårligere stilling …" Reelle hensyn ved regelanvendelse: Veidekke-dommen – konkret om “subrogasjon” i denne saken:

15 15 Reelle hensyn som grunnlag for å etablere en regel: Løsørekjøpers rettsvern i selgers konkurs oKudommen (Rt ) oJernskrapdommen (Rt ) oInteressesynspunktet oDe lege ferenda => de lege lata Salg konkurs!

16 16 Reelle hensyn som realiteten i saken: Eksempler oAksjeselskap som fiksjon oDen økonomiske virkningen avgjørende? o”i realiteten” oDen virkelige eier

17 17 Aksjeselskap som fiksjon: Ansvarsgjennombrudd Aksjonær – aksjeselskap - skadelidt Rt Kongeparken: oFremtrer det som utilbørlig … ohar det vært en sammenblanding … oDe to sett argumenter må ses i sammenheng, og det må foretas en helhetsvurdering.

18 18 Den økonomiske virkningen avgjørende? Fremleie av bruksrett oBruksrett har (et visst) rettsvern uten tinglysning (tgl § 22 nr 3) oDet samme gjelder ikke fremleie av bruksrett (Andenæs: Konkurs s. 174)

19 19 ”i realiteten”: Panteloven § 3-22(2) “Leieavtale eller liknende avtale som i realiteten tjener til å sikre et avhendingsvederlag...” Fra Rådsegna (s ): o“Desse avtalene tek sikte på same økonomiske realitetsom ei vanleg salsavtale med eigredomsatterhald” o…leiegavtala …kan seieast å tryggja eit avhendingsvederlag”

20 20 Rt – restverdileasing ”Det vesentlige [er] om den økonomiske realitet er slik at leieformen bør likestilles med salgspant…. Og ved denne vurdering vil det sentrale være om leieavtalen tjener til å sikre et fullt avhendelsesvederlag” Salg konkurs!

21 21 Hvem er den virkelige eier? Rt Bygland “skjøteinnehaveren ikke var virkelig eier av eiendommen.” Salg Konkurs ! Reell eier

22 22 Dommer om å ta faktum slik det er: Rt Bruvik Rt Kjell’s Markiser Rt Slåtto Husbygg

23 23 Reelle hensyn som realiteten i saken: Regel eller faktum? oGjelder regel Y for tilfelle X? oEr tilfelle X i realiteten et slikt tilfelle regel Y rammer?

24 24 Reelle hensyn som realiteten i saken: Oppsummering oDokumentavgiftsloven 59/1975 § 6 og unnlatt tinglysning oBegrepsbruk oOmgåelse oUnngåelse oOmgåelseshensikt

25 25 Begrepsbruk, begrepsdannelse og virkelighetsoppfatning oBegreper er vårt verktøy oBegreper ligger bak ordene oVirkelighetsoppfatninger og begrepsdannelse

26 26 Opplegget videre om begreper og virkelighetsoppfatninger oBegreper (termer) oAnalyser og synteser oStiliserte hensyn

27 27 Begreper (termer) oBegreper kan være nyttige oKlargjørende begreper: Utenkontraktsrettslig ansvar oStikkord: Aksjeselskap oKoplingsbegreper: Mislighold oEksempler oEiendomsrett oFraktfører oObligatoriske og tinglige krav Bruk færrest mulig (spesial)begreper!

28 28 Begreper (termer): Eiendomsrett og eiendomshjemmel oNegativ og positiv avgrensing: “Restrettighetene” og “begrensede rettigheter” oFunksjonelt og substansielt eiendomsrettsbegrep, cfr. dl. § 2-2 oDet funksjonelle eiendomsbegreps forbannelse

29 29 Begreper (termer): Nordland-dommens bruk av fraktførerbegrepet ”Vegfraktloven § 27 må forstås slik at den som anses som fraktfører, er ansvarlig direkte overfor eieren av godset.”

30 30 Begreper (termer): Rt Consul Bratt “Denne konkrete og nærliggende interesse knyttet til kabelen bør da erstattes. Det at verkstedets krav etter strømkontrakten er en obligatorisk fordring får etter min mening her ingen selvstendig betydning.”

31 31 Analyser og synteser : HASB Dobbeltsuksesjon HA B S

32 32 Analyser og synteser : HASB Hva om As far hadde solgt? B S HA

33 33 Stiliserte hensyn: Etablerte ordninger oSedvaner oHevd, alders tids bruk, og festnet bruk oHandelsbruk oKontraktspraksis oPassivitet oLex mercatoria

34 34 Etablerte ordninger: Typetilfeller oPartenes praksis oKontraktsforhold med særlige tilknytningspunkter (formulerer, parter etc.), ND NV Arica oTvingende lovgivning, Rt Hamar- Kapp-Fergen oTredjemannsvern, Rt Smågris

35 35 Etablerte ordninger: Kontraktsforhold med særlige tilknytningspunkter ND NV Arica : Skulle en såkalt off-hireklausul etter norsk rett tolkes på bakgrunn av norsk eller engelsk rettspraksis? ND NV Arica : Skulle en såkalt off-hireklausul etter norsk rett tolkes på bakgrunn av norsk eller engelsk rettspraksis? Japan California

36 36 Etablerte ordninger: Assurandørens usjødyktighetsinnsigelse Rt Hamar-Kapp-Fergen … innskrenke området for forsikringsavtalelovens § 20, som er gitt til beskyttelse av forsikringstakernes interesser … overbevisende uttrykk for det de interessegrupper som berøres av forholdet har ansett riktig og lovlig

37 37 Rt Smågris Praksis gjorde at eiendomsforbehold sto seg oFast praksis oEnslydende formularer oAndre kreditorer kjente til klausulene og måtte regne med dem oSelgerne stolte på kontraktene oFast innarbeidet ordning. Sedvanerett?


Laste ned ppt "1 Privatrettslig metode oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett (opp Aulatrappen t.v.) o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google