Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Planlagt kartlegging: Boliger med bemanning Borgny Vold Dag Abrahamsen SSB 10.05.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Planlagt kartlegging: Boliger med bemanning Borgny Vold Dag Abrahamsen SSB 10.05.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Planlagt kartlegging: Boliger med bemanning Borgny Vold Dag Abrahamsen SSB 10.05.2011

2 2 Bakgrunn Gjennom flere år har det blitt arbeidet for å integrere psykisk helsearbeid og kommunalt rusarbeid i KOSTRA. KOSTRA skal satse på personelltall hentet fra register når mulig. SSB har sendt utkast til rapport til Helsedirektoratet som oppsummerer arbeid i 2010. Rapporten er foreløpig ikke publisert. Vold, Abrahamsen, Vigran: ”Registerbasert statistikk innen kommunalt psykisk helsearbeid og rusarbeid. Statusrapport 2010” Årsverk fra register analyseres mot særrapportering for 2009 (foreløpige resultater fra IS-24). Resultater IS-24/2009 foreløpig ikke publisert.

3 3 Årsverk psykisk helsearbeid 2009 fordelt etter næring. Enhetstilnærming i register. N = 2 267 Kilde: SSB Avgrensningen som her er valgt: Utvalgte næringer innen helse- og sosialtjenester med ”Psyk” i navnet. PP-tjenesten (Utdanning) og Bofellesskap for utviklingshemmede er utelatt.

4 4 Enhetstilnæring i register. Bemannede boliger i alt og antall ansatte (per april 2011) NæringAktive bedrifter Herav: Bedrifter uten reg. ansatte Antall ansatte 87.203 Bofellesskap for utviklingshemmede7989019 794 87.302 Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede bemannet hele døgnet 75117314 583 87.303 Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede bemannet deler av døgnet 184632 694 Sum bolignæringer1 73332637 071 87.302 + 87.303 med ”psyk” i navnet: Kun 111 årsverk (2009)

5 5 Hvorfor kartlegge målgruppe for bemannede boliger? For psykisk helsearbeid: –Svært få årsverk i bolig lar seg p.t. identifisere i register, når næring + navn brukes for å plukke ut relevante virksomheter. –Stort potensial for bedre registerbaserte personelltall for psykisk helsearbeid! Behov for å kartlegge tilbud til andre grupper: - Rusmisbrukere (IS-8) - Demens (Demensplan 2015) - Eldre (12 000 heldøgns plasser innen 2015 ) I tillegg skal det planlagte skjemaet brukes for å kvalitetssikre register- opplysninger. Er boliger skilt ut? –Obligatorisk i IPLOS

6 6 SSBs forslag til aktiviteter 2011: Starte utvikling av ordinært KOSTRA-skjema for kartlegging av målgruppe bemannede boliger. –Første rapportering 15.2.2013? Pilotering (alle kommuner) gjennom KOSTRAs tekniske løsning høsten 2011. Hovedformål: Bedre oversikt psykisk helsearbeid (og rusarbeid). 1.Kartlegge bemannede boliger til ulike målgrupper, herunder personer med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet. 2.Oppdatering Enhetsregisteret (nye virksomheter) 3.Analyse og registerarbeid i forhold til bemannede boliger for psykisk/rus. Klassifikasjonsvariabel integreres i system for utvalgsadministrasjon. 4.Basert på erfaringene innlemme i ordinært KOSTRA-løp. I 2012 vurdere om flere spørsmål bør integreres i skjemaet.

7 7 Forslag til opplegg i grove trekk Mål: Utvikle et skjema som er enkelt og lite tidkrevende å rapportere. Spørsmål, svarkategorier og design utvikles i samarbeid mellom flere seksjoner og avdelinger i SSB og Helsedirektoratet. Involvere relevante KOSTRA-arbeidsgrupper (PLO, sosialtjeneste, bolig) våren 2011. Ev. nytt KOSTRA-skjema vil sortere under PLO. Gruppene får utkast til piloterings-skjema på høring. Anbefalinger tas inn i rapporter til Samordningsrådet. Orientering om planer fremover i Samordningsrådet høsten 2011, vedtakssak 2012. Utnytte funksjonalitet i internettbasert KOSTRA-løsning, –passordbeskyttet rapporteringsportal –interaktivt skjema –pre-utfylte opplysninger (liste over eksiterende bemannede boliger) –integrerte kontroller allerede ved utfylling

8 8 Grov tidsplan: Opplegg drøftes på KOSTRA-møter våren 2011: –Pleie-/omsorgstjenester + kommunehelsetjenester 9.-10.mai –Kommunale boliger og boligvirkemidler 26. mai –Sosialtjenester 26. mai Rask utvikling av pilotskjema etter høring i gruppene. Mål: Klart for rapportering august 2011 Rapporteringsfrist: 30.9.2011 Purring 1.10.2011 Nye enheter (tidligere ikke skilt ut i Enhetsregisteret) registreres fortløpende. Mål: Alle endringer som vi får melding om, skal være oppdatert i Enhetsregisteret innen 31.12.2011. Oppdatering av internt system for utvalgsadministrasjon med klassifikasjon av boliger for målgruppene personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer innen 31.12.2011 Vurdere behov for endringer i opplegg for 2012 (KOSTRA) tidlig i 2012.

9 9 Målsetninger Nye uttak av årsverk fra register gjøres ved oppdatering i ”system for utvalgsadministrasjon”. Gir mer detaljert informasjon om enhetene enn kun næring. Ny metode for å identifisere enheter, vil gi vesentlig økning i antall årsverk i bemannede boliger innen psykisk helsearbeid. –Vekst i antall årsverk boliger psykisk helsearbeid – hvor mye kan forventes? Analysere effekt av kartlegging i forhold til særrapportering (IS-24). –Ev. gjøre nye analyser bakover i tid. –Vurdere ennå ikke realisert potensial

10 10 Forslag til målgrupper (kategorier i nytt skjema): Viktig: Gjensidig utelukkende kategorier. Listen bør være tilpasset at behovene kan endres i fremtiden. –Personer med psykiske lidelser –Personer med rusmiddelproblemer –Personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer –Personer med demens –Personer med utviklingshemming –Personer med fysisk funksjonshemming –Andre målgrupper, spesifiser Umiddelbare reaksjoner på utkastet?

11 11 Spørsmål og utfordringer for diskusjon Kartlegge tilbud eller faktisk belegg? Kun inkludere kommunale boliger eller også boliger i privat sektor? Mulige løsninger når flere målgrupper i samme bolig? –A) Hvis inndeling i ulike avdelinger for ulike målgrupper: Aktuelt å fordele plasser? –B) Samlokalisering av brukere med ulike problemer? –C) Brukere med kombinerte problemer? –Hvordan skille mellom A, B og C hvis kun spørsmål om målgruppe? Inkludere oversikt over boliger uten registrerte ansatte, og oppfordre kommunene til å rette opp ved rapportering til NAV? Organisering av skjema: –Ett skjema per kommune eller ett skjema per bolig? Mulige tilleggsspørsmål vurderes i 2012 for ev. integrering i KOSTRA - personellbase - fellesrom - tilrettelagt for demens - tilrettelagt for bevegelseshemmede


Laste ned ppt "1 1 Planlagt kartlegging: Boliger med bemanning Borgny Vold Dag Abrahamsen SSB 10.05.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google