Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunane i Sogn regionråd ”Sats på skulen - Snu Sogn!” Utviklingsprogram 2006-2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunane i Sogn regionråd ”Sats på skulen - Snu Sogn!” Utviklingsprogram 2006-2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunane i Sogn regionråd ”Sats på skulen - Snu Sogn!” Utviklingsprogram 2006-2012

2 Norunn Haugen, Sogn regionråd 05.03.2007 Program for skuleutvikling i Sogn Programperiode 2006-2012 Politisk forankra i 8 kommunar Finansiert av kommunane og gjennom andre offentlege tilskot

3 Norunn Haugen, Sogn regionråd 05.03.2007 Bakgrunn Kommunane såg utfordringar knytt til: Utviklinga i regionen Innføring av kunnskapsløftet Kommunane si endra rolle som skuleeigarar

4 Norunn Haugen, Sogn regionråd 05.03.2007 Næringslivet i fylket treng 2000 nye medarbeidarar Høg etterspurnad etter arbeidskraft Svært gode marknadsutsikter for 2007 Talet på verksemder med rekrutteringsproblem er dobla det siste året. 30 prosent melder om rekrutteringsproblem. Utanlandsk arbeidskraft ein føresetnad for vidare vekst Presset på arbeidsmarknaden fører til mykje overtidsbruk og stor arbeidsbelastning Oppsummering frå Næringsbarometeret 2007

5 Norunn Haugen, Sogn regionråd 05.03.2007 Oppsummering frå Næringsbarometeret 2007 – netto prosentdel av verksemder som ventar vekst

6 Norunn Haugen, Sogn regionråd 05.03.2007 Samfunnet sin ”gode sirkel” for kunnskap og vekst skisse frå NHO/Ungt entreprenørskap Ein god ide…...skapar nye bedrifter og arbeidsplassar …som gjev bidrag til statskassen …som finansierar velferd og utdanning => God utdanning skapar igjen nye idear

7 Norunn Haugen, Sogn regionråd 05.03.2007 Kunnskapsløftet Reforma starta i august 2006 for elevane på 1. – 9. trinn i grunnskulen og på første trinn i vidaregåande opplæring. Dei viktigaste endringane i norsk skule som følgje av Kunnskapsløftet: Grunnleggande ferdigheiter blir styrka Grunnleggande ferdigheiter Lese- og skriveopplæring blir vektlagt frå første klasse Nye læreplanar i alle fag, med tydelige mål for eleven og kompetansen i læringa Nye læreplanar i alle fag Ny fag- og timefordeling Ny tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring Lokal valfridom når det gjelder arbeidsformer, læremateriell og organisering av opplæringa

8 Norunn Haugen, Sogn regionråd 05.03.2007 Skuleeigarrolla Kunnskapsløftet har ført til eit systemskifte: Fra sentral detaljstyring til Frihet, Tillit, Ansvar for kommunen som skuleeigar og for kvar einskilt skule

9 Norunn Haugen, Sogn regionråd 05.03.2007 Målsetjing for utviklingsprogrammet ”Meir kompetanse for den einskilde eleven og eit bidrag til samfunnsutviklinga gjennom auka samarbeid om skuleutvikling i regionen”

10 Norunn Haugen, Sogn regionråd 05.03.2007 Korleis skal vi lukkast?  Kompetanseheving på alle nivå! (folkevalde, SKULELEIING, lærarar og ELEVAR)  Samarbeid mellom aktørar (organisasjonar, næringsliv, skular og offentlege aktørar)

11 Norunn Haugen, Sogn regionråd 05.03.2007 Organisering Sogn regionråd -ordførarutval -rådmannsgruppa -sekretariatet Programstyret -styringsgruppe -prosjektleiar Delprogram 1: ”Kompetanseheving for skuleleiarar” Delprogram 2: ”Kommunen som skuleeigar” Delprogram 3: ”Fagnettverk” Skuleregion

12 Norunn Haugen, Sogn regionråd 05.03.2007 Partnarskap i programstyret Program- styret NHO Utdannings- forbundet KommunarHøgskulen Fylkes- kommunen Fylkesmann

13 Norunn Haugen, Sogn regionråd 05.03.2007 Programstyret si rolle Styringsgruppe Gjere prioriteringar innanfor vedteke utviklingsprogram –opprette arbeidspakkar Sikre samordning mellom aktørar Sikre forankring og informasjon Prosjektleiar skal følgje opp vedtak i programstyret

14 Norunn Haugen, Sogn regionråd 05.03.2007 Framlegg til arbeidspakkar 1. ”Entreprenørskap i Sogn” 2. ”Den gode skuleeigar” 3. ”Kompetanseheving for skuleleiarar” 4. ”Strategisk plan for rekruttering” 5. ”Vidareutvikle fagnettverk” 6. m.fl Arbeidspakkar må ha gjennomføringsfokus!

15 Norunn Haugen, Sogn regionråd 05.03.2007 Framdrift vår 2007  Tilsetting av prosjektleiar innan 01.08.2007  Etablering av arbeidsrutinar i programstyret  Konkretisere av arbeidspakkar  Innhente tilbod frå aktuelle leverandørar på utdanningsopplegg for skuleleiarar 01.04.2007  Informasjonsarbeid

16 Kommunane i Sogn regionråd Spørsmål?


Laste ned ppt "Kommunane i Sogn regionråd ”Sats på skulen - Snu Sogn!” Utviklingsprogram 2006-2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google