Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan 2015. 2 Formålet med saken Kjenne føringer fra Regjerning og NTNU styret Starte en innledende diskusjon om prioriteringer for IVT sin handlingsplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan 2015. 2 Formålet med saken Kjenne føringer fra Regjerning og NTNU styret Starte en innledende diskusjon om prioriteringer for IVT sin handlingsplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan 2015

2 2 Formålet med saken Kjenne føringer fra Regjerning og NTNU styret Starte en innledende diskusjon om prioriteringer for IVT sin handlingsplan 2015 Hvordan bidrar vi til NTNUs vedtatte hovedprioriteringer og hva er våre lokale prioriteringer ?

3 3 Prosess virksomhetsstyring på IVT høst 2014 IVT styremøte 15.9.14 Handlingsplan 2015 første diskusjon om IVTs forslag til hovedprioriteringer/lokale prioriteringer Foreløpig orientering om LTB 2015-18 Dialogmøte m/rektor 10.10.14 Handlingsplan 2015 diskusjon om IVTs forslag til tiltak hovedprioriteringer/lokale prioriteringer Bruk av strategiske ressurser IVT styremøte 08.12.14 Handlingsplan 2015 vedtas LTB 2015-2018 vedtas Revisjon av strategisk personalplan

4 4 NTNUs utfordringer i forhold til strategi og styresignaler fra KD: For variabel kvalitet i fagmiljøene øke kvalitet i bredden, og få flere miljøer i interasjonal toppklasse Styrke og tydeliggjøre våre særtrekk: nyskaping/arbeidslivskontakt/ tverrfaglighet Kvalitet i utdanningen Rekruttering av vitenskapelige ansatte og karriereutvikling Avklare vår rolle i sektoren Gjøre NTNU bedre kjent internasjonalt

5 5 Styret på NTNU har vedtatt 5 hovedprioriteringer ( styresak 14/14) : Horisont 2020 Fremtidsrettede studier og innovative læringsformer Bærekraftig nyskapingsarbeid Tverrfaglige, tematiske og teknologiske satsninger Campusutvikling

6 6 Økt involvering og forpliktelse NTNU Fakultetene/VM Fellesadm. Instituttene Hoved- prioriteringer Lokale prioriteringer Bidrag til hoved- prioriteringer Lokale prioriteringer Planverket på ulike nivå Lokale prioriteringer Bidrag til hoved- prioriteringer

7 IVT handlingsplan 2015 – forskning og nyskaping Status september 2014

8 Status pr. september 2014

9 9 Hovedprioriteringer - forskning Horisont 2020 Bærekraftig nyskapingsarbeid Tverrfaglige tematiske og teknologiske satsninger Campusutvikling Rekruttering (IVT)

10 10 Status hovedprioriteringer (1) Horisont 2020, HP 2014: Utvikle internasjonalt samarbeid, tildele strategimidler for å styrke søknadsarbeid. –Budsjettert med NOK 500.000 i støtte til institutter som sender søknad til Horisont 2020. –Kontinuerlig oppfølging av plan for søknader til Horisont 2020 i 2014/2015, laget høsten 2013. Bærekraftig nyskapingsarbeid, HP 2014: Utvikle innovasjonskultur. –Prøveordning med finansiering av ettårig «Innovasjons-post.doc» i samarbeid med TTO. Budsjett: 1 MNOK pr stilling, 1 stilling i 2014. TTO jobber med å utvikle konsept for innovasjonsopplæring og finne flere aktuelle finansieringskilder/søkearenaer.

11 11 Status hovedprioriteringer (2) Tverrfaglige, tematiske og teknologiske satsninger. HP 2014: Støtte utarbeidelse av SFI-søknader hvor fakultetet er koordinator –IVTs fagmiljøer koordinerte til sammen fire SFI-søknader med søknadsfrist i februar 2014, deltok som partnere i ytterligere18 andre søknader. De fire søknadene fra IVT fikk støtte fra fakultetets strategimidler til å dekke rådgivningstjenester fra ekstern part for evaluering av søknadsskisser. Campusutvikling HP 2014: Videreutvikling av lab med utgangspunkt i laboratorieutvalgets rapport fra 2013. –Torbjørn Digernes er engasjert som prosjektleder for videre arbeid med å forberede implementering av tiltak presentert i laboratorieutvalgets rapport. Digernes har vært på omvisning i laboratoriene ved alle IVTs 10 institutter og hovedtrekk ved funn er diskutert i styret. –Dekanus har bragt IVTs laboratorieprosess inn i Campusprosjektet.

12 12 Hovedutfordringer forskning og nyskaping Kvalitet i ph.d.: tydeliggjøring og styrking av ph.d.- programlederrollen Rekruttering til ph.d: spesielt fra egne master-kull, Fagplan: Tydeliggjøring og styrking av områdelederrollen Nye Teknologiske satsninger: Hvordan bidra til suksess Laboratoriestrategi: organisering og utvikling, ref forslag om sentermodell H2020: tilrettelegge for prosjektaktivitet, målbevisst bruk av virkemiddelapparatet Nyskapingskultur: Hvilke tiltak setter innovasjon på dagsorden Publisering: Liten oppslutning rundt avtale med Tapir/Akademika – nå Fagbokforlaget

13

14 14 Handlinger 2015 – forskning og nyskaping Rekrutteringsprogram Marie Curie Utvikling av kandidater til ERC Innovasjons-postdoktor Utvikle Innovasjonskultur Utvikle søknader på kompetanseprosjekter innenfor de tematiske satsningsområdene Videreføre innspill til campusprosjektet på grunnlag av senterkonseptet for lab Etablere integrert ph.d. Videreutvikle programlederrollen for ph.d. Satsninger innenfor fagplanområdene

15 15 Handlingsplaner Utdanning og læringskvalitet Status, utfordringer og forslag tiltak 2015 IVT September 2014 Prodekan Eilif Pedersen Handlingsplan IVT Utdanning og læringskvalitet 2014

16 16 STATUS tiltak 2014 Handlingsplan IVT Utdanning og læringskvalitet 2014 NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus U1.1 Oppfølging av nytt system for kvalitetssikring av utdanning ved NTNU. NTNU’s nye system for kvalitetssikring av utdanning implementert i sin helhet ved IVT. (Videre arbeid koordineres mot NTNU) 2014 U1.2Innovasjon i utdanningen ved IVT. IVT pilot – TrollLas etablert ved IPM2014 U1.3Videreutvikle læringsmiljø og pedagogikk. Arbeid med pedagogisk utviklingsplan igangsatt ved NTNU – IVT følger opp – etablering av egen plan iverksettes som en oppfølging av denne. Tiltak i de enkelte studieprogram iverksatt. 2014 U1.4Bærekraft i utdanning inne 40- 40-20 System for registrering av datagrunnlag etablert – kvalitetssikring/kobling mot virksomhetsstyring. 2014 U1: Utdanningskvalitet

17 17 STATUS tiltak 2014 Handlingsplan IVT Utdanning og læringskvalitet 2014 NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus U2.1 Fullføring av gjenværende FS- prosjekter og implementering. Utredning av fremtidens materialteknikkstudium under avslutning. Implementering av tiltak foreslått i gjennomførte FS- prosjekter i all hovedsak fullført fra studieåret 2014/15. Behov for enkelte avklaringer fremdeles. 2014 U2.2Oppstart ny 5-års syklus forstudieprogram- evalueringer. Mal for prosess for studieprogramevalueringer etablert. Igangsatt evaluering av Bygg og Miljøstudiet. Evaluering av tidligere FS-prosjekter ikke gjennomført på bred basis. 2014 U2.3Gjennomgang av studieprogram- porteføljen. Rektor har lansert prosess rundt porteføljen særlig for programmer med få deltagere. IVT følger opp dette og vil avhengig av utfallet av denne igangsette prosesser for endelig avklaring av tiltak. Okt 2014 U2: Studieprogramutvikling

18 18 STATUS tiltak 2014 Handlingsplan IVT Utdanning og læringskvalitet 2014 NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus U3.1 Kobling fagplan og utdanning ved IVT. Workshop fagplanområdene inklusive satsingsområdene og studieprogrammene ikke avholdt, men planlegges høsten 2014. Seminar rundt forskningsbasert utdanning innen ingeniørfagene under utredning. 2014 U3: Forskningsbasert utdanning NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus U4.1 Kvalitetssikring ved utveksling Ny internasjonal handlingsplan etablert på NTNU- nivå, forutsetter utarbeidelse av fakultetsvise versjoner – følges opp når klar. Avtaler rundt anbefalte universiteter ivaretas av IS – god kontakt med IS rundt dette. Videreutvikling av system for erfaringsdeling under planlegging i samarbeid med IS. 2014 U4.2 UROP – Studenter på BSc-nivå inn i forskningen. UROP International, UROP Abroad og UROP-IVT etablert. Finansiell støtte fra fakultetet til instituttene etablert. Liten interesse foreløpig. U4: Internasjonalisering

19 19 Utfordringer Studieprogramporteføljen -Studieprogramporteføljen under press -Struktur 3+2/5-årig integrert/siv.ing/MSc/BSc/MEng/BEng? Konsekvenser!! -Programmer med få studenter / små fag -SAKS -Langsiktig strategisk utvikling – behov for VK III-prosess? -Studieprogramevalueringer – KS-fokus eller mer FS? -Økt IKT integrasjon i våre programmer eller egne programmer? Innovative læringsformer og pedagogikk -Forventninger om mer nettbaserte undervisningsopplegg -Behov for heving av pedagogisk kvalitet Oppfølging av KS-arbeid innen utdanning -Tilstrekkelige ressurser? Rekruttering -God på 5-årige, mindre god på 2-årige – gjør vi nok? Handlingsplan IVT Utdanning og læringskvalitet 2014

20 20 Forslag TILTAK 2015 Handlingsplan IVT Utdanning og læringskvalitet 2014 NrAktivitetBeskrivelseFristStatus U1.1 Innovative undervisningsform er Mål om å søke om/etablere pilotprosjekter for innovative læringsformer innen ingeniørfag. Mål om at alle programmer/institutter skal ha minst ett emne på tiltak for utvikling/utprøving av nye læringsformer pr. år. 2015 U1.2 Videreutvikle læringsmiljø og pedagogikk. Etablering av pedagogisk utviklingsplan for IVT. Etablering av pedagogisk koordinator på fakultetsnivå. Iverksette pedagogiske tiltakspakker for de enkelte institutter. 2015 U1.3Utdanningsledelse og KS-arbeide innen utdanning. Øke antall studieprogramledere med studieprogramlederkurs. Øke fokus på oppfølging av studieprogramkvalitet, i.e. fakultet/studieprogram-prosesser. 2015 U1: Utdanningskvalitet og innovative læringsformer

21 21 Forslag tiltak 2015 Handlingsplan IVT Utdanning og læringskvalitet 2014 NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus U2.1 FS-II Videreføring/videreutvikling av 5-årig evalueringssyklus utover KS-spesifikasjon. 2015 U2.2Studieprogramporte følje. Oppfølging av NTNU’s prosesser mht fremtidig studieprogramstruktur og portefølje. 2015 U2.3Rekruttering Rekrutteringsstrategi for IVT Tiltakspakke 5-årige siv.ing-programmer Tiltakspakke 2-årige norske masterprogrammer (koordinering) Tiltakspakke 2-årige internasjonale masterprogrammer 2015 U2: Studieprogramutvikling og rekruttering

22 22 IVT Handlingsplan 2015 Organisasjon, ledelse og ressurs IVT September 2014 Anne Rossvoll Handlingsplan IVT Utdanning og læringskvalitet 2014

23 23 Bakgrunn: Spørsmål fra regjeringen i fbm SAKS prosessen: «Profesjonell og kostnadseffektiv administrasjon i UH-sektoren som understøtter forskning og utdanning ?» Fra NTNU strategien: «Organisasjon og ressurser skal støtte opp under kjernevirksomheten. Bedre tjenester, lett tilgjengelig informasjon og gode støttesystemer bidrar til dette. Rammevilkårene endrer seg raskt, og dette stiller store krav til god ledelse og til organisasjonens omstillingsevne.» Fra IVT- strategien:

24 24 Utfordringer i forhold til føringer/ strategi «Profesjonell administrasjon» Variabel kvalitet på drift av administrative tjenester og på tjenestetilbudet -prosessene er ikke beskrevet - manglende standarder på maler, hjelpeverktøy - systemer som ikke er tilpasset virksomheten - uklare roller Utvikling av adm.tjenester må i større grad skje i samspill linjeledelse dvs samspill om: - mål for tjenesten - prosessorientering ( prosesskunnskap, brukerorienterining, kontinuerlig forbedring ) Ønsker mer felles NTNU prioritering og koordinering omkring utvikling av adm.tjenester

25 25 Hva gjør vi av tiltak i 2014 handlingsplan Administrasjonen jobber i 2014 med å utvikle følgende prosesser: Virksomhetsstyring HR-prosesser Prosjektstøtteprosessen IT tjenester

26 26 Hva er erfaringene så langt ? Dette arbeidet krever stor innsats og tar tid Krever koordinering innenfor det administrative apparatet p NTNU for å lykkes best mulig Krever kulturendringer – samspill og helhetlig ledelse For lite ressurser med endrings-/ prosesskompetanse

27 27 Forslag til prioritert område i handlingsplan 2015 for IVT «Profesjonalisert administrasjon» Fortsetter å jobbe med de igangsatte prosessene Virksomhetsstyring – mer helhetlig prosess HR-prosesser – beskrive prosess/støtteverktøy/arb.deling Prosjektstøtteprosessen- beskrive prosess/forbedre systemet / opplæring IT-støtte – heve kvalitet i drift/utvikle ny muliggjørende teknologi/ organisering

28 28 Forslag til områder i handlingsplan 2015 for IVT Profesjonell administrasjon Utvikler oss til å bli en prosessorientert organisasjon for å skape kontinuerlig forbedring ( prosesskunnskap/ prosessledelse)


Laste ned ppt "Handlingsplan 2015. 2 Formålet med saken Kjenne føringer fra Regjerning og NTNU styret Starte en innledende diskusjon om prioriteringer for IVT sin handlingsplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google