Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda Dialogmøte Forskningssentre for miljøvennlig energi 09.00 Velkommen. 09:05 Bakgrunn for initiativet, tanker om innhold, økonomisk ramme og tidsplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda Dialogmøte Forskningssentre for miljøvennlig energi 09.00 Velkommen. 09:05 Bakgrunn for initiativet, tanker om innhold, økonomisk ramme og tidsplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda Dialogmøte Forskningssentre for miljøvennlig energi 09.00 Velkommen. 09:05 Bakgrunn for initiativet, tanker om innhold, økonomisk ramme og tidsplan. Anne Kjersti Fahlvik, Divisjonsdirektør, Divisjon for store satsinger i Forskningsrådet 09:20 Erfaringer fra etableringen av et SFI. Erik Holm, Institutt for energiteknikk – IFE Multiphase Flow Assurance Innovation Centre – FASE Pause 10:00 Forslag til utlysning av sentrene. Hans Otto Haaland, spesialrådgiver Divisjon for store satsinger Spørsmål, kommentarer, diskusjon 11:00 Oppsummering - Slutt

2 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Anne Kjersti Fahlvik, Direktør Divisjon satsinger

3 RNB 2008 om Forskningssentre Sentersatsingen vil vektlegge forskerrekruttering, infrastruktur og tverrsektorielt samarbeid. Utvelgelsen skal baseres på kvalitet. Regjeringen legger til grunn at rammen for sentersatsingen blir minst 100 mill. kroner i 2009.  Satsingen på FoU innen fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring skal økes med totalt 70 mill.  50 mill. kroner avsatt til å opprette forskningssentre på prioriterte områder  Utvalgte forskningsmiljøer går sammen, geografisk eller virtuelt, om en satsing på teknologi innen bestemte temaer  I første runde vil midler til forprosjekter utlyses (Fase 1), mens utvelgelse av selve sentrene (Fase 2) vil kunne skje mot slutten av 2008.

4 Bakteppe for initiativet  2007 – en slags erkjennelsens år  Klimautfordringene og økende energibehov  Krever kunnskap for løsninger  Fordrer tilpasninger for næringsliv og samfunn  Gir store muligheter for verdiskaping  Internasjonal tematikk

5 Heldig – men ikke tilfeldig sammenfall av..  Politisk høyt flagget  Forskningsrådets Budsjettforslag 2009  Strategiarbeidet i Forskningsrådet  Infrastrukturstrategien – Verktøy for forskning  FoU-strategien Energi21  Regjeringens Bioenergistrategi

6 Klimaforliket og Energi21 stiller forventninger  Intensjon om rask opptrapping FoU på fornybar energi og CO 2 -fangst/lagring  FoU-initiativ som kan bidra til å realisere Norges forutsetninger for Å bli en ledende nasjon innen miljøvennlig energi:  tilnærmet null klimautslipp  eksportør av miljøvennlig kraft til Europa  hjemland for verdensledende energi- og teknologibedrifter på energifeltet

7 Energi21 og Klimaforliket adresserer  Behovet for styrking og konsentrasjon av innsatsen  Klimaforliket  fokusering på fornybar energi og karbonfangst og lagring  Styrking av innsatsen  Energi21  Styrking av innsatsen  5 spissede satsinger  Breddesatsing  Forskningsinfrastruktur Forskningssentre for miljøvennlig energi, FME

8 Energi21 og Klimaavtalen peker på  energieffektivisering  miljøvennlig kraft (inkl. Bio)  CO 2 -nøytral oppvarming (inkl. Bio)  energisystem  rammer og samfunnsanalyse  CO2-fangst og lagring  miljøvennlig transport

9 Totalinnsats Energi & miljøforskning Fordeling på undertema (2006-2007) 2006 2007 Tverrfaglig Kjerneenergi Tverrfaglig Petroleum Energi Klima Gass verdiskaping

10 Budsjettvekst 2009 Klimaforliket RNB 08; 70 mill Statsbudsjett 09; 230 mill 17.01.08: + 300 mill. kr

11 Budsjettvekst 2009 Klimaforliket RNB 08; 70 mill Statsbudsjett 09; 230 mill RENERGI NANOMAT AREAL/TRE CLIMIT Global M&E Basisbevilgn. Grunnforsk.pr. 17.01.08: + 300 mill. kr Budsjettforslag 09 50 mill – Miljøtekn. 70 mill – Klima 180 mill; Bredde - Fornybar energi - CO 2 -håndtering Sentersatsing NORKLIMA m.fl. BIA m.fl. 1.3.08-forslag: + 420 mill. kr 120 mill; Spiss - Fornybar energi - CO 2 -håndtering

12 Hvorfor tematiske forskningssentre?  Sterkere strategisk styring på satsingsområdene ..fordrer en sterkere organisering  Langsiktighet, tyngde og forutsigbarhet for de involverte  Inkluderer næringslivet (og andre brukere) forpliktende  Sterk og klar profil tiltrekker seg ressurser  menneskelig  finansielt  SFI’er kontraktene anvendes og er godkjent av ESA Behov for en organisering som sikrer kompetanse, handlekraft effektivitet og forsvarlig bruk av offentlige FoU-midler.

13 Hvordan tematiske forskningssentre?  Omfatter foreslåtte hovedsatsinger i Energi21 og felter innen CO 2 -håndtering  Prosess baseres på erfaringer fra SFI/SFF  Vil spille sammen med nasjonal aktivitet for investeringer i tungt utstyr  Totrinns prosess:  I første omgang vurdering av relevans (tema), konsortiene (næringsliv og andre brukere) og gjennomførbarhet.  I siste runde faglig og forskningsmessig kvalitet og næringspotensial (inkl rekruttering, internasjonalt samarbeid, infrastruktur)

14 Energi&Miljø SFF 2 + 4 SFI 3 + 1 Petroleumsforskning Klimaforskning Matematikk Fysikk/geologi Geologi og risiko Integrerte operasjoner i oljefelt Flerfasestrømning i petroleumsvirksomheten Naturgass – prosesser og produkter Skip og konstruk- sjoner til havs Måleteknikk og sensorteknologi Basert på erfaringer fra SFF/SFI Viderefører sentergrepet

15 Spørsmål?

16 Erfaringer fra etableringen av et SFI. Erik Holm, Institutt for energiteknikk – IFE

17

18 Forslag til utlysning av sentrene. Hans Otto Haaland, Divisjon satsinger

19 Forskningssentre for miljøvennlig energi  Geografisk eller virtuelle sentre, 5+3 år  Volum: 7-20 mill. kroner/årlig, inntil 5-7 sentre  Suksesskriterier  Forskningskvalitet  Innovasjon og verdiskaping  Internasjonalisering  Forskerutdanning og rekruttering  Partnere og finansiering  Organisering

20 Satsing på bredde og spiss Bred kunnskapsplattform (Nanomat/Renergi/BiA/SUP etc)  Energi 21 peker ut 5 spissede områder – i tillegg er CO 2 -fangst og -lagring og miljøvennlig transport satsingsområde  Kvalitet og relevans avgjør hvor vi får sentra  Resterende kompetanse- gap vil kunne dekkes med ordinære FP, KMB og BIP Senter 1 Senter n Senter 4 Senter 3Senter 2 KMB FP KMB FPKMBFP KMB FP 1 2 3 4 5 6 FP KMB

21 Innhold:  relevans  nettverk (kvalitet i)  fasiliteter  volum Fase2: Fulle søknader 3.926.11Januar20.9 Eval. Evaluering Innhold, i tillegg:  dokumentere kvalitet  formalisere nettverk  fasiliteter  beskrive FoU  budsjett / finans Sentersøknad, fase 1Utvalgte søknader, fase 2 Prosjektetableringsstøtte Senterprosessen I tillegg: Senteretableringsprosessen Fase1: Utforme sentersøknad 1  Mulig del av Forskningsrådets nye strategi  Pilot for andre tematiske forskningssentra  Dialog med forsknings- og næringsaktørene  Dialog med departementene

22 Utlysningen 1  Hvem kan søke?  Forskningsinstitutter  Universiteter  Høgskoler som har markert seg som ledende innen de fagfelt eller næringsområder hvor sentret vil jobbe.  Institusjonens ledelse er søker.

23 Utlysningen 2  Budsjett  Ordningens totalbudsjett vil bli på minimum 800 MNOK, fordelt med minst 100 MNOK pr. år i 8 år.  Utlysningen skjer med forbehold om at Stortinget gjør nødvendige bevilgninger i statsbudsjettet.  Sentrene vil bli etablert for en periode på maksimalt fem pluss tre år.  Etter fire år foretas det en evaluering av hvert senter i regi av Norges forskningsråd.  Evalueringen skal danne grunnlag for en vurdering om Forskningsrådets bevilgning etter fem år skal videreføres for ytterligere tre år.

24 Utlysningen 3 Innhold i søknaden fase 1, frist 3. september  Forskningsoppgavene  Organisering  samarbeidskonstellasjonen i senteret.  rollefordeling (inkludert eventuelle internasjonale partnere)  styringen av prosjektet  samspillet i senteret  Fremdriftsplan med milepæler  Budsjett  Omtrentlige kostnader fordelt på de enkelte partnere / konsortiedeltakere  Vedlegg  Intensjonserklæringer fra forsknings- og brukerpartnere  CV for nøkkelpersonell

25 Utlysningen 4 Evaluering fase 1  Søknadene vil i fase 1 primært bli vurdert i forhold til relevans, konsortiets sammensetning og gjennomføringsevne.  Følgende kriterier vil være sentrale for vurderingen  Overensstemmelse med temaområdet  Konsortiets sammensetning; herunder  Forskningsmiljø  Nasjonalt samarbeid  Prosjektledelsen  Gjennomførbarhet

26 Prosess for søknadsevaluering: trin n aktivitetutføres av / ansvarlig Leveranse / tid FME ulyses formelt23.mai Prosjektsøknader fase 1Søker03. september AVurdering av relevans og gjennomføringsevne Fagutvalg3.9 – 14.9 Beslutning om invitasjon til fase 2Styreutvalg15.9 Prosjektsøknader fase 2Søker26. november BVurdering av kvalitet og verdiskapingspotensiale Ekspertpanel/ Fagutvalg 26.11 – 31.12 CInnstilling om bevilgningStyreutvalg /DSS 31.12 DBeslutningHovedstyretJanuar 2009

27 Vi ønsker kommentarer på bl.a.:  Prosessen prøver å forene tid til søkerprosesser, tempo, kvalitet og tillit i evalueringene. Får vi til dette?  Dette er en temastyrt utlysning. Evalueringene skal legge vekt på resultatorienterte forslag. Kommentarer?  Valg av innretning og konsortier for søknadene, er det opp til aktørene å velge. Er det behov/ønskelig at Forskningsrådet spiller er rolle i disse prosessene?

28 www.foorskningsradet.no/energisenter

29 Nye sentra - etableringsfase  Nye sentra kan etableres slik at den bygger på eksisterende løpende aktivitet  Den løpende aktiviteten kan etter senterstart inkluderes i sentret – etter en avtalt løsning KMB FP KMB tid Senterstart Senter 1 Løpende aktivitet

30 Skrive søknader KMB/FP: 4.6BIP: 13.10 KMB 1KMB nBIP 1BIP 2 Skrive søknader Innhold:  relevans  nettverk (kvalitet i)  fasiliteter  volum Fase2: Fulle søknader 3.926.111.119.9 Eval. Evaluering Innhold, i tillegg:  dokumentere kvalitet  formalisere nettverk  fasiliteter  beskrive FoU  budsjett / finans Sentersøknad, fase 1Utvalgte søknader, fase 2 ..kan inkludere Vedtak 12.12 Prosjektetableringsstøtte Ordinær prosess Senterprosessen I tillegg: Søknadsprosessene Utvidelser FP 1 Fase1: Utforme sentersøknad 1 Skrive søknader Vedtak primo sept. Frist Eval.

31 Hvert senter – ambisiøse anvendbare mål Senter 1 En KMB fra CLIMIT Et FP fra RENERGI..eller en KMB fra NANOMAT BIP  Aktiviteten vil avføde nye initiativ og prosjekter ..men, sentret kan utvide sin aktivitet og finansiering over tid  Forutsetter planlagt som en helhetlig fullfinansiert satsing


Laste ned ppt "Agenda Dialogmøte Forskningssentre for miljøvennlig energi 09.00 Velkommen. 09:05 Bakgrunn for initiativet, tanker om innhold, økonomisk ramme og tidsplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google