Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pleie og omsorgsmeldinger PLO meldinger Samhandling mellom helseforetak og kommuner Åse Mette Haldorsen, Prosjektmedarbeider PLO meldinger Sykehust Levanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pleie og omsorgsmeldinger PLO meldinger Samhandling mellom helseforetak og kommuner Åse Mette Haldorsen, Prosjektmedarbeider PLO meldinger Sykehust Levanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pleie og omsorgsmeldinger PLO meldinger Samhandling mellom helseforetak og kommuner Åse Mette Haldorsen, Prosjektmedarbeider PLO meldinger Sykehust Levanger Grethe Venæs Kveli, Prosjektmedarbeider PLO meldinger Sykehuset Namsos 11.07.16

2 St.meld nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen LOV-2011-06-24-30 Helse- og omsorgstjenesteloven Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter av 18. november 2011 Tjenesteavtaler 3, 5 og 9 mellom helseforetak og kommuner Lover, forskrifter og samarbeidsavtaler som regulerer meldingsflyt av PLO meldinger

3 Felles pasient med kommunen E-melding Kun på pasienter som skal ha kommunale tjenester etter utskriving Telefon Ved hast eller tvil Nød-prosedyre

4 Registrering i PAS PLO-meldinger er koblet opp mot PAS-systemet. Det betyr at pasienten må være registrert i PAS for at det skal være mulig å sende og ta imot e-meldinger. Pasienten må være registrert i PAS før vi kan sende første meldingen Melding om innlagt pasient. Alle meldinger må derfor sendes før pasienten skrives ut i PAS. Unntak er den aller siste meldingen Melding om utskrevet pasient.

5 Hvor finner vi E-meldinger?

6 Hvordan åpne opp for ny melding

7 Melding om innlagt pasient Sendes til Sykepleietjenesten PLO eller Psykisk kommunehelsetjeneste Sendes umiddelbart etter at pasienten er lagt inn. Sendes fra mottak eller fra avdeling når pasienten møter på avdelingen. Obs. samtykke Hensikt: Varsle kommunen om at en av deres brukere er innlagt på sykehuset. Kommunen svarer på denne meldingen med en Innleggelsesrapport. Sendes på alle pasienter som mottar kommunale tjenester. Også trygghetsalarm, hjemmehjelp, psykiatrisk sykepleier og kreftsykepleier.

8 Adresse

9 Innleggelsesrapport Mottas fra kommunen så snart som mulig. Inneholder helseopplysninger om pasienten: Hvilke kommunale tjenester pasienten mottar fra før Oppdatert medikamentliste Sykepleiesammenfatning Aktuelt for denne innleggelsen Funksjonsnivå – IPLOS kartlegging Husk å kvitter for at du har lest meldingen

10

11 Adresseres til Saksbehandlertjenesten PLO Sendes innen 24 timer etter innleggelse når pasienten har et kommunalt tilbud fra før og det antas at pasienten fortsatt vil ha behov for hjelp etter utskrivelse. Sendes hvis det avdekkes under oppholdet at pasienten vil ha behov for pleie og omsorgstjenester etter utskrivelse. For pasienter som ikke har kommunale tjenester fra før vil dette være den første meldingen til kommunen. Hvilke opplysninger trenger Saksbehandlertjenesten? Meldingene skal inneholde opplysninger som gjør at kommunen kan planlegge hva de må gå inn med av utstyr, kompetanse og ressurser for å kunne følge opp planlagt behandling og eventuell funksjonssvikt. Helseopplysning 24-timersvarsel

12 Innhold: Informasjon om pasienten Personalia Pasientstatus ved innleggelse Antatt forløp, planlagte undersøkelser og behandling VIPS-mal, beskriv pasientens funksjonsnivå IPLOS- fylles ut kun ved nye behov Forventet utskrivingstidspunkt

13 Helseopplysninger (24timers varsel)

14 Kopi fra en melding til neste – rediger kopien så den blir sann

15 Helseopplysning oppdatert Adresseres til Saksbehandlertjenesten PLO Hvis det oppstår nye helseopplysninger som kan ha betydning for hvilket tjenestetilbud pasienten skal ha i kommunen. Hvis forventet utskrivingsdato som er satt i Helseopplysning 24timers-varsel er endret. Opplysninger som ble sendt i Helseopplysninger: 24timers varsel kopieres automatisk over. Revider og tilføy det som er aktuelt. Opplysninger om funksjonsnivå skal være oppdatert. Ved overflytting til Andre Sykehus / DMS / Privat rehabiliteringsinstitusjon skrives det her. Institusjonen som tar over pasienten er ansvarlig for videre samhandling.

16 Hva er en utskrivningsklar pasient? Jfr. §9 i forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter Følgende punkter skal være vurdert og dokumentert i epikrise og/eller sykepleiesammenfatning: Problemstilling ved innleggelse skal være avklart. Øvrige problemstillinger skal være avklart. Dersom enkelte problemstillinger ikke kan avklares, skal dette redegjøres for. Det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av pasienten. Pasientens samlede funksjonsnivå, endringer forut for innleggelsen, og forventet framtidig utvikling skal være vurdert. Spesialisthelsetjenestens syn på hva som kan forventes oppfulgt i primærhelsetjenesten skal framgå tydelig. Melding om utskrivingsklar pasient

17 Adresseres til Saksbehandlertjenesten PLO Sendes så fort som mulig når lege har vurdert at pasienten er utskrivingsklar. Inneholder dato og navn på lege som har vurdert pasienten som utskrivingsklar. Inneholder ikke helseopplysninger.

18 Dersom pasientens status endres, og pasienten likevel ikke kan skrives ut sendes Avmelding av utskrivingsklar pasient. Send ny Helseopplysninger: Oppdatering og Melding om utskrivingsklar pasient med ny dato for utskrivingstidspunkt. Høyreklikk på den sendte meldingen i utboksen Avmelding av utskrivingsklar pasient

19 Forespørsel/svar på forespørsel Adresseres til Sykepleietjenesten PLO, Saksbehandlertjenesten PLO eller Psykisk kommunehelsetjeneste. Forespørsel: Ved spørsmål/beskjeder som må avklares. Fritekstmelding. Svar på forespørsel: Kommunen svarer på Melding om USK om de kan ta i mot/ikke ta imot pasienten. Husk å kvitter for at du har lest meldingen Både sykehus og kommunene må bli flinkere til å respondere raskt, bli tydeligere i kommunikasjonen og svare på det som etterspørres. Etterspør manglende opplysninger. OBS! Husk å dokumentere hvis dere telefonerer! Jo flinkere vi (sykehus og kommune) er til å gi tydelige og relevante opplysninger, til å lese og svare på meldingene, jo færre telefoner må vi ta!

20 Forespørsel

21 Forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter §12: Sykehuset kan overføre utskrivingsklar pasient når kommunen har bekreftet at et kommunalt helse -og omsorgstilbud til pasienten er klart. Det betyr at vi ikke må sende pasienten før vi har fått bekreftet fra kommunen at de kan ta imot pasienten. Rutine for samhandling mellom sykehus og kommune

22 Hvis kommunen ikke kan skaffe tilbud til pasienten innen USK-dato: Forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter §13: Betalingsplikten inntrer fra og med det døgnet pasienten blir erklært utskrivingsklar og følgende vilkår er oppfylt: Helseopplysning 24-timers varsel er sendt innen 24 timer Melding om utskrivingsklar pasient er sendt Kommunen har svart i en forespørselsmelding om at den ikke kan ta imot pasienten innen USK-dato. (gjelder også hvis kommunen ikke har svart). OBS! Gjelder kun i somatikken.

23 Utskrivingsrapport Adresseres til Sykepleietjenesten PLO eller Psykisk kommunehelsetjeneste. Innholdet i tidligere helseopplysningsmeldinger kopieres automatisk over. Gå inn på fanen Informasjon om pasienten. Fyll inn opplysninger som ikke er gitt tidligere. Har pasienten fått oppsatt kontrolltime kan det skrives inn her. Gå inn på fanen Sykepleieopplysninger. Status ved utskriving fylles ut. (obligatorisk) Revider opplysningene i VIPS-malen slik at de stemmer med pasientens funksjonsnivå ved utskriving. Fyll ut/revider IPLOS for nye pasienter eller hvis funksjonsnivå fra tidligere er endret. Legemidler administrert på utskrivingsdag fylles ut. Videre oppfølging/plan må beskrives

24 Melding om utskrevet pasient Adresseres til Sykepleietjenesten PLO eller Psykisk kommunehelsetjeneste Er et varsel til hjemmesykepleien om at pasienten er reist fra sykehuset. Må sendes på alle pasienter med kommunale tjenester som skrives ut i PAS Skal også sendes når pasienten er død. Ring gjerne i tillegg hvis pasienten er kjent i kommunen fra før. Denne meldingen stopper kopieringen og avslutter meldingsflyten. VED INNLEGGELSE: Hvis denne meldingen ikke er sendt på forrige opphold sendes denne nå. Send til HEMIT WM3 Testlegekontor

25

26 Avviksmelding Hvis en PLO melding er sendt feil eller mottatt melding på feil pasient. Gå på Inngående meldinger. Høyreklikk på meldingen du ønsker å sende avvik på. Velg Lage avviksmelding Ved manglende opplysninger, etterspør opplysningene i en forespørselsmelding. Hvis vi har mottatt en avviksmelding fra kommunen må den kvitteres. Svar på meldingen med en forespørselsmelding hvis det er opplysninger som skal redegjøres for. Ved brudd på tjenesteavtale 3 og 5 er det avvikssystemet i Samarbeidsavtalen som skal brukes

27 Innkomne meldinger: Lese og kvittere innkomne meldinger: Innleggelsesrapport og Forespørsel/Svar på forespørsel. Følges opp fortløpende, det vil si minst 2 ganger på dagvakt og aftenvakt alle dager i uka, og hvis pasienten legges inn på natt Overvåking/Oppfølging

28 Sendte meldinger: Viktig prinsipp: Ansvaret er hos avsender Det er den som sender fra seg noe som VET at det skal mottas noe i den andre enden Sjekk at meldingen endrer status fra «Sendt, venter på kvittering», til «Sendt» Overvåking/Oppfølging

29 Rutiner ved stans i meldingsutvekslingen 1. Informasjon dokumenteres i PLO meldingene som normalt 2. PLO meldingen adresseres og sendes som normalt, men kvitteringsmelding vil ikke mottas 3. Opplysningene utveksles pr. telefon, og dokumenteres i Doculive 4. Når nedetiden er over vil meldingen automatisk resendes til mottaker 5. Kontaktoversikt til kommunene ligger i HNT`S portal for samhandling i EQS og oppdateres jevnlig

30 NYTT fra 01.07.16 Varsling av problemer med e-meldingene: Legges ut på Intranett Legges ut på intranett under høyre kolonne Problemer varsles under feltet: «E-meldinger varsling». Sørg for å følge med på denne meldings-feederen. Varslingsrutiner E-meldinger 24/7 Ved stans i PLO meldinger: Når du oppdager problemer der mottaker ikke får meldingen må du varsle Hemits kundesenter og beskriv hva som er problemet. 1.Send e-post til hpsm@hemit.nohpsm@hemit.no 2.Ring tlf: 03 612 (åpningstid man-fre 07:00-20:00) Ved kritisk/alvorlige situasjoner utenom denne åpningstiden: ring vakttelefon 994 31 118 Hemit sjekker problemet og legger ut varsel på intranett når problemet er verifisert. Er det planlagt stans i noen kommuner vil det også komme melding om det her. Varslingsrutine ved stans i utveksling av pleie- og omsorgsmeldinger 1.Informasjon dokumenteres i PLO-meldingene som normalt. 2.PLO-meldingen adresseres og sendes som normalt, men kvitteringsmelding vil ikke mottas. 3.Opplysningene utveksles pr telefon. Dokumenter i pasientens journal under G3 4.Når nedetiden er over, resendes meldingen automatisk. 5.Kontaktoversikt til kommunene finnes under Samhandling på Innblikk

31 Når du ikke får opprettet 24-t varsel: Gjør slik: 1. Opprett «Melding om utskrevet pasient» 2. Velg rullegardin for «Opphold» 3. Velg forrige opphold 4. Velg «Til» 5. Valget «Tjenester» er default 6. Bytt til valget «Alle» 7. Skriv «Hemit» i søkefeltet 8. Velg alternativet. «HEMIT WM3 Testlegekontor». 9. Velg «Send». Meldingen skrives ut på valgt standardskriver. 10. Trykk «Ok» hent og kast utskriften.

32 http://eqshnt/cgi- bin/document.pl?pid=hnt&DocumentID=15535 Samhandlingsreformen EQS


Laste ned ppt "Pleie og omsorgsmeldinger PLO meldinger Samhandling mellom helseforetak og kommuner Åse Mette Haldorsen, Prosjektmedarbeider PLO meldinger Sykehust Levanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google