Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTRO-KURS Strategi- og forankringsfasen. Omstillingsprosessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTRO-KURS Strategi- og forankringsfasen. Omstillingsprosessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTRO-KURS Strategi- og forankringsfasen

2 Omstillingsprosessen

3 Utfordringene Du trenger en plan! Utvikling og forankring Hvem gjør hva? Roller og ansvar Omstilling er langdistanse: Hvordan sikre entusiasme og engasjement gjennom perioden? Vel i mål – hva skjer nå? Videreføring ev kompetanse og erfaringer www.regionalomstilling.no

4 Fire faser Avklaringsfasen Strategi- og forankringsfasen Gjennomføringsfasen Avslutningsfasen www.regionalomstilling.no

5 Avklaringsfasen: aktører Fylkeskommunen Kommunen Innovasjon Norge www.regionalomstilling.no

6 Fylkeskommunen Rolle/ ansvar i avklaringsfasen Initiativtager: overvåker regional utvikling og kan avdekke omstillingsbehov Utarbeide samfunnsmessig konsekvensanalyse www.regionalomstilling.no

7 Kommunen Rolle/ ansvar i avklaringsfasen Initiativtager: er ofte den som tar opp situasjonen med fylkeskommunen Bidra med dokumentasjon og lokalkunnskap til analysearbeidet www.regionalomstilling.no

8 Innovasjon Norge (IN) Rolle/ ansvar i avklaringsfasen Varierer. I noen fylker er IN aktivt inne som samarbeidspartner i denne fasen www.regionalomstilling.no

9 Strategifasen: Aktører Kommunen Prosjektorganisasjonen Fylkeskommunen Innovasjon Norge www.regionalomstilling.no

10 Kommunen Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen Etablere prosjektorganisasjon og prosjektstyringsgruppe Behandle og godkjenne forslag til omstillingsplan og handlingsplan Utarbeide og sende søknad til fylkeskommunen om omstillingsmidler til gjennomføringsfasen www.regionalomstilling.no

11 Kommunen (forts.) Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen Velge organisasjonsform for det videre omstillingsarbeidet Avklare ansvarsdeling mellom kommunen og omstillingsorganisasjonen fremover www.regionalomstilling.no

12 Prosjektorganisasjonen Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen Gjennomføre/bestille en strategisk utviklingsanalyse Lage forslag til omstillingsplan (inkl. kommunikasjonsplan) og handlingsplan Forankre omstillingsarbeidet lokalt og sikre lokalt engasjement www.regionalomstilling.no

13 Fylkeskommunen Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen Sikre koordinering med regionale mål og strategier Motta og behandle søknad om omstillingsmidler (til gjennomføringsfasen) www.regionalomstilling.no

14 Innovasjon Norge Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen Bistå kommunen (rådgivning) Bistå prosjektorganisasjonen (rådgivning) Gi PLP-opplæring Holde Startkurs Gi uttalelse på søknad til fylkeskommunen www.regionalomstilling.no

15 Gjennomføringsfasen: aktører Omstillingsorganisasjonen Prosjektorganisasjonene (i enkeltprosjektene) Fylkeskommunen Kommunen Innovasjon Norge www.regionalomstilling.no

16 Omstillingsorganisasjonen Omstillingsorganisasjonen = Styret for omstillingsarbeidet Leder for omstillingsarbeidet Evt. ansatte i omstillingsorganisasjonen www.regionalomstilling.no

17 Omstillingsorganisasjonen (forts.) Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen HOVEDANSVAR: Realisere omstillingsplanen (ved å …) Gjennomføre handlingsplanene Være offensiv i arbeidet med å utvikle gode prosjektidéer og prosjekteiere www.regionalomstilling.no

18 Prosjektorganisasjonene Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen Gjennomføre prosjektene de har fått omstillingsmidler til, i tråd med PLP PLP veiledningshefte og maler for prosjekt-spesifikasjon, prosjektplan, status- og sluttrapport kan lastes ned fra regionalomstilling.no www.regionalomstilling.no

19 Fylkeskommunen Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen Vurdere omstillings- og handlingsplan, og gi tilsagn om årlige omstillingsmidler Oppdragsgiver for Innovasjon Norge www.regionalomstilling.no

20 Kommunen Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen Behandle årsrapporter og forslag til nye handlingsplaner fra omstillingsorganisasjonen Søke årlig om omstillingsmidler fra fylkeskommunen Bevilge egenandel, følge opp omstillingsarbeidet Vurdere styrets arbeid og sammensetning www.regionalomstilling.no

21 Innovasjon Norge Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen Gi erfaringsbaserte råd og veiledning Tilbyr verktøy og maler Vurdere fremdrift og resultater www.regionalomstilling.no

22 Avslutningsfasen: Videreføring Kommunens politikere og administrasjon har ansvar for videreføring av omstillingsarbeidet etter endt om stillingsperiode Senest to år før omstillingsperioden er over, bør omstillingsorganisasjonen og kommunen etablere et prosjekt for videreføring www.regionalomstilling.no

23 Fra avklaringsfasen: KONSEKVENSANALYSE

24 Hva forteller konsekvensanalysen? Områdets utvikling innen næringsliv og sysselsetting de siste 10 år Områdets prognoser for næringsutvikling og sysselsetting de kommende 10 år Dokumentasjon av fraflytting, tilflytting, pendling, alders- og kjønnsfordeling, utdanning m.m. Fremskriving av kommunens økonomi www.regionalomstilling.no

25 Presentasjon: Konsekvensanalyser Kursdeltakerne presenterer kort sine områder: HVA ER UTFORDRINGENE I OMRÅDET? HVORDAN ER PROGNOSENE? HVA ER MÅLENE FOR OMSTILLINGEN? www.regionalomstilling.no

26 Strategi- og forankringsfasen: OPPGAVER I FASEN

27 Dette gjør kommunen Strategifasen organiseres som et prosjekt. Kommunen er prosjekteier Etablerer en prosjektorganisasjon: Prosjektansvarlig Prosjektleder Prosjektstyringsgruppe Prosjektplan for fasen (prosjektleder + leder for styringsgruppen) www.regionalomstilling.no

28 Prosjektorganisasjonen skal: Gjennomføre/bestille en strategisk utviklingsanalyse Lage utkast til omstillingsplan og handlingsplan Lage utkast til kommunikasjonsplan Sikre aksept og medvirkning fra alle aktører Rapportere fremdrift og resultater til prosjektstyringsgruppen www.regionalomstilling.no

29 Hva omfatter utviklingsanalysen? Områdets nærings- og befolkningsutvikling: regionen, markedene, attraktiviteten Områdets konkurransefortrinn for næringsutvikling Utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv Kommunens tilrettelegging for bosetting og næringsutvikling Strategiske valg av innsatsområder i omstillingsarbeidet www.regionalomstilling.no

30 Utviklingsanalyse ≠ Omstillingsplan Den strategiske utviklingsanalysen er ikke omstillingsplanen for området. Utviklingsanalysen er kunnskapsgrunnlaget for omstillingsplanen. Analysen identifiserer utfordringer og muligheter som planen må svare på. www.regionalomstilling.no

31 PLP: Prosjektlederprosessen Et prosjektverktøy utviklet av Innovasjon Norge Et begrepsapparat Skal benyttes i alt regional omstillingsarbeid: program- og prosjektnivå www.regionalomstilling.no

32 PLP: 3 prosjektfaser 1.Forstudium 2.Forprosjekt 3.Hovedprosjekt Hver fase – et eget prosjekt www.regionalomstilling.no

33 PLP: 3 sentrale roller 1.Prosjekteier 2.Prosjektansvarlig 3.Prosjektleder Styringsgruppe Prosjektgruppe Referansegruppe www.regionalomstilling.no

34 PLP: 4 sentrale elementer 1.Måldefinering 2.Beslutningspunkter: fasens start og slutt 3.Milepæler 4.Kritiske suksessfaktorer www.regionalomstilling.no

35 PLP: Målstruktur 1.Visjon: ønsket tilstand i fremtiden 2.Effektmål: effekt 3–5 år senere 3.Resultatmål: resultat ved prosjektslutt 4.Prosjektmål: leveransen Målene skal være målbare, og de skal ha en tidsfrist. www.regionalomstilling.no

36 PLP: 4 sentrale dokumenter 1.Prosjektoppdraget 2.Prosjektplan 3.Statusrapport 4.Sluttrapport www.regionalomstilling.no

37 Hva kan gå galt? 3 scenarier 1. Ingen plan, bare umiddelbar handling – rett over i gjennomføringsfasen Fokus på katastrofen Alle mann til pumpene Fokus på å få samme virksomhet opp igjen www.regionalomstilling.no

38 Hva kan gå galt? 3 scenarier 2. Planer, men ingen handling Gode planer Ingen krav til handling Ingen konsekvenser ved manglende resultat www.regionalomstilling.no

39 Hva kan gå galt? 3 scenarier 3. Fokus på nyetablering, men lite utvikling av eksisterende virksomheter Alle vil starte nytt Eksisterende virksomheter: status quo ”Vi” og ”de andre” www.regionalomstilling.no

40 - Hjelp å få! Innovasjon Norge: NASJONALT KOMPETANSESENTER

41 Innovasjon Norge i strategifasen Kvalitetssikrer arbeidet i fasen Oppnevner en oppdragsrådgiver og en oppdragsansvarlig www.regionalomstilling.no

42 Innovasjon Norge i strategifasen (forts.) Oppdragsrådgiveren skal: bidra til å få på plass prosjektstyringsgruppe og prosjektleder delta på møter i prosjektstyringsgruppen bidra i arbeidet med strategisk utv.analyse bidra i utarbeidelse av utkast til omstillingsplan og handlingsplan www.regionalomstilling.no

43 Innovasjon Norge i strategifasen (forts.) Oppdragsrådgiveren skal: bidra til bred mobilisering og forankring gi innspill på valg av omstillingsorganisasjon holde startkurs gi opplæring i PLP gi uttalelser på søknaden til fylkeskommunen www.regionalomstilling.no

44 INTRO + regionalomstilling.no INTRO regionalomstilling.no  verktøy regionalomstilling.no  nettverk og samarbeid www.regionalomstilling.no

45 Workshop I UTKAST TIL PROSJEKTPLAN

46 Oppgave: prosjektplan for strategifasen Lag utkast til prosjektplan for strategi- og forankringsfasen for ditt omstillingsområde Til utdeling: PLP prosjektplan (mal), elektronisk Eksempler på PLP prosjektplan www.regionalomstilling.no

47 Hva kan midlene brukes til?

48 Hva kan omstillingsmidlene brukes til? GJELDENDE LOVGIVNING – Statsstøtteregelverket – Regler for bagatellmessig støtte FØRINGER FRA KRD og FYLKESKOMMUNEN ANDRE FØRINGER? www.regionalomstilling.no

49 Hva kan omstillingsmidlene brukes til? Prosjekter i tidlig fase (forstudier + forprosjekt) Prosjekter prioriteres i tråd med omstillingsplan og handlingsplan www.regionalomstilling.no

50 Omstillingsplan

51 Omstillingsplan: Innhold Omstillingsplanen skal definere: Visjon og mål for omstillingsarbeidet Prioriterte innsatsområder (3–4 stk.) Mål og rammer for hvert innsatsområde Tiltak og prosjekter for hvert innsatsområde Forslag til organisasjonsform for gjennomføringsfasen www.regionalomstilling.no

52 Omstillingsplan: Hvem gjør hva? Ansvar. Kommunen har ansvaret for at det blir laget en omstillingsplan for området Utførelse. Utvikling og utarbeidelse delegeres til prosjektorganisasjonen Godkjenning. Utkast til omstillingsplan skal godkjennes av prosjektstyringsgruppen Vedtak. Kommunestyret vedtar omstillingsplanen www.regionalomstilling.no

53 Omstillingsplan: Struktur I.Bakgrunn for omstillingsarbeidet II.Visjon og mål for omstillingsprogrammet III.Innsatsområder IV.Ressursinnsats og finansiering www.regionalomstilling.no

54 I. Bakgrunn for omstillingsarbeidet  Bakgrunn for omstillingsstatusen  Oppsummering av konklusjoner og anbefalinger fra utviklingsanalysen II. Visjon og mål for omstillingsprogrammet  Visjon  Hovedmål  Effektmål og langsiktige resultater  Delmål III. Innsatsområder  Innsatsområde – Mål: – Forslag til tiltak/prosjekt: [Osv. for alle innsatsområder] IV. Organisering, finansiering og ressursinnsats  Overordnet finansiering av omstillingsprogrammet (alle årene)  Ressursinnsats brutt ned på innsatsområder og tiltak/prosjekt  Organisering av omstillingsarbeidet www.regionalomstilling.no

55 Workshop II STIKKORD TIL OMSTILLINGSPLAN

56 Oppgave: Stikkord til omstillingsplan Bruk strukturen på neste slide, sett inn forslag/ stikkord til omstillingsplanen for ditt område Til utdeling: Eksempel/-ler på omstillingsplan www.regionalomstilling.no

57 I. Bakgrunn for omstillingsarbeidet  Bakgrunn for omstillingsstatusen  Oppsummering av konklusjoner og anbefalinger fra utviklingsanalysen II. Visjon og mål for omstillingsprogrammet  Visjon  Hovedmål  Effektmål og langsiktige resultater  Delmål III. Innsatsområder  Innsatsområde – Mål: – Forslag til tiltak/prosjekt: [Osv. for alle innsatsområder] IV. Organisering, finansiering og ressursinnsats  Overordnet finansiering av omstillingsprogrammet (alle årene)  Ressursinnsats brutt ned på innsatsområder og tiltak/prosjekt  Organisering av omstillingsarbeidet www.regionalomstilling.no

58 Handlingsplan

59 Handlingsplaner: Innhold Konkretiserer omstillingsplanens innsatsområder: Strategier og mål Konkrete tiltak Hovedaktiviteter Budsjett www.regionalomstilling.no

60 Handlingsplaner: Hvem gjør hva? Fase 2. Utførelse. Prosjektleder leder utvikling og utforming av handlingsplan for første gjennomføringsår. Godkjenning. Kommunestyret godkjenner årlige handlingsplaner. Hvert år. Hele perioden. Fase 3. Utførelse. leder for omstillingsarbeidet følger opp gjeldende handlingsplan og utarbeider ny handlingsplan for hvert år. www.regionalomstilling.no

61 Handlingsplaner: Struktur 1.Innledning Viser til utviklingsanalysen og omstillingsplan 2.Mål for omstillingsarbeidet 3.Innsatsområder Innsatsområde 1 – Mål – Strategi A Tiltak. Resultatmål. Prosjektmål. Budsjett. Finansiering Tiltak. Resultatmål. Prosjektmål. Budsjett. Finansiering (Osv. for alle strategier under Innsatsområde 1, og for alle innsatsområder definert i omstillingsplanen.) 4.Budsjett og finansiering www.regionalomstilling.no

62 Handlings- & omstillingsplan: Bruk Januar/februar Godkjent handlingsplan iverksettes Oktober/november Programstatusvurdering – omstillingsplan revideres, arbeidet med ny handlingsplan starter Desember/januar Godkjenning av revidert omstillingsplan og av handlingsplanen for kommende år www.regionalomstilling.no

63 Workshop III STIKKORD TIL HANDLINGSPLAN

64 Oppgave: Stikkord til handlingsplan Bruk strukturen på neste slide, sett inn forslag/ stikkord til 1. års handlingsplan for ditt område Til utdeling: Eksempel/-ler på handlingsplan www.regionalomstilling.no

65 Handlingsplaner: Struktur 1.Innledning Viser til utviklingsanalysen og omstillingsplan 2.Mål for omstillingsarbeidet 3.Innsatsområder Innsatsområde 1 – Mål – Strategi A Tiltak. Resultatmål. Prosjektmål. Budsjett. Finansiering Tiltak. Resultatmål. Prosjektmål. Budsjett. Finansiering (Osv. for alle strategier under Innsatsområde 1, og for alle innsatsområder definert i omstillingsplanen.) 4.Budsjett og finansiering www.regionalomstilling.no

66 StiftelseKommunalt foretak Interkomm. foretak Kommunal avdeling ASProgram EierIngen betydning KommunenKommuneneDel av kommunen MangeKommunen og/ eller andre Eier- innflytelse BegrensetStor. Kan avsette styret Kommunene har begrenset myndighet Stor. Komm.styret bestemmer. Rådmann er adm. leder Stor. General- forsamling Stor Eier- forpliktelse IngenSvært stor. Finansielt ansvar Svært stor. Reguleres i samarbeids- avtale Svært storLitenStor. Programmet er ikke juridisk enhet StyretStor maktMakt i hht. kommunelov Stor makt. Ansvarlig. Kan delegere Personlig ansvar. Aksjeloven Stor innenfor mandatet InnsynLite. Lotteri- tilsynet Stor. I hht. lov om offentlighet Stor. I hht. lov om offentlighet Lov om offentlighet gjelder AksjelovenMindre Mulighet partner- skap Nei. Selvst. stiftelse Nei. Kommunen er eneeier For involverte kommuner Nei. Kommunen er eneeier Stor ORGANISASJONSFORMER : SAMMENLIKNING

67 Spørsmål fra salen

68 Dette lurer vi på! [Kursholder setter inn tema som er bestemt i samarbeid med kursdeltakerne i forkant.] www.regionalomstilling.no

69 Lykke til! regionalomstilling.no www.regionalomstilling.no


Laste ned ppt "INTRO-KURS Strategi- og forankringsfasen. Omstillingsprosessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google