Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTRO-KURS Strategi- og forankringsfasen. Omstillingsprosessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTRO-KURS Strategi- og forankringsfasen. Omstillingsprosessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTRO-KURS Strategi- og forankringsfasen

2 Omstillingsprosessen

3 Utfordringene Du trenger en plan! Utvikling og forankring Hvem gjør hva? Roller og ansvar Omstilling er langdistanse: Hvordan sikre entusiasme og engasjement gjennom perioden? Vel i mål – hva skjer nå? Videreføring ev kompetanse og erfaringer

4 Fire faser Avklaringsfasen Strategi- og forankringsfasen Gjennomføringsfasen Avslutningsfasen

5 Avklaringsfasen: aktører Fylkeskommunen Kommunen Innovasjon Norge

6 Fylkeskommunen Rolle/ ansvar i avklaringsfasen Initiativtager: overvåker regional utvikling og kan avdekke omstillingsbehov Utarbeide samfunnsmessig konsekvensanalyse

7 Kommunen Rolle/ ansvar i avklaringsfasen Initiativtager: er ofte den som tar opp situasjonen med fylkeskommunen Bidra med dokumentasjon og lokalkunnskap til analysearbeidet

8 Innovasjon Norge (IN) Rolle/ ansvar i avklaringsfasen Varierer. I noen fylker er IN aktivt inne som samarbeidspartner i denne fasen

9 Strategifasen: Aktører Kommunen Prosjektorganisasjonen Fylkeskommunen Innovasjon Norge

10 Kommunen Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen Etablere prosjektorganisasjon og prosjektstyringsgruppe Behandle og godkjenne forslag til omstillingsplan og handlingsplan Utarbeide og sende søknad til fylkeskommunen om omstillingsmidler til gjennomføringsfasen

11 Kommunen (forts.) Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen Velge organisasjonsform for det videre omstillingsarbeidet Avklare ansvarsdeling mellom kommunen og omstillingsorganisasjonen fremover

12 Prosjektorganisasjonen Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen Gjennomføre/bestille en strategisk utviklingsanalyse Lage forslag til omstillingsplan (inkl. kommunikasjonsplan) og handlingsplan Forankre omstillingsarbeidet lokalt og sikre lokalt engasjement

13 Fylkeskommunen Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen Sikre koordinering med regionale mål og strategier Motta og behandle søknad om omstillingsmidler (til gjennomføringsfasen)

14 Innovasjon Norge Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen Bistå kommunen (rådgivning) Bistå prosjektorganisasjonen (rådgivning) Gi PLP-opplæring Holde Startkurs Gi uttalelse på søknad til fylkeskommunen

15 Gjennomføringsfasen: aktører Omstillingsorganisasjonen Prosjektorganisasjonene (i enkeltprosjektene) Fylkeskommunen Kommunen Innovasjon Norge

16 Omstillingsorganisasjonen Omstillingsorganisasjonen = Styret for omstillingsarbeidet Leder for omstillingsarbeidet Evt. ansatte i omstillingsorganisasjonen

17 Omstillingsorganisasjonen (forts.) Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen HOVEDANSVAR: Realisere omstillingsplanen (ved å …) Gjennomføre handlingsplanene Være offensiv i arbeidet med å utvikle gode prosjektidéer og prosjekteiere

18 Prosjektorganisasjonene Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen Gjennomføre prosjektene de har fått omstillingsmidler til, i tråd med PLP PLP veiledningshefte og maler for prosjekt-spesifikasjon, prosjektplan, status- og sluttrapport kan lastes ned fra regionalomstilling.no

19 Fylkeskommunen Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen Vurdere omstillings- og handlingsplan, og gi tilsagn om årlige omstillingsmidler Oppdragsgiver for Innovasjon Norge

20 Kommunen Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen Behandle årsrapporter og forslag til nye handlingsplaner fra omstillingsorganisasjonen Søke årlig om omstillingsmidler fra fylkeskommunen Bevilge egenandel, følge opp omstillingsarbeidet Vurdere styrets arbeid og sammensetning

21 Innovasjon Norge Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen Gi erfaringsbaserte råd og veiledning Tilbyr verktøy og maler Vurdere fremdrift og resultater

22 Avslutningsfasen: Videreføring Kommunens politikere og administrasjon har ansvar for videreføring av omstillingsarbeidet etter endt om stillingsperiode Senest to år før omstillingsperioden er over, bør omstillingsorganisasjonen og kommunen etablere et prosjekt for videreføring

23 Fra avklaringsfasen: KONSEKVENSANALYSE

24 Hva forteller konsekvensanalysen? Områdets utvikling innen næringsliv og sysselsetting de siste 10 år Områdets prognoser for næringsutvikling og sysselsetting de kommende 10 år Dokumentasjon av fraflytting, tilflytting, pendling, alders- og kjønnsfordeling, utdanning m.m. Fremskriving av kommunens økonomi

25 Presentasjon: Konsekvensanalyser Kursdeltakerne presenterer kort sine områder: HVA ER UTFORDRINGENE I OMRÅDET? HVORDAN ER PROGNOSENE? HVA ER MÅLENE FOR OMSTILLINGEN?

26 Strategi- og forankringsfasen: OPPGAVER I FASEN

27 Dette gjør kommunen Strategifasen organiseres som et prosjekt. Kommunen er prosjekteier Etablerer en prosjektorganisasjon: Prosjektansvarlig Prosjektleder Prosjektstyringsgruppe Prosjektplan for fasen (prosjektleder + leder for styringsgruppen)

28 Prosjektorganisasjonen skal: Gjennomføre/bestille en strategisk utviklingsanalyse Lage utkast til omstillingsplan og handlingsplan Lage utkast til kommunikasjonsplan Sikre aksept og medvirkning fra alle aktører Rapportere fremdrift og resultater til prosjektstyringsgruppen

29 Hva omfatter utviklingsanalysen? Områdets nærings- og befolkningsutvikling: regionen, markedene, attraktiviteten Områdets konkurransefortrinn for næringsutvikling Utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv Kommunens tilrettelegging for bosetting og næringsutvikling Strategiske valg av innsatsområder i omstillingsarbeidet

30 Utviklingsanalyse ≠ Omstillingsplan Den strategiske utviklingsanalysen er ikke omstillingsplanen for området. Utviklingsanalysen er kunnskapsgrunnlaget for omstillingsplanen. Analysen identifiserer utfordringer og muligheter som planen må svare på.

31 PLP: Prosjektlederprosessen Et prosjektverktøy utviklet av Innovasjon Norge Et begrepsapparat Skal benyttes i alt regional omstillingsarbeid: program- og prosjektnivå

32 PLP: 3 prosjektfaser 1.Forstudium 2.Forprosjekt 3.Hovedprosjekt Hver fase – et eget prosjekt

33 PLP: 3 sentrale roller 1.Prosjekteier 2.Prosjektansvarlig 3.Prosjektleder Styringsgruppe Prosjektgruppe Referansegruppe

34 PLP: 4 sentrale elementer 1.Måldefinering 2.Beslutningspunkter: fasens start og slutt 3.Milepæler 4.Kritiske suksessfaktorer

35 PLP: Målstruktur 1.Visjon: ønsket tilstand i fremtiden 2.Effektmål: effekt 3–5 år senere 3.Resultatmål: resultat ved prosjektslutt 4.Prosjektmål: leveransen Målene skal være målbare, og de skal ha en tidsfrist.

36 PLP: 4 sentrale dokumenter 1.Prosjektoppdraget 2.Prosjektplan 3.Statusrapport 4.Sluttrapport

37 Hva kan gå galt? 3 scenarier 1. Ingen plan, bare umiddelbar handling – rett over i gjennomføringsfasen Fokus på katastrofen Alle mann til pumpene Fokus på å få samme virksomhet opp igjen

38 Hva kan gå galt? 3 scenarier 2. Planer, men ingen handling Gode planer Ingen krav til handling Ingen konsekvenser ved manglende resultat

39 Hva kan gå galt? 3 scenarier 3. Fokus på nyetablering, men lite utvikling av eksisterende virksomheter Alle vil starte nytt Eksisterende virksomheter: status quo ”Vi” og ”de andre”

40 - Hjelp å få! Innovasjon Norge: NASJONALT KOMPETANSESENTER

41 Innovasjon Norge i strategifasen Kvalitetssikrer arbeidet i fasen Oppnevner en oppdragsrådgiver og en oppdragsansvarlig

42 Innovasjon Norge i strategifasen (forts.) Oppdragsrådgiveren skal: bidra til å få på plass prosjektstyringsgruppe og prosjektleder delta på møter i prosjektstyringsgruppen bidra i arbeidet med strategisk utv.analyse bidra i utarbeidelse av utkast til omstillingsplan og handlingsplan

43 Innovasjon Norge i strategifasen (forts.) Oppdragsrådgiveren skal: bidra til bred mobilisering og forankring gi innspill på valg av omstillingsorganisasjon holde startkurs gi opplæring i PLP gi uttalelser på søknaden til fylkeskommunen

44 INTRO + regionalomstilling.no INTRO regionalomstilling.no  verktøy regionalomstilling.no  nettverk og samarbeid

45 Workshop I UTKAST TIL PROSJEKTPLAN

46 Oppgave: prosjektplan for strategifasen Lag utkast til prosjektplan for strategi- og forankringsfasen for ditt omstillingsområde Til utdeling: PLP prosjektplan (mal), elektronisk Eksempler på PLP prosjektplan

47 Hva kan midlene brukes til?

48 Hva kan omstillingsmidlene brukes til? GJELDENDE LOVGIVNING – Statsstøtteregelverket – Regler for bagatellmessig støtte FØRINGER FRA KRD og FYLKESKOMMUNEN ANDRE FØRINGER?

49 Hva kan omstillingsmidlene brukes til? Prosjekter i tidlig fase (forstudier + forprosjekt) Prosjekter prioriteres i tråd med omstillingsplan og handlingsplan

50 Omstillingsplan

51 Omstillingsplan: Innhold Omstillingsplanen skal definere: Visjon og mål for omstillingsarbeidet Prioriterte innsatsområder (3–4 stk.) Mål og rammer for hvert innsatsområde Tiltak og prosjekter for hvert innsatsområde Forslag til organisasjonsform for gjennomføringsfasen

52 Omstillingsplan: Hvem gjør hva? Ansvar. Kommunen har ansvaret for at det blir laget en omstillingsplan for området Utførelse. Utvikling og utarbeidelse delegeres til prosjektorganisasjonen Godkjenning. Utkast til omstillingsplan skal godkjennes av prosjektstyringsgruppen Vedtak. Kommunestyret vedtar omstillingsplanen

53 Omstillingsplan: Struktur I.Bakgrunn for omstillingsarbeidet II.Visjon og mål for omstillingsprogrammet III.Innsatsområder IV.Ressursinnsats og finansiering

54 I. Bakgrunn for omstillingsarbeidet  Bakgrunn for omstillingsstatusen  Oppsummering av konklusjoner og anbefalinger fra utviklingsanalysen II. Visjon og mål for omstillingsprogrammet  Visjon  Hovedmål  Effektmål og langsiktige resultater  Delmål III. Innsatsområder  Innsatsområde – Mål: – Forslag til tiltak/prosjekt: [Osv. for alle innsatsområder] IV. Organisering, finansiering og ressursinnsats  Overordnet finansiering av omstillingsprogrammet (alle årene)  Ressursinnsats brutt ned på innsatsområder og tiltak/prosjekt  Organisering av omstillingsarbeidet

55 Workshop II STIKKORD TIL OMSTILLINGSPLAN

56 Oppgave: Stikkord til omstillingsplan Bruk strukturen på neste slide, sett inn forslag/ stikkord til omstillingsplanen for ditt område Til utdeling: Eksempel/-ler på omstillingsplan

57 I. Bakgrunn for omstillingsarbeidet  Bakgrunn for omstillingsstatusen  Oppsummering av konklusjoner og anbefalinger fra utviklingsanalysen II. Visjon og mål for omstillingsprogrammet  Visjon  Hovedmål  Effektmål og langsiktige resultater  Delmål III. Innsatsområder  Innsatsområde – Mål: – Forslag til tiltak/prosjekt: [Osv. for alle innsatsområder] IV. Organisering, finansiering og ressursinnsats  Overordnet finansiering av omstillingsprogrammet (alle årene)  Ressursinnsats brutt ned på innsatsområder og tiltak/prosjekt  Organisering av omstillingsarbeidet

58 Handlingsplan

59 Handlingsplaner: Innhold Konkretiserer omstillingsplanens innsatsområder: Strategier og mål Konkrete tiltak Hovedaktiviteter Budsjett

60 Handlingsplaner: Hvem gjør hva? Fase 2. Utførelse. Prosjektleder leder utvikling og utforming av handlingsplan for første gjennomføringsår. Godkjenning. Kommunestyret godkjenner årlige handlingsplaner. Hvert år. Hele perioden. Fase 3. Utførelse. leder for omstillingsarbeidet følger opp gjeldende handlingsplan og utarbeider ny handlingsplan for hvert år.

61 Handlingsplaner: Struktur 1.Innledning Viser til utviklingsanalysen og omstillingsplan 2.Mål for omstillingsarbeidet 3.Innsatsområder Innsatsområde 1 – Mål – Strategi A Tiltak. Resultatmål. Prosjektmål. Budsjett. Finansiering Tiltak. Resultatmål. Prosjektmål. Budsjett. Finansiering (Osv. for alle strategier under Innsatsområde 1, og for alle innsatsområder definert i omstillingsplanen.) 4.Budsjett og finansiering

62 Handlings- & omstillingsplan: Bruk Januar/februar Godkjent handlingsplan iverksettes Oktober/november Programstatusvurdering – omstillingsplan revideres, arbeidet med ny handlingsplan starter Desember/januar Godkjenning av revidert omstillingsplan og av handlingsplanen for kommende år

63 Workshop III STIKKORD TIL HANDLINGSPLAN

64 Oppgave: Stikkord til handlingsplan Bruk strukturen på neste slide, sett inn forslag/ stikkord til 1. års handlingsplan for ditt område Til utdeling: Eksempel/-ler på handlingsplan

65 Handlingsplaner: Struktur 1.Innledning Viser til utviklingsanalysen og omstillingsplan 2.Mål for omstillingsarbeidet 3.Innsatsområder Innsatsområde 1 – Mål – Strategi A Tiltak. Resultatmål. Prosjektmål. Budsjett. Finansiering Tiltak. Resultatmål. Prosjektmål. Budsjett. Finansiering (Osv. for alle strategier under Innsatsområde 1, og for alle innsatsområder definert i omstillingsplanen.) 4.Budsjett og finansiering

66 StiftelseKommunalt foretak Interkomm. foretak Kommunal avdeling ASProgram EierIngen betydning KommunenKommuneneDel av kommunen MangeKommunen og/ eller andre Eier- innflytelse BegrensetStor. Kan avsette styret Kommunene har begrenset myndighet Stor. Komm.styret bestemmer. Rådmann er adm. leder Stor. General- forsamling Stor Eier- forpliktelse IngenSvært stor. Finansielt ansvar Svært stor. Reguleres i samarbeids- avtale Svært storLitenStor. Programmet er ikke juridisk enhet StyretStor maktMakt i hht. kommunelov Stor makt. Ansvarlig. Kan delegere Personlig ansvar. Aksjeloven Stor innenfor mandatet InnsynLite. Lotteri- tilsynet Stor. I hht. lov om offentlighet Stor. I hht. lov om offentlighet Lov om offentlighet gjelder AksjelovenMindre Mulighet partner- skap Nei. Selvst. stiftelse Nei. Kommunen er eneeier For involverte kommuner Nei. Kommunen er eneeier Stor ORGANISASJONSFORMER : SAMMENLIKNING

67 Spørsmål fra salen

68 Dette lurer vi på! [Kursholder setter inn tema som er bestemt i samarbeid med kursdeltakerne i forkant.]

69 Lykke til! regionalomstilling.no


Laste ned ppt "INTRO-KURS Strategi- og forankringsfasen. Omstillingsprosessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google