Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 ≡ «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 ≡ «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 ≡ «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan for rusfeltet» ≡ Planen kommer som en egen proposisjon høsten 2015. ≡ Langsiktig og helhetlig perspektiv, men tiltaksdelen skal spisses mot personer som er i ferd med å utvikle eller allerede har etablert et rusmiddelproblem. ≡ Hovedinnsatsen rettes mot kommunesektoren. ≡ Forebyggende tjenester vil omfattes av planen, men befolkningsrettede tiltak vil videreføres og følges opp innenfor den generelle folkehelsepolitikken ≡ Et sentralt mål i planen vil være å bidra til at flere rusavhengige får et bedre sted å bo, i tråd med oppfølging av den nasjonale boligsosiale strategien Bolig for velferd (2014–2020)

2 Innsatsområder ≡ Tidlig innsats ≡ Behandling ≡ Oppfølgingstjenester og ettervern Gjennomgående : ≡ Brukermedvirkning ≡ Kompetanse

3 Er ‘Friskliv’ – ‘Læring og mestring’ aktuelt for rusfeltet? ≡ Frisklivstiltak og Læring og mestring er aktuelt på alle 3 innsatsområder i Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) - Før en situasjon er blitt et alvorlig rusproblem - Som en del av et behandlingsopplegg for rusproblemer - Som del av en oppfølging eller ettervern - med fokus på læring, økt mestring og/eller hjelp til en sunnere livsstil

4 Tidlig innsats ≡ Fysisk aktivitet ≡ Kosthold ≡ Eldre og rus ≡ Lavterskel tiltak og skadereduksjon ≡ Arbeidslivet som arena for inkludering og rusmiddelforebygging ≡ Spillproblemer ≡ Kriminalitetsforebygging

5 Tidlig innsats – Regjeringen vil: – Systematisk utprøve og evaluere tiltak for tidlig intervensjon. – Vektlegge fysisk aktivitet i det forebyggende arbeidet. – Øke bevisstheten om betydningen av riktig kosthold i det forebyggende arbeidet.

6 Behandling ≡ Kommunene har en nøkkelrolle ●Individuell plan og koordinator ≡ Etablering og utvikling av samarbeidsmodeller og nye arbeidsmetoder ● Mottaks og oppfølgingssentre ●Oppsøkende behandlingsteam ●Lavterskel substitusjonsbehandling og helsetiltak ●Andre skadereduserende tiltak ●Psykologer i kommunene ●Medikamentell behandling av alkoholproblemer

7 Behandling – Regjeringen vil: ≡ Styrke behandlingsforberedende tiltak i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. ≡ Lovfeste plikt for kommunene til å ha psykologkompetanse, plikten vil tre i kraft tidligst i 2020. ≡ Innføre pakkeforløp for rusbehandling og psykisk helsevern innen 2020 etter mal av pakkeforløp for kreft. ≡ Legge til rette for økt vektlegging av fysisk aktivitet og ernæring i rusbehandling. ≡ Økt fokus på de helsemessige utfordringene knyttet til spilleavhengighet.

8 Oppfølgingstjenester og ettervern ≡ Oppfølging av samhandlingsreformen – ≡ Arbeid og aktivitet ≡ Bolig ≡ Oppfølgingstjenester og praktisk bistand ≡ Overganger – forhindre glippsoner

9 Oppfølgingstjenester/ettervern – Regjeringen vil: ≡ Bidra til at flere kommuner etablerer brukerstyrte sentre/tiltak i samarbeid med brukerorganisasjonene. ≡ Utarbeide en nasjonal veileder for bruk av fysisk og sosial aktivitet i behandling og oppfølging av personer med rus- og psykiske problemer. ≡ Legge til rette for økt vektlegging av fysisk aktivitet og ernæring i behandling, oppfølging og ettervern av personer med rus- og psykiske problemer.

10 Oppfølgingstjenester/ettervern – Regjeringen vil: ≡ Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet. ≡ Stimulere til utvikling og implementering av flere typer bosettingsmodeller for vanskeligstilte. ≡ Sikre økt kunnskap om hva som må til for å sikre vellykkede overganger fra institusjon til egen bolig. ≡ Legge til rette for at alle rusavhengige får en individuell plan og oppfølging av koordinator.


Laste ned ppt "Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 ≡ «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google