Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOKUT Fagskoleutdanning Ole Bernt Thorvaldsen. | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 2 NOKUT  Uavhengig statlig organ Formål: Kontrollere og utvikle kvaliteten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOKUT Fagskoleutdanning Ole Bernt Thorvaldsen. | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 2 NOKUT  Uavhengig statlig organ Formål: Kontrollere og utvikle kvaliteten."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOKUT Fagskoleutdanning Ole Bernt Thorvaldsen

2 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 2 NOKUT  Uavhengig statlig organ Formål: Kontrollere og utvikle kvaliteten ved norske høgre utdanningsinstitusjoner gjennom akkreditering og evaluering. Departementet kan ikke gi organet pålegg utover det som er hjemlet i lov eller fastsatt av departementet i forskrift, og kan ikke overprøve organets akkrediteringer (Lov om universiteter og høgskoler § 13.3)  Driften av NOKUT fullfinansieres av bevilgning over statsbudsjettet.

3 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 3 NOKUT  NOKUT er et myndighetsorgan for kvalitet og utvikling.  NOKUT har sanksjonsmuligheter.  NOKUTs faglige vedtak kan ikke overprøves av politiske myndigheter.

4 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 4 NOKUTs oppbygning  STYRE Direktør Seksjon for kvalitetssystem Seksjon for utenlandsk utdanning Stab Informasjon, Administrasjon Data/statistikk Juridiske tjenester Seksjon for akkreditering Nettverk for metode- og kompetanseutvikling

5 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 5 NOKUTs oppgaver - høyere utdanning Organets oppgaver er: a. Evaluering av institusjonenes system for kvalitetssikring. b. Akkreditering av institusjoner. c. Akkreditering av studietilbud. d.Revidering av akkreditering som allerede er gitt. e.Evalueringer av betydning for å kunne bedømme kvaliteten i høgre utdanning. Departementet kan pålegge organet å foreta slike evalueringer. f.Generell godkjenning av utdanninger fra institusjoner som ikke går inn under denne lov. (Lov om universiteter og høgskoler § 13.1)

6 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 6 Institusjonskategorier  Universitet  Vitenskapelig høgskole  Statlig høgskole  Kunsthøgskole  Andre statlige institusjoner som gir utdanning på faglig nivå med universiteter og høgskoler  Akkreditert høyskole  Høyskole  Tilbyder av fagskoleutdanning

7 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 7 Fagskoleutdanning – NOKUTs oppgave § 2 Godkjenning ( i lov om fagskoleutdanning ) En utdanning som faller inn under definisjonen i § 1, kan etter søknad godkjennes. Godkjenning foretas av organ som nevnt i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler kapittel 3. Dersom vilkårene for godkjenning ikke lenger er oppfylt, kan godkjenning trekkes tilbake.

8 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 8 De 9 paragrafene i Lov om fagskoleutdanning § 1. Formål og virkeområde § 2. Godkjenning § 3. Organisasjon og ledelse § 4. Studentenes rettigheter (+ ny 4a Læringsmiljø ) § 5. Innholdet i utdanningen, avsluttende vurdering og dokumentasjon § 6. Disiplinærsaker § 7. Forvaltningsloven. Klagebehandling § 8. Offentlig tilskudd til fagskoleutdanning § 9. Ikrafttredelses- og overgangsregler

9 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 9 Loven Lov om fagskoleutdanning. § 1. Formål og virkeområde Lovens formål er å etablere et system for offentlig godkjenning av fagskoleutdanninger. Loven skal bidra til at studenter ved fagskoleutdanninger får tilfredsstillende vilkår. Loven gjelder for den som tilbyr fagskoleutdanning (tilbyder), og som har eller søker om godkjenning av fagskoleutdanningen etter § 2.

10 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 10 Loven (2) Med fagskoleutdanning menes korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning (UFD 10.11.03)

11 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 11 Forskrift om godkjenning § 5 Vilkår for godkjenning, jf. fagskoleloven § 2, jf. § 1.  1. Utdanningstilbudet skal være yrkesrettet. Det vil si at det gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak.  2. Utdanningstilbudet skal bygge på videregående opplæring. Det vil si at det ligger på et nivå høyere enn videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.  3. Utdanningstilbudet skal ha et omfang som tilsvarer minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Studiebelastningen skal være av et slikt omfang at det tilsvarer fulltidsstudium i tidsrammen.  4. Utdanningstilbudet skal være avsluttende og selvstendig.

12 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 12 Utdanningen - tilbyder  Skal være et styre som har ansvar for at studentene får den forutsatte utdanningen – den som er godkjent  Studenter og ansatte skal ha representanter med møte-, tale og forslagrett i visse saker i styret.  Ingen sentrale forskrifter som styrer utdanningens innholdet i detalj  Studentene skal få dokumentert av- sluttende vurdering og fullført utdanning

13 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 13 Utdanningen - tilbyder (2)  Mange avgjørelser overfor studenter behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven  Ingen dispensasjonsparagraf  Overgangsordningen  Frivilligheten  Ansvar for studentene arbeidsmiljø – nytt tillegg – Arbeidstilsynet.  Godkjenning og statsstøtte er skilt.

14 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 14 Egen utdanning Høyere utdanning Fagskole- utdanning Videregående opplæring Fag-/svennebrev Studie- kompetanse

15 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 15 Høyere utdanning Mellomutdanning = fagskoleutdanning Generell studiekompetanse fra videregående opplæring

16 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 16 Forskjellige grupper med fagskoleutdanninger  To årig yrkesrettet teknisk utdanning. Eiere er i hovedsak fylkeskommune.  Maritim utdanning, teoretiske utdanning til maritime sertifikater. Denne utdanningen tilbys av enkelte tekniske fagskoler.  Videreutdanning av helse- og sosialpersonell med helse- og sosialfaglig yrkesutdanning fra videregående opplæring. Fylkeskommunale og private tilbydere.  Bibelskoleutdanninger. Menigheter religiøses organisasjoner eller egne stiftelser. Utdanningstilbudene er ofte forskjellig.  Kunstutdanninger (private kunstskoler) opptaksprøve.  En rekke andre utdanningstilbud, blant annet sekretærutdanning, IKT-utdanning eller reklameutdanning.

17 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 17 Ansvar Tilbyder har ansvaret for kvaliteten i utdanningstilbudet NOKUTs oppgave er å godkjenne – foreta en vurdering om utdanningstilbudet oppfyller fastsatte kriterier.

18 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 18 NOKUT skal fastsette i følge forskriften § 2 Kompetanse 3.NOKUT fastsetter utfyllende kriterier for de sakkyndiges kompetanse og for oppnevning av disse. § 4 Godkjenning av tilbud 1. NOKUT fastsetter mandat 2. og kriterier for sakkyndig vurdering. 3. NOKUT skal utarbeide retningslinjer for behandling av søknader, herunder krav til utforming av søknader og krav til dokumentasjon av styringsordning og reglementer med mer etter lov om fagskoleutdanning

19 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 19 NOKUTs kriterier – modell for utdanningskvalitet Innsats- faktorer Resultatfaktorer Prosess- faktorer

20 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 20 De sakkyndiges kompetanse og oppnevning. De sakkyndige skal ha kompetanse innen minst ett av følgende områder:  a) det fagområdet som skal godkjennes eller annet relevant fagområde  b) kompetansebehov for aktuelt arbeidsliv  c) yrket eller profesjonen(fra forskriften) Sakkyndig komité for vurdering av fagskoleutdanning settes sammen slik:  Komiteen skal ha to – fem medlemmer.  Alle sakkyndige må ha en relevant kompetanse som minst er på nivå med den utdanningen som skal vurderes.  Minst ett av medlemmene skal ha kompetanse som underviser ved samme fagområde eller et nær beslektet fagområde innenfor tertiær utdanning.  Minst ett av medlemmene skal komme fra relevant arbeidsliv og gjerne ha veiledningserfaring.  Kompetansen til en sakkyndig komité bør samlet dekke alle de tre kravene i forskriftens § 2.2.  Likestillingslovens bestemmelser om komitesammensetting skal følges (Fra NOKUT utfyllende kriterier)

21 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 21 Mandatmal 1 Oppgaven til sakkyndig komité er å vurdere hvorvidt (det omsøkte utdanningstilbudets betegnelse) ved (tilbyders navn) tilfredsstiller kriterier for godkjenning av fagskoleutdanning vedtatt av NOKUT 04.05.04. I tillegg inngår lov om fagskoler av 20. juni 2003 nr 56 og Utdannings- og forskningsdepartementets forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning av 10. november 2003 i vurderingsgrunnlaget.. Komiteens vurdering skal baseres på: Tilbyders søknad og annet relevant skriftlig tilleggsmateriale som komiteen anser som nødvendig for vurderingen. Institusjonsbesøk kan forekomme dersom det ansees som nødvendig for vurderingen. Institusjonsbesøket skal godkjennes av NOKUT.

22 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 22 Mandatmal 2 Komiteen skal nedfelle sine vurderinger og konklusjoner i en skriftlig rapport. Rapporten skal avsluttes med en entydig og begrunnet konklusjon basert på en helhetlig vurdering av om (det omsøkte utdanningstilbudets betegnelse) ved (tilbyders navn) holder et tilstrekkelig høyt faglig nivå og har en slik kvalitet at det kan godkjennes som fagskoleutdanning. Rapporten skal i tillegg inneholde vurderinger som tilbyder skal kunne bruke i sitt arbeid med å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningstilbudet. Komiteen skal kvalitetssikre rapporten sin før den avgis.

23 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 23 Gangen i behandlingen av en søknad - (1) Normale gangen i behandlingen av søknader:  Søknaden mottas og registreres og saksbehandler utpekes.  Saksbehandler ser etter om dokumentasjonen i søknaden er tilfredsstillende. Hvis ikke vil søker bli bedt om å komplettere søknaden.  Vurderingen av de administrative forhold starter.  Når søknaden er komplett, foreslås sakkyndige ut fra fastsatte kriterier.

24 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 24 Gangen i behandlingen av en søknad - (2)  Normalt gis søker anledning til å kommentere forslaget til sakkyndige.  Sakkyndige oppnevnes og saken sendes til sakkyndig vurdering.  Sakkyndige kan etterspørre ytterligere dokumentasjon, kommunikasjonen skal foregå via NOKUTs administrasjon  Sakkyndige avgir sin vurdering innen avtalt tidsfrist, som kan være på inntil 10 uker etter at sakkyndig har mottatt dokumentasjonen.

25 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 25 Gangen i behandlingen av en søknad - (3)  Søker får en frist på inntil 6 uker til å uttale seg om innstillingen fra de sakkyndige.  NOKUT fatter deretter sitt vedtak.  NOKUTs vedtak med eventuelle anbefalinger meddeles søker.  Rapporten fra de sakkyndige sammen med institusjonens kommentarer og NOKUTs vedtak gjøre offentlig tilgjengelig.  Søker kan klage, men kun på administrative feil. Den faglige vurderingen kan ikke påklages.

26 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 26 Gangen i behandlingen av en søknad - (4) Det kan også legges opp til en puljevis behandling av søknader som er tilnærmet faglig like.

27 | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 27 Mer informasjon finner dere på våre hjemmesider: www.nokut.no Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "NOKUT Fagskoleutdanning Ole Bernt Thorvaldsen. | 28.01.05 FAGFORBUNDET obt | 2 NOKUT  Uavhengig statlig organ Formål: Kontrollere og utvikle kvaliteten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google