Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSPLAN 2012/2013 BYHAUGEN BARNEHAGE. Vi jobber i Byhaugen barnehage 2 Tonje Haddeland Pedagogisk leder 100 % Nina Førland Barne og ungdomsarbeider 100.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSPLAN 2012/2013 BYHAUGEN BARNEHAGE. Vi jobber i Byhaugen barnehage 2 Tonje Haddeland Pedagogisk leder 100 % Nina Førland Barne og ungdomsarbeider 100."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSPLAN 2012/2013 BYHAUGEN BARNEHAGE

2 Vi jobber i Byhaugen barnehage 2 Tonje Haddeland Pedagogisk leder 100 % Nina Førland Barne og ungdomsarbeider 100 % Siri Bjerklund Pedagogisk medarbeider 90 % Marianne Olsnes Pedagogisk medarbeider 50 % TUSENFRYDBLÅKLOKKEHVITVEISTUSENFRYDBLÅKLOKKEHVITVEIS Verena M Jansen Pedagogisk leder 100 % Grete Egeland Pedagogisk medarbeider 90 % Lene P Bye Pedagogisk leder 60 % Tone Lise Nag Rydningen Pedagogisk medarbeider 90 % Anne Therese Eriksen Pedagogisk medarbeider 100 % Elisabeth Markhus Ergoterapeut/ pedagogisk medarbeider 100 % Lone Marie Olsen Førskolelærer 80 % Lisbeth Risanger Barne og ungdomsarbeider 80 %

3 NATURGRUPPARØDKLØVERKONTORNATURGRUPPARØDKLØVERKONTOR Randi Roalkvam Pedagogisk leder 80 % Sigrid Bjergsvik Pedagogisk medarbeider 80 % Kirsten Ø Røed Pedagogisk medarbeider 50 % Helene Haaland Pedagogisk medarbeider 50 % Marianne Olsnes Pedagogisk medarbeider 40 % Marita Knutsen Pedagogisk leder 100 % Reidun Rygg Meland Pedagogisk medarbeider 80 % Vibeke Qvanvik Pedagogisk medarbeider 80 % Keiu Laats Pedagogisk medarbeider 40 % Hege Tønnessen Styrer 100 % Lene P Bye Assisterende styrer 40 % Randi Roalkvam Prosjektansvarlig Spes. Ped. veileder 20 % Ingunn Thornes Kjøkkenassistent 40 % 3 KJØKKEN KJØKKEN

4 ”Byhaugen barnehage skaper gode minner” Dette er Byhaugen barnehage sin visjon. Visjonen skal ivareta barn, voksne og foreldre. Den skal være et arbeidsdokument for personalet og en kvalitetssikring. Den skal også være en definisjon på hvem vi er og hvordan vi vil at barn og voksne skal ha det i de årene de tilbringer i Byhaugen barnehage.  Vennskap – barna skal ha en venn i barnehagen  Voksenrollen – barna skal oppleve bevisste, tilgjengelige og engasjerte voksne  Erfaringer – barna skal få gode erfaringer Vennskap Engasjement Erfaringer 4

5 Personalutvikling  Vi har 5 planleggingsdager hvor vi jobber med tema som er aktuelle for oss. Vi kan planlegge selv eller ha kursholdere utenifra. Vi drar av og til på studietur disse dagene.  Vi skal bli med på Kvelloprosjektet i regi av Stavanger kommune. Prosjektet handler om Barns rett til tidlig hjelp. Alle pedagogiske ledere skal på 3 dagers kurs i oktober. Vi skal ha lesesirkel/samarbeid med ansatte fra ergo/fysio, ppt, helsestasjon og barnevern. Det blir observasjon på alle avdelinger og stormøte i etterkant. På stormøtet ser vi på om det er noen barn som trenger videre oppfølging. (Dette kan dere lese mer om her: skjema/Barn-og-familie/Tidlig-innsats-i-barnehagen/) skjema/Barn-og-familie/Tidlig-innsats-i-barnehagen/  Vi fortsetter med prosjektet ”Barn og voksne i bevegelse” Her vil det også bli kursing for oss ansatte om barn og motorisk utfoldelse.  Vi har pedagogiske ledere som får profesjonsveiledning - dette er et opplegg for nyutdannede førskolelærere.  Vi går på forskjellige kurs som er aktuelle for oss.  Vi har veiledning internt i barnehagen i grupper og ved behov.  Vi har personalmøter, pedagogiske ledermøter og avdelingsmøter – noe i arbeidstid og noe på kveldstid. Personalutvikling er viktig for oss – personalet er den viktigste ressurs for og få en god barnehage. I rammeplanen står det mye om hvor viktig personalet er for å få til det oppdraget vi er satt til. Dette innebærer at:  vi er en pedagogisk virksomhet  vi må planlegge, dokumentere og vurdere jobben vi gjør  vi skal møte barna med tillit og respekt.  vi i samarbeid med foreldrene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek  vi skal fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling  voksne er rollemodeller for barna.  nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt er grunnleggende verdier i barnehagen. 5

6 Fagområdene i Rammeplanen Antall, rom og form  Barna utforsker og leker med tall og former  Barna tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper  Barna erfarer ulike størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne  Barna utforsker og leker med former og mønster Dette gjør vi blant annet gjennom å spille spill, konstruksjonslek, telle i samlinger, bruker matematiske begreper, måler/veier ved matlaging og mattemeisen. Etikk, religion og filosofi  Barna skal få kjennskap til religion og livssyn  Barna skal få kjennskap til etiske normer og holdninger i forhold til hva som er rett og galt  Vi skal lage rom for å undre oss sammen med barna. Gjennom samtaler med barna lærer vi om kristne høytider og har forberedelser i forkant av jul og påske. De voksne er gode rollemodeller og viser respekt og omsorg. Kropp, bevegelse og helse  Barna skal få et positivt syn på egen kropp  Barna skal oppleve bevegelsesglede  Barna skal vite noe om hva kroppen trenger for å være sunn og frisk Dette gjør vi ved å oppfordre til fysisk aktivitet og støtte barnet når det utforsker nye ting, minirøris, månedens aktivitet. 6

7 Kunst, kultur og kreativitet  Barna skal få prøve ut ulike uttrykksformer som forming, musikk, dans, drama, tekst og fortelling.  Barna skal lage utstillinger av egen kunst.  Tekstskaping  Fantasi og skaperglede Vi har formingsaktiviteter med ulike materialer, vi øver på og gjennomfører forestillinger for hverandre og vi bruker ulike kulturtilbud i byen. Natur, miljø og teknikk  Barna skal få oppleve naturen og være ute i alle årstider.  Barna skal bli glad i å gå på tur  Barna skal lære om dyr og planter  Barna skal lære seg å observere og snakke om naturen Dette gjør vi blant annet gjennom å ha turdager hver uke året rundt, vi observerer ting vi ser ute, vi besøker miljøstasjonen. Nærmiljø og samfunn  Barna skal bli kjent på Tasta  Bruke nærområdene til korte og lange turer  Besøke skoler, butikker, fotballbaner m.m. på Tasta  Tur til Kristiansand dyrepark (Røvergruppa) Språk, tekst og kommunikasjon  Barna skal tørre å delta i opplegg på scenen og gjerne tørre å ta ordet i små og store forsamlinger.  Barna skal få kjennskap til ulike tekster som rim, regler og eventyr.  Barna skal bli møtt i sin kommunikasjon av anerkjennende voksne. Vi har fokus på å være lyttende og oppmerksomme voksne, vi setter ord på følelser, vi synger, dramatiserer, leser bøker, vi opptrer for hverandre og vi har samtaler om det barna er opptatt av. 7

8 Tilvenning I august er det mange barn og foreldre som møter barnehagen for første gang. Vi er opptatt av at tilvenningsperioden blir best mulig for barnet og foreldrene. Alle barna får tilsendt et velkomstbrev der det står dato og klokkeslett for når de skal begynne i barnehagen. Hvert barna får også en voksen som er deres primærkontakt – en voksen som skal ha et spesielt øye på akkurat det barnet. De første dagene ønsker vi skal være korte slik at barna får en myk start. Første dag skal mor eller far være med hele tiden. Den andre dagen kan de trekke seg unna litt slik at barnet får prøvd seg på egenhånd. Alle barn er forskjellige, så dette avtales mellom foreldrene og personalet. I august har vi fokus på det å bli kjent med hverandre og å ønske alle de nye barna og foreldrene velkommen! Foreldresamarbeid I følge Rammeplanen er det foreldrene som har ansvar for barns oppdragelse. Foreldrene og barnehagens personal har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Foreldrene må være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Foreldresamtaler/møter: Vi tilbyr to foreldresamtaler i året – høst og vår. Vi vil at alle skal ha minst en samtale, mens en er frivillig. Det arrangeres to foreldremøter – høst og vår – med ulike tema. Dugnad: Det er dugnad to ganger per år for alle andelseiere, en på høsten og en på våren. Man deltar 3 timer for ett barn og 4,5 timer dersom man har to eller flere barn. Alternativt kan man betale kr for ikke å delta. 8

9 August Kontoret / Naturgruppa Tusenfryd Rødkløver Hvitveis Blåklokke www.byhaugen-barnehage.no Uke MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag Velkommen til nytt barnehageår! 1617 Planleggingsdag – barnehagen stengt

10 Månedens eventyr: ”Gullhår og de tre bjørnene” Mål :  Bli kjent med og etter hvert lære eventyret  Kunne gjenfortelle og dramatisere eventyret  Bli kjent med eventyr og hva som kjennetegner denne fortellerformen Metode:  Lese og fortelle eventyret  Drama – barn og voksne dramatiserer sammen  Flanellograf  Sang og musikk  Eventyrsamlinger ”Barn og voksne i bevegelse” Også for barnehageåret 2012/2013 har vi vært så heldige å få tildelt prosjektmidler fra Stavanger kommune. Dette har vært et satsingsområde det foregående året og vi vil nå ta dette litt videre med å se på sammenhengen mellom fysisk aktivitet, trivsel og helse. Er det slik at fysisk fostring og mye uteaktivitet medfører bedre helse? Vi håper å kunne se en sammenheng her. Vi ønsker å jobbe videre med dette for å få det enda mer under hunden og la fysisk fostring bli en integrert del av Byhaugen barnehages profil og sjel. Med aktive barn og voksne vil vi bedre den alminnelige helsen, øke trivselen og redusere sykefraværet. Prosjektet vil omfatte alle barn og ansatte. Det vil være nødvendig med tilpasninger i forhold til barnas alder og utviklingsnivå. Det blir lagt opp til både avdelingsvise og felles aktiviteter der vi velger ut områder og ferdigheter som vi vil stimulere, for eksempel sansemotorikk, utholdenhet og styrke. Vi ønsker også å involvere foreldre og søsken med familieaktiviteter på ettermiddagstid samt ha fysisk aktivitet på agendaen når vi arrangerer foreldremøter, temafester og lignende. 10

11 September Kontoret / Naturgruppa Tusenfryd Rødkløver Hvitveis Blåklokke www.byhaugen-barnehage.no Uke MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag Oppstart tema: ”Barn og voksne i bevegelse” Eventyr: ”Gullhår” 4567 Fellessamling Foreldremøte Kl Fellessamling Aktivitetsdag for barn og foreldre

12 Internasjonal uke  Byhaugen barnehage har to fadderbarn gjennom SOS-barnebyer, og hver høst markerer vi dette med å ha to festdager – en for barna og en for barn og foreldre. Markeringen for barna er på FN-dagen den 24. oktober. Vi har fellessamling der vi prater om våre fadderbarn og om hvordan de har det og hvor de bor. Vi snakker om hvor heldige vi er som bor i Norge og at vi derfor har muligheten til å hjelpe andre. Vi kan gjøre en forskjell for andre! Hver høst samler vi også inn penger som vi sender til fadderbarna våre. Derfor inviterer vi alle foreldre til Høstfest torsdag 25. oktober. Barna lager kunst som de selger, og det blir også salg av mat, kaker og lodd. HMS i barnehagen  Brannøvelser – det er viktig at barna vet hva de skal gjøre dersom brannalarmen går. Vi har gode rutiner og barna lærer fort at de skal gå rolig ut og ned til dissene. Vi har to varslede og to uvarslede brannøvelser i året.  Trafikksikkerhet – vi går mye på tur og er selvsagt opptatt av sikkerheten. Vi har fått en dukke som heter Tarkus og med han følger det et opplegg der vi blant annet skal lære om hvordan vi skal gå ved veien, hvor vi kan leke og bruk av bilbelte.  Førstehjelp – barna er i aktivitet hele dagen og da kan ulykker skje. Vi ønsker å bruke førstehjelpsdukken Henry sammen med barna. Her følger et opplegg med ulike tema med fokus på hvordan vi hjelper hverandre dersom noe skulle skje. 12

13 Oktober Kontoret / Naturgruppa Tusenfryd Rødkløver Hvitveis Blåklokke www.byhaugen-barnehage.no Uke MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 401 Planleggingsdag – barnehagen stengt 2 Planleggingsdag – barnehagen stengt 345 Fellessamling Skolens høstferie Dugnad 19 Fellessamling FN-dagen 25 Høstfest for barn og foreldre

14 Månedens eventyr: ”Skinnvotten” Mål:  Bli kjent med eventyret og kunne gjenfortelle/ dramatisere det  Bli trygge på å dramatisere foran andre  Bruke ulike uttrykksformer for å formidle innholdet i eventyret Metode:  Lese og fortelle eventyret  Dramatisere eventyret  Sang og musikk  Formningsaktiviteter Barns medvirkning Barns medvirkning handler om barnas rett til å uttrykke seg, være synlige og ha en virkning i den sosiale sammenhengen i barnehagen. Barnas uttrykk og egen deltakelse skal bli tatt på alvor av oss voksne, og deres bidrag skal gi innflytelse i barnehagehverdagen. Barns medvirkning vil ikke si at barna skal bestemme alt, men at de har påvirkning i sin egen hverdag og at de voksne er åpne og mottakelige for barnas uttrykk og meninger. Mål:  Barna skal ha innflytelse i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av tema  Barna skal få delta i daglige gjøremål, for eksempel tilberedning av mat  Morgensamling der barna deltar i planleggingen av dagens gjøremål og innhold, for eksempel hvor vi skal på tur. Metode:  Vi lytter til hvert enkelt barn og tar de på alvor  Barna skal få si sin mening om ting som angår de  Barna skal få velge aktiviteter selv når det er mulig  Alle avdelinger har ukens hjelpere som har oppgaver når det er lunch og fruktmålt 14

15 November Kontoret / Naturgruppa Tusenfryd Rødkløver Hvitveis Blåklokke www.byhaugen-barnehage.no Uke MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 4412 Fellessamling Fellessamling Turmarsj Frist for innlevering av juleferielapper! 3012

16 Juletradisjoner Vi gleder oss til jul og kanskje juleferie. I desember har vi mange koselige juletradisjoner her i Byhaugen barnehage.  Vi starter med felles adventsamlinger 1. mandag i advent. Vi bruker et opplegg med 4 engler i forskjellige farger som symbolisere forskjellige ting. Blå engel: at vi forbereder oss til jul bl.a. ved å synge og tenne lys. Rød engel : vi må ha omsorg og kjærlighet for hverandre. Hvit engel: at vi har godhet og varme. Fiolett engel: at vi kan se frem til at det vonde skal bli godt igjen. Vi tenner lys og synger julesanger. Dette er en veldig koselig stund hver mandag formiddag.  Det blir julevandring i Tasta kirke for de store avdelingene. En koselig tur der barna får høre julebudskapet gjennom å selv delta i historien.  13. desember er det Lucia feiring i barnehagen. Foreldrene inviteres til forestilling og Lucia tog. Etterpå blir det servert mat og kaffe/saft. Vi får også smake på lussekatter som barna har laget selv inne på avdelingene. Etter maten er det juleverksted med ulike aktiviteter.  Vi har nissefest for barna der de som vil kan kle seg ut som rødnisser eller blånisser. Vi er ute og går rundt juletreet vårt og kanskje kommer nissen på besøk.  Stavanger symfoniorkester inviterer til konsert som de store avdelingene pleier å gå og høre på. Her møter vi også noen små nisser som danser og synger for oss.  Avdelingene går også en tur til byen. Vi ser på alle nissene i butikkvinduene og går rundt det store juletreet på torget. De som vil kan ha med seg pakke som de gir til Frelsesarmeen.  Ellers har vi koselige samlinger på avdelingene, vi synger mange julesanger, vi baker pepperkaker og lager julepynt. Vi lager også noen julehemmeligheter som barna gleder seg til å ta med hjem. 16

17 Desember Kontoret / Naturgruppa Tusenfryd Rødkløver Hvitveis Blåklokke www.byhaugen-barnehage.no Uke MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 493 Adventssamling Adventssamling Lucia/ juleforestilling med juleverksted Adventssamling Nissefest 21 Adventssamling Julaften – barnehagen stenger kl Juledag – barnehagen stengt Juledag – barnehagen stengt Nyttårsaften – barnehagen stenger kl. 1200

18 Månedens eventyr ”Geitekillingen som kunne telle til 10” Mål :  Bli kjent med og etter hvert lære eventyret  Kunne gjenfortelle og dramatisere eventyret  Bli kjent med eventyr og hva som kjennetegner denne fortellerformen Metode:  Lese og fortelle eventyret  Drama – barn og voksne dramatiserer sammen  Flanellograf  Sang og musikk  Eventyrsamlinger Bevegelssesglede Barn er skapt for bevegelse. Gjennom sanseinntrykk, bevegelse og aktivitet lærer de seg selv og omgivelsene å kjenne. Barn som har god kroppsbevissthet bruker kroppen allsidig og deltar i ulike aktiviteter. De mestrer å bevege seg i miljøer som stiller ulike krav til bevegelsesmønster. Disse barna vil stadig søke nye utfordringer, og opplevelsen av mestring kan være med på å styrke barnas selvbilde. Opplevelsen av å mestre og å delta på ulike aktiviteter gir barna bevegelsesglede. De barna som opplever glede over å være i bevegelse vil stadig prøve nye ting, de tør og ta utfordringer og utvikler etter hvert et variert bevegelsesmønster. Trygghet i motoriske utfordringer er med på å skape et godt selvilde og styrker selvtilliten. Vi i Byhaugen barnehage legger til rette for at barna skal oppleve bevegelse gjennom:  Varierte aktiviteter, for eksempel ballek, ringleker, stafetter og turer.  Engasjerte og aktive voksne  Stimulerende omgivelser  Samlinger og samtaler med barna om hva bevegelse gjør for kroppen vår 18 10

19 Januar Kontoret / Naturgruppa Tusenfryd Rødkløver Hvitveis Blåklokke www.byhaugen-barnehage.no Uke MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag Nyttårsdag – barnehagen stengt 2 Planleggingsdag – barnehagen stengt Fellessamling Fellessamling Aktivitetsdag for barna

20 Omsorg, lek og danning I Byhaugen barnehage har lek en fremtredende plass i barnas hverdag. Lek kjennetegnes ved at det er lystbetont, en metode for barna å uttrykke seg på og at barna lærer og erfarer nye ting. Omsorg, å ta andres perspektiv, rollelek, vennskap, verdier og normer er noen av det barna erfarer gjennom leken. Omsorg er en betydningsfull del av livet i Byhaugen barnehage. Omsorgen består blant annet av gode samtaler, lek, trøst, oppmuntring, oppmerksomhet, veiledning, lydhørhet, trygghet, primærkontakt, empati og nærhet. Omsorg handler både om relasjonen mellom voksen og barn og barnas omsorg for hverandre. Danning handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. I barnehagehverdagen skjer danning gjennom lek, læring og omsorg og i samspill med oss voksne og de andre barna. Danning er en kontinuerlig prosess som tar utgangspunkt i samspill med omgivelsene og er et grunnlag for barnas allsidige utvikling. Barnekor I år har vi lyst til å starte med noe nytt i barnehagen, nemlig kor for Bukkene Bruse gruppa. Anne Fossvold Haaland, som er musikkpedagog, skal komme og synge med dem annenhver onsdag når vi har alderslike grupper. Vi har bestemt at 4-åringene skal få dette tilbudet slik at de kan ha noe annerledes og eget i sin gruppe. De kommer til å ha fremføringer når vi har ulike festlige arrangementer i barnehagen. Alderslike grupper Hver onsdag formiddag deler vi alle barna inn i grupper etter alder. De små avdelingen deles i Krabbene (1-åringer) og Lett på tå (2-åringene). De store avdelingene har Froskene (3-åringene), Bukkene Bruse (4-åringene) og Røvergruppa (5- åringene). Vi har alderslike grupper for at barna skal få opplevelser og erfaringer utenfor sin egen avdeling, bli kjent med barn og voksne på hele huset, ha flere muligheter i forhold til lekekamerater og leke i trygge og utfordrende omgivelser. 20

21 Februar Kontoret / Naturgruppa Tusenfryd Rødkløver Hvitveis Blåklokke www.byhaugen-barnehage.no Uke MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag Fellessamling 910 Fastelavn 711 Skolens vinterferie Bollemandag SU arrangerer vinterfest Fellessamling

22 Påsken Her i Byhaugen barnehage er det mange koselige tradisjoner som er knyttet til denne høytiden. Vi tar oss god tid til å samtale om temaet og forberede oss gjennom samlinger, samtaler og formingsaktiviteter. Siste fredagen før påske har vi en felles påskesamling der barna får se og høre påskebudskapet. Vi synger påskesanger og koser oss. Etterpå er det tid for å lete etter påskeegg. Påskeharen kommer nemlig alltid på besøk. Vi inviterer også barnas familier til en koselig påskefrokost med hjemmelagede rundstykker som barna lager selv. Mål:  Bli kjent med påskebudskapet og skape undring rundt dette  Bli kjent med de ulike tradisjonene som er knyttet til denne høytiden Metode:  Fortelle og dramatisere påskebudskapet  Formingsaktiviteter  Synge påskesanger  Møte barnas undring og spørsmål med respekt 22 Det er alltid spennende når Påskeharen kommer på besøk!!

23 Mars Kontoret / Naturgruppa Tusenfryd Rødkløver Hvitveis Blåklokke www.byhaugen-barnehage.no Uke MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 91 Frist for innlevering av påskeferielapper Fellessamling Påskefrokost Hvitveis, Tusenfryd og Naturgruppa 21 Påskefrokost Rødkløver og Blåklokke 22 Påskesamling 2324 Palme søndag Barnehagen stenger kl Skjærtorsdag – barnehagen stengt 29 Langfredag – barnehagen stengt 30 Påske aften Påske dag

24 Våren Nå er våren her og vi er mer og mer ute. Vi kan etter hvert legge bort dresser og luer og kle oss i jakke og sko. Dette er en herlig tid som vi virkelig kan nyte. Vi følger med på at naturen våkner – trærne får knopper som springer ut, blomster titter frem og fuglene kvitrer. På turer i skogen observerer vi dette og vi leter etter dyr og insekter. Mål:  Glede ved å være i naturen og få innsikt i naturens samspill  Få kunnskaper om dyr, insekter og planter  Bevegelsesglede Metode:  Være mye ute og på tur i skogen og observere dyr og planter  Plante og så egne frø i barnehagen  Ulike aktiviteter, for eksempel hoppe tau og ringleker. 24

25 April Kontoret / Naturgruppa Tusenfryd Rødkløver Hvitveis Blåklokke www.byhaugen-barnehage.no Uke MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag Påskedag – barnehagen stengt Foreldremøte Kl – Fellessamling Dugnad Temafest 26 Fellessamling

26 17. mai De første ukene i mai starter vi forberedelsene til 17.mai feiring i barnehagen. Vi snakker med barna om nasjonaldagen vår og hvorfor vi feirer den. Vi synger sanger, lager flagg og 17.mai pynt. Den nærmeste ukedagen før 17. mai går vi i tog, har 17. mai leker, spiser pølser og is. Mål:  Barna skal få lære hvorfor vi feirer 17.mai og tradisjoner rundt nasjonaldagen  Vi ønsker å gi barna kunnskaper om flagget vårt og den norske kulturarven  Lære noen 17.mai-sanger Overgang barnehage/skole Barnehagen skal i samarbeid med skolen jobbe for at barna får en så god overgang så mulig til skolen. Stavanger kommune har utarbeidet en plan hvor det er beskrevet hvordan barnehage/skole skal samarbeide for og få til best mulig overgang for barnet:  sikre en trygg og best mulig overgang skolen  sikre at barn har fått informasjon og kjennskap til SFO før oppstart  overføre informasjon til beste for barnet i nært samarbeid med foreldre/foresatte Her hos oss er de eldste barna sammen i Røvergruppa 1-2 ganger i uka. Det er veldig stas og de er stolte av å være størst i barnehagen. De blir godt kjent med hverandre og de snakker sammen om at de snart er ferdige i barnehagen og hvilke skoler de skal begynne på. De går på besøk til de ulike skolene i løpet av våren. Røvergruppa er på ulike utflukter i løpet av året, blant annet til ishallen. Det store høydepunktet i året er å dra på overnattingstur uten mor og far til Kardemommeby i Kristiansand dyrepark. Vi har en koselig avslutning for barna på barnehagens sommerfest der de får opptre en siste gang på scenen vår. 26

27 Mai Kontoret / Naturgruppa Tusenfryd Rødkløver Hvitveis Blåklokke www.byhaugen-barnehage.no Uke MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 181 Barnehagen stengt 23 Frist for innlevering av sommerferie lapper! 4 Dugnad? Kristi Himmelfartsdag – barnehagen stengt 10 Planleggingsdag – barnehagen stengt mai feiring i barnehagen for barna mai – barnehagen stengt 18 Pinse 19 1.Pinseda g Pinsedag – barnehagen stengt Fellessamling

28 Sommer i barnehagen Vi gleder oss alle til sommer i barnehagen! Det er deilig å løpe rundt i lite tøy og solkrem. Små badebasseng har vi som vi fyller opp dersom sommervarmen kommer skikkelig, og en is eller to har vi også på lur. Vi er mye ute og går gjerne på flere turer enn det vi pleier. Disse turene tas ofte på sparket og det er derfor viktig at dere gir beskjed dersom barna tar fri. Hele barnehagen går også sammen en dag på en fellestur. Da er vi på tur hele dagen og har med oss mat og drikke. Barn og voksne har ferie fra midten av juni til midten av august, så det er to rolige måneder. Avdelingene blir derfor slått sammen noen av ukene. Det henges opp lister over hvilket personal som er på jobb. I juli måned har vi temauker, det vil si at vi har fire temaer som vi lager et opplegg rundt med ulike aktiviteter. Det henges opp lapper på dørene om dette når det nærmer seg og vi dokumenterer godt med bilder i etterkant. Dette har vært en stor suksess og barna har vært kjempefornøyde. Naturgruppa Byhaugen barnehage har også tilbud om Naturgruppe. Dette er et tilbud for de som ønsker et høyere aktivitetsnivå og mer utetid. Vi bruker nærmiljøet og lavvoen vår i Sabbadalen. Vi har fast turdag tre til fire dager i uka. Da går vi gjerne fra barnehagen ca. kl. 10 og er tilbake rundt kl. 14. På tur har vi minst en voksenstyrt aktivitet. Det kan være matematikk; vi måler, sammenligner og sorterer. Vi har språklek; vi foreteller eventyr og dramatiserer. Det kan også være fysisk aktivitet og så er vi naturligvis opptatt av naturen og de forandringene som skjer året rundt. Vi lager også mat på tur. Da har vi med oss pelletsovenen ”Pelle” eller vi lager noe på bål. Siden vi er mye på tur er det ikke alltid vi kan være med på de aktivitetene som foregår i barnehagen. Men vi er med på alderslike grupper og fellessamlinger samt samlinger i forbindelse med høytider og fester. De som er så heldige å få plass på Naturgruppa må ha gode klær og sko for vi er mye ute året rundt 28

29 Juni Kontoret / Naturgruppa Tusenfryd Rødkløver Hvitveis Blåklokke www.byhaugen-barnehage.no Uke MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag Sommerfest – Hipp hurra – barnehagen 24 år!! Fellestur/ Idrettsdag for barna 14 Fellessamling Ferie for personalet begynner

30 Juli er en rolig måned i barnehagen der mange barn og voksne er på ferie. Temaukene starter opp og vi gleder oss til mange kjekke og spennende aktiviteter. Masse lykkeønskninger gir vi til de som skal begynne på skolen! Tusen takk for de fine årene vi har hatt sammen – vi kommer til å savne dere. Til dere andre sier vi takk for et flott år og vel møtt tilbake etter ferien! Vi håper dere alle får en kjempefin sommerferie! Vi minner om planleggingsdag i barnehagen fredag 17. august – da er barnehagen stengt. God sommer! Hilsen alle oss i Byhaugen barnehage 30

31 Juli Kontoret / Naturgruppa Tusenfryd Rødkløver Hvitveis Blåklokke www.byhaugen-barnehage.no Uke MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 271 Sommertema Sommertema Sommertema Sommertema


Laste ned ppt "ÅRSPLAN 2012/2013 BYHAUGEN BARNEHAGE. Vi jobber i Byhaugen barnehage 2 Tonje Haddeland Pedagogisk leder 100 % Nina Førland Barne og ungdomsarbeider 100."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google