Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultur og helse Teatervirksomhet blant ungdom kan redusere deres risikoatferd ½ time med meningsfull musikk- og sangaktivitet 2 ganger i uka for demenssjuke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultur og helse Teatervirksomhet blant ungdom kan redusere deres risikoatferd ½ time med meningsfull musikk- og sangaktivitet 2 ganger i uka for demenssjuke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kultur og helse Teatervirksomhet blant ungdom kan redusere deres risikoatferd ½ time med meningsfull musikk- og sangaktivitet 2 ganger i uka for demenssjuke kan forsinke utviklingen av sjukdommen 1 time ekstra musikkundervisning i uka kan påvirke stressnivået hos barn positivt og bedre det sosiale miljøet i klassen. Å synge i kor kan gi positive fysiske reaksjoner og gjør folk glade! Kulturelle aktiviteter kan gi andre positive fysiske reaksjoner enn fysisk aktivitet. De som deltar regelmessig i kulturelle aktiviteter, kan leve lengre og bedre enn de som ikke gjør det.

2 Kultur og helse Utgangspunkt: En antakelse om at det å ta del i meningsfylte kunst- og kulturaktiviteter bidrar til økt livskvalitet og evne til å mestre egen livssituasjon.

3 Hva er kultur- og helsearbeid? Systematisk bruk av kulturelle aktiviteter i - behandling - rehabilitering - forebyggende og helsefremmende arbeid på individ-, gruppe- og befolkningsnivå ikke som erstatning, men som naturlig del av det øvrige helsearbeidet Fokus på det friske Tverrsektoriellt

4 Deltakelse og opplevelse Å være til stede på arrangement av ulike slag Egen deltakelse, utøvelse og skapende aktivitet

5 Hvorfor kultur og helse? Flere grupper i samfunnet er forhindret fra å delta i meningsfulle kulturtilbud: - Barn og unge voksne med funksjonssvikt -Eldre på institusjon -Heimeboende eldre med funksjonssvikt -Personer med psykiske plager -De som ikke kjenner ”koden” -De som ikke tør gå alene -De som ikke har råd – det koster mellom 750 - 1000 kr. for en familie på fire å gå på teater

6 Bakgrunn Bedre velstand så ikke ut til å utjevne de sosiale helseforskjellene Økende omfang av såkalte samsjukdommer Økt sjukefravær og antall uføretrygdede medførte at fokus ble rettet mot behovet for nye virkemidler Undersøkelser viste at bruken av kulturtilbudene var sosialt skjevt fordelt UNESCOS satsing i kulturtiåret (1987-1997) – Art in hospital - bidro også til at søkelyset ble rettet mot kultur- og helsearbeid.

7 Internasjonal og nordisk satsing på 1990-tallet blant annet regjeringas satsing 1997-1999 Nasjonalt knutepunkt for kultur og helse, Levanger Internasjonalt, nasjonalt og nordisk arbeid også i dag FOLK1 (2001-2004), FOLK2 (2004-2009)

8 Eksempler Kultur for flere (heimeboende med psykisk sjukdom) Kulturguiding (voksne med psykiske plager) Kunst til hverdags (kunst på arbeidsplass for å fremme trivsel og hindre sjukdom - utbrenthet) Musikk, sang, dans – eldre på institusjon- motvirke passivitet og nedstemthet Kunst og kultur i skoleklasser – forhindre utvikling av psykiske plager hos enkeltelever

9 FOLK2 Regionalt partnerskap Kunsten og kulturens egenverdi og arbeid på kulturens egne premisser står sentralt Kulturelle virkemidler i folkehelsearbeidet Bidra til å utjamne sosiale ulikheter i helse og kulturdeltakelse Videreutvikling av lokalt, regionalt (FOLK1) og nasjonalt arbeid

10 FOLK2 Kostnadsramme på 15. mill Både kultursatsing og folkehelsesatsing fra fylkeskommunens side -en kraftig satsing p å kultur – ogs å i folkehelsearbeidet - FOLK2 og FYSAK Deltakelse og innflytelse i samfunnet er en av de mest grunnleggende samfunnsmessige forutsetningene for god helse

11 Målgrupper barn og unge med særlig vekt på grupper som deltar lite i kulturelle aktiviteter deler av den voksne befolkninga som deltar lite i kulturelle aktiviteter som til eksempel enkelte grupper eldre, brukere ved institusjoner og personer med psykiske lidelser o.a. ledere og arbeidstakere på arbeidsplasser med interesse og behov for kunst- og kulturprosjekt i ledelses- og arbeidsmiljøsammenheng.

12 Aktører i FOLK2 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag HUNT forskningssenter, det med. Fakultet, NTNU Helse Nord-Trøndelag Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger kommune FOLK2 har Partnerskap med 10 kommuner I ferd med utvikle partnerskap med flere regionale aktører

13 Organisering Partnerskap med Fylkeskommunen som eier Styre – representanter for aktørene (rektor, ass. fylkesmann, fylkeskultursjef, leder for folkehelse og tannhelse i Fylkeskommunen, osv.) Tre innsatsområder med hver sin hovedprosjektgruppe som består av repr. for aktørene. Prosjektplaner med resultatmål for hvert innsatsområde: Praktisk kultur- og helsearbeid, utdanning og forskning. Prosjektleder med ansvar for koordinering, faglig utvikling og økonomi.

14 Partnerskap kommuner Innsatsområde praktisk kultur- og helsearbeid Viktigste satsingsområde her er samarbeidet med kommunene – 10 kommuner. Samarbeidet er avtalefestet Bygger på kommunenes ideer og tiltak – de vet best hvor skoen trykker og hvem som trenger det mest. Tverrsektorielt arbeid også på kommunenivå Hver kommune skal utvikle og gjennomføre 3 kultur- og helseprosjekt/tiltak i året rettet mot ulike målgrupper

15 Partnerskap kommuner FOLK2 bidrar med oppsøkende virksomhet, informasjon, kompetanse og nettverk FOLK2 driver nettverket av FOLK- kommuner FOLK2 bidrar med inntil kr. 50 000 pr. år i tre år Kultur- og helseprosjektene integreres i kommunens folkehelsearbeid og kulturarbeid i løpet av samarbeidsperioden gjennom politisk, administrativ og økonomisk forankring. Kommunen setter i verk og driver minimum tre kultur- og helseprosjekt årlig. Prosjektene foregår på ulike arenaer og har minimum to ulike målgrupper.

16 Partnerskap kommuner Kommunen har ansvaret for daglig drift av kultur- og helsearbeidet i kommunen. Kommunen stiller med ressurser til koordinering og faglig utvikling tilsvarende 20% stilling. Kommunen har ansvar for å utarbeide årsplan, prosjektplan og prosjektrapporter for kultur- og helseprosjektene i kommunen. Kommunen og FOLK2 har et felles ansvar for å gjennomføre evalueringer av resultater og samarbeid.

17 Hva sier Shdir? Kunst og kultur Gode opplevelser Egen deltakelse gir mulighet til å uttrykke seg og skape Kunsten viser oss det sårbare i oss alle Kunsten kan avmystifisere lidelser Grensene mellom det normale og unormale er ikke gitt (Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene, Shdir 2006).

18 -så langt det er mulig bør ansatte i kommunene stimulere og støtte mennesker med psykiske lidelser til å delta i ordinære kulturaktiviteter -parallelt bør en også nytte kulturtiltak i det psykiske helsearbeidet -det bør utvikles kunnskap og kompetanse i tilrettelegging -tverretatlig og tverrsektorielt -bruke kunstnere (Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene, Shdir 2006).

19 Nasjonal konferanse - Shdir Kultur, fritid og psykisk helse Holmenkollen Park Hotell 20.-21. november 2006


Laste ned ppt "Kultur og helse Teatervirksomhet blant ungdom kan redusere deres risikoatferd ½ time med meningsfull musikk- og sangaktivitet 2 ganger i uka for demenssjuke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google