Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 3 Aksjeskatterett Jus5980 – skatterett – høst 2015 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 3 Aksjeskatterett Jus5980 – skatterett – høst 2015 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 3 Aksjeskatterett Jus5980 – skatterett – høst 2015 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge

2 Rentebegrensningsregelen

3 Ny § 6-41 om begrensning av rentefradrag ■Fra og med 2014 – selskapers skattemessig fradrag for interne renter begrenses innenfor en fradragsramme ■Interne renter er renter betalt til nærstående, eller renter betalt til eksterne, men der nærstående har stilt sikkerhet for gjelden ■Nærstående er primært person, selskap eller innretning, med minst 50 % direkte eller indirekte eierskap eller kontroll (vid definisjon for øvrig) HOLDING BVI Virksomhet AS Gjeld og renter til Holding Mor AS garanti Låntaker AS BANK

4 Bakgrunn ■Formål: Skal sikre det norske skattefundamentet mot overføring av overskudd til utland med lavere skattesats ■Vanlig innenfor OECD med slike regler ■Men – skiller ikke mellom skattytere hjemmehørende i Norge, i EØS eller utenfor EØS; reglene gjelder for alle.

5 Innholdet i ny § 6-41 ■Interne netto rentekostnader kan kun fradras innenfor en fradragsramme, som er 30 % av skattemessig EBITDA ■Interne rentekostnader = renter til nærstående kreditor ■Hvis kun «ekstern gjeld» - fradrag for alle rentekostnader ■Alle rentekostnader prøves mot fradragsrammen: Hvis fradragsrammen ■overstiges og ■det er interne rentekostnader, gis det ikke fradrag for de interne rentekostnadene som overstiger rammen. ■Interne renter utover fradragsrammen medfører dermed tilsvarende økt inntekt ■Interne renter som avskjæres kan fremføres i 10 år ■Gjelder kun rentekostnadene hos debitor – kreditor må inntektsføre alle interne renter, selv om debitor ikke får fradrag

6 Fradragsrammen Skattemessig inntekt 20 + skattemessige avskrivninger 40 + netto rentekostnader 40 = Skattemessig «EBITDA» 100 Fradragsramme 30 % av SM EBITDA 30 Fradragsramme 30 - Netto rentekostnad 40 = Rentefradrag avskjæres -10 Forutsetning: Kun interne renter, netto rentekostnad 40 Ny skattemessig inntekt 30

7 Oppgave 9 - rentebegrensning Forutsetning: Netto rentekostnad 40; eksterne 35/interne 5 Skattemessig inntekt 20 + skattemessige avskrivninger 40 + netto rentekostnad 40 = Skattemessig «EBITDA» 100 Fradragsramme 30 % av SM EBITDA 30 Hva blir endelig skattemessig inntekt?

8 Terskel på 5 mill ■Terskel på 5 mill ■Terskel, ikke bunnfradrag. Beløpet gjelder pr selskap. ■Terskel gjelder netto rentekostnader. I netto medregnes inntekter og kostnader, interne og eksterne.

9 Inntekt – konsernbidrag og fremførbart underskudd Skattemessig inntekt (20) 0 + skattemessige avskrivninger 10 + netto rentekostnader 40 = Skattemessig «EBITDA» 50 Fradragsramme 30 % av SM EBITDA 15 Fradragsramme 15 - Netto rentekostnad 40 = Rentefradrag avskjæres -25 Forutsetning: Intern rentekostnad 40 Ny skattemessig inntekt 25 Reduseres med konsernbidrag/underskudd Reduseres IKKE med KB/underskudd

10 Oppg 10 – rentebegrensning ved underskudd Skattemessig inntekt - 100 + skattemessige avskrivninger 10 + netto rentekostnader 40 = Skattemessig «EBITDA» -50 Fradragsramme 30 % av SM EBITDA 0 Forutsetning: Intern rentekostnad 40 Hva blir endelig skattemessig inntekt?

11 Fremføringsadgang ■Mistet fradrag for interne renter på 4,9 år 1. ■Kan fremføres mot alminnelig inntekt i 10 år, men kun innenfor fradragsrammen i løpet av disse ti år. Terskelbeløpet gjelder! ■Fremførbare interne renter får forrang fremfor nye interne renter Bidco AS, gjeldsfinansiert Industri AS Industri AB År 1År 2 Ingen skattemessig inntekt, fradragsramme 0. Overføre driftsmidler, eiendom? Får avskrivninger og leieinntekt. Fradragsramme over 0. Bidco AS

12 Hvem er nærstående? ■Selskap eller innretning direkte eller indirekte eid/kontrollert med minst 50 %. ■Selskap, person eller innretning, som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer minst 50 % av låntakerselskapet, og deres kontrollerte selskap ■Til «person» regnes som nærstående også personens familie, inkl samboer med samboers foreldre, samt selskap eller innretning disse direkte eller indirekte eier eller kontrollerer med minst 50 %. ■Når vurderes «nærstående»? ■«Nærstående» hvis tiknytningskravet oppfylt på noe tidspunkt i inntektsåret

13 Hva er interne rentekostnader? ■Renter på gjeld til nærstående ■Gjeld til ikke-nærstående regnes likevel som intern (6. ledd), dersom: ■En nærstående har stilt sikkerhet for gjelden, eller ■En nærstående har en fordring på ekstern långiver, og det er sammenheng mellom fordring og gjeld. ■Hvorfor ramme sikkerhetsstillelse fra nærstående? ■For å forhindre at låntaker tar opp mer gjeld enn uten garantien. Begrunnelsen gjelder økt lånekapasitet (i realiteten internt lån). ■Men, rammer svært vidt - også garantier for å få lavere rentemargin

14 «Interne» renter - sikkerhet fra nærstående ■Rentemargin – uten sikkerhet blir ekstern gjeld like høy som ekstern og intern med sikkerhet. Men alle rentene blir likevel interne og kan rammes. Mor AS Garanti til Bank AS Garantiprovisjon 2 % BANK AS Låntaker AS Stand alone 8 % Med sikkerhet 6 %

15 Hvilke sikkerheter aksepteres likevel? ■FSFIN § 6-41-1 Sikkerhetsstillelse fra nærstående part ■Bestemmelsen i skatteloven § 6-41 sjette ledd bokstav a gjelder ikke: ■a. I tilfeller der selskapet eller innretningen som har stilt sikkerhet er eid eller kontrollert direkte eller indirekte med minst 50 prosent av låntakeren. ■b. I tilfeller der sikkerheten fra den nærstående parten er stilt i form av pant i eierandel i låntakeren eller fordring på låntakeren. ■Reglene kan ramme konsernkontoordninger

16 Oppg 11 - hvilke sikkerhetsstillelser aksepteres hos disse? B AS Mor 1 C AS Mor 2 A ASJV AS

17 Oppg 12 - planlegging ■Kan dere komme på noe man kan gjøre i et konsern for å redusere/påvirke rentebegrensning etter § 6-41?

18 Omdanning til AS

19 Omdanning - alminnelige skattekonsekvenser ■Eks - virksomhet i EPF benyttes som tingsinnskudd i AS ■Innskuddet realiseres – utg verdi er markedsverdi på aksjene ■Ny inngangsverdi på innskuddet ■(G/T-konto kan medføre avregning av gevinst mot avskrivninger) ■Kan ikke overføre skatteposisjoner 19

20 Skattefri omdanning – utg pkt ■Mulighet for «skattefritak» i § 11-20 (med forskrift) - ta en titt: ■a. EPF til AS/ASA ■d. DLS til AS/ASA ■g. Hjemmehørende NUF til AS/ASA ■Siste setning – også EPF til DLS ■Altså - skattefri omdanning kan bare skje oppover/bortover i ”selskapshierarkiet” ■Ikke fra AS og ”nedover” ■Vilkår og virkning ■Se § 11-20 (2) – skattemessig kontinuitet ■Se også beskrivelsen i § 11-20-2 ■§ 11-20-1 (3) – bestemmelsene må tilpasses omdannelse fra EPF til DLS ■Mulighet – ikke plikt ■Kan velge å realisere hvis f eks latent tap i virksomheten ■Annen ulovfestet skattefri omdannelse (anses ikke som realisasjon) ■Eks - AS til ASA, AS til SE (ASA til SE følger av SE-loven § 6), endring av ansvarsform i DLS 20

21 Omdanning til AS ■Hvorfor omdanne? ■Ansvarsbegrensning ■Gunstigere skatteregler enn EPF? ■EPF har progressive satser – marginalsats er 50,4 % ■Lønnsuttak i AS utløser 14,1 % arbgivavgift (53,7 % marginal på lønn) ■AS gir ”sparegriseffekt” – men kun interessant for investeringer innenfor fritaksmetoden Mulighet for skattefri reinvestering i finansielle instrumenter ■Mister mulighet for å avregne underskudd med personlig ligning 21

22 Omdannelse til AS - vilkår ■Virksomhetskravet (EPF) - § 11-20-1 ■Kan ha stor betydning for skatteplanlegging – grensen mot passiv kapitalavkastning ■Eks aksjetrader – ønsker at virksomhet slik at kan trade under fritaksmetoden ■Avhenger av type aktivitet – her; transaksjonshyppighet og kapitalens omfang ■Relativt lav terskel ift eiendom - 5 leiligheter eller 500 m2 forretningslokaler ■Nystiftet AS - §§ 11-20-2 og 11-20-3 (1)-(4) ■(1) Tingsinnskudd ■(2) Eller kjøp/kontantinnskudd og så tingsinnskudd – så lenge ikke drevet aktivitet 22

23 Omdannelse - vilkår ■Hva må/kan overføres? ■§ 11-20-5 ■Utg pkt – hele virksomheten (1) ■Unntak for EPF i (4): ■Gjeldsposter kan ligge igjen jf (4) d ■Fast eiendom kan ligge igjen jf (4) a ■Åpner for skatteplanlegging (ta minst mulig med) ■Hvis virksomhet i seg selv - kan legge eiendom+drift i separat AS ■(Klart for salg/generasjonsskifte) ■Selskapsandeler kan bare overføres med annen virksomhet (2), men for EPF kan aksjer/finansaktiva fritt overføres jf (4) b ■Åpner for skatteplanlegging ■Eks – konsulenten tar med seg aksjene sine for å selge skattefritt under fritaksmetoden ■Privatbolig/fritidseiendom og private eiendeler kan ikke overføres (4) c ■ Uansett ingen god ide – typisk skattefri realisasjon privat 23

24 Omdannelse - vilkår ■Skatteposisjoner som må overføres - § 11-20-6 ■(1) – inngangsverdier, ervervstidspunkter osv ■(3) – innvunne inntekter, pådratte kostnader og underskudd ■(Kunne fortolket oss frem til dette…) 24

25 Omdannelse – aksjenes inngangsverdi ■§ 11-20-6 (2) – kontinuitet - inngangsverdi skal tilsvare de overførte skattemessige verdier ■Regel om aksjekapitalen i § 11-20-3 (4) ■Max netto skattemessige verdier av det overførte ■Aksjekapitalen representerer dermed innskutt kapital ■Verdi av fremførbart underskudd kan ikke regnes med - Utv 1997 s 1079 FIN ■Må oppfylle min krav til AK – skyte inn kontanter hvis ikke ■Ofte er regnskapsmessige og reelle verdier høyere ■Vil da få overkurs ■Størrelsen vil avhenge av regnskapsmetode – normalt kontinuitet ■Overkursen kan ikke regnes som ”innskutt” i skattemessig forstand 25

26 Oppg 13 – omdannelse av EPF Eks (tall i 1000) EK eierskattem bokført virkelig Forr.eiendom 3000 35004500 Maskiner 500 800 800 Varelager 150 100100 Aksjer150 150350 Sum380045505750 Gjeld150015001500 Bolig 2000 20002500 ■Hvilke eiendeler, gjeld og skatteposisjoner må, kan eller kan ikke overføres til AS ved omdannelse? ■Hvordan kan en åpningsbalanse for det nystiftede selskapet se ut? ■Hva blir inngangsverdien og ”innbetalt aksjekapital, herunder overkurs” (sktl. § 10-11, 2. ledd) på aksjene i det nystiftede selskapet?

27 Oppg 14 - omdanning ■Peder Ås driver et enkeltpersonforetak som disse gjenstandene og skatteposisjonene er knyttet til: ■Fast eiendom; inngangsverdi 1000, omsetningsverdi 900 ■Driftsmidler og varelager; inngangsverdi 300, omsetningsverdi 450 ■Underskudd til fremføring; 100 ■Ås overveier å omdanne til AS. Kan han gjøre dette på en måte som innebærer at han får fradrag for det latente tapet på den faste eiendommen, samtidig som løsøret og underskuddet kan overføres til AS uten skattlegging?

28 Omdannelse - eierkontinuitet ■§ 11-20-8 ■EPF - krav til eierkontinuitet i samsvar med aksjeinnskuddet ■Selskap – relativ kontinuitet - ingen forskyvning av eierinteresser ■Ingen bindingstid på aksjene ■Dvs – man står fritt til generasjonsskifter/salg etter tegning ■Utløser ikke skatt på eiendelene som fulgte med omdanningen 28

29 Omdannelse - virkningstidspkt ■§ 11-20-4 ■Utg pkt – 1. januar – gjelder frem til 1. juli ■Etter 1. juli – først fra påfølgende år ■Om ønskelig – kan uansett gis virkning fra etterfølgende årsskifte 29


Laste ned ppt "Dag 3 Aksjeskatterett Jus5980 – skatterett – høst 2015 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google