Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Kartlegging av data om lokalmedisinske sentre Bakgrunn, utfordringer og anbefalinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Kartlegging av data om lokalmedisinske sentre Bakgrunn, utfordringer og anbefalinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Kartlegging av data om lokalmedisinske sentre Bakgrunn, utfordringer og anbefalinger

2 2 Disposisjon Bakgrunn –Hvorfor ble kartleggingen gjennomført? Formål –Hva var intensjonen med kartleggingen? Metode –Hvordan ble kartleggingen gjennomført? Funn og anbefalinger –Hvilke utfordringer ble avdekket? –Hvilke tiltak anbefales? Konkretisering –Registrering av samhandling

3 3 Bakgrunn Samhandlingsreformen –Tjenester fra spesialisthelse til kommunehelse og pleie- og omsorg, hva får det å si for statistikken? SSB - en institusjon som teller –Dekke behov for statistikk om det norske samfunnet –Gi informasjon om forskjeller og sammenhenger i samfunnet –Oppnå fornøyde brukere og motiverte oppgavegivere Statistikkloven –Kartlegge og prioritere behov for offisiell statistikk –Samordne omfattende statistikk utarbeidet av andre –Utvikle statistiske metoder og utnytte statistikken –Gi opplysninger til statistisk bruk –Ha hovedansvar for internasjonalt statistisk samarbeid

4 4 Formål Kartlegge eksisterende informasjon om lokalmedisinske sentre –Registre i SSB (f.eks. Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF)) –Registre forvaltet av andre (f.eks. Norsk pasientregister (NPR), Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)) Kartlegge hva som mangler og metoder for innhenting Kartlegge juridiske beskrankninger Kartlegge tilnærminger og løsninger som har merverdi

5 5 Metode Gjennomgang av styringsdokumenter (stortingsmeldinger, stortingsdokumenter, m.v.) –St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid –Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011- 2015) Kartlegging av offisiell statistikk Kartlegging av statistikkregistre og eksisterende rapporteringer Intervju med to lokalmedisinske sentre

6 6 Utfordringer Vi får pr. dags dato, ikke identifisert lokalmedisinske sentre eller andre samhandlingsenheter ut fra Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) Dette gjør det vanskelig å skille ut informasjon om –Personell –Økonomi/regnskap –Aktivitet

7 7 Tiltak Identifisering: Opprette (del)register over lokalmedisinske sentre Personellressurser: Beregne samhandlingsårsverk pr enhet i lokalmedisinske sentre Økonomi: Tilpasse kommuneregnskap og regnskap for spesialisthelsetjeneste Aktivitet: Bruke informasjon fra fagsystemer og sentrale helseregistre Informasjonstilgang: Justere gjeldende lov- og forskriftsverk

8 8 Registrering av samhandlingstjenester Hvordan registrere samhandlingstjenester (eks. dialyse)? Pr. i dag ved Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter (NGLMS): –Sysselsatte registreres som ansatt i kommunehelsetjenesten –Utgiftene føres som utgifter til allmennmedisin (funksjon 241 i KOSTRA) –Dialysepasientene telles av kommunen, men rapporteres inn av Sykehuset Innlandet til Norsk Pasientregister Konsekvens for statistikken: Kommunal dialysetjeneste? Finner ingenting om det i statistikken! –Kommunens egen opptelling av behandlede dialysepasienter gir inntrykk av selvbetjent dialysebehandling – det er ikke registrert noen som jobber med dialysebehandlingen

9 9 Registrering av samhandlingsårsverk Hvordan registrere samhandlingsårsverk? Forslag til løsninger: –Opprette egen samhandlingsnæring  Fordel: får antall samhandlingsårsverk  Ulemper: fordeling mellom tjenestenivåer, internasjonal næringsstandard –Splitte opp årsverk etter næring for personell som jobber i ulike næringer  Fordel: skillet mellom tjenestenivåer  Ulemper: utfordringer mht. registrering og oppdatering av registre –Anbefaling: beregne andelen av årsverk som går til samhandling som en generell størrelse pr enhet/bedrift i det lokalmedisinske senteret  Fordeler: skillet mellom tjenestenivåer, informasjon om antall ansatte, tjenestetilbud, geografi og andre bedriftsopplysninger som ligger i BoF  Ulempe: informasjon om de ansatte, for eksempel utdanning, alder, kjønn, osv. som finnes i den registerbaserte personellstatistikken

10 10 Registrering av samhandlingsøkonomi Hvordan registrere samhandlingsøkonomi? Nye funksjoner fra og med 2012: –Funksjon 255 Medfinansiering, somatiske pasienter –Funksjon 256 Akutthjelp, helse- og omsorgstjenesten Behov for flere funksjoner eller arter for å kunne spore samhandlingen: –Art 310 for kjøp fra HF/RHF for bedre å kunne se kommunenes utgifter til utskrivningsklare pasienter? –Ny funksjon for kommunal drift av spesialisthelsefunksjoner som for eksempel dialyse?

11 11 Registrering av samhandlingspasienter Hvordan registrere samhandlingspasienter? Statistikkbehov – kanskje først og fremst for kommunen og for pasientene –Ønsker statistikk som viser hvor mange pasienter som får spesialisthelsetjenester(dialyse, røntgen, ambulerende spesialister mv) lokalt i kommunen  planlegge framtidige tilbud ved senteret  dokumentasjon til bruk i budsjettforhandlinger  kunne vise til hvor mange pasienter som har fått kommunal spesialistbehandling og som dermed har unngått lang reisevei –På den annen side: behov for at pasienter ved den kommunale spesialistpoliklinikken registreres som pasienter ved sykehuset, slik at de er inne i sykehusets ulike systemer for venteliste og oppfølging

12 Samarbeidsavtaler Plikt til å inngå avtaler –Jf helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 –Mellom kommune(r) og helseforetak Minimumskrav til avtalene innhold –Jf helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 –Bl.a. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter Innsending av avtaler til Helsedirektoratet –Jf helse- og omsorgstjenesteloven § 6-4 –RHF skal sende inngåtte avtaler til direktoratet Et bidrag for å møte statistikkutfordringene?

13 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 1 Kartlegging av data om lokalmedisinske sentre Bakgrunn, utfordringer og anbefalinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google