Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Buskerudbysamarbeidet ATM-rådet, 29. februar 2016 Innledning v/Tore Opdal Hansen, leder av ATM-utvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Buskerudbysamarbeidet ATM-rådet, 29. februar 2016 Innledning v/Tore Opdal Hansen, leder av ATM-utvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Buskerudbysamarbeidet ATM-rådet, 29. februar 2016 Innledning v/Tore Opdal Hansen, leder av ATM-utvalget

2

3 2007 start2007 start 2010 belønningsordning2010 belønningsordning 2013 Areal- og transportplan2013 Areal- og transportplan 2017 Buskerudbypakke 22017 Buskerudbypakke 2

4 Buskerudbysamarbeidet er et frivillig, langsiktig, forpliktende samarbeid om areal, transport og miljø Kongsberg kommune Øvre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Drammen kommune Lier kommune Buskerud fylkes- kommune Fylkes- mannen i Buskerud Jernbane- verket Statens Vegvesen Region Sør

5 Ingen kan løse vekstutfordringene alene – derfor samarbeider vi i Buskerudbyen Vi blir stadig flere. Derfor vil vi bygge ut transport- løsningene for å hindre kø, kaos og økt belastning på miljøet. Alle må bidra for at vi skal få raskere reiser og bedre miljø. (Buskerudbyens hovedbudskap) Vi blir stadig flere. Derfor vil vi bygge ut transport- løsningene for å hindre kø, kaos og økt belastning på miljøet. Alle må bidra for at vi skal få raskere reiser og bedre miljø. (Buskerudbyens hovedbudskap)

6 Samarbeidsavtalen Avtalefestet fra 1.1. 2010 Tidsubegrenset avtale fra 1.1.2015 Vedtatt i kommunestyrene og fylkestinget og i statsetatene Konsensusbasert samarbeid – det betyr at partnerne finner løsninger som alle kan enes om

7 Kommunene og fylkeskommunen er med i samarbeidet fordi… Regionen har felles bolig- og arbeidsmarked – innbyggerne reiser på tvers av kommunegrensene. Samarbeid sikrer helhetlige løsninger. Sammen er vi store nok til at regionen blir sett i nasjonal sammenheng. Regionalt samarbeid er et krav for å oppnå statlige midler. De respektive bystyret/kommunestyrene og fylkestinget har vedtatt at kommunene og fylkeskommunen skal være med.

8 Politisk forankring Bystyret/kommunestyrene og fylkestinget behandler formelle Buskerudby-saker Ordførere og fylkesordfører sitter i den politiske styringsgruppa areal-, transport- og miljøutvalget (ATM- utvalget) Kommunene og fylkeskommunen har fem representanter hver i ATM-rådet i tillegg til ordføreren/fylkesordføreren. -representantene velges av bystyret/kommunestyrene og fylkestinget. -representantene forankrer Buskerudbysamarbeidet i de politiske organene i Drammen kommune og i politiske partier. Behandling av Buskerudby-saker i kommunenes og fylkeskommunens ordinære organer

9 Organisering og beslutningsprosesser – folkevalgtes rolle Politikk Kommunestyret /fylkestinget Kommunen/fylkeskommunen: Rådmann/ fylkesrådmann Kommunalsjef/ samferdselssjef Adm.Faglig ATM-rådet (rådgivende) ATM-utvalget (besluttende) Buskerudbysamarbeidet: Administrativ styringsgruppe Fagrådet Prosjektsjef Kommunalsjefer Fylkesmannen Brakar og NSB Fagansvarlige i Statens vegvesen og Jernbaneverket 36 folkevalgte Ordfører + fem Velges av kommune- styrene og fylkestinget Ordførere/ fylkesordfører Fylkes- mannen Ledere i Statens vegvesen og Jernbane- verket Rådmenn Fylkes- mannen Ledere i Statens vegvesen og Jernbane- verket NHO og LO Prosjektsjef med sekretariat koordinerer arbeidet og forbereder sakene til samarbeidets organer

10 Konkret omfatter samarbeidet 1.Felles areal- og transportplan med relevante virkemidler 2.Avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler til tiltak for kollektiv-trafikk, sykkel, opprustning av knutepunkter, innfarts-parkering og biltrafikkreduserende tiltak (kalt Buskerudbypakke1) 3.Buskerudbypakke2. En helhetlig samferdsels-/bypakke for Buskerudbyområdet hvor også en bymiljøavtale med staten kan inngå 4.Arena for samordning av prioriterte oppgaver 5.Kommunikasjon og formidling

11 Areal- og transportplanen 1

12 Felles regional areal- og transportplan vedtatt for Buskerudbyen 2013-23 Felles plan som bidrar til helhetlige løsninger med attraktive byer og tettsteder – og et effektivt og miljøvennlig transportsystem Kommunene følger opp gjennom kommuneplan

13 Det meste av veksten bør komme i regionale knutepunkter. Dette utelukker ikke utvikling i andre deler av kommunen Vestfossen(lokalt utviklingsområde) Mjøndalen/Kroks tadelva Hokksund Kompaktbyen Kongsberg Sentrale Drammen Lierstranda/ Fjordbyen

14 Buskerudbypakke 1 2

15 Buskerudbypakke 1 (belønningsmidler) Avtale med staten om belønningsmidler siden 2010. Er nå halvveis i den andre fireårsavtalen (2014-2017). 450 millioner kroner er investert så langt i tiltak for miljøvennlige reiser og attraktiv byutvikling. 80 millioner er satt av i statsbudsjettet for 2016 og Buskerudbyen har avtale som samme beløp i 2017.

16 Oppnådde resultater – nøkkeltall 2010 – 2014 7,6 % befolkningsvekst ca. 15% økning i kollektivtrafikken redusert vekst/utflating i biltrafikken Vi er på riktig vei, og tiltakene våre virker. Der det er lagt til rette for kollektivreiser, er det også flere som reiser kollektivt. Men det må gjøres mye mer enn belønningsmidler alene gir rom for. Vi trenger et helhetlig samferdselsløft i Buskerudbyen. Vi er på riktig vei, og tiltakene våre virker. Der det er lagt til rette for kollektivreiser, er det også flere som reiser kollektivt. Men det må gjøres mye mer enn belønningsmidler alene gir rom for. Vi trenger et helhetlig samferdselsløft i Buskerudbyen.

17 Kraftig vekst i kollektivtrafikken i 2015 Indeksert utvikling i befolkning, biltrafikk, kollektiv spesifisert på buss og tog fra 2013 til 2015

18 Buskerudbypakke2 - historikk 3

19 KVU Buskerudbypakke 2 (2010 – 2013) SD ga i 2010 SVV i oppdrag å gjennomføre en konseptvalg- utredning om utvikling av transportsystemet i Buskerudby- området fram mot 2040 SVV anbefalte i feb. 2013 et sammen- satt konsept med en ramme på 25,7 milliarder, pluss 290 millioner i årlige driftskostnader. KVU’n sendt på høring og kvalitetssikring (2013/2014) Felles uttalelse fra kommunestyrene og fylkestinget juni 2013.

20 Omforent skisse til Buskerudbypakke 2 (2013 – 2014) Samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune og kommunene om en skisse til Buskerudbypakke2. Det var enighet om en skisse til Buskerudbypakke 2 i juni 2014, med en ramme på 23,3 milliarder over 15 år med delvis bompengefinansiering. Skissen ble behandlet i by-/ kommune- styrer og fylkesting høsten 2014. skisse 23.06.14

21 Nye føringer for Buskerudbypakke 2 (mai-juni 2015) Samferdselsdepartementet behandlet konseptvalgutredningen og kom med nye føringer i mai 2015. –De fleste enkeltprosjektene på vei og jernbane tas ut som selvstendige prosjekter. –Pakken skal begrenses til bybåndet Lier-Hokksund. ATM-utvalget ga 12.06.15 administrativ styringsgruppe i oppdrag å utarbeide et revidert forslag som grunnlag for politiske drøftinger. Drøftingsgrunnlaget ble lagt fram 2. november 2015 og har vært behandlet i kommuner/fylkeskommunen

22 Helhetlig samferdselsløft i Buskerudby-området Behov for omfattende satsing på tog, buss, veg, sykkel, gange, pendlerparkeringer og knutepunkter de kommende 15-20 årene. Vi følger opp klimaforliket på Stortinget som forutsetter at veksten i persontrafikken tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det helhetlige transportløftet realiseres gjennom:  Statlige enkeltprosjekter (veg og jernbane)  Buskerudbypakke 2

23 Videre politisk prosess

24 Politisk prosess 29.02. Administrativt forslag til Buskerudbypakke2 presenteres. 04.03. Møte i ATM-utvalget 04.04. Felles fylkesutvalgs- og formannskapsmøte Behandling i by-/kommunestyrer og fylkestinget i april. 29.04. Møte i ATM-utvalget Omforent forslag til Buskerudby- pakke 2 foreligger i juni. 13.06. Møte i ATM-rådet 17.06. Møte i ATM-utvalget Lokal sluttbehandling i august/september.

25 Antall innbyggere i regionen øker sterkt. For å unngå kø og kaos, gjør vi det enklere å bruke tog og buss, å sykle eller gå. Da blir det også lettere komme fram med bil.


Laste ned ppt "Buskerudbysamarbeidet ATM-rådet, 29. februar 2016 Innledning v/Tore Opdal Hansen, leder av ATM-utvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google