Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsforbundet Halden Fagforeningsbevissthet og mobilisering i forkant av et tariffoppgjør. Kurs for tillitsvalgte og medlemmer på KS, PBL og FUS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsforbundet Halden Fagforeningsbevissthet og mobilisering i forkant av et tariffoppgjør. Kurs for tillitsvalgte og medlemmer på KS, PBL og FUS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsforbundet Halden Fagforeningsbevissthet og mobilisering i forkant av et tariffoppgjør. Kurs for tillitsvalgte og medlemmer på KS, PBL og FUS.

2 Hvorfor tariffkurs? Tydeliggjøring og bevisstgjøring omkring tillitsvalgtes/medlemmers viktige rolle i tariffoppgjør. Mobilisering til evt. konflikt. Utvikle organisasjonskultur når det gjelder å skille mellom hva vi tar internt og hva som egner seg for det åpne offentlige rom. Utvikle VI-følelse – vi må gå i strupen på motparten (KS/PBL/andre), ikke våre egne! TARIFF 2016s2

3 Hvorfor tariffkurs? Vi må styrke kunnskapene og fagforenings- holdningene for å stå sterkere som forbund. Vi må kjenne hvilke spilleregler, skrevne og uskrevne regler, som inntrer dersom det blir brudd og konflikt. Kunnskap er makt – også i tariffoppgjør! TARIFF 2016s3

4 Mål for dette kurset: Medlemmene i Halden skal leve opp til slagordet vårt! TARIFF 2016s4

5 TARIFF 2016 Informasjonskanaler Websider: www.utdanningsforbundet.no www.unio.no www.utdanningsnytt.no Facebook – «lik» sidene til Utdanningsforbundet, Unio og Utdanningsforbundet Halden! Twitter Info-sidene i Utdanning Tariffinfo på mail s5

6 Hvor finner vi grunnleggende informasjon? www.utdanningsforbundet.nowww.utdanningsforbundet.no / www.udf.nowww.udf.no Stor link på forsiden til Lønnsoppgjøret 2016. 1.Link til venstre for å se video / film. Se den – forklarer systemer og begreper. 2.Link til Lønnsoppgjøret skritt for skritt. Om gangen i tariffoppgjør. 3.Linker til de ulike tariffområdene. TARIFF 2016s6

7 Tariffguide 4.Link til Tariffguide. Les den! Ikke bare for nybegynnere! Kopier evt. til medlemmene. Om (vanskelige) begreper og systemet/gangen i et tariffoppgjør. TARIFF 2016s7

8 KS-forhandlingene Privat sektor (næringslivet) forhandler alltid først. De er størst, de setter rammene for offentlig sektor. KS-forhandlingene (kommuner og fylkeskommuner med unntak av Oslo) begynner i år 12. april. TARIFF 2016s8

9 KS - 2 Leder for forhandlings- delegasjonen i Unio kommune er Steffen Handal (leder i Udf.). TARIFF 2016s9

10 KS / Unio Steffen uttaler seg om tema knyttet til forhandlingene / konflikten / streiken. Dette betyr at under forhandlingene er han talsperson for alle medlemmer i Unio kommune, også for sykepleierne mfl. Han uttaler seg IKKE som leder i Utdanningsforbundet. Viktig å huske på! TARIFF 2016s10

11 PBL-barnehagene Forhandlings- leder er Terje Skyvulstad, 1.nestleder i Udf. Ikke Unio som forhandler for oss. TARIFF 2016s11

12 PBL - 2 PBL-forhandlingene pleier å begynne kort tid etter at KS-oppgjøret er avsluttet. Hvis KS-oppgjøret går til mekling og avsluttes i slutten av mai, begynner PBL i juni. Men det kan forskyves til etter sommeren hvis KS-oppgjøret forsinkes. Resultatet i KS (lønn, pensjon, evt. arbeidstid) påvirker PBL. TARIFF 2016s12

13 FUS-barnehagene FUS forhandles rett etter PBL og blir i realiteten nesten en blåkopi av PBL. TARIFF 2016s13

14 Orden i dine medlemsopplysninger er viktig! Forhold med virkning fom. midten av mai meldes foreløpig bare til arbeidsplasstillitsvalgt, som noterer alt på medlemslista: Sykmeldinger, avtalt avspasering, avtalt ferie (inkl. 60-årsuka), avtalte kurs, alt med fra-til dato. Medlemmene må ta vare på lønnsslippene fom. april og ha dem klar for innlevering til ATV eller opplasting på streikeside på web! TARIFF 2016s14

15 Medlemmene bør planlegge ut fra dette, som inntrer hvis de tas ut i streik: Ferie som var avtalt før plassoppsigelse / konflikt, kan avvikles. Avtalt avspasering er i utgangspunktet tapt tid. Ingen har rett til avspasering under streiken. Men man kan søke den lokale streikekomiteen om fri. Planlagte kurs eller tjenestereiser faller bort. De kan ikke ta annet arbeid. TARIFF 2016s15

16 Medlemmer som ikke tas ut selv om alle andre medlemmer på arbeidsplassen tas ut: Medlemmer som skal ut i AFP / alderspensjon vurderes ut fra tariffområde / pensjonskasse mm. Fullt sykmeldt av lege før streiken iverksettes – tas først ut når friskmelding foreligger De som er i permisjon ved konfliktstart, tas ikke ut før ved permisjonenes slutt. TARIFF 2016s16

17 Forhandlinger Forhandlinger er alltid kompromiss, alltid gi og ta! Motparten vil sjelden det samme som oss, heller ikke alle andre forbund. Et tariffoppgjør ender så å si aldri med at den ene parten får fullt gjennomslag for alle sine krav. Arbeidsgiver vil prøve splitt og hersk: LO mot Unio / Udf., lærere mot barnehagelærere, barnehagelærere mot fagarbeidere, lærergruppene mot sykepleiere. Vi må stå samlet, innad i Utdanningsforbundet, i Unio, og vi må skape allianser med LO og andre. TARIFF 2016s17

18 Brudd og mekling: Våre forhandleres taushet Hvis partene ikke kommer til enighet, kobler de inn riksmekleren. I denne perioden - første halvdel av mai for KS - gis det ut minimalt av informasjon. Du må stole på at de som skal ha infoen, får den. De som ikke trenger den, får den ikke. Våre forhandlere kan ikke ta initiativ til aksjoner under meklingen. Men de trenger synlig støtte til både indremedisinsk bruk og utad. Vi må vise støtte til våre egne og vrede mot motparten ved å delta på arrangementer også i den «stille tiden»! TARIFF 2016s18

19 Hopp! ”Hopp!”. Gjør det du blir bedt om. Fagforening = kollektive holdninger og felles adferd. I tariffoppgjør må du kaste individualismen din over bord! Pugg: Det heter ikke ”dere i Utdanningsforbundet”. Det heter ”vi i Utdanningsforbundet” – og ”vi i Unio”! TARIFF 2016s19

20 Synlig støtte til våre forhandlere TARIFF 2016s20

21 Godkjenning av et anbefalt forslag Uravstemning Hvis forhandlingene fører fram til et anbefalt forslag / resultat: I Udf. er det medlemmene som sier ja eller nei til den nye tariffavtalen. Hvert medlemsforbund bestemmer selv om spørsmålet skal sendes til uravstemning. Utdanningsforbundet sender normalt forslaget til uravstemning. TARIFF 2016s21

22 Brudd / konflikt Hvis meklingen mislykkes (eller hvis nei i uravstemning), blir det konflikt. Streik kan bli en realitet fra slutten av mai. Konflikt er en slags «unntakstilstand»! TARIFF 2016s22

23 Konflikt En konflikt berører alle på samme tariffområdet (eks. KS-området). Hvert medlem er en del av den slagkraften vi trenger for å nå fram. Men ikke alle blir tatt ut i streik. Noen utvalgte streiker på vegne av alle. ALLE er i konflikt, NOEN er i streik. TARIFF 2016s23

24 Hvordan gi uttrykk for uenighet? TARIFF 2016 Fagforeningsbevissthet i en Facebook-tid! s24

25 Hvordan gi uttrykk for uenighet? s25 Det er lov å være sint og komme med intern kritikk. Men det er ikke OK å angripe enkeltpersoner. Fagforeningsbevisstløshet: Invitere TV på besøk for å filme kollektiv utmelding og forfatting av hatbrev mot egne tillitsvalgte. Angrip den reelle motparten - ikke skit i eget reir! Vær svært nettbevisst! Legger man noe ut på nettet, brukes det bevisst av motparten. Ikke lurt å avsløre manglende kunnskaper. TARIFF 2016s25

26 Hvordan gi uttrykk for uenighet? Vi må få dette inn under huden: Vi retter skytset mot arbeidsgiver, ikke egne ledere i Unio / Utdanningsforbundet. Ikke fordi disse ikke tåler det, men fordi det svekker oss! Vi må framstå som en mur av enighet! Utdanningsforbundet er like sterkt som sitt ytterste (= svakeste / sterkeste?) ledd! TARIFF 2016s26

27 Tillitsvalgte under en konflikt All formell kontakt med arbeidsgiver brytes. ATV og HTV deltar ikke på møter som arbeidsgiver innkaller til: medbestemmelsesmøter, tilsettingsmøter, råd og utvalg, der man sitter i egenskap av å representere sitt forbund. Dette gjelder også arbeidsplasser som ikke er tatt ut i streik! Andre organisasjoners tillitsvalgte plikter å møte hvis bare Unio er i konflikt. Vi har ikke krav på å få utsatt møter / saker. KONKLUSJON: Meld viktige saker til drøfting i april slik at de ikke behandles uten deg under en evt. konflikt. TARIFF 2016s27

28 Tillitsvalgte - 2 Unntak: Stillingsvernsaker. Rettssikkerheten til enkeltmedlemmer skal ivaretas. Eks. overtallighet, yrkesskade, klager TARIFF 2016s28

29 VERVING TARIFFTID ER VERVETID! Mobilisering øker lysten til organisering. Alltid høyt antall innmeldinger under tariffoppgjør, og især under konflikt. Uorganiserte kan permitteres av arbeidsgiver, de er jo ikke tatt ut i streik, og har ingen å kreve streikebidrag fra. Uorganiserte kan melde seg inn og bli omfattet av neste streikeuttak. TARIFF 2016s29

30 Hva mer skjer under en konflikt / streik? Det får du vite i kursdel 2, i mai. TARIFF 2016s30


Laste ned ppt "Utdanningsforbundet Halden Fagforeningsbevissthet og mobilisering i forkant av et tariffoppgjør. Kurs for tillitsvalgte og medlemmer på KS, PBL og FUS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google