Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INMA Performance Award Konkurranseregler 2015 Prisutdeling 10. september Innleveringsfrist 26. august.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INMA Performance Award Konkurranseregler 2015 Prisutdeling 10. september Innleveringsfrist 26. august."— Utskrift av presentasjonen:

1 INMA Performance Award Konkurranseregler 2015 Prisutdeling 10. september Innleveringsfrist 26. august

2 Frister: Innleveringsfrist for bidrag er 26. august Juryering 1. runde cut-off innen 30. august Samlet og endelige juryering 2. og 3. september Prisutdeling 10. september Pris (bidragsavgift): kr. 5.000,- eks mva per bidrag (hvert bidrag inkluderer to - 2 - billetter til Performance-konferansen 10. september)

3 RETNINGSLINJER FOR INMA PERFORMANCE AWARD

4 Vurderingskriterier – Måloppnåelse I hvilken grad har bidraget bidratt til ønsker og reell måloppnåelse? Det må dokumenteres hvor stor verdiskapning bidraget har gitt for kunde. – Håndtverk Hvilke vurderinger er gjort i forkant av kampanjen og hva er kvaliteten på håndtverket som er blitt utført? – Brukervennlighet I hvilken grad er bidraget utformet på en logisk og intuitiv måte, tilpasset målgruppen? I hvilken grad evner bidraget å dra kunden gjennom hele prosessen frem mot det endelige målet (for eksempel fullføring av et kjøp)? – Nytenkning I hvilken grad er bidraget med på å drive bransjen fremover, gjennom nye tanker og ideer som fører til smartere, bedre og mer verdifulle løsninger?

5 Formål: INMA Performance Award skal inspirere bransjen til å lage digitale virkemidler som løser markedsførings- oppgaver på en innovativ måte – slik at de skaper dokumenterbare resultater.

6 Jurysammensetning og juryering: INMAs faggrupper danner basis for jurysammensetningen som INMA setter sammen. INMAs daglige leder er juryleder. Det settes av en hel dag til juryering den 2. og/eller 3. september september 2015. Deltakelse gjennom hele juryeringen gir jurymedlemmene fri adgang til konferansen 10. september.

7 Premiering: Det deles ut gull, sølv og bronsje i hver kategori. Juryen kan beslutte at det ikke skal deles ut gull i en kategori dersom kvalitetsnivået tilsier dette. Juryen kan beslutte å tildele flere sølv og bronsje per kategori dersom kvalitetsnivået tilsier dette (men max 1 gull). Premiering skjer til det selskapet som har levert inn bidraget, men alle selskap som er indikert som bidragsytere vil bli nevnt i presentasjoner og på diplomer som utformes om vinnerne.

8 Kategorier: – Multikanal – Singelkanal – Innovasjon – Analyse – Gamification – Æresprisen

9 Inhabilitet og taktisk stemmegivning Et jurymedlem er inhabil når man selv eller ens arbeidsgiver eller oppdragsgiver har bidratt til arbeidet. Som arbeidsgiver eller oppdragsgiver regnes også byråer i samme forretningsmessige gruppering. Et jurymedlem er også inhabil dersom ens partner eller samboer har bidratt til å lage arbeidet. Dersom et jurymedlem mener seg inhabil, eller av andre grunner ikke ønsker å vurdere et bidrag, skal man melde fra til juryleder så tidlig som mulig, og senest før juryeringen starter. Jurymedlemmer som er inhabile kan ikke delta i diskusjoner som angår arbeidet. Juryleder har tilgang til all stemmegivning under juryarbeidet, og dersom det er åpenbart at et jurymedlem har bedrevet taktisk stemmegivning til fordel for egne eller til ulempe for andres arbeider, skal vedkommendes stemmegivning strykes i sin helhet og juryeringen fortsette uten vedkommendes deltakelse. Juryleder har fullmakt til å diskvalifisere enkeltpersoner fra all juryering, ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av disse retningslinjene.

10 Plagiat Plagiat er ikke en problemstilling i denne konkurransen. Dersom man har kopiert, deler eller hele kampanjer eller funnet inspirasjon fra andre, så er det greit. Det er implementeringen og oppnådde resultater som er avgjørende. Et slikt arbeide vil dog score lavt på kriteriet om nytenkning. Arbeider som er i strid med norsk lov, og som er dømt eller stanset av domstol, forbrukerombud, markedsrådet, datatilsynet eller annen offentlig instans, kan ikke delta i denne konkurransen.

11 Fjerning, flytting og sammenslåing av innsendte bidrag Juryleder kan flytte et innsendt bidrag fra en kategori til en annen, dersom man mener arbeidet er sendt inn i feil kategori. Dersom et arbeid må flyttes skal innsender orienteres om dette. Innsender er ansvarlig for kun å sende inn bidrag som er i henhold til konkurransens regler, og for å sende inn bidrag i riktig kategori. Det gis ingen refusjoner for bidrag som fjernes eller flyttes.

12 Formelle krav Alle innsendte bidrag skal være laget for oppdragsgivers regning, og må være godkjent for innsendelse av oppdragsiver. Innsender er juridisk ansvarlig for innbetaling av bidragsavgift. Bidragsavgift genereres for samtlige innsendelser per kategori. Samme arbeid som er nominert i flere kategorier utløser flere bidragsavgifter. Alle innsendte bidrag må ha vært publisert innen innsendelsesfristen. Bidrag til INMAs Performance award 2015 må ha vært publisert i perioden etter 1. august 2014. Angi krav om konfidensialitet ved innsendelse. Kun vedlegg kan gjøres konfidensielle. All informasjon som gis i form av PPT-foiler er offentlig. Juryleder kan signere på NDA ved behov.

13 Måloppnåelse (detaljert) I hvilken grad har bidraget bidratt til ønsker og reell måloppnåelse. Det må dokumenteres hvor stor verdiskapning bidraget har gitt for kunde. Verdiskapning må ikke nødvendigvis måles i kroner og øre, selv om det for mange bidrag vil være rett valør. I verdiskapning må all ressursinnsats inkluderes som kostnader, også arbeidsinnsats. Alle %vise resultater må inkludere tall for grunnlaget, da %vise resultater med små reelle og nominelle effekter teller mindre. Dette kriteriet er svært viktig for alle kategorier i INMA Performance award KONFIDENSIALITET: Juryleder kan signere på NDA hvis behov, slik at kun juryleder sitter på de konkurransesensitive dataene, som så kan benyttes til å verifisere beregninger, størrelser og lignende uten at andre får se detaljene.

14 Vedlegg Vedlegg er kun ment som tillegg til case som er sendt inn. Vedlegg vil ikke bli forelagt jury ved evt 1. runde med juryering. – Viktig at vedlegget ikke inneholder argumentasjon eller illustrasjoner som er avgjørende for vurderingen av bidraget. Caset må i sin helhet bli presentert via malverket i Powerpoint som gjelder for kategorien, og skal kunne bli publisert uredigert på inma.no Vedlegg egner seg godt for å inkludere mer avanserte og detaljerte tall og øvrig dokumentasjon, mens argumentasjon og konklusjoner må inkluderes i PPT-malen. Konfidensiell informasjon må inkluderes i separate vedlegg som er merket med at informasjonen er konfidensiell.

15 Case Presentasjon Utvalgte case vil bli plukket ut for å bli presentert under INMAs performance Award 10. september Innsender bes være forberedt for å kunne presentere caset på kort varsel Casepresentasjonen på konferansen vil få 8-10 minutters taletid hver


Laste ned ppt "INMA Performance Award Konkurranseregler 2015 Prisutdeling 10. september Innleveringsfrist 26. august."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google