Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Hverdagsrehabilitering. Dagens sitat Hvis vi vil forbedre framtiden, må vi forstyrre nåtiden. Cathrine Booth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Hverdagsrehabilitering. Dagens sitat Hvis vi vil forbedre framtiden, må vi forstyrre nåtiden. Cathrine Booth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Hverdagsrehabilitering

2 Dagens sitat Hvis vi vil forbedre framtiden, må vi forstyrre nåtiden. Cathrine Booth

3 Rehabilitering:  Forholdet til behandling  Forholdet til pleie og omsorg

4 Definisjon habilitering og rehabilitering ”Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede planlagte, prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons-og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet”. (Forskrift om habilitering og rehabilitering §2) Begrepet ”tidsavgrensede prosesser” betyr ikke at man innen en angitt tid skal kunne forutsi komplett gjenvinning av tapte funksjoner. Rehabilitering er ikke det samme som ”å gjøre frisk”. (St.meld. nr 21, 1998-99)). Aktørene i rehabiliteringsforløpet skal derimot bistå den enkelte i ”å nå eller halde ved like sitt optimale fysiske, sansemessige, intellektuelle og sosiale funksjonsnivå.” Videre skal rehabiliteringsprosessen ”motverke sjukdomsfokusering og passive pasientroller, og fremje personleg ansvar og eigenmeistring” (ibid).

5 Definisjon hverdagsrehabilitering  Hverdagsrehabilitering er den fellesbetegnelsen som kommunene benytter for å beskrive de rehabiliteringstjenestene som er målrettet mot brukere av hjemmetjenesten, og som gjennomføres i brukers hjem eller nærmiljø med mål om å forbedre brukers funksjonsevne og gjøre bruker mer selvhjulpen i hverdagen.  (Socialstyrelsen (2013:5)  Tverrfaglig tilnærming – fokus på hverdagsaktiviteter – styrke funksjonsnivå og mestring.  Hverdagsaktivitetene er selve intervensjonen, enten det handler om veiledning, trening, læring, motivering, teknologi eller tilrettelegging  Skjer i nærmiljøet der folk bor og lever mens brukeren bor hjemme  Tidsavgrenset - intensiv i starten.  Brukerstyrt – hva er viktig i brukers hverdag?

6 Hverdagsrehab i praksis  Generell rehab for å fungere i hverdagen. NB! Erstatter ikke funksjonsspesifikk/ vanlig rehabilitering.  Fra: «Hva trenger du hjelp til?» … Til: «Hvilke aktiviteter er viktig for deg nå?»  Starter med at bruker får vurdert sitt rehabiliteringspotensiale.  Deretter plan og gjennomføring: Aktive rehabiliterende hverdagsmestringstiltak i kombinasjon med evt. passive eller kompenserende tiltak.

7 Hverdagsrehabilitering  Pådriver for kompetanseutvikling fag- og tjenesteutvikling endret bruker- og pårørenderolle  Effekt: bedret helse, livskvalitet, og verdighet hverdagsmestring utsettelse av og reduksjon av tiden med behov for «tyngre» helsetjenester

8 Sentrale elementer i prosjektet  Forprosjekt:  Evaluere erfaringene fra pilotprosjektet i Asker  Utarbeide prosjektplan  Utarbeide og beslutte modell for hverdagsrehabilitering og indikatorer for effektmåling  Utarbeide kompetansehevingsprogram  Parallelt: Forberede implementering  Hovedprosjekt:  Planlegge og gjennomføre kompetansehevingsprogrammet  Praktisk utprøving av modellen for hverdagsrehabilitering  Gradvis implementere ny praksis  Evaluere prosjektet


Laste ned ppt "Prosjekt Hverdagsrehabilitering. Dagens sitat Hvis vi vil forbedre framtiden, må vi forstyrre nåtiden. Cathrine Booth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google