Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultur og helse. Samling Jægtvolden Fjordhotell 19. april 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultur og helse. Samling Jægtvolden Fjordhotell 19. april 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kultur og helse. Samling Jægtvolden Fjordhotell 19. april 2007

2 Hvordan bidrar FOLK2 til å nå mål innen kultur-, helse- og omsorgsfeltet?  Hva er kultur- og helsearbeid ?  FOLK2 og sentrale relevante mål innen kulturområdet, folkehelsearbeidet, psykisk helsearbeid, omsorg og pleie.  Utfordringer

3 Kultur- og helsearbeid Grunnleggende samfunnsarbeid Sørge for at alle har muligheter til full deltakelse og innflytelse i samfunnslivet Bidra til utjamning av sosiale ulikheter i kulturdeltakelse og helse Styrke kulturell kompetanse

4 Kultur- og helsearbeid En metode som ivaretar kulturdimensjonen i helsearbeidet: Systematisk bruk av kulturelle aktiviteter i - behandling - rehabilitering - forebyggende og helsefremmende arbeid Ikke som erstatning, men som naturlig del av det øvrige helsearbeidet Fokus på det friske Tverrsektoriellt

5 Deltakelse og opplevelse Å være til stede på arrangement av ulike slag Egen deltakelse, utøvelse og skapende aktivitet

6 Hvem deltar ikke? Hvem mangler meningsfulle kunst- og kulturtilbud? -Eldre på institusjon -Heimeboende eldre med funksjonssvikt -Barn og unge voksne med funksjonssvikt -Personer med psykiske plager -De som ikke kjenner ”koden” eller ikke tør gå alene -De som ikke har råd -De som ikke er interessert i det hele tatt -osv.

7 KulturaktivitetGrunn- skole V.g. skoleHøgskole/ universitet Konsert25%40%63% Spiller selv8%12%24% Synger i kor4% 9% Besøkt bibliotek35%54%76% Andel som deltar i musikkaktiviteter og går på bibliotek (1996-97) fordelt etter 3 utdanningskategorier - grunnskoleutdanning, videregående skole og høgskole/universitet (Hälsa på lika villkor 2000-91). Utdanning og kulturdeltakelse

8 ? Hvor er disse i ”Festival-Norge” ? Hva går de glipp av? Konsekvenser?

9 Konsekvenser enkelte grupper av befolkningen kan miste gode opplevelser, blir ikke medskapende, mister nødvendig felles kunnskap og får ikke hentet ut mulige helseeffekter ved kulturdeltakelse mens andre grupper i befolkningen får både et opplevelses-, informasjons - og helseforsprang

10 Konsekvenser Å være ekskludert fra det sosiale liv og bli behandlet som mindre verdt, fører til dårligere helse og større risiko for tidlig død St. melding nr. 20 (2006-2007: Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

11 FOLK2 (2004-2009) Kultursatsing og folkehelsearbeid Styrke kulturfeltet Kulturelle virkemidler i folkehelsearbeidet Bidra til å utjamne sosiale ulikheter i helse og kulturdeltakelse Partnerskap mellom regionale aktører og mellom lokale aktører og regionale aktører ” Deltakelse og innflytelse i samfunnet er en av de mest grunnleggende samfunnsmessige forutsetningene for god helse ”

12 FOLK2 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag HUNT forskningssenter, det med. Fakultet, NTNU Helse Nord-Trøndelag Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger kommune Partnerskap med kommunene Flatanger, Frosta, Grong, Høylandet, Inderøy, Meråker, Namdalseid, Steinkjer, Stjørdal og Vikna.

13 Målgrupper barn og unge med særlig vekt på grupper som deltar lite i kulturelle aktiviteter deler av den voksne befolkninga som deltar lite i kulturelle aktiviteter som til eksempel enkelte grupper eldre, brukere ved institusjoner og personer med psykiske lidelser o.a. ledere og arbeidstakere på arbeidsplasser med interesse og behov for kunst- og kulturprosjekt i ledelses- og arbeidsmiljøsammenheng.

14 FOLK2 arbeidsmåte Partnerskapsprosjekt: Faglig og økonomisk forpliktende samarbeid mellom regionale aktører mellom lokale aktører og regionale aktører mellom ulike fagfelt og ulike nivå om praktiske prosjekt og tiltak i kommunene og på andre arenaer om utdanningstilbud om FoU for å bidra til å oppfylle sentrale mål innen kultur-, helse- og omsorgsfeltet

15 St.meld. nr. 48 (2002-2003): Kulturpolitikk fram mot 2014. Hele folket skal sikres tilgjengelighet til kulturtilbud Rett til deltakelse og likeverd. Kunst og kultur av god kvalitet skal bli tilgjengelig for flere. Også de som har redusert funksjonsevne. Kulturfeltet skal være inkluderende. Om lag 15 000 personer har et udekket behov for kultur- og fritidstilbud Kunst og kultur: Akseptert metode i forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende arbeid

16 Delprosjekt og tiltak i FOLK2 Inkluderende, tilgjengelig, de som har udekket behov:  Synge sammen (Namdalseid)  Lydbokprosjekt (Meråker)  Fysisk aktivitet i basseng for funksjonshemmede barn (Frosta)  Tradisjonsutveksling (Vikna )  Kulturtilbud for psykisk utviklingshemmede (Grong) Metode  Skrive for livet (HiNT og pårørendeforening)  Danseterapi ved Morbus Parkinson (HNT og Parkinsonforening)

17 St. melding nr. 20 (2006-2007): Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Fire innsatsområder Redusere sosiale forskjeller som bidrar til helseforskjeller Redusere sosiale forskjeller i helseatferd og bruk av helsetjenester Målrettet innsats for sosial inkludering Utvikle kunnskap og sektorovergripende verktøy

18 Redusere sosiale forskjeller som bidrar til helseforskjeller Oppvekst: Øke kulturdeltakelsen blant grupper barn og unge som deltar lite. Deltakelse gir: sosialt tilhørighet, nettverk, opplevelser, mestring, kommunikasjon, felleskap og velvære Den kulturelle skolesekken ABM – universiell utforming Kulturkort for ungdom Kultur- og helsearbeid er en viktig del av det som allerede gjøres på feltet

19 St.melding nr. 20 Målrettet innsats for sosial inkludering - Særskilt ansvar for å inkludere mennesker som p.g.a. samfunnskapte barrierer står i fare for å falle utenfor utdanning, arbeidsliv og viktige arenaer. Øke aktivitetstilbudet til psykisk sjuke Øke deltakelsen i frivillige organisasjoner  Kunst for alle (Flatanger)  Kulturguiding (Høylandet)

20 Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (Sosial og helsedirektoratet 2006): ansatte i kommunene bør stimulere og støtte mennesker med psykiske lidelser til å delta i ordinære kulturaktiviteter, parallelt bør kulturtiltak nyttes i det psykiske helsearbeidet  Kjentmannstilbud (Stjørdal kommune)  Samspill og samklang (DPS, HiNT, Stjørdal kulturskole)

21 Psykisk helsearbeid det bør utvikles kunnskap og kompetanse i tilrettelegging, tverretatlig og tverrsektorielt arbeid, kunstnere skal brukes Spæll i lag (HiNT og Verdal kommune) Kultur- og helsemodul (HiNT) Samspill og samklang

22 St. melding nr. 25 (2006-2007): Mestring, muligheter og mening Kap. 3. Omsorgsplan: Kapasitet og kompetanseheving Kompetanseløftet; kvalifisering, rekruttering, forbedring av arbeidsmiljø  Kultur- og helsemodul (HiNT)  Musikk og helse i et lokalsamfunn (Levanger k., HiNT, Levanger v.g.s.)  Kulturell stimulering av heimeboende med demens- forprosjekt (HiNT, Eldrehøgskole, Demensforening)  Utvikling studieplan fagskole kultur og helse (Inderøy v.g.s.)  Ungdom møter eldre med kulturaktiviteter (Inderøy v.g.s, Inderøy kommune, Inderøy ressurs)  Pleie- og omsorgsyrket sett gjennom dans, foto  Kunst til hverdags (Namdalseid)  Kunst, kultur og design (Steinkjer kommune)

23 Aktiv omsorg Klarere ansvar for aktivitet og sosiale tiltak. Større tverrfaglig bredde. Den kulturelle spaserstokken. Tilrettelagte tilbud:  Musikk og helse i lokalsamfunn. Ungdom møter eldre. Kulturell stimulering av heimeboende med demens.  Prosjekt rettet mot eldre i kommunene: Synge sammen (Namdalseid), Kulturkafe (Vikna), Seniordans, Lydbokprosjekt (Meråker) Mangler regelmessige tilbud med profesjonelle utøvere

24 Oppsummering Flere felles grunnleggende mål - deltakelse i samfunnet for alle - utjamning av sosiale ulikheter i helse og kulturdeltakelse. Innsatsen skal særlig rettes mot de grupper som deltar lite Aktiv omsorg, kompetanseheving, forbedring av arbeidsmiljø, rekruttering Kunnskapsbasert Samhandling Partnerskap

25 Utfordringer  Når vi de gruppene vi ønsker å nå?  Er vi målrettet nok? Har vi spredd oss for mye?  I hvilken grad bidrar vi til ujamning av sosiale ulikheter?  I hvilken grad er kultur- og helsearbeidet forankret regionalt og lokalt nå?  Hvordan kan vi bidra til sterkere nasjonal forankring?

26 Avslutning Kunst og kultur gir: Gode opplevelser Egen deltakelse gir mulighet til å uttrykke seg og skape Kunsten viser oss det sårbare i oss alle Kunsten kan avmystifisere lidelser Grensene mellom det normale og unormale er ikke gitt (Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene, Sosial- og helsedirektoratet 2006).


Laste ned ppt "Kultur og helse. Samling Jægtvolden Fjordhotell 19. april 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google