Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehjemmene i Kristiansand Kommune 12 05 09 Assisterende Kommuneoverlege Sykehjemslege Margaret Anne Heald.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehjemmene i Kristiansand Kommune 12 05 09 Assisterende Kommuneoverlege Sykehjemslege Margaret Anne Heald."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykehjemmene i Kristiansand Kommune 12 05 09 Assisterende Kommuneoverlege Sykehjemslege Margaret Anne Heald

2 kommunale sykehjem (Kristiansand) Sykehjemmene i Kristiansand Kristiansands situasjon Fremtids planer og visjoner Hvordan får man tjenester i kommunen Dagens ”kart”  Sykehjem  Bemanning  Oppgaver og forventninger

3 kommunale sykehjem (Kristiansand) Sykehjem i Norge Mangfoldets land

4 kommunale sykehjem (Kristiansand) Kristiansand kommune 80.000 innbyggere 600 sykehjemsplasser 3,1 legeårsverk 20%- 6% stilling 26 legestillinger

5 kommunale sykehjem (Kristiansand) Fremtidsplaner:- Sykehjem (Kristiansand) Nasjonal plan for faglig kompetanse heving (Kartlegging og endringer overlat til kommunene med liten brøk penger i tilskudd innen 2010(????)  Leger (DNLF) 50% økning i legestillinger ønsket innen 2010 i Kr s  Sykepleiere (Sykepleieforbundet)  Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere

6 kommunale sykehjem (Kristiansand) Kristiansand kommune Omsorgsbolig plasser ( noen hundre)  Automatisk tildeling av omsorgstjenester  Trygghets alarm på plassen  Nær sonekontorets lokaler Servicebolig plasser (800+)  Kan tildeles tjenester  Trygghetsalarm ofte

7 kommunale sykehjem (Kristiansand) Utvikling av spisskompetanse ved sykehjem i Kristiansand 8 sengs ”hodeskade avd” 8 sengs”psykiatri avd” 2 + sengs palliativ/onkologi (Strai) Korttids sykehjem (2010?)

8 kommunale sykehjem (Kristiansand) Fremtidsplaner ved sykehjem Fagutvikling Undervisningssykehjem for Vest Agder – Sogndalen Universitet i Agder – FOU 1 og 2 linje tj. Samarbeid 1-2 linje tj  Formelt( samarbeids avtaler på direktør nivå)  Uformelt (samarbeids avtaler på person / gruppe nivå) Å ha kunnskap om hverandres arbeidshverdag Undervisning Hospitering

9 kommunale sykehjem (Kristiansand) Kvalitetsforskriften §1 Kvalitetsforskriften § 1 Formål ”..skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie og omsorgstjenester etter kommunehelstjeneste loven. Får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelt menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd, og livsførsel”

10 kommunale sykehjem (Kristiansand) Tildeling av kommunale tjenester Vedkommende må søke selv  Kommunal bolig  Kommunal sykehjem  Dagplass ved dagsenter Legeopplysning ved alle søknader Vedtak basert på behov for hjelp og hverdags bistand/ assistanse

11 kommunale sykehjem (Kristiansand) Funksjon vv Diagnose IPLOS  Individ  Pleie  Omsorg  Nasjonal helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk i helse- omsorgsktor

12 kommunale sykehjem (Kristiansand) IPLOS ”systematisert Standard informasjon Individopplysninger Søkere og mottakere Kommunale sosiale helse og omsorgstjenester Saksbehandlingsverktøy i f m vedtak om tildeling av tjenester Bosituasjon/bolig/assistanse behov/tjenestetildeling ” Helsedirektoratet.no

13 kommunale sykehjem (Kristiansand) Finansiering av tiltak i kommunal-omsorgstjenester Diagnoser(Iplos)  ICD-10 basert Behov og assistanse vurdering(Iplos)  14 punkts skjema Svakhet mhp kognitivsvikt Insats-styrt finansiering

14 kommunale sykehjem (Kristiansand) Sykehjemmene i kristiansand 11 sykehjem 1 alders og sykehjem 1 rehabiliterings enhet

15 kommunale sykehjem (Kristiansand) Sykehjemmene i Kristiansand Minste = 13 plasser (2) Største = 82 plasser (1) 4 har kun 1-2 korttids plasser 3 har >11-15 korttidsplasser Mange korttidsplasser er blokkert - med avlastninger, ventekøer for langtidsplass, alvorlige syke/døende

16 kommunale sykehjem (Kristiansand) Sykehjem- Belegg og bemanning Lang Tids Kort tids Re- hab TotaltAnt Leger Lege Års Verk Ant Hj Pl Års Verk Hj Pl Ant Syk Pl Års Verk Syk Pl Tot avd leder 491872059826 (21) 3,1509388157127 11,8 Avdelingsledere – ofte sykepleiere Selvrapporterte tall Innhentet før ”heltidsprosjektet” i Kr.s.

17 kommunale sykehjem (Kristiansand) Sykehjem belegg og bemanning AntÅrs verk DistriktSykehj Tilbud Fysio8 ( avd leder Inkl) 8830% (inkl.Trim Grupper) Ergo8 (avd leder inkl) 6,75910% Rullestol Alle hj midler Ortoser mm

18 kommunale sykehjem (Kristiansand) Bemanning sykehjem Sykepleier Langtidsplasser (ferre enn korttids avd) Korttidsplasser Kveld Helg Evt bakvakt for hjemmetjenester/sone der har kun helsefagarbeider bemanning

19 kommunale sykehjem (Kristiansand) Bemanning sykehjem Helsefagarbeider Langtidplasser ( ferre enn korttids avd) Korttidsplasser Kveld Helg

20 kommunale sykehjem (Kristiansand) Bemanning sykehjem Lege Langtids avdeling Korttidsplasser Kveld/helg

21 kommunale sykehjem (Kristiansand) Kommunale sykehjem Sykehjemslegens ansvar  Fastplass-sykehjemslege = fastlege  Korttidsplass –sykehjemslege deretter tilbake til fastlege  Visitt tider  Beredskap Fastlegens ansvar  Pasientliste  Samarbeid med andre  Hjemmesykepleie  Sykehjemslegen  Sykehus

22 kommunale sykehjem (Kristiansand) Kristiansand kommune Kommunal og interkommunal legevakt 70 leger Dagvakt- beredskap:- 1 lege Kveld- natt-helg :- 2-3 leger A1-A2-C1-C2-C3-B vakter

23 kommunale sykehjem (Kristiansand) Sykehjem – Krav vv forventning Heldøgns pleie omsorg og tilsyn  Alminnelige behov ivaretas  Sykedomshåndtering og behandlings bistand Korttidsplass  Vurdering  Rehabilitering  rekonvalesens Bolig (”mitt hjem- der jeg bor”- hele døgnet)  Egen ”plass”  Sosial omgang  Mat –søvn – rekreasjon – hvile

24 kommunale sykehjem (Kristiansand) Sykehjem og kvaliteten Respekt Selvstendighet Tilpassning til den enkeltes funksjonsnivå Ro, skjerming, privat liv Fysiologiske behov Medisinske behov Tannhelse Med mer

25 kommunale sykehjem (Kristiansand) Hverdag i sykehjem forflytning Underholdning

26 kommunale sykehjem (Kristiansand) Hverdag i sykehjem Måltider der medikamenter utdeles Kjøkken og stua går i ett- som i hjemmet

27 kommunale sykehjem (Kristiansand) Hverdag i sykehjem Legemiddler deles ut fra ferdiglagte dosetter Forskjellige løsninger for medikament- oversikt Utdeling av legemidler

28 kommunale sykehjem (Kristiansand) Hvem er sykehjemspasienten? Akutt helse/funksjonssvikt  Korttidplass  Fra hjemmet  Fra sykehus Vedvarende helse/funksjonssvikt  Fra omsorgsbolig  Fra korttidsplass

29 kommunale sykehjem (Kristiansand) Om Sykehjemspasienten Opplysninger som MÅ følge med  Legemiddelliste  Diagnoser  Ny oppstått sykdom og forløp  Behandlingsplan  Tidligere funksjonsnivå +/ kognitive funksjoner

30 kommunale sykehjem (Kristiansand) Sykehjemspasienten Rutiner ved og før innkomst  Ansvarlig sykepleier har samtale med sykehus/sykehjem/omsorgstjeneste/ pårørende som sender pasienten til sykehjemmet  Sjekk legemiddelliste  Blod prøve og andre kontroller bestilles  Legesjekk ved neste rutine visitt

31 kommunale sykehjem (Kristiansand) Rutineundersøkelse i sykehjem Blodprøver  CRP / Hgb på stedet  Andre prøver bestilles minst 24 t i forveien fra ambulerende lab. tj. ved sykehuset  Tas hver 7-14 dag  Svar igjen i posten etter 1 uke Urin stix  Bacteriologisk u s sendes i posten  Svar igjen i posten etter 1 uke

32 kommunale sykehjem (Kristiansand) Rutine undersøkelse i sykehjem Røntgen  Sykehus eller privat røntgen senter  Ø hj og time bestilling  Rullestol drosje  Drosje  Sykebil  Følgepersonell  Elektronisk overført svar fra privat senteret

33 kommunale sykehjem (Kristiansand) Rutine undersøkelse i sykehjem EKG  Fallt bort som tilbud da kun bioinginører ambulere  Bærbar EKG fra legevaktstjenesten ble for lite brukt  Ingen rutine EKG tilbud p t

34 kommunale sykehjem (Kristiansand) Rutiner ved sykehjem Intravenøst behandlingstilbud  Skien prosjektet  Mest utbredt jo lengre unna Sykehustjenester man er ?  Undervisningssykehjemmet setter i gang opplæring våren 2009

35 kommunale sykehjem (Kristiansand) Sykehjem i Norge By og nærhet til sykehus  Vær forhold og transport er av liten betydning  Mindre selvstendighet? Bygd og sykehjem/sykestue  Vær forhold og transport er avgjørende og ofte  Mer selvstendige?

36 kommunale sykehjem (Kristiansand) Huske punkter :- Innleggelse er basert på funksjoner så vel som diagnoser Bemanning er mye annerledes enn på sykehus Behandlings og undersøkelsestilbud er mye annerledes enn på sykehus

37 kommunale sykehjem (Kristiansand) Sykehjem Dyktige sykepleiere og helsefagarbeidere God kontakt og dialog med sykehjemslegen Fremtiden ligger i å videreutvikle god dialog mellom 1-2 linje tjenester


Laste ned ppt "Sykehjemmene i Kristiansand Kommune 12 05 09 Assisterende Kommuneoverlege Sykehjemslege Margaret Anne Heald."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google