Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkomne til føresettemøte 12. Mai 2016 Alversund skule.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkomne til føresettemøte 12. Mai 2016 Alversund skule."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkomne til føresettemøte 12. Mai 2016 Alversund skule

2 Innhald: Felles: Ressursar og organisering § 9a Samarbeid skule – heim Ferdigheiter som bør trenast på før skulestart. Lesing Praktisk informasjon/rutiner Informasjon v/SFO Klassevis: Velje klassekontakter Diskusjon i grupper

3 1. trinn hausten 2016  51 elevar  29 har valt nynorsk målform  22 har valt bokmål Nynorsk (29 elevar)Bokmål (22 elevar) AA B

4 Dei vaksne på 1. trinn Nynorsk AMarit AMarianne BokmålBRebekka Ressursar:  3 kontaktlærarar  Timelærarressurs  Assistentressurs

5 Plikter og rettar – Opplæringslova! § 9a-3.Det psykososiale miljøet  Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

6  Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

7  Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

8 Ferdigheiter som bør trenast på før skulestart:  Klare seg sjølv på toalettet (NB! Hygiene)  Kle av og på seg sjølv i garderoben.  Dusje, tørke seg og kle seg etterpå.  Seie for- og etternamnet sitt.  Skrive fornamnet sitt.  Kjenne fødselsdatoen sin.  Øve inn eit funksjonelt blyantgrep.

9 Lesing er gøy! Vi kan skape leselyst ved: å lese for og med barna gje lesestunder ei koseleg ramme låne bøker på biblioteket skape forventning til ei bok: - sjå på bileta - kva handlar boka om? - samtale om kva vi trur kan skje i boka/på neste side - lese ei god bok mange gonger vise at vi vaksne les… Lesing = nøkkelen til alle skulefag….. ….og til ei eiga fantastisk verd….

10 PRAKTISK INFORMASJON: Skulens heimeside: www.lindas.kommune.no/alversund-skule  Du kan abonere på heimesida  Mykje informasjon  Nyheiter: sjå «siste nytt»  Vekeplanane  Skuleruta  Skjema til å søkje fri frå skulen m.m

11 Diverse praktisk informasjon: Medisinering:  Skulen deler ikkje ut reseptfrie legemidlar. Dette må eventuelt borna ha med sjølve. Husk å skrive i meldingsboka.  Dersom barnet treng medisinar, skal det fyllast ut eige skjema for dette. Ta kontakt med skulen. Levering og henting av born:  Parkeringsplass på framsida er kun for tilsette.  Rundkøyring er kun til av- og påstigning.  Bruk parkering ved kyrkjelydshuset eller ved tannlegen.

12 Oppstilling ute om morgonen: Det er berre elevar med morgonplass på SFO som har lov til å gå inn før det ringjer Når det ringer inn om morgonen: For å unngå trengsel i gangen, ønskjer vi at elevane går inn først og at foreldre ventar til slutt. Oppfordrar om at elevane får vere litt sjølvstendige. Foreldre treng ikkje følgje inn om morgonen. Det er betre at de kjem inn om ettermiddagen. Minner om at det ikkje er lov til å køyre opp på parkeringsplassen.

13 Utstyr: Skulesekk og pennal Eigen sekk til turar i skog og mark? Matboks og drikkeflaske Alle må ha innesko og gymsokkar/innesko til KRØ Borna må ha bytteklede og ytterklede tilpassa årstid og vêr tilgjengleg på skulen. Husk å merke kleda!!!

14 Sunn mat: I ordensreglane står det: ”Vi et sunn mat i skulekvardagen og brukar til vanleg ikkje snop og tyggegummi.” Me oppfordrar til eit sunt kosthald og ønskjer ikkje kaker i matboksen. Bursdagsfeiring: Dersom vi skal dele ut bursdagsinvitasjonar på skulen, må alle gutane og/eller jentene inviterast.

15 Samarbeid skule - heim  Eit godt opplæringstilbod til elevane bygger på tett samarbeid mellom skulen og heimen.  Snakk positivt om skulen heime. Dersom de er misnøgde eller usikre på noko, ta kontakt med skulen.  Samarbeid med skulen om å bygge gode klassemiljø.  Møt opp på foreldremøter og utviklingssamtaler.  Ver ein aktiv brukar av skulen si heimeside.  Engasjer deg i skulekvardagen til barnet ditt!

16 Meldemappa: Vert sjekka kvar dag Hugs at kontaktboka må vere open dersom det er ny melding. Fint om lappar som skal i retur til skulen ligg lett synleg

17 Ved fråver: Dersom de ynskjer fri frå skulen i meir enn 2 dagar, må de søkja til rektor på eige skjema. (Heimesida) Dersom elevane er vekke frå skulen, skal det skrivast i meldeboka/e-post i etterkant. Dersom elevane er sjuke skal skulen få beskjed første fråversdagen, ring eller send e-post til kontaktlærar. Hugs at de finn vekeplanen på heimesida.

18 Utviklingssamtale: Vert på 1. trinn gjennomført før haustferien Innkalling kjem til hausten Samtale med foreldre utan at borna er med Foreldra informerer om barnet sitt De vil få ut eit førebuingsskjema i forkant

19 Foreldreutvalet (FAU) § 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar  På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.  Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.  Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

20  Alle føresette er medlem i FAU.  Representantar til styret blir valde frå alle trinna.  Styret vel representantar til styret sine funksjonar.  Representantane blir valde for to år om gongen.  Vi skal i dag velgje 4 representantar: 2 hovedkontakter og 2 vara


Laste ned ppt "Velkomne til føresettemøte 12. Mai 2016 Alversund skule."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google