Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eierstyring og styringsbudskap Opplæringsdag Regionalt Brukerutvalg 7. januar 2016 Jan Eirik Thoresen Direktør for eierstyring (konst.)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eierstyring og styringsbudskap Opplæringsdag Regionalt Brukerutvalg 7. januar 2016 Jan Eirik Thoresen Direktør for eierstyring (konst.)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eierstyring og styringsbudskap Opplæringsdag Regionalt Brukerutvalg 7. januar 2016 Jan Eirik Thoresen Direktør for eierstyring (konst.)

2 Stortinget HOD Statsråd administrasjon RHF Styret administrasjon Helseforetak Styret administrasjon Andre HF Lokale samarbeidspartnere Regionale samarbeidspartnere Andre RHF Andre dept. Helsedirektoratet Lovgivende nivå Øverste politiske nivå Nasjonal helsepolitikk, makronivå Nasjonalt målnivå Iverksettende, øverste politiske nivå Regionalt, strategisk nivå Delmål, systemer, standarder, koordinering, konsernstyring, oppfølging, kontroll m.m. Lokalt, operasjonelt nivå Produksjon. Lokale mål. Pasientbehandling.

3 Helse Midt-Norge RHF skal: Sørge for at befolkningen i helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste Ivareta eierskapet til virksomhetene i Helse Midt

4 Formelle eierstyringsvirkemidler Fastsetting av vedtekter Oppnevning av styremedlemmer Vedtak i foretaksmøter Helsepolitisk bestilling gjennom oppdragsdokument Formål: Avgrense mot detaljstyring fra eier Sikre myndiggjøring av det operative leddet.

5 Helseforetaksloven - rettslige rammer for det regionale helseforetakets eierstyring Foretaksmøtet – eieren utøver den øverste myndighet i foretaket i foretaksmøtet – eier kan ikke utøve eierstyring i foretaket utenom foretaksmøtet Foretaksmøteprotokollen – Enkeltstående vedtak i foretaksmøter som gjelder inntil foretaksmøtet bestemmer noe annet – Referanse til Oppdragsdokumentet

6 Helseforetakslovens § 30 § 30. Saker av vesentlig betydning Foretaksmøtet i regionalt helseforetak treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger eller oppgaver. Det samme gjelder vedtak i andre saker som antas å ha prinsipielle sider av betydning eller som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessige virkninger, som: 1. Vedtak som kan endre virksomhetens karakter 2. Vedtak om nedleggelse av sykehus. 3. Omfattende endringer i sykehusstrukturen i helseregionen. 4. Omfattende endringer i tjenestetilbudet. 5. Vedtak om endringer i antallet helseforetak i helseregionen. 6. Vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdet for helseforetak. Hvilke saker foretaksmøtet i regionalt helseforetak skal fatte vedtak i etter denne bestemmelsen, kan det fastsettes nærmere bestemmelser om i vedtektene. Saker som nevnt i første og annet ledd skal forelegges departementet av styret i det regionale helseforetaket.

7 Samla styringsbudskap fra HOD Oppdragsdokument Midlene i Stortingets budsjettvedtak blir formelt stilt til disposisjon Klargjør rammer, mål og resultatkrav Krav til rapportering Protokoll fra foretaksmøter Klargjør overordna styringsbudskap og prestasjonskrav Organisatoriske og økonomiske krav og rammebetingelser

8 Styringskrav fra RHF – HF Sikre konsistent styringsbudskap Sikre oppfølging av styrevedtak (inkl. vedtatte planer og strategier) Sikre grep om områder som vi vurderer som spesielt utfordrende Mest mulig samla styringsbudskap – minst mulig inn fra sidelinja gjennom året Skal forsterke ekstrakten av overordna styringsbudskap

9 Det samlede styringsbudskapet Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet Protokoll fra foretaksmøter i Helse Midt-Norge RHF Evt. tillegg til oppdragsdokument Styringskrav og rammer til helseforetakene fra Helse Midt- Norge RHF Protokoll fra foretaksmøtene i helseforetaket

10 Stortinget HOD RHF-styret RHF Helsedir. Kommune-ledelse Avtale- spesialister Private rehab/ opptrening m/avtale AD HF avd HF-styret Fastlege Helsestasjon Institusjon Hjemme-tjeneste NAV Barnevern Kommune / stat NTNU/ Høgskole Private sykehus m/avtale Private lab/ rtg Private sykehus u/avtale m/RHF Fysio- terapeut m/avtale Fritt behandlingsvalg (FBV) avtaleparter Befolkning i Midt-Norge

11

12 Fokus 2014 Ventetiden skal ned Ingen pasienter skal oppleve fristbrudd Pasientsikkerhet - reduksjon i alvorlige pasientskader med 10 pst i løpet av 2014 Reduksjon i avvik på arbeidstidsbestemmelsene Økonomi - Årsresultat og investeringer skal samlet ligge på et nivå som styrker foretaksgruppens egenkapital og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt.

13 Oppfølging av styringsbudskap Styringsbudskapet fra HOD formidles og følges opp i detalj på begge styrenivåene – Oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll splittes i enkeltoppgaver med ansvarlige pr oppgave og følges opp med rapport til styrene – Nye oppdrag gjennom året fra HOD og fra RHF til HF fanges opp i samme rapporteringssystem

14 Oppfølging og rapportering Rapportering underveis i løpet av året skjer månedlig og/eller tertialvis – HOD avholder oppfølgingsmøter med HMN RHF – HMN RHF avholder dialogmøter med helseforetakene

15

16 Årlig melding – Tilbakemelding til eier på det samlede oppdraget – Viktig dokument Ikke helt presise krav gir mindre presis tilbakemelding Presise krav hever kvaliteten på årlig melding

17 Vårt oppdrag Helsetjenesten i Midt-Norge har egentlig bare ett oppdrag: – Å sikre befolkningen likeverdige helsetjenester av høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte. - nå, og i framtiden. – Alt det andre vi diskuterer er virkemidler for å kunne oppnå dette.

18 TrygghetRespektKvalitet


Laste ned ppt "Eierstyring og styringsbudskap Opplæringsdag Regionalt Brukerutvalg 7. januar 2016 Jan Eirik Thoresen Direktør for eierstyring (konst.)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google