Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GEODATAPLAN 2016-2020 Presentasjon for komite for teknikk, kultur og fritid 11.2.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GEODATAPLAN 2016-2020 Presentasjon for komite for teknikk, kultur og fritid 11.2.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 GEODATAPLAN 2016-2020 Presentasjon for komite for teknikk, kultur og fritid 11.2.2016

2 Plan med mål og tiltak

3 Hvorfor? - utnytte stedfestet informasjon på en enda bedre måte - gi gode eksempler på tjenester og analyser som utføres i dag og som vi kan videreutvikle - vise hvordan fagområdet er avgjørende for å få til mer effektive plan- og byggesakstjenester! - Vise hvordan fagområdet er avgjørende også utenfor plan- og bygg! (Eks. andre avdelinger på teknisk) - styre geodatakompetansen - vi har høye ambisjoner Geodataplanen skal være et godt arbeids- redskap for å styre geodatavirksomheten i kommunen i neste 5-års periode

4 Geografiske data > X,y,z - veier (trase og egenskaper) eiendom (informasjon på flaten, informasjon om hvem som eier den, om bygninger og saksdokumenter) kulturminne ( utvalgte naturtyper (flater med egenskapsinformasjon) > pendlerparkering > og mye mer > Dataene ajourholdes og forvaltes i baser – hos oss og hos andre (eks. Kartverket, RA) > Utgangspunkt for GIS-analyser – se ting i sammenheng > Viktig kunnskapsgrunnlag i mange (de fleste?) av arbeidsprosessene våre!

5 Kunnskapsgrunnlaget «plan for idrett friluftsliv og fysisk aktivitet»

6 Bakgrunn og forankring i overordnede planer og styrings- systemer > Regjeringen satser stort på digitalisering av plan- og byggeprosesser > Det er nasjonale forventninger til økt bruk av IKT i planleggingen, for å effektivisere og standardisere planprosesser og for å åpne for bedre innsyn og medvirkning for befolkningen > Planen forankres i geodataplan for Akershus 2015-2018 > Planen forankres også i kommunens Innovasjonsstrategi 2015- 2018 (Blikk for muligheter!) > Sentralt og lokalt lovverk og kommunens styringssystemer

7 Økonomiske rammer > Asker er en del av Norge digitalt samarbeidet. Dette samarbeidet er regulert gjennom forpliktende samarbeidsavtaler som innebærer samfinansiering av etablering av grunnleggende geodata. Salg av geodataene gir også inntekter til partene > Våre ambisjoner er høye. Noen av målene er avhengige av at vi får noe støtte fra nasjonale prosjekter, noe som ansees som mulig. > Målene i planen skal gi gevinstrealisering i form av mer effektiv ressursbruk og bedre kvalitet på tjenestene til kommunen og innbyggerne. Planens mål kan nås innenfor dagens økonomiske rammer.

8 Asker i et nasjonalt bilde Forvaltning av kartdata Førende for dette arbeidet er det avtalefestede samarbeidet i «Norge digitalt» og «Geovekst» Asker har i dag grunnkartdata og plandata med høy kvalitet- oppdaterte data er tilgjengelige i kartet dagen etter! (Nasjonale forventinger er dermed allerede oppfylt) Utfordring internt: Dataflyt og verktøy som ikke «passer» sammen Utfordring: døgnåpen forvaltning og gode løsninger for bruker

9 Asker i et nasjonalt bilde Matrikkelen – et av landets 3 basisregistre Matrikkel består av digitalt eiendomskart, adresseinformasjon og bygningsinformasjon Eiendomskartet vårt er av en veldig god kvalitet, nær alle eiendomsgrenser er oppmålt, og endringer blir lagt inn umiddelbart etter en oppmålingsforretning Det er et stort behov i samfunnet for informasjon om bygning i digitale byggesøknadsløsninger, og ved salg av eiendom.

10 Asker i et nasjonalt bilde Fulldigital planinformasjon I plan- og bygningsloven § 2-2 (2009) er det stilt krav om at den enkelte kommune skal ha et planregister som gir opplysninger om gjeldende arealplaner og andre bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes Asker kommune har i dag allerede oppfylt regjeringens forventninger til digitale plandata. «Plandialog», i tråd med kommunens satsing på medborgerskap. Geodata- tjenester avgjørende for å få til dette! 3D visualisering av planforslag

11 Asker i et nasjonalt bilde Tematiske geodata – analyser og statistikk Med gode GIS-verktøy kan man sammenstille og analysere data. Resultatet kan bli kart som viser konfliktområder, utviklingsmuligheter og sammenhenger. For kommunen gir dette et bedre beslutningsgrunnlag og bedre medvirkningsprosesser. Rapportering fra virksomhetene – tilpasset ledelsens behov

12 Analyse % eneboliger innenfor byggesonen i Asker

13 Nettverksanalyse i forbindelse med planlegging av ny sentrumsskole Analyse

14 Planlegging av nye 1. klasser basert på hvor gutter (blå) og jenter (rød) bor

15 Asker i et nasjonalt bilde Samspillet mellom plan, bygg, geodata, IKT og andre avdelinger Integrasjon mellom systemer og visning fra kartet gjør informasjonen tilgjengelig!

16 Strategier og mål De 5 områdene Rådmannen har valgt å fokusere på i perioden: > Kartdataforvaltning og dataflyt > Digitale plan- og byggesakstjenester > Analyse og sammenstilling av geografiske data som gir nye muligheter > Digitale karttjenester, mobile løsninger og skytjenester – kartet som inngang til viktig informasjon > Geodatakompetanse > Mål for perioden > Tiltaksplan for 2016

17 Kartdataforvaltning og dataflyt Fokusområde / Mål Ferdigstilling Ca. 80 % av bygningsinformasjonen i Matrikkelen er korrekt, oppdatert og ajour! 2020 Alle verktøy/program der geografiske data inngår skal være sjekket ut i forhold til dataflyt og gjenbruk 2016 Alle originale grunnkartdata skal være lagret hos Kartverket2019 Etablere et DOK-datasett for Asker, som inngår i FDV2019 Geodata skal bidra Eiendomsavdelingen med dataflyt av eiendoms- og bygningsdata 2017

18 Digitale plan- og byggesakstjenester Fokusområde / MålFerdigstillin g Geodata skal bidra inn i prosjektet «Plandialog med tidslinje for planprosesser» 2018 Digital byggesøknadspakke kan bestilles via nettet2016 Geodata skal bidra inn i prosjektet «E-byggesøknad tilgjengelig for tiltakshavere og innbyggere» 2020 Planregisteret skal oppdateres med planbeskrivelser og dispensasjoner2016 «Romlige» reguleringsbestemmelser for planer vedtatt etter 1.1.20192020 Automatisk overføring av bygningsinformasjon til Matrikkelen2018 Rutiner for geointegrasjon (SAK/Arkiv-kart)2017

19 Analyse og sammenstilling av geografiske data som gir nye muligheter Fokusområde / MålFerdigstillin g Utarbeide et sett rutiner for virksomhetens rapportering2017 Etablere datasett for løsmasseskred i boligområder2017 Etablere datasett til bruk i kriseberedskap2017 Etablere datasett for innsamlingsroder2016 Etablere datasett til brannvesenets Lokus innsynsløsning2016 Lokale kulturminner med integrasjon til historiske bilder, fra kartet2018 Etablere 3D i alle større planprosjekter i samarbeid med planseksjonen2016

20 Digitale karttjenester, mobile løsninger og skytjenester – kartet som inngang til viktig informasjon Fokusområde / MålFerdigstilling Alle karttjenester som tilbys innbyggerne skal være ihht. kommunens kartstandard – lavere brukerterskel 2020 Geodata skal bidra i arbeidet med å redusere antall karttjenester på kommunalteknisk avdeling 2017 Tilby «ad hoc» applikasjoner i forbindelse med spesielle hendelser / arrangementer eller prosjekter 2020 Etablere karttjeneste for innsamling av data i felt2017

21 Geodatakompetanse Fokusområde / MålFerdigstilling Gjennomgå «rett kompetanse på rett sted». Medarbeidere i geodataseksjonen med riktig kompetanse. 2020 Har økt andelen medarbeidere innenfor tjenesteområdet med forståelse for nye måter å jobbe på - «bestillerkompetanse» 2020 Kart- og geodatatjenester skal være kjent for politikere, innbyggere og medarbeidere. 2017 Lage/produsere E-læringsguider (bidrar til kompetansedeling)2017 Representere Asker (deler og bidrar inn) i eksterne fagnettverk2020 Etablere GIS-forum (kompetanseforum) for ArcGIS brukere i kommunen 2016

22 Tiltaksplan Geodata 2016, side 1 Mål for perioden Tiltak 2016 Frist Ansvar Ca. 80 % av bygningsinformasjonen i Matrikkelen er korrekt, oppdatert og ajour! Følge opp høringsnotat fra KMD (kommer vår 2016) om viderføring av bygningsdelen i Matrikkelen. Prosjekt «Annen bygning» inn i Matrikkel (Geovekst,ferdigstilling 2018) Samarbeide med Eiendom om kvalitetsheving av informasjon om formålsbygg i Matrikkel 31.12.16 31.12.16 01.10.16 Geodata Geodata Geodata/ Eiendom Alle verktøy/program der geografiske data inngår skal være sjekket ut i forhold til dataflyt og gjenbruk Lage oversikt over verktøy/program og servere der geografiske data inngår og lagres Utarbeide en kravspec.til all kartprogramvare i Asker kommune (eks. gemini, mike urban, isyeiendom, m.fl.) Lage rutiner for lagring og konvertering av data 01.06.16 01.06.16 01.07.16 Geodata/IKT Geodata/IKT Geodata/IKT Alle orginale grunnkartdata skal være lagret hos kartverket Testprosjekt på utvalgte datasett(geosynkronisering) Full geosynkronisering av 70% av våre grunnkartdatasett 01.06.16 31.12.16 Geodata/ Kartverket Geodata/ Kartverket Etablere et DOK-datasett for Asker, som inngår i FDV Etablere DOK-datasett for Asker som vedlegg til FDV-avtale Etablere metadata for 10 av disse datasettene 01.06.16 01.07.16 Geodata Geodata Geodata skal bidra Eiendomsavdelingen med dataflyt av eiendoms- og bygningsdata I forbindelse med Eiendomsavdelingens prosjekt for digitalisering av tegninger bidra til god dataflyt mot ISY.eiendom og ut i innsynstjenester 31.12.16Geodata/ Eiendom

23 Bidrar inn i frivillig arbeid i kommune! -NAKUHEL -Asker Turlag -Lokale historielag


Laste ned ppt "GEODATAPLAN 2016-2020 Presentasjon for komite for teknikk, kultur og fritid 11.2.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google