Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressursbestemmelser i skolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressursbestemmelser i skolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressursbestemmelser i skolen
Tidsressurspott – overtidsbestemmelser – delt dagsverk

2 Bruk av timer i Bergensskolen 2015
undervisningstimer trinn timer til andre ting enn undervisning 28836 elever 233,58 årsverk til adm 88,4 årsverk merkantil 11,77 årsverk bibliotekarer

3 Tidsressurspott Ressurs til lærere og skoleledere med en byrdefull undervisningssituasjon fastsettes til 2/2⅔* årsrammetimer per elev ved den enkelte grunnskole. Fordeling av ressursen drøftes på den enkelte skole. Ved partsenighet på kommunalt nivå kan ressursen omfordeles mellom skoler/skolene. *Årsrammer her er i 60/45 minutters enheter

4 Tidsressurspott Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens og/eller skolelederens undervisningssituasjon. Dette gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer. Den enkeltes undervisningsbyrde kan også ved partsenighet lettes ved å øke personaltettheten og derved tilpasse fordeling av undervisningsoppgaver.

5 Bergensskolen samlet Antall elever i bergensskolen pr 1/ : 28662 Det utgjør årstimer a 60 minutter eller årstimer a 45 minutter til tidsressurspott 77 lærerstillinger (barnetrinn) i 100%

6

7 Har tidsressurspotten vært drøftet på medbestemmelsesmøte i år?

8 Har klubben blitt enige om kriterier?

9 Er det enighet mellom rektor og tillitsvalgte om fordelingen?

10 Er alle timene lagt ut ved skolestart?

11 Er alle timene lagt ut som reduksjon i leseplikt?

12 Er det lagt ut timer til økt personaltetthet?

13 Har alle kontaktlærere fått tid fra tidsressurspotten?

14 Har avdelingsleder(ne) fått tid fra tidressurspotten?

15

16 Regneark På nettsiden til Utdanningsforbundet Bergen - Gunnars regneark, Ressursberegninger, Fordeling av tidsressurspott - finnes et regneark som kan være til hjelp for å få oversikt hvor stor denne ressursen er på den enkelte skole. Skjemaet kan og benyttes til å få oversikt over hvilke kriterier som benyttes, hvilke lærere som får av denne ressursen og i hvilken grad alle timene legges ut ved skoleårets begynnelse.

17 Diskusjon Har dere drøftet bruken av tidsressurspotten i år?
Blir alle timene lagt ut ved skoleårets begynnelse? Brukes timene til reduksjon i leseplikten? Enige om kriterier? Får alle kontaktlærerne av ressursen? Deles ressursen ut «flatt»?

18 Tillegg for ubekvem arbeidstid
Hovedtariffavtalen kapittel 1 §5 har bestemmelser om ulike tillegg som kan komme til ut­betaling som godtgjøring for ubekvem arbeidstid. Tillegg for ubekvem arbeidstid utbetales i tillegg til ordinær lønn Godtgjøring kan gis i form av: Kvelds- og nattillegg Lørdags- og søndagstillegg Helge- og høytidstillegg Tillegg ved delt dagsverk

19 Delt dagsverk Delt dagsverk er en arbeidstidsordning hvor den daglige arbeidstiden er delt i to eller flere arbeidsøkter med mellomliggende friperioder. Det gis ikke tillegg for delt dagsverk når det er arbeidstakers ønsker eller behov som er årsaken til at arbeidsdagen er oppdelt Retten til godtgjørelse ved delt dagsverk er knyttet til arbeidsdagens ytre tidsramme og antall fremmøter av arbeidstaker den enkelte arbeidsdag

20 Vilkår for delt dagsverk
Forut­setninger for at reglene om delt dagsverk skal inntre er: Nødvendig for å opprettholde en forsvarlig drift  Den ytre tidsrammen må være 9 timer eller mer  Antall fremmøter må være to eller flere

21 Godtgjørelsens størrelse
Godtgjørelsens størrelse ved delt dagsverk er avhengig av antall fremmøter den aktuelle arbeidsdagen. Godt­gjøringen er regulert på følgende måte:  To fremmøter:                         1 timelønn  Tre fremmøter eller flere:         2 ½ timelønn Godtgjørelsen for delt dagsverk er en ren økonomisk kompensasjon for at arbeidsdagen er delt opp. Årslønn 1950

22 Sammenfall av ulike tillegg
Bestemmelsen om at det ikke kan betales flere ubekvemstillegg for sammenfallende periode ble opphevet fra 1. mai 2013 Bortfallet av bestemmelsen innebærer at en vil ha krav på alle tillegg for ubekvem arbeidstid, forutsatt at vilkårene for det enkelte tillegg er oppfylt Godtgjøring for ubekvem arbeidstid skal likevel ikke utbetales sammen med overtidsgodtgjøring Unntak gjelder for smusstillegg,

23 Eksempel En lærer starter arbeidsdagen med undervisning og annet arbeid i tidsrommet –  Den samme kvelden skal læreren delta på et foreldremøte. Dette arbeidet starter klokken og varer til klokken Dette gir totalt 9,5 timer arbeidstid denne aktuelle dagen. I tillegg til en ordinær timelønn i godtgjøring for delt dagsverk, vil vedkommende ha rett til kvelds- og nattillegg for utført arbeid mellom kl og kl Han vil også ha rett til 0,5 time overtid fordi arbeidsdagen hans overstiger maksimal daglig arbeidstid på 9 timer med en halv time.

24 Avrunding Tillegg for ubekvem arbeidstid betales ikke for faktisk tid, men etter prinsipper partene har nedfelt i hovedtariffavtalen, hvor det er fastslått at tilleggene skal betales for hele timer per oppgjørsperiode (29 min. eller mindre rundes ned og 30 min. eller mer rundes opp) En lærer har en uke hatt foreldresamtaler på følgende tidspunkter: Mandag: – (3 t 00 min) Onsdag: – (3 t 15 min) Torsdag: – (3 t 00 min)

25 Avrunding forts. I dette tilfellet gis det kvelds- og nattillegg for alle timene, fordi arbeidet utføres i tidsrommet – de aktuelle dagene. Til sammen er det arbeidet 9 timer og 15 minutter med rett til kvelds- og nattillegg. Vedkommende lærer utfører ikke annet arbeid som gir rett til kvelds- og nattillegg i samme oppgjørsperiode, som er lik kalendermåneden. Fordi 29 minutter eller mindre av en time rundes ned og bortfaller, skal tilleggene i denne oppgjørsperioden betales for 9 timer. De 15 overskytende minuttene gir således ikke uttelling.

26 Diskusjon Hvordan gjør dere på din skole i forhold til delt dagsverk?
Hvordan gjør dere på din skole i forhold til delt dagsverk? Gjøres det avtaler med rektor om hvilke møter som gir delt dagsverk? Er det opp til den enkelte å levere skjema? Gode forslag til rutiner på skolen…??

27 OVERTIDSARBEID

28 Skal lærerne ha ekstra godtgjøring for møter som ligger i arbeidsplanen?
Ja, det kan de ha rett til dersom visse vilkår er innfridd. Foreldremøter, personalmøter etc er arbeidstid på lik linje med annen ordinær arbeidstid, og skal derfor inngå i arbeidsplanene til de ansatte. Under forutsetning av at møtet inngår i arbeidsplanen, utløses normalt ikke overtid med mindre selve arbeidet overskrider 9 timer den enkelte dagen eller 37,5 time pr uke.

29 Merarbeid eller overtid
SFS 2213 Punkt 1 Arbeidsmiljøloven § 10-6 Merarbeid er differansen mellom deltidsstilling og hel stilling. Det vil si at ekstraarbeid ut over stillingsstørrelsen opp til full stilling godtgjøres som merarbeid, mens arbeid ut over full stilling godtgjøres som overtid. Merarbeid godtgjøres med ordinær lønn, mens overtid godtgjøres med lønn og et ekstra overtidstillegg.

30 Overtid / merarbeid Alt arbeid ut over 9 timer den enkelte dag anses som arbeid ut over full stilling, og skal godtgjøres som overtid også for deltidsansatte. Grensen for daglig arbeidstid må også ses i sammenheng med grensen for den ukentlige ordinære arbeidstiden på 37,5 time. Det betyr at deltidsansatte kan ha rett på overtidsgodtgjøring før det er arbeidet 9 timer den enkelte dag dersom man allerede har nådd grensen for den ukentlige ordinære arbeidstiden

31 Eksempel Hvis læreren jobber fra møte fra , blir dette tilsammen 8 timer, og overtid utløses ikke for den enkelte dagen. Hvis læreren jobber fra møte fra , blir dette tilsammen 9,5 time, og ½ time utløser overtid denne dagen.  Oppsummert gir dette møtet rett til:  Delt dagsverk 2 timer kveldstillegg Eventuelt overtid dersom den faktiske arbeidstiden er på mer enn 9 timer den aktuelle dagen.

32 Rett til overtidsgodtgjøring
Pålagt arbeid ut over oppsatt arbeidsplan Fast undervisning ut over full stilling (årsrammene) Arbeid som overstiger grensene for maksimal tilstedeværelse

33 Dag/uke Arbeidstiden må vurderes både i forhold til grensene for daglig og ukentlig arbeidstid, slik at man vil ha rett til overtidsgodtgjøring selv om man ikke passerer 9 timer planfestet arbeidstid den enkelte dag når man samlet har mer enn 37,5 timer planfestet arbeidstid i samme uke.

34 UDF tar ut stevning mot KS
Utdanningsforbundet og KS er uenige i hvordan bestemmelsene om overtid i arbeidstidsavtalen for lærere i skolen skal forstås. Nå havner saken i Arbeidsretten. Utdanningsforbundet har tatt ut stevning mot KS og Østfold fylkeskommune angående forståelsen av bestemmelsene om overtidsgodtgjøring i særavtalen om arbeidstid for undervisningspersonale (SFS 2213).

35 Fast overtid Undervisningspersonalet har anledning til å inngå avtale om overtid ut over full stilling uten andre begrensninger enn at arbeidstiden totalt sett er forsvarlig i forhold til helse og sikkerhet. Arbeidsgiver har ikke ensidig anledning til å pålegge en fast årlig overtid. Bruk av overtid i slike situasjoner forutsetter derfor at arbeidstaker er enig og inngår avtale med arbeidsgiver om dette. Fast overtid bør unngås for lærere som tar ut livsfasetiltak.

36 Hovedtariffavtalen kap 1, § 6 punkt 6.5
Satsene for overtidstillegg varierer avhengig av tidspunktet for når overtids­arbeidet utføres 133,33 % 100 % 50 % Overtidssatsene er like for undervisning og annet arbeid. Størrelsen på tillegget vil imidlertid variere avhengig av om tillegget beregnes av lønn for undervisning eller lønn for andre oppgaver. Overtidstillegget skal kun beregnes i forhold til grunnlønnen slik at det ikke beregnes overtidsgodtgjøring for tilleggslønn (funksjonsavlønning eller lignende).

37 133,33% 100% 50% 133,33 % overtidstillegg betales for overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 100 % overtidstillegg betales for overtidsarbeid utført mellom kl og kl For overtidsarbeid påbegynt før kl som varer fram til arbeidstidens begynnelse Overtidsarbeid på lørdager og søndager Overtidsarbeid utført etter den ordinære arbeidstids slutt på dager før helgedager 50 % overtidstillegg betales for overtidsarbeid utført til annen tid enn som gjelder for tillegg på punktene over.

38 Andre bestemmelser om overtid
Overtid ved tilkalling Overtidsarbeid som etter tilkalling ikke finner sted umiddelbart etter eller før den ordinære arbeidstid, godtgjøres som om arbeidet varte i minst 2 timer. Avrunding av arbeidstid – påbegynt 1/2time rundes opp- Avspasering .

39 Avspasering Arbeidsmiljøloven § 10-6 (12) Arbeidstaker og arbeidsgiver kan inngå avtale om avspasering av overtid. I slike tilfeller skal overtid avspaseres og overtidstillegg utbetales

40 Fast overtid Fast overtid skal etter særavtalen lønnes med timelønn pluss overtidstillegg for det faktiske timeantall som er avtalt ”Overtidsbetaling gis for det antall timer årsrammen for undervisning er økt med.” Antall avtalte timer x timelønn for undervisning pluss overtidstillegg

41 Diskusjon Hvordan lønnes dagsreiser? (Idrettsdager, ski-dag, teaterbesøk mm) Betales overtidstillegget ved avtale om avspasering? Hvordan lønnes arbeid på helg- og høytidsdager?


Laste ned ppt "Ressursbestemmelser i skolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google