Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NIFs lov § 2-7: Valgbarhet Hva menes med økonomisk interesse i driften av et organisasjonsledd? V/Niels R. Kiær 31.10.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NIFs lov § 2-7: Valgbarhet Hva menes med økonomisk interesse i driften av et organisasjonsledd? V/Niels R. Kiær 31.10.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 NIFs lov § 2-7: Valgbarhet Hva menes med økonomisk interesse i driften av et organisasjonsledd? V/Niels R. Kiær 31.10.2015

2 Geografi §2-5§2-6§2-7 Foreningsrettslig valgbarhet: -Alder -Medlemskap -Oppfylt medlemsforpliktelser Begrensninger i valgbarhet som følge av et ansettelsesforhold (eller oppdragstakerforhold) Begrensning i valgbarhet som følge av økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet Tidenes morgenLenge (før 1980)2007 2

3 3 (1) En person som har en avtale med organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. En person som er valgt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

4 4 Utgangspunkt Idretten skal bevare sin frie stilling, Utfallet av konkurransen skal påvirkes av utøverne og deres ferdigheter, ikke av andre.

5 Historikk 5

6 1980 Pkt. 7: Sponsor/sponsoransvarlig er som medlemmer valgbare til tillitsverv. Vedkommende er dog som medlem av styre, utvalg e.l. inhabil ved behandlingen av selve sponsoravtalen og saker som har tilknytning til denne, herunder personalsaker (uttak av representasjonsutøvere mv.) 6

7 1980 Fortsatt skille amatør – profesjonell, egne bestemmelser om forholdet til profesjonell idrett Ingen egen habilitetsbestemmelse i NIFs lov 7

8 1990 8 Lovrevisjon Forholdet til næringslivet tatt inn i nytt kap. 13 Egen habilitetsbestemmelse vedtatt i loven. § 13-6 (Valgbarhet. Inhabilitet) –Sponsorer og sponsoransvarlige er som medlemmer valgbare til tillitsverv. Om inhabilitet gjelder reglene i § 2-7

9 Lagstrukturutvalget 1997 Idretten er i stadig sterkere grad avhengig av ekstern finansiering og næringslivet blir en stadig sterkere samarbeidspartner på det økonomiske område. Dette får betydning for lagets selvstendighet og mulighet til å styre. Fremdeles er de fleste lag “herre i eget hus”, men næringslivets sterke engasjement i toppidrettslagene medfører betimelig spørsmål om hvem som eier idretten. 9

10 1998 «Retningslinjer for samarbeidsavtaler mellom idrettslag og sammenslutning» «4. Habilitet Idrettens habilitetsbestmmelser, jfr. NIFs lov § 2-7 gjelder for klubb/idrettslags kommersielle og/eller administrative samarbeid med selskap eller person. Klubb/idrettslag skal gjøre tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og samarbeidende selskap eller person oppmerksom på idrettens habilitetsbestemmelser.» 10

11 1999 - 2007 NFF i front Revisjon av avtaler for å sikre idrettens (fotballens) uavhengighet –Konkurransens integritet Hindre kommersiell innflytelse i idrettens organer (styre, valgkomite, sportslig utvalg) –Holde breddens økonomi utenfor –Balanse mellom ytelsene Liten fokus på valgbarhet 11

12 2007 Habilitetsbestemmelsene løste ikke problemet innen eliteidretten og valgbarhetsbestemmelse vedtatt. Grunnlaget forslag fra OIK og NFF som ble trukket, men der IS fremmet alternativt forslag som ble vedtatt enstemmig. –Noe forskjellig utgangspunkt fra forslagsstillerne Stort sett samme bestemmelse vi har i dag, dog slik at § 2- 7 er utvidet til valgbarhet i overordnet organisasjonsledd og til også å ramme representasjon. 12

13 2011 Retningslinjene for samarbeid mellom idretten – næringslivet opphevet Nytt kap. 13 i loven vedtatt –Særlig § 13-4 13

14 Anvendelse og fortolkning Husk utgangspunktet: Bevare idrettens uavhengige stilling og sikre konkurransens integritet. Husk også at vi fortsatt har habilitetsbestemmelser. Disse vil delvis kunne overlappe § 2-7 14

15 Spørsmål Hvem er «person»? Hva menes med «avtale»? Hva er «økonomisk interesse»? Faller noen avtaler utenfor bestemmelsens ordlyd? Kan vi løse oppgaven på en annen og mindre komplisert måte? 15

16 «Person» Eier –Personlig –Som aksjonær «vesentlig innflytelse» ? Styremedlem –Ikke styremedlem oppnevnt av org.ledd Hva var lovgivers intensjon? Hva om org.ledd eier 100 %? Ansatt (i samarbeidende selskap) –Enhver ansatt? 16

17 «Avtale» Både muntlig og skriftlig –Avtaler skal være skriftlig jf. § 13-3 Org. Leddet skal være part –Ikke utøver Gjelder neppe offentlig driftsstøtte Ikke enhver avtale, jf. krav om «økonomisk interesse» 17

18 «Økonomisk interesse» 18 Må ha en reell økonomisk betydning for den annen part. –F.eks. avtaler knyttet til løpende drift Eksternt selskap har ansvaret for klubbens kommersielle drift Større leveranseavtaler Spillerkjøp Idrettsskole (dans, kampsport, riding, klatring) –Omfatter ikke gaver, eller leilighetsvise innkjøp

19 Økonomisk interesse Vanskelig å trekke en grense Jo mindre avtalen er, jo mindre viktig vil begrunnelsen for regelen være. Jo mindre avtalen er, desto mer vil habilitetsbestemmelseen kunne løse eventuell interessekonflikt. 19

20 Omfang Lovutvalget 03/08: –«Flertallet var noe i tvil om hvorvidt forholdet direkte ble omfattet av bestemmelsen i § 2-5, (4), men kom til at det uansett var ubetenkelig av lovutvalget å anbefale at Idrettsstyret gir Hauger Golfklubb dispensasjon til å velge samme styre i klubben som i baneselskapet, dersom klubbens årsmøte ønsker dette.» Praksis i 10 år 87 % av medlemmene var aksjonærer, alle aksjonærer var medlemmer Sammenfallende interesser. 20

21 Omfang Lovutvalget 35/08 –«Avtaler mellom et idrettslag og et selskap eiet av idrettslaget, faller etter lovutvalgets oppfatning også som hovedregel utenfor anvendelsesområdet til § 2-5 (4). Dette fordi partene normalt vil ha sammenfallende interesser.» 21

22 Omfang Glidende overgang –100 % eiet klubbhus/anlegg –87 % av medlemmene eier anlegg –Selskapets virksomhet ikke utelukkende knyttet til den idrettslige virksomhet 22

23 Omfang Fare for ansvar tilsier separate styrer, men pålegger § 2-7 fratreden ved 100 % eierskap av f.eks. arrangementselskap? –Eks. Sykkel VM 1993 –Sammenfallende interesser, idrettsrelatert virksomhet –Selskapets virksomhet kunne like gjerne vært utført av organisasjonsleddet. 23

24 Treffer regelen? Omfattes ikke?Dispensasjon/ habilitetsregulering Fratreden/ ikke valgbar 100 % eide selskaper knyttet til lagets virksomhet Mindre omfattende avtaler mindre fare for påvirkning idrettslaget har majoritetseierskap Driver idrettsrelatert virksomhet Avtaler knyttet til drift av organisasjonsledd innen eliteidrett kommersielle avtaler av betydning eksterne eiere 24

25 25

26 26

27 Takk for meg! 27


Laste ned ppt "NIFs lov § 2-7: Valgbarhet Hva menes med økonomisk interesse i driften av et organisasjonsledd? V/Niels R. Kiær 31.10.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google