Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Posten Norge Halvårsrapport – 1. halvår 2008 29.08.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Posten Norge Halvårsrapport – 1. halvår 2008 29.08.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Posten Norge Halvårsrapport – 1. halvår 2008 29.08.2008

2 2 Hovedpunkter  Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår 2007, til MNOK 14 370  Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår sammenlignet med MNOK 269 i fjor.  9,4% avkastning på investert kapital  Leveringskvalitet på A-post over natt var på 86,8 % i 1. halvår, mot 83,6 % i 2007. Resultatet for Q2 var 87,2 % mot 86,3 % i 2007  Nye nordiske oppkjøp:  CombiTrans AB  Emdal Transport & Spedisjon AS  PNL AB – resterende 50%  Ny avtale med CargoNet AS om frakt av gods på jernbane for en milliard kroner de neste tre årene

3 3 Driftsinntekter per kvartal Gjennomsnittlig inntektsvekst på 14,1% (Q2 2003 – Q2 2008) 2003200420052006 Driftsinntekter per kvartal i MNOK 2007 2008

4 4 Driftsinntekter fra utenlandske selskaper Driftsinntekter fra utenlandske selskaper økte med MNOK 442 (14,6 %) fra 1. halvår 2007, og utgjorde 24,1 % av konsernets omsetning, mot 22,6 % i fjor Fra 1. halvår 2001 til 1. halvår 2008 har Postens utenlandske selskaper hatt en gjennomsnittlig inntektsvekst på 39,8% Driftsinntekter i MNOK +23 % + 7 % +51 % + 20 % + 141% + 50% + 15%

5 5 EBIT før engangseffekter og nedskrivninger per kvartal 2004 2005 2006 EBIT før engangseffekter per kvartal i MNOK 2007 2008

6 6 Resultat Q2 2008 Q2 2007 EndringMNOK Hittil 2008 Hittil 2007 Endring2007 7 3726 668704Driftsinntekter14 37013 38898227 400 472249223EBITDA759666931 649 23850188 EBIT før engangseffekter og nedskrivninger 31126942815 -20 Nedskrivninger1-3130 -125-18 Engangskostnader/ (inntekter) -18-618598-395 25245206EBIT330886-5561 080 -5630-86Netto finans-107-7-101-125 19575120Resultat før skatt223879-656955

7 7 Nøkkeltall Investeringer i 1. halvår 2008 er MNOK 1 044, en reduksjon på MNOK 855 i forhold til samme periode i 2007, som skyldes færre oppkjøp Netto rentebærende gjeld/EBITDA- faktor er 1,34 (2007: 0,65) Per 30.06.2008 har Posten en langsiktig likviditetsreserve, som består av plasserte midler og tilgjengelige trekkfasiliteter, på MNOK 3 605 Nedgangen i ROIC før engangs- effekter fra samme periode i fjor skyldes resultatnedgang (siste 12 mnd), samt økning i investert kapital fra oppkjøp og investeringer i ny Østlandsterminal * 12 måneder rullerende **Tallene for 1. halvår 2007 er endret ift halvårsrapport i fjor som følge av omarbeidet sammenligningstall grunnet pensjonskorreksjoner i årsrapport 2007 MNOK Hittil 2008 Hittil 2007** Året 2007 Totalkapital18 59817 04217 415 Egenkapital5 3365 6475 786 Rentebærende gjeld4 3172 9883 194 Egenkapitalandel (%)28,733,133,2 Gjeldsgrad (netto)0,40,20,3 ROIC (%) før engangseffekter og nedskrivninger* 9,413,49,8 EBIT-margin før engangseffekter og nedskrivninger (%) 2,22,03,0

8 8 Bemanning Bemanning årsverk, segment Omsetning/årsverk Omsetning siste 12 mnd/årsverk Glidende 12 mnd KNOK 2008 2007

9 9 1999 20042005 2006 Konsesjons- krav Kvalitetsutvikling (rullerende 12 mnd)  Leveringskvalitet for A-post fremme over natt er på 86,8% i 1. halvår 2008, mot 83,6% i samme periode i 2007  Arbeidet for å stabilisere høy kvalitet har gitt resultater, men har fortsatt høy prioritet 2007 Kvalitetsutvikling rullerende 12 mnd 2003 2002 20012000 2008

10 10 Omdømmeutvikling 2008 Synovate MMIs årlige profilmåling blant største norske bedrifter Kilde: MMI Profil Store Norske bedrifter 2000-2008 Kommentarer: Målingen for 2008 viser at Posten går marginalt frem på andel positivt inntrykk (fra 54% til 55%), men faller en plass tilbake på den totale rangeringen av store norske bedrifter (fra 24 plass til 25 plass). Andelen av befolkningen med et negativt inntrykk av Posten går tilbake fra 2007 fra 28% til 24%. Utviklingen over tidSvarfordelingen av godt / dårlig inntrykk

11 11 Kjøper resterende 50 prosent av PNL Posten Norge kjøper siste 50% eierandel av Pan Nordic Logistics (PNL) PNL har vært eiet 50/50 av Posten Norge og Post Danmark PNL hadde i 2007 omsetning på SEK 1,6 mrd, en økning på 21% fra foregående år. Driftsresultatet (EBIT) var på SEK 45 millioner PNL har omkring 200 ansatte og 15 000 kunder Øppkjøpet bidrar til at Posten Norge kan tilby integrerte pakke- og logistikkløsninger i Norden

12 12 Segmentstruktur for Posten konsern post logistikkIKT

13 13 Segmentfordeling eksterne driftsinntekter Logistikk Post IKT Andel eksterne driftsinntekter i % Endring 2007 - 2008 i MNOK og % + 3 % + 6 % + 19 %

14 14 Segmentfordeling EBITDA Logistikk Post IKT 20072008 20072008 20072008 -21,4 % 29,7 % 33,0 % MNOK

15 15 brevprodukter informasjonslogistikk banktjenester varesalg dokumenthåndtering brevprodukter informasjonslogistikk banktjenester varesalg dokumenthåndtering Segmentet post IKT logistikk post

16 16 Volumutvikling % endring pa.20032004200520062007 Hittil 2008 Brev Konsernet 3,7-1,32,94,1-1,33,9 Brev Morselskap 3,2-2,62,73,7-2,41,7 A og B post (morselskap) -0,7-6,8-5,5-0,9-0,30,5 Postreklame* 6,90,410,75,5-4,22,6 Brev CityMail Group 11,912,24,98,49,522,9 Banktrans- aksjoner ** -8,3- 6,0-11,9-10,0-12,5-14,8 * Adressert og uadressert postreklame ** Historikk banktransaksjoner har blitt endret som følge av nytt prinsipp for beregning av volum Uadressert postreklame viser en økning på 3,3 % fra 1. halvår 2007 og står for 52% av brevvolum i Posten Norge AS, mot 51% i 2007 Brev- og bankprodukter Mill sendinger 2003 2004 20052006 Posten Norge ASCityMail Volum brevprodukter 12 mnd. glidende post IKT logistikk 2007 2008

17 17 Nøkkeltall MNOKHittil 2008 Hittil 2007 Endring 08 - 07 Endring % Driftsinntekter6 5756 323*2524,0 EBITDA276352*-75-21,4 EBITDA margin4,25,6*-1,4-  Volumet i CityMail Sweden og Denmark utgjør 28% av konsernets totale adresserte brevvolum  Den negative resultatutviklingen skyldes i hovedsak ugunstig produktmiks for brevprodukter, økte personal- og transportkostnader og ekspansjon i Sverige og Danmark  Program Spinnaker er iverksatt for planlegging og iverksettelse av en rekke resultatforbedrende tiltak  Prosess for omlegging av 124 postkontorer til Post-i-butikk er igangsatt. Omleggingen starter i 2. halvår 2008 og vil gjennomføres over en 3-års periode post IKT logistikk *Tallene for 2007 har blitt endret som følge av endret prinsipp for fordeling av konsernfelles kostnader, samt korrigeringer ifm periodisering av interne inntekter

18 18 Total tilfredshet øker for alle salgs- og servicepunkter Spørsmål: Hvor fornøyd er du med dette ”kontoret” totalt sett? * Alt i alt hvor fornøyd var du med behandlingen av din henvendelse? post IKT logistikk Kundetilfredsheten i det totale salgs- og servicenettet har økt til 86%, en forbedring på 2%-poeng fra forrige måling våren 2007

19 19 Segmentet parti-/stykkgods termo ekspress pakker warehousing parti-/stykkgods termo ekspress pakker warehousing post IKT logistikk

20 20 Nøkkeltall  Driftsinntekter fra internasjonal virksomhet i år utgjør MNOK 2 169 (34% av inntektene i segmentet) mot MNOK 1 894 (31%) i 2007  Det internasjonale pakkevolumet via PNL har utviklet seg positivt med en økning på 20,5% i forhold til i fjor  Posten Norge AS har i løpet av 2. kvartal 2008 inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i det svenske logistikkselskapet CombiTrans AB. Selskapet har 105 ansatte og hadde i 2007 en omsetning på 540 mill. svenske kroner.  Nor-Cargo AS har inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i det norske logistikkselskapet Emdal Transport & Spedisjon AS. Selskapet eier 50 biler og hadde i 2007 en omsetning på 87 mill. kroner. MNOK20082007Endring 08 - 07 Endring % Driftsinntekter6 4026 0273756,2 EBITDA411317*9429,7 EBITDA margin6,45,3*1,1- post IKT logistikk *Tallene for 2007 har blitt endret som følge av endret prinsipp for fordeling av konsernfelles kostnader, samt korrigeringer ifm periodisering av interne kostnader

21 21 post IKT logistikk Segmentet drift infrastruktur løsninger konsulenttjenester drift infrastruktur løsninger konsulenttjenester IKT

22 22  Inntektsvekst på 17,4 % skriver seg i hovedsak fra god kontraktsinngang i 2008 fra både nye og eksisterende kunder samt kjøp av Bekk Consulting AS i 2007  Organisk vekst i 1. halvår 2008 var på 12 % mot 6 % i samme periode i 2007  ErgoGroup har inngått kontrakter for MNOK 1 400 i 1. halvår 2008  Driftsresultat er forbedret i forhold til samme periode i 2007 i hovedsak som følge av høy aktivitet i konsulentvirksomheten, bedre marginer innenfor driftsvirksomhet og oppkjøp. MNOK20082007Endring 08 - 07 Endring % Driftsinntekter3 1552 68846817,4 EBITDA3282468133,0 EBITDA margin10,49,21,2- Nøkkeltall post IKT logistikk

23 23 Fokusområder fremover  Fokus på resultatforbedring i gjennom helhetlige verdikjeder, teknologi utvikling og kostnadseffektivitet – etablert program Spinnaker  Omlegging av inntil 124 postkontor til Post i butikk over en 3- årsperiode  Bygging av ny høyteknologisk Østlandsterminal i Lørenskog  Strategiske oppkjøp for å møte økt konkurranse i det nordiske markedet  Fokus på konkrete tiltak innenfor HMS og klima  Lansering av ny merkevare i 2. halvår


Laste ned ppt "1 Posten Norge Halvårsrapport – 1. halvår 2008 29.08.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google