Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HIST – LMU Modell for systematisk utvikling av læringsmiljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HIST – LMU Modell for systematisk utvikling av læringsmiljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 HIST – LMU Modell for systematisk utvikling av læringsmiljø

2 HIST – LMU som pådriver Modell for systematisk utvikling av læringsmiljø – god handlingplan LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan2 Marit Svendsen og Kjetil Knarlag Universell HIST, 21.02.2014

3 Om Universell Opprettet av Kunnskapsdepartementet og plassert ved NTNU Målgruppe: Ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner Arbeidsoppgaver: Pådriver for et inkluderende læringsmiljø ved alle utdanningsinstitusjoner gjennom universell utforming og individuell tilrettelegging Pådriver for læringsmiljøutvalgene (LMU) Løse prosjektbaserte oppgaver for Kunnskapsdepartementet (med flere) om universell utforming www.universell.no -> www.universell.no/lmuwww.universell.nowww.universell.no/lmu 3LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan

4 Nasjonal pådriverenhet for LMU Oppdrag fra KD og UHR (2009) Etablere møteplasser for erfaringsutveksling Arrangere konferanse med aktuelle tema innen læringsmiljø Utvikle retningslinjer for LMU-arbeid Kartlegge bruken av LMU ved institusjonene Synliggjøre nytten av velfungerende LMU for institusjonene Arbeide for at LMU får reell innflytelse på læringsmiljøet ved institusjonene Utarbeide nettsider for informasjon LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan4

5 Mandat og arbeidsoppgaver Styrke utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg (LMU), slik at utvalgene får hensiktsmessige arbeidsoppgaver, nødvendig gjennomslagskraft og riktig plassering i utdanningsinstitusjonene. Dokumentere og synliggjøre læringsmiljøutvalgene som premissleverandør for et godt læringsmiljø utrede og formidle viktige nasjonale læringsmiljøspørsmål på vegne av utdanningsinstitusjonene. 5LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan

6 Vårt LMU-arbeid 5 nasjonale LMU-seminar Læringsmiljøundersøkelsen 2012 Prosjektarbeid om rolle og mandat Direkte oppfølging av læresteder «LMU-nytt» Utredningsarbeid 2013-2014 Mangfold Rus Systematisering av LMU-erfaringer Det digitale læringsmiljø www.universell.no/LMU LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan6

7 Læringsmiljø? Begrepet læringsmiljø omfatter alle de institusjonelle og organisatoriske betingelser som bidrar til eller påvirker studentenes læring. -Hvordan definerer HiST begrepet? -Hva vil HiST EGENTLIG bruke LMU til? LMU: Roller, mandat og sammensetning for NMBU, 5.6.2013 7

8 Hva er læringsmiljø? Psykososialt læringsmiljø Psykologiske og sosiale faktorer med konsekvenser for trivsel, helse og yteevne. Tiltak innen sosialt miljø, kultur, velferd Fysisk læringsmiljø Fysiske omgivelser som påvirker den enkelte students evne og mulighet til læring Organisatorisk læringsmiljø Systemutvikling, kvalitetssikring, planlegging og tilrettelegging av undervisning og læring, informasjonsflyt, tilbakemeldinger Digitalt læringsmiljø Bruk av IKT i læring, LMS, digital vurdering mm. som påvirker læreprosessen for alle studenter LMU: Roller, mandat og sammensetning for NMBU, 5.6.20138

9 Sentrale rammer for LMU - Lovkrav Bidra til at første og andre ledd i UHL § 4-3 om læringsmiljø blir gjennomført Skal delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljø Skal følge utviklingen i spørsmål som angår studentens sikkerhet og velferd Skal holdes orientert om klager vedrørende læringsmiljøet Arbeidet skal forankres i kvalitetssystem for utdanning og læringsmiljø 9LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan

10 Hva vi formidler fra KD Styret er ansvarlig for læringsmiljøet, og må samarbeide med Læringsmiljøutvalgene Arbeidet med læringsmiljø må drives systematisk. Nødvendig oppmerksomhet, prioritet og budsjettildelinger. Vurdere stillingsressurser til utvalget KD ønsker et «aktivt» utvalg som bidrar positivt til utviklingen av et godt læringsmiljø Lærestedene har frihet til å definere hva utvalget skal fokusere på ut fra lærestedets behov, og eventuelt vedta mer detaljerte retningslinjer Viktig å synliggjøre hva som faktisk gjøres av læringsmiljøtiltak, ikke bare fokusere på manglene LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan10

11 Roller og funksjoner Pådriver Operativt ansvar Aktiviteter i regi av LMU Holde seg orientert – initiativ og eierskap til undersøkelser Proaktivt – hvor er forbedringspotensialet? Kontrollfunksjon Rapportering Kvalitetssikring Observatør Uttalelser I eller utenfor sløyfa LMU: Roller, mandat og sammensetning for NMBU, 5.6.201311 Hvordan får studentene gjennomslagskraft?

12 Suksesskriterier– lærestedets rammer Læringsmiljø del av den store konteksten – herunder LMU Visjon/verdier lærestedet Avklaring av sentrale begrep (læringsmiljø) Rammer og lovverk (utenfor lærestedet) Mål og veivalg for arbeidet Prinsipper for arbeidet Ansvar og oppgaver i linjen 12LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan

13 Suksesskriterier - Rammer LMUs arbeid ->Universitets- og høgskoleloven HL § 4-3LMU ->HISTs egne rammebetingelser 1.Mandat for LMUs arbeid 2.Rolle i organisasjonen 3.Del av virksomhetens internkontroll system 4.Modell for systematisk arbeid 13LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan

14 2. Mandat og rolle i organisasjonen 14LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan

15 1. Mandat – LMU HIST Ta opp saker som angår studentenes totale læringsmiljø Ta opp saker som meldes inn fra enheter/studenter til utvalget Påse at bestemmelsene i UHL § 4-3 gjennomføres (fysiske, psykososiale og velferds-/studentsosiale forhold) 15LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan

16 1. Mandat – HIST fortsetter Følge opp handlingsplanen for tilrettelegging studenter med nedsatt funksjonsevne Foreslå konkrete tiltak overfor styre/rektor Dokumentere LMUs arbeid Rapportere til styret - årsrapport LMUs arbeid skal inngå som en del av kvalitetssystem LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan16

17 1. Mandat – sammensetning LMU 4 Ansatte - Studiedirektør, teknisk sjef/bemyndiget, dekan samt koordinator funksjonshemmede stud. Oppnevnes av rektor med personlige vara (4 år) 4 studenter - oppnevnes av studentparlamentet (1 år). Rektor er ansvarlig for at opplæring blir gitt til studentrepr. Lønnet verv? 1 observatør SiT – tale og forslagsrett. Andre observatører? Sekretariatsfunksjon LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan17

18 2. LMUs rolle ved HIST Pådriver – LMU skal være en pådriver for å bedre læringsmiljøet utover minimumskrav «En person, gruppe el fenomen som påskynder eller tvinger frem noe» Bokmålsordboka Rådgivende – LMU skal være rådgivende overfor rektor og styret «En som har til oppgave å gi råd» Bokmålsordboka LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan18

19 3. Del av organisasjonskartet De mange aktørene 19 LMU Institutt SU Tilrette- leggingstj. Styret RFSF Teknisk Studenten Ansatte Samskipnaden Studie- avdeling Fakultet Andre eksterne Student- ting/-råd Komiteer og utvalg AMU Tillitsvalgt stud. LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan

20 3. HIST organisasjonskart LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan20 LMU

21 3. HIST – organisering kvalitetsarbeid LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan21

22 4. Systematisk arbeid med læringsmiljø 22 Handlingsplans tiltak Opplæring Informere Læringsmiljø- undersøkelser Avviksrapportering Spontane meldinger Mål og politikk Skaffe oversikt rammebet. Kartlegge utfordringer Tiltak for forbedring Endring av mål og rammer Nye rutiner eller ny praksis Evaluere - forbedre Planlegge GjennomføreFølge opp LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan

23 4. Modell - Kvalitetssirkel med 7 faser LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan23

24 4. Verktøy – kommunikasjon og dialog LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan24 LMU-møter 2- 4 pr semester Fellesmøte – ressurser, læringsmiljø og trivsel Fellesmøte SKU og LMU Fellesmøte AM//HMS Møter mellom høgskoleledelsen og Studentparlamentet

25 4. Verktøy - Dialogmøter LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan25 Arena for å drøfte det helhetlige læringsmiljøet LMU-møtene avholdes ute på fakultet/avdeling Systematisk statusoppdatering på lokale utfordringer Gir god innsikt i hva gjøres for å skape godt læringsmiljø Arena for å identifisere felles oppgaver/utfordringer Deltakere lokalt 6-7 repr. Lokal befaring av studentfasiliteter

26 4. Verktøy - Kartlegging og analyse Klagesaker fra studentene eller representanter for praksisfeltet Påpekninger fra LMU, klagenemnda eller skikkehetsnemnda NOKUT-evalueringer/påpekninger Studiebarometeret Studiekvalitetsundersøkelse SHOT – nasjonal helse- og trivselsundersøkelse (2014) Lavterskel tilbakemeldingssystem fra studenter HMS-rapportering Egen/eksternevalueringer av kvalitetssystemet HIST LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan26

27 Til inspirasjon LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan27

28 Oppsummering: -Sørg for god opplæring til nye studenter i LMU -Innfør Dialogmøter med fakultetene – skaper kultur og identitet -Befaring, lokalt eierskap, felles utfordringer -Sikre tilstrekkelig sekretariatsfunksjon/sekretær og arbeidsutvalg -Handlingsplan for læringsmiljø -Bruk aktivt resultater fra Læringsmiljøundersøkelser, avviksmeldinger, klager, evalueringer etc. LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan28

29 Om Universell Kjetil Knarlag Prosjektleder Tel.: 73 55 06 80/ 977 100 21 kjetil.knarlag@ntnu.no Marit Svendsen Rådgiver Tel: 73 59 83 85 / 46 79 88 61 marit.svendsen@ntnu.no Elinor J. Olaussen Rådgiver Tel: 73 59 74 43 / 91 89 76 95 elinor.j.olaussen@ntnu.no 29 Universell NTNU Studieavdelingen Kolbjørn Hejes vei 4 7491 Trondheim kontakt@universell.no www.universell.no lmu-nettverk@adm.ntnu.no LMU: Modell systematisk arbeid læringsmiljø - handlingsplan


Laste ned ppt "HIST – LMU Modell for systematisk utvikling av læringsmiljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google