Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slåtthaug skole En skole på høyden. Program 1. Fellesmøte Velkommen, ved avd.leder Guttorm VikVelkommen, ved avd.leder Guttorm Vik Viktige områder for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slåtthaug skole En skole på høyden. Program 1. Fellesmøte Velkommen, ved avd.leder Guttorm VikVelkommen, ved avd.leder Guttorm Vik Viktige områder for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slåtthaug skole En skole på høyden

2 Program 1. Fellesmøte Velkommen, ved avd.leder Guttorm VikVelkommen, ved avd.leder Guttorm Vik Viktige områder for 9.trinn ved avd.leder Guttorm VikViktige områder for 9.trinn ved avd.leder Guttorm Vik Karakterterminer Karakterterminer Fravær Fravær Kartlegging av elever og nasjonale prøver Kartlegging av elever og nasjonale prøver Presentasjon av rådgivere Presentasjon av rådgivere Vurdering Vurdering Fremmedspråk, valgfag, utdanningsvalg, mat og helse Fremmedspråk, valgfag, utdanningsvalg, mat og helse Arbeidsrutiner og nødvendig utstyr Arbeidsrutiner og nødvendig utstyr Leksehjelp Leksehjelp FAU og foreldrekontakter FAU og foreldrekontakter Sosialt miljø, Olweus Sosialt miljø, Olweus2.Klassemøter

3 Hva innebærer det å være på 9.trinn? Elevene er «varme i trøya» Elevene er «varme i trøya» Det er lenge til eksamen Det er lenge til eksamen De har mye hormoner De har mye hormoner Stort behov for tilbakemeldinger, for å bli sett av medelever, foresatte og lærere Stort behov for tilbakemeldinger, for å bli sett av medelever, foresatte og lærere De er i ferd med å formes som mennesker De er i ferd med å formes som mennesker Trenger tett oppfølging, men samtidig en annen oppfølging enn de har fått tidligere Trenger tett oppfølging, men samtidig en annen oppfølging enn de har fått tidligere

4 https://bergen.itslearning.com

5 ITSL

6 Karakterterminer Termin 1: Karakterkort deles ut fredag 22.januar. Karakteren beskriver måloppnåelse i faget fram til ca. 15. januar. Inneholder fravær tom 15.januar Termin 1: Karakterkort deles ut fredag 22.januar. Karakteren beskriver måloppnåelse i faget fram til ca. 15. januar. Inneholder fravær tom 15.januar Standpunktkarakter i Mat og helse deles ut ca 1.juni Standpunktkarakter i Mat og helse deles ut ca 1.juni Termin 2: Karakterkort deles ut fredag 17.juni. Karakteren beskriver måloppnåelse gjennom skoleåret Termin 2: Karakterkort deles ut fredag 17.juni. Karakteren beskriver måloppnåelse gjennom skoleåret

7 Fravær Melding om fraværMelding om fravær SkriftligSkriftlig Gjerne telefon eller mail til skolen eller kontaktlærer allerede første dag. Mer enn tre dager må du ringe skolenGjerne telefon eller mail til skolen eller kontaktlærer allerede første dag. Mer enn tre dager må du ringe skolen Fange opp ugyldig fravær/vegringFange opp ugyldig fravær/vegring Søknad om permisjonSøknad om permisjon Inntil to dager, kontaktlærerInntil to dager, kontaktlærer Utover det, rektor (skjema på hjemmesiden)Utover det, rektor (skjema på hjemmesiden)

8 Fravær, forskrifter Nye forskrifter fra 01.08.09, endret 01.08.10Nye forskrifter fra 01.08.09, endret 01.08.10 Fravær skal føres på vitnemåletFravær skal føres på vitnemålet Fratrekk for inntil 10 skoledagerFratrekk for inntil 10 skoledager Fra 4 dag med legeerklæringFra 4 dag med legeerklæring Innvilget permisjon etter §2-11Innvilget permisjon etter §2-11 Årsak til fravær i vedlegg til vitnemåletÅrsak til fravær i vedlegg til vitnemålet Eget søknadsskjema til våren, tidsfristEget søknadsskjema til våren, tidsfrist Foreldre/elev har ansvaret for å fremlegge dokumentasjon.Foreldre/elev har ansvaret for å fremlegge dokumentasjon.

9 Nasjonale prøver Lesing 9.trinn: onsdag 16.september. På papir. Samme prøve som 8.trinn Lesing 9.trinn: onsdag 16.september. På papir. Samme prøve som 8.trinn Regning 9.trinn: uke 38. Digital. Samme prøve som 8.trinn Regning 9.trinn: uke 38. Digital. Samme prøve som 8.trinn Nyttig for å måle fremgang i forhold til 8.trinn Nyttig for å måle fremgang i forhold til 8.trinn En utfordring å få elevene til å ta prøvene alvorlig nok En utfordring å få elevene til å ta prøvene alvorlig nok

10 Rådgivere Kari Anspach Klippen og Kenneth Balsnes

11 Vurdering Underveisvurdering (§3-11)Underveisvurdering (§3-11) EgenvurderingEgenvurdering HalvårsvurderingHalvårsvurdering Sluttvurdering(§3-17) – Mat og helseSluttvurdering(§3-17) – Mat og helse Enkelte fag har avsluttende emnerEnkelte fag har avsluttende emner Dokumentasjon (§3-16)Dokumentasjon (§3-16) Varsling(§3-7)Varsling(§3-7)

12 Vurdering  § 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag  Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1- 1 eller § 1-3. I vurderinga i fag skal ikkje føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordenen og åtferda til eleven, lærlingen eller lærekandidaten trekkjast inn. I grunnskolen skal det i faget kroppsøving i vurderinga leggjast vekt på både oppnådd kompetanse og føresetnadene til eleven. I vidaregåande opplæring skal ikkje elevens føresetnader trekkjast inn i vurderinga i faget kroppsøving. I vurderinga i fag skal ikkje føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordenen og åtferda til eleven, lærlingen eller lærekandidaten trekkjast inn. I grunnskolen skal det i faget kroppsøving i vurderinga leggjast vekt på både oppnådd kompetanse og føresetnadene til eleven. I vidaregåande opplæring skal ikkje elevens føresetnader trekkjast inn i vurderinga i faget kroppsøving. Eleven, … skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren … får grunnlag til å vurdere eleven… sin kompetanse i faget. Læraren … skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, … slik at den retten eleven… har etter § 3-1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

13 Vurdering Vurderes opp mot kompetansemål i Kunnskapsløftet Vurderes opp mot kompetansemål i Kunnskapsløftet Grad av måloppnåelse Grad av måloppnåelse IKKE karaktersnitt i et fag IKKE karaktersnitt i et fag Meldinger, skal være skriftlig eller muntlig i tillegg til karakter. Meldinger, skal være skriftlig eller muntlig i tillegg til karakter.

14 Mat og helse  Slåtthaug har 2,25t MHE på 9.trinn  Innebærer mulighet for mye praktisk arbeid  Svært populært blant elevene  Standpunktkarakter på 9.trinn

15 Fremmedspråk Fremmedspråk er ikke valgfag, selv om du velger fremmedspråk Fremmedspråk er ikke valgfag, selv om du velger fremmedspråk Retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet sier at skifte av fremmedspråk kun kan skje i helt spesielle tilfeller Retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet sier at skifte av fremmedspråk kun kan skje i helt spesielle tilfeller Fører fram mot muntlig eksamen Fører fram mot muntlig eksamen

16 Valgfag  Mer åpne for at elever skal få skifte valgfag  Intensjonen med innføring av valgfag var motivasjon og læring  Skal bidra til å nå mål om en mer praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet  Vurderes med karakter, komplisert utregning

17 Valgfag  Produksjon for Sal og Scene  Fysisk aktivitet og Helse  Forskning i praksis  Teknologi i praksis  Design og Redesign  Demokrati i Praksis

18 Utdanningsvalg på 9.trinn I gjennomsnitt 1,25 timer pr uke I gjennomsnitt 1,25 timer pr uke Fagdager, hospitering, Bredt & Godt Fagdager, hospitering, Bredt & Godt Jobbskygging Jobbskygging Ingen arbeidsuke Ingen arbeidsuke Vi bruker også utdanningsvalgtimer til å ta igjen tapt undervisningstid fra andre fag Vi bruker også utdanningsvalgtimer til å ta igjen tapt undervisningstid fra andre fag Undervisningsopplegg: «Sjef i eget liv» Undervisningsopplegg: «Sjef i eget liv»

19 Utdanningsvalg på 9.trinn Ka vil DU bli - fagdager Ka vil DU bli - fagdager Fagdager for elever, bedriftsbesøk Fagdager for elever, bedriftsbesøk Samarbeid med de andre fanaskolene Samarbeid med de andre fanaskolene Elevene som får tilbud, får en hel dag på en bedrift, der bedriften presenterer seg, hva bedriften driver med og hva slags kompetanse den etterspør hos sine medarbeidere Elevene som får tilbud, får en hel dag på en bedrift, der bedriften presenterer seg, hva bedriften driver med og hva slags kompetanse den etterspør hos sine medarbeidere

20 Utdanningsvalg på 9.trinn De aller fleste elevene vil få tilbud om minst 1 fagdag De aller fleste elevene vil få tilbud om minst 1 fagdag Eksempler på bedrifter: Eksempler på bedrifter: Itslearning, Frydenbø, Svein Boasson AS, Helse Bergen, Universitetet i Bergen, NCC Subsea, Link arkitektur, Asplan viak, Hole Glass Itslearning, Frydenbø, Svein Boasson AS, Helse Bergen, Universitetet i Bergen, NCC Subsea, Link arkitektur, Asplan viak, Hole Glass

21 Utdanningsvalg på 9.trinn KA vil DU bli – Hospitering 4 dager, tirsdag-fredag KA vil DU bli – Hospitering 4 dager, tirsdag-fredag Begrenset tilbud, kun noen få får dette Begrenset tilbud, kun noen få får dette

22 Utdanningsvalg på 9.trinn Bredt & Godt Bredt & Godt Kaland idrettslag Kaland idrettslag 1t pr uke, avspaserer utdanningsvalgtimer 1t pr uke, avspaserer utdanningsvalgtimer Arbeid med førskolebarn/småskolebarn som aktivitetsledere Arbeid med førskolebarn/småskolebarn som aktivitetsledere Innebærer aktivitetslederkurs 19-20 september Innebærer aktivitetslederkurs 19-20 september

23 Informasjon fra yrkeslabyrinten

24 Arbeidsrutiner og nødvendig utstyr Jevnt arbeid gir de beste resultatene Jevnt arbeid gir de beste resultatene Læringsarbeid tilsier at vi må arbeide annerledes enn når vi skal ha en jobb gjort Læringsarbeid tilsier at vi må arbeide annerledes enn når vi skal ha en jobb gjort Læringsaktiviteter skal understøtte læring Læringsaktiviteter skal understøtte læring Hvordan jobben blir gjort spiller en viktig rolle i læringsarbeid Hvordan jobben blir gjort spiller en viktig rolle i læringsarbeid Arbeidsplaner på It’slearning og hjemmesiden Arbeidsplaner på It’slearning og hjemmesiden

25 Nødvendig utstyr Mat & Helse – Forkle Mat & Helse – Forkle Kroppsøving – Ute og innesko, ute og inneklær, utstyr til svømming. Håndkle, hygiene er viktig Kroppsøving – Ute og innesko, ute og inneklær, utstyr til svømming. Håndkle, hygiene er viktig Matematikk – kalkulator med kvadratrot, linjal, passer, transportør/vinkelmåler Matematikk – kalkulator med kvadratrot, linjal, passer, transportør/vinkelmåler For øvrig blyant/kulepenn viskelær etc For øvrig blyant/kulepenn viskelær etc Viser til skriv som ble sendt hjem i august om utlån av lærebøker Viser til skriv som ble sendt hjem i august om utlån av lærebøker

26 Kantinekortet www.kantinekortet.no

27 Læringssenteret og leksehjelpen Åpningstider læringssenter 0800-1500. Åpningstider læringssenter 0800-1500. Leksehjelp på læringssenteret Leksehjelp på læringssenteret Hver tirsdag kl 1400-1500 Hver tirsdag kl 1400-1500 Hver torsdag kl 0800-0900 Hver torsdag kl 0800-0900 På læringssenteret kan elevene jobbe med for eksempel hjemmeoppgaver På læringssenteret kan elevene jobbe med for eksempel hjemmeoppgaver

28 FAU / klassekontakter Vi ber om at FAU-representant og klassekontaktene står for valget i klassene Det skal velges: FAU representantFAU representant 2 klassekontakter, en av dem er vara til FAU2 klassekontakter, en av dem er vara til FAU

29 ITSL - hjemmesiden Skolens hjemmeside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/skoler/slatthaug-skole ITSL: https://www.itslearning.com/index.aspx

30 Kontaktinformasjon  Slåtthaug skole slatthaug.skole@bergen.kommune.no slatthaug.skole@bergen.kommune.no slatthaug.skole@bergen.kommune.no 530 30 660 530 30 660  Guttorm Vik guttorm.vik@bergen.kommune.no guttorm.vik@bergen.kommune.no guttorm.vik@bergen.kommune.no 530 30 663 530 30 663 47 266 181 47 266 181

31 9ARom 304 9BRom 318 9CRom 320 9DRom 306 9ERom 239 HUSK! Lukk & Slukk når dere er ferdige! Klassemøter

32 Slåtthaug skole En skole på høyden


Laste ned ppt "Slåtthaug skole En skole på høyden. Program 1. Fellesmøte Velkommen, ved avd.leder Guttorm VikVelkommen, ved avd.leder Guttorm Vik Viktige områder for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google