Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid i Værnesregionen Inge Falstad9.mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid i Værnesregionen Inge Falstad9.mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid i Værnesregionen Inge Falstad9.mars 2012

2 Værnesregionen i Trøndelag BefolkningAvstand fra pr. 01.01.12 Stjørdal 1717 Frosta 2618 40 km 1714 Stjørdal 22058 1711 Meråker 2513 45 km 1663 Malvik 12785 10 km 1664 Selbu 4042 40 km 1665 Tydal 870 85 km Sum 44886 (Trondheim 176348 25 km) 9.mars 2012Sentralt i Midt-Norge

3 Samarbeid i dag Lønn/Regnskap/Fakturering (Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal) o Lønn i Selbu, regnskap, kommunal fakturering og innfordring i Stjørdal, fakturamottak og skanning i Tydal o Årsverk: 22,5 – 24 ansatte o Driftsbudsjett 2011: 13,9 mill (brutto) – 12,1 mill (fordeles) Barnevern (Stjørdal, Selbu, Frosta, Meråker, Tydal) o Årsverk: 22,6 – 24 ansatte o Budsjett 2011: 47,2 mill – 40,6 mill (fordeles) Skatteoppkrever (Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal) o Årsverk: 8,5 – 9 ansatte o Driftsbudsjett 2011 (brutto): 5,45 mill Arbeidsgiverkontroll (Alle + 9 andre i ST) o Årsverk: 8,5 – 7 ansatte o Driftsbudsjett 2011 (brutto): 4,35 mill 9.mars 2012

4 Samarbeid i dag forts. Legevakt (Stjørdal, Selbu, Meråker, Tydal) o 7,4 årsverk – 13 ansatte (ca 21 leger i vaktturnus) o Budsjett 2011 -13,8 mill (brutto) – 8,7 mill (fordeles) Innkjøp (Alle) o 0,55 årsverk – 1 ansatt o Budsjett 2011: 0,7 mill (brutto) – 0,5 mill (fordeles) IKT (Stjørdal, Selbu, Frosta, Meråker, Tydal) o 13,75 årsverk – 15 ansatte o Budsjett 2011: 20/4,5 mill drift/inv (brutto) – 17,6/4 mill (fordeles) Sekretariatet o 2 årsverk – 2 ansatte i 2011. 1 ansatt fra 1.mars 2012 o Budsjett 2011: 2,5 mill (brutto) – 0,75 mill (fordeles) 9.mars 2012

5 Samarbeid i dag forts. Værnesregionen DMS (Meråker, Selbu, Stjørdal, Tydal) o Årsverk: 19,1 – 27 ansatte o Budsjett 2012 (netto): 7,2 millioner Felles saks-/arkivsystem (Alle) WEB-basert kartinnsyn (Stjørdal, Selbu, Frosta, Meråker, Tydal) Personvernombud (Stjørdal/Selbu/Frosta/Meråker/Tydal) o Årsverk: 1 – 1 ansatt Kvalitets/avvikshåndtering (Stjørdal/Selbu/Frosta/Meråker/Tydal) 8.mars 2012

6 Oppsummert 123 ansatte i fellestjenester 10 enheter ca120 mill i brutto driftsbudsjett 9.mars 2012Inge Falstad

7 Samhandling helse/omsorg i VR 9.mars 2012Inge Falstad

8 Interkommunalt Forvaltningskontor

9 Bakgrunn for prosjektet Utfordringer som følge av samhandlingsreformen. Behov for å kunne koordinere tjenestetilbudet innenfor regionen Ønsker å etablere et større felles forvaltningsmiljø i Værnesregionen med bred tverrfaglig kompetanse. Behov for å etablere ett kontaktpunkt for pasienter, innbyggere og samarbeidspartnere. Felles telefonnummer og epostadresse.

10 Målsetting Felles forvaltningskontor har til hensikt å styrke kompetansen innen forvaltningstjenesten til det beste for brukerne. Et større og mer robust fagmiljø skal bidra til: En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere God kompetanse og godt samarbeid med andre hjelpeinstanser Habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen. Rask og effektiv saksbehandling.

11 Vederlagsberegning Vedtak om tjenester i hht til lov om kommunale helse – og omsorgstjenester. Tildeling av institusjonsplasser og boliger med heldøgns omsorg. Tildeling av ledige korttidsplasser i regionen. Klagebehandling IPLOS registrering Rapportering Tjenestemeny i kontoret 25.09.2016Inge Falstad11

12 Ved innleggelse i kommunal institusjon beregnes et vederlag for oppholdet etter retningslinjer gitt i rundskriv. Det skilles i lovverket mellom korttidsopphold og langtidsopphold. Korttidsopphold er opphold begrenset oppad til 60 dager. Her betaler pasienten en pris pr døgn. For opphold utover 60 dager betaler den enkelte en prosentvis andel av sin trygdeinntekt og eventuelle kapitalinntekter. Vederlagsberegning 25.09.2016Inge Falstad12

13 Vedtak om tildeling av tjenester Forvaltningskontoret skal skrive vedtak om tildeling av tjenester hjemlet i kommunal helse- og omsorgslovgivning. Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Omsorgsbolig

14 Vedtak om tildeling av plass for langtidsopphold. Skrive vedtak om tildeling av institusjonsplasser og boliger med heldøgns omsorg. I pasientens egen bostedskommune I andre kommuner i Værnesregionen. Hvis pasient og pårørende ønsker dette.

15 Vedtak om tildeling av korttidsplasser Skrive vedtak om tildeling av ledige korttidsplasser: I pasientens bostedskommune. I andre kommuner i Værnesregionen. Forutsatt at pasient og pårørende ønsker dette og at andre kommuner har ledige plasser de ønsker å selge.

16 Klagebehandling Motta og behandle klager på egne vedtak. Hvis klagen ikke imøtekommes skal forvaltningskontoret videresende klagen med nødvendige opplysninger til: Fylkesmann i Nord eller Sør Trøndelag avhengig av pasientens bosted. Legge saken frem for interkommunal klagenemnd

17 IPLOS /Rapportering Registrere pasientens funksjonsnivå i et register kaldt IPLOS. Rapportere aktivitet til fylkesmenn og andre statlige aktører.

18 Organisering av tjenesten Værnesregionen Forvaltningskontor organiseres som en tjeneste under en enhetsleder som delegeres ansvar for drift, personal og økonomi. Etableres 1.mai 2012 og har ved oppstart 12 årsverk. Ansatte har kommunen de i dag har som arbeidsområde som oppmøtested, men må påregne å jobbe i hele tjenesteområdet etter behov.

19 Arbeidsmåte Forvaltningskontoret skal foreta hjemmebesøk og registrere IPLOS data ved første gangs søknad om tjenester. Ved endringer i pasientens funksjonsnivå kan den utøvende enheten foreta en oppdatering av IPLOS data.

20 Økonomi Vertskommunens utgifter til tjenesten vedr. lønn, opplæring, veiledning, kurs, kontorutgifter finansieres gjennom innbetaling fra deltakerkommunene. Fordeling av ugiftene på de enkelte kommunene utredes og vedtas i egen saksutredning for alle samarbeidsprosjekt samlet.

21 Veien videre Det bør jobbes med å få helseforetakene til å avgi ressurser til denne tjenesten. Langsiktig målsetting må være at forvaltningskontoret møter pasienten ved innleggelse og begynner arbeidet med å finne et kommunalt tilbud.

22 Resultater Interkommunal legevakt etablert Interkommunalt samarbeid om DMS etablert. Felles forvaltningskontor etableres 1.mai Frisklivssentral 2,3 årsverk i prosjekt Samme saksbehandlerprogram innen helse Desentralisert vernepleierutdanning med til sammen 90 studenter 9.mars 2012Inge Falstad

23 Resultater ROS analyse av IT systemene gjennomført. Godkjent for kobling mot spesialisthelsetjenesten. VR én av tre regioner som skal implementere elektroniske meldinger i Midt-Norge Felles kontaktpunkt for helsesøster og jordmortjenesten. 9.mars 2012Inge Falstad

24 Veien videre Flere nye delprosjekter bør utredes, f.eks ambulerende team m.m Tjenestetilbudet ved VR DMS bør utvikles videre Forvaltningskontoret må styrkes med kompetanse og ressurser fra helseforetakene. Videreutvikling av samarbeidet innenfor Værnesregionen slik at de fire kommunene fremstår som en samlet helsekommune 9.mars 2012Inge Falstad


Laste ned ppt "Samarbeid i Værnesregionen Inge Falstad9.mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google