Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bosetting og integreringsarbeid i Drammen Fakta om Drammen Bosetting av flyktninger i Drammen Planlegging og tverrfaglig samarbeid Planer for videre utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bosetting og integreringsarbeid i Drammen Fakta om Drammen Bosetting av flyktninger i Drammen Planlegging og tverrfaglig samarbeid Planer for videre utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bosetting og integreringsarbeid i Drammen Fakta om Drammen Bosetting av flyktninger i Drammen Planlegging og tverrfaglig samarbeid Planer for videre utvikling 1 Brynjar Thorgersen Nyborg Rådgiver Drammen kommune Sundvolden 29.01.16

2 Demografi Folkemengde: 67016 Andel under 17 år: 21 % Andel barnefamilier med lav inntekt 18.2 % Andel sosialhjelpsmottakere 3,2 % Andel arbeidsledige av befolkningen 4,7 % Andel innvandrere 26,9 % Sundvolden 29.01.162

3 Fler enn hver fjerde drammenser har innvandrerbakgrunn Nesten hvert tredje barn/ungdom har innvandrerbakgrunn

4 8917 personer har innvandret til Drammen i årene 1999 – 2012, flest for å bli gjenforent med familie 4Sundvolden 29.01.16

5 Hamar 14.1.165 Sundvolden 29.01.16

6 2013 – 2015 : Flest kommer fra Eritrea, Somalia og Syria 6Sundvolden 29.01.16

7 7 Boliger De fleste flyktningene som bosettes i Drammen bosettes i kommunale utleieboliger 1547 boliger spredt over hele byen Sundvolden 29.01.16

8 BOLIG- TJENESTEN NAV Senter for Rusfore- bygging Intro. senteret Senter for oppvekst Drammen Eiendom KF Psykiske helse- tjenester Kontor for tjeneste- tildeling Organisering av boligsosialt arbeid fra høsten 2011 Boligsjef sikrer samordning og faglig ledelse 8Sundvolden 29.01.16

9 175 kommunale leietakere har blitt boligeiere fra 2011 til juni 2015 Har kjøpt kommunal bolig Totalt kjøp101 Antall kjøpere med innvandrerbakgrunn 52 Andel kjøpere med innvandrerbakgrunn 51,5 % Antall kjøpere i Introduksjonsprogram 11 Andel kjøpere på Introduksjonsprogram 10,1 % Har kjøpt bolig privat Totalt kjøp74 Antall kjøpere med innvandrerbakgrunn 39 Andel kjøpere med innvandrerbakgrunn 53 % Antall kjøpere i Introduksjonsprogram 15 Andel kjøpere på Introduksjonsprogram 20 % 9Sundvolden 29.01.16

10 Planlagt prosjekt med leieboerforeninger Springer ut fra boligsosial handlingsplan Samarbeid mellom Boligtjenesten, Drammen Eiendom, senter for rusforebygging og psykiske helsetjenester Gjennom deltakelse i leieboerforeningen vil leietakerne: få økt ansvar og delaktighet i forhold til egen bosituasjon Få økt kunnskap om sine rettigheter og plikter som leietaker Kunne påvirke boforholdene og samhandlingen med de andre leietakerne Kunne dele sine erfaringer om det å være leietaker med andre leietakere og med kommunen Gjennom deltakelse i leieboerforeningen vil kommunen: Få kunnskap som kan bidra til bedre tjenester Få bedre grunnlag for å ivareta den formelle rollen 10Sundvolden 29.01.16

11 Bosetting i private boliger Antall flyktninger som selv har funnet bolig og ønsker å bosette seg i Drammen har økt høsten 2015. Prosedyrer: Sjekker med IMDI om de har fått opphold og ikke er utsøkt til en annen kommune Sjekker kontoutdrag om de har penger til depositum og første husleie Sjekker at husleia ikke er for høy. De må kunne betjene husleia. Max 6000-7000 pr måned. Boligkontoret godkjenner boligkontrakten juridisk og kvalitetssikrer at leiligheten har god nok standard 11Sundvolden 29.01.16

12 Etableringsteam og programrådgivere Etableringsteamet bistår i etableringsfasen som er tiden fra bosetting til oppstart av introduksjonsprogram Den enkelte kartlegges i forhold til utdanningsnivå, interesser, helse med mer Programrådgivere følger opp den enkelte som er i introduksjonsprogram i forhold til progresjon og tilpasning og bistår i praksis også med råd og veiledning rundt en rekke spørsmål 12Sundvolden 29.01.16

13 13 Helseoppfølging av nyankomne flyktninger Sundvolden 29.01.16

14 Migrakonseptet MIGRA Helsestasjon Organisert under helsestasjonene Tilbyr samtaler, vaksinasjon og helsekontroll av alle barn av nyankomne innvandrere Migra helsestasjon har et familieperspektiv og tilbyr hjemmebesøk, foreldreveiledning og kartlegging av kosthold i tillegg til viderehenvisning og oppfølging Oppfølging inntil et år før de overføres til kommunens ordinære helsetjenester Flyktninghelsetjenesten Flyktninghelsetjenesten er en avdeling under virksomhet for psykiske helsetjenester Flyktninghelsetjenesten foretar helsekartlegging av alle flyktninger Bistand til ordinær tjeneste skjer ved at flyktningene følges til egen fastlege og det øvrige ordinære tjenestetilbudet Sundvolden 29.1.1614 MIGRA helsestasjon Psykiske helsetjenester med flyktninghelsetjenesten

15 Koordineringsgruppen MIGRA Tverrsektoriell gruppe som skal sikre koordinert arbeid overfor utsatte flyktningfamilier, herunder kartlegging av tjenestebehov Gruppen koordinerer søknader om ekstratilskudd til bosetting fra IMDi, og ledes av Flyktninghelsekoordinator 15 Koordinerings- gruppe MIGRA Levekårs- teamet Enslige mindre- årige Intro. - senteret Senter for oppvekst Barnevern - tjenesten MIGRA helsestasjon Tjenester for funksjons- hemmede PPT Flyktning helse- tjenesten Tjeneste- tildeling og samordning Sundvolden 29.01.16

16 Flyktninghelsekoordinator 16 Funksjonen skal bidra til at: flyktninger med helseutfordringer og funksjonsnedsettelse raskt mottar nødvendig helsehjelp og et samordnet tjenestetilbud i Drammen kommune involverte tjenesteområder i kommunen jobber mot samme mål, slik at den enkelte kan oppnå høyest mulig grad av selvstendighet, med ansvar og myndighet i eget liv søknader om tilskudd til flyktninger med funksjonsnedsettelser og helseutfordringer har høy kvalitet, slik at kommunen fullt utnytter mulighetene tilskuddsordningen Sundvolden 29.01.16

17 Målsetting ”Færre barn skal vokse opp i lavinntektsfamilie og derved hindre at dårlige levekår reproduseres” Økonomiplan i Drammen kommune LEVEKÅRSTEAM Barnefamilier med behov for oppfølging fra Senter for oppvekst og NAV med sammensatte utfordringer knyttet til inntekt disponeringsproblemer bo-situasjon helse sosiale arenaer og nettverk barns deltagelse i skole og fritid - og med motivasjon for endring. Målgruppe /Kriterier

18 Handlingsplan for mangfold og inkludering Mål 1: Flere flyktninger i arbeid og utdanning Hvordan utnytte tiden i introduksjonsprogram eller på opplæring i norsk og samfunnskunnskap bedre slik at flere flyktninger kommer i arbeid og utdanning? Mål 2: Bedre integrering av arbeidsinnvandrere og deres familier Hvordan kan kommunen, i samarbeid med andre, sikre arbeidsinnvandrere og deres familier et realistisk tilbud om norskopplæring? Mål 3: Forebygge reproduksjon av sosial ulikhet i enkelte innvandrergrupper Hvordan sørge for at norskfødte med innvandrerbakgrunn hever sin levekårsstatus? Mål 4: Et helhetlig tjenestetilbud Hvordan sørge for at Drammen kommunes tjenester gir et helhetlig tjenestetilbud tilpasset innvandrerbefolkningen? 18Sundvolden 29.01.16

19 Takk for oppmerksomheten ! Sundvolden 29.01.1619


Laste ned ppt "Bosetting og integreringsarbeid i Drammen Fakta om Drammen Bosetting av flyktninger i Drammen Planlegging og tverrfaglig samarbeid Planer for videre utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google