Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesningsfri undervisning – økt læringsutbytte? Førsteamanuensis Kjersti Mordal Moen Høgskolelektor Vidar Hammer Brattli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesningsfri undervisning – økt læringsutbytte? Førsteamanuensis Kjersti Mordal Moen Høgskolelektor Vidar Hammer Brattli."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesningsfri undervisning – økt læringsutbytte? Førsteamanuensis Kjersti Mordal Moen Høgskolelektor Vidar Hammer Brattli

2 Moen & Brattli Hvorfor forelesning? Kopiere vi det vi selv ble utsatt for i egen studietid? Er forelesning en befestet tradisjon i akademia? Sitter vi på forskningsbasert kunnskap om at auditorieforelesninger er best for studentenes læring?

3 Moen & Brattli Forskerforum 4, 2016

4 Moen & Brattli Forskerforum 4, 2016

5 Moen & Brattli Utgangspunktet Kjersti overtok en forelesningsrekke i Fagdidaktikk 2, 10 stp Hun opplevde at få studenter møtte opp på forelesninger Det var svært dårlige eksamensresultater Hun stilte seg spørsmålet: hvordan skal jeg hjelpe studentene til å lære fagstoffet slik at de blir gode lærere i skolen i henhold til målene i Rammeplanen for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag?

6 Moen & Brattli Idéen: Hvordan skape læring? Høgskolepedagogikkens grunnleggende spørsmål:  Hvordan lærer studenter? Vi har et sosialkulturelt læringssyn (sosialkonstruktivisme – læring konstrueres sosialt). Læringssyn styrer metodikk For oss betyr dette:  Vi må få studentene til å jobbe med fagstoffet jevnt og over tid  Vi må sikre oss møteplasser med studentene -se dem  Vi ønsker å være sentral i studentenes læringsprosess; formativ vurdering  Vi ønsker å bidra til at studentene kobler teori og praksis i utdanningen

7 Moen & Brattli Hva gjorde vi: Undervisningen Tok utgangspunkt i antall ressurstimer tildelt i emnet (290) og læringsutbyttene i undervisningsplanen: Hvordan utnytte ressursene hensiktsmessig for studentens læring? Planlegging (20 t) Introduksjonsforelesning (8 t) 3 arbeidskrav (praksisnære) Skriftlig - individuelt Skriftlig eller film - gruppe eller individuelt (valgfritt) Muntlig fremlegg i gruppe Obligatorisk veiledning til hvert arbeidskrav (90 t) Frivillig veiledning til hver arbeidskrav (6 t) Utfyllende skriftlige tilbakemeld. til hvert arbeidskrav (123 t) Oppsummeringsforelesning (8 t) Eksamen (35 t)

8 Moen & Brattli Eksempel: Obligatorisk arbeidskrav Oppgave Du er ansatt som kroppsøvingslærer på en ungdomsskole og på første foreldremøte på 8. trinn får du i oppdrag fra rektor om å legge frem refleksjoner knyttet til følgende temaer: Legitimering av kroppsøvingsfaget: Skal kroppsøving være aktivitet eller læring? Gjør rede for og begrunn hvorfor vi har kroppsøving i norsk skole. Innlevering av arbeidskrav på Fronter fredag 24. januar kl 1500 Formaliteter for arbeidskrav 1 Bruk forsidemal På forsiden skal det også angis antall ord i arbeidskravet (eksklusive forside og referanseliste). Omfang: maks 2000 ord (eksklusive forside og referanseliste). Kildehenvisninger i teksten og referanseliste skal være i henhold til APA standard. Oppgaven skal leveres i Fronter innen angitt frist oppgitt i undervisningsplanen. Dere har to forsøk på å bestå hvert arbeidskrav. Dersom dere ikke får godkjent arbeidskrav etter to forsøk, får dere ikke gå opp til eksamen våren 2014. Neste mulighet for å gå opp til eksamen i fagdidaktikk 2 blir da våren 2015.

9 Moen & Brattli Hva gjorde vi: Eksamen 4 timers skriftlig eksamen – ikke mulig å endre pga formaliteter I tråd med vårt læringssyn ønsker vi at eksamen skal være en arena der studentene får vist hva de har lært  mao hva de anser som sentral kunnskap på feltet og hvordan de selv forvalter denne kunnskapen – hvordan de har gjort kunnskapen til sin egen På eksamen fikk derfor studentene utarbeide sin egen problemstilling ut fra emnets læringsutbytter

10 Moen & Brattli Erfaringer: Våre og noen studenters (1) Vi må få studentene til å jobbe med fagstoffet jevnt og over tid Studentene på lesesalen og jobber med fagstoff fra første uke… Jevn arbeidsbelastning gjennom hele semesteret Vi må sikre møteplasser med studentene (se dem)/ Vi ønsker å være sentral i studentenes læringsprosess Større «nærhet»: Få møter med studentene, men har møtt alle (obligatorisk) fire ganger i løpet av kurset  sett dem + skriftlige tilbakemeldinger Snakker med studentene – ikke til  Ex: allmenndanning og grunnleggende ferdigheter  avdekke grunnleggende kunnskapshull…  Ansvarliggjøring av studentene i deres læringsprosess

11 Moen & Brattli Erfaringer: Våre og noen studenters (2) Vi ønsker å bidra til at studentene kobler teori og praksis sammen i utdanningen/Vi ønsker å være sentral i studentenes læringsprosess Skriftlige tilbakemeldinger viktig ledd i utvikling og læring  Ut fra tanken om formativ vurdering  Mange underkjente arbeidskrav – som måtte videreutvikles  Det var her vi ‘gjorde jobben vår’  Våre tilbakemeldinger viktige dokument frem mot eksamen Tydelig kobling til praksis i arbeidskravene fremhevet som positivt Eksamen  “Vi gleder oss til å vise dere hva vi har lært” (student)  Ingen strøk, mange veldig gode besvarelser  Resultatene viser langt bedre læringsutbytte enn for kullet året før… fremtiden vil vise om de vil omsette kunnskapen i praksis

12 Moen & Brattli Forelesningsfri undervisning – økt læringsutbytte? Vi har tatt konsekvensen av vårt læringssyn Vi har endret metodikk Vi ser tendens til økt læringsutbytte for studenten Hvilket læringssyn bygger du din metodikk på?


Laste ned ppt "Forelesningsfri undervisning – økt læringsutbytte? Førsteamanuensis Kjersti Mordal Moen Høgskolelektor Vidar Hammer Brattli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google