Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KONSULENTOPPDRAG FOR TRASÉMERKING OG INFORMASJONSSKILT LANGS HAVNEPROMENADEN I 2015 TILBUDSBEFARING 12.11.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KONSULENTOPPDRAG FOR TRASÉMERKING OG INFORMASJONSSKILT LANGS HAVNEPROMENADEN I 2015 TILBUDSBEFARING 12.11.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 KONSULENTOPPDRAG FOR TRASÉMERKING OG INFORMASJONSSKILT LANGS HAVNEPROMENADEN I 2015 TILBUDSBEFARING 12.11.14

2 AGENDA 1. Kort presentasjon av konkurransen 2. Åpen anbudskonkurranse – formelle krav til innlevering av tilbud 3. Havnepromenaden i endring- pågående prosjekter 2015 4. Spørsmål 5. Befaring Vippetangen - Operaen

3 ​ BAKGRUNN ​Fjordbyplanen, 2008 ​«Fjordbyen skal realiseres slik at byen og fjorden bindes sammen gjennom en sammenhengende bystruktur med gode byrom, nye fri- og rekreasjonsområder og kulturaktiviteter.» ​Et av de bærende elementene i Fjordbyen skal være en bred havnepromenade langs hele fjordbyen. ​

4 ​ BAKGRUNN ​PRINSIPP OG STRATEGIPLAN FOR HAVNEPROMENADEN ​Prinsipp- og strategiplanen skal sikre en helhetlig og sammenhengende utforming av Havnepromenaden, samt tilrettelegge for gjennomførbarhet og mulighet for tidlig realisering. ​

5 ​Formålet med denne anskaffelsen er å etablere trasémerking og informasjonsskilt langs Havnepromenaden i Oslo til åpning 14. juni 2015. ​Dette oppdraget handler om å etablere midlertidige fysiske tiltak som synliggjør, leder/viser vei og informerer om Havnepromenaden. De midlertidige tiltakene skal være med på å gjøre Havnepromenaden tilgjengelig i en tidlig etableringsfase. ​ OPPDRAG Planlegging og oppføring av midlertidig trasémerking Planlegging og oppføring av informasjonsskilt eller informasjonspunkt

6 PLANLEGGING OG OPPFØRING AV MIDLERTIDIG TRASÉMERKING Konsulenten skal beskrive og levere et helhetlig konsept for en midlertidig trasémerking av Havnepromenaden. Trasémerkingen skal bestå av 2- og/eller 3-dimensjonale fysiske designelementer som synliggjør og tydeliggjør hvor den midlertidige traséen går. -Trasémerkingen skal utføres med enkle, men virkningsfulle og gjenkjennbare fysiske elementer. -Trasémerkingen skal bestå av ferdig utviklede produkter/elementer som finnes i markedet, gjerne modifisert eller brukt på en ny måte.

7 PLANLEGGING OG OPPFØRING AV MIDLERTIDIG TRASÉMERKING

8 PLANLEGGING OG OPPFØRING AV INFORMASJONSSKILT ELLER INFORMASJONSPUNKT Det skal etableres informasjonsskilt langs traséen. Skiltene skal gi informasjon om Havnepromenaden ved kart, tekst og illustrasjoner/foto o.l. Informasjonsskiltene skal også fungere som en del av trasémerkingen både med tanke på utforming og plassering. -Behovet er anslått til 10-12 informasjonsskilt. Skiltene skal plasseres ved sentrale forbindelser fra byen bak.

9 PLANLEGGING OG OPPFØRING AV INFORMASJONSSKILT ELLER INFORMASJONSPUNKT

10 SÆRLIGE FORHOLD Søknadsplikt -Avhengig av konsulentens valg av løsninger vil det iht. Plan- og bygningsloven § 20-1 være krav om søknad og tillatelse for oppføring av tiltak. Plassering av skilt er søknadspliktig. Konsulent må derfor være godkjent som ansvarlig søker og har hovedansvaret for søknadsprosessen og utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon. Grunneierforhold og forvaltningsansvar -Alle tiltak må avklares med den respektive grunneier/forvalter på de aktuelle stedene, og det må påregnes dialog med og behov for godkjennelser av løsninger og plasseringer.

11 Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX ​Tilbudet skal være skriftlig og undertegnet av person(er) som har fullmakt til å forplikte ​leverandøren. Tilbudet skal avgis i lukket forsendelse og være merket ​”TILBUD - 130-BYM- 2014 Trasémerking av Havnepromenaden i 2015”. ​Tilbudet skal være på norsk og leveres i 2 eksemplarer. I tillegg bes levert en (1) utgave av ​tilbudet hvor det som leverandøren mener er forretningshemmeligheter er sladdet. Tilbudet ​inklusiv den sladdede versjonen bes også leveres elektronisk på minnepinne. Ved motstrid, ​rangerer papirversjonen foran den elektroniske versjonen. ​Tilbudet skal leveres til: ​Navn: Oslo kommune Bymiljøetaten ​Adresse: Hollendergata 5, 0190 Oslo, Kundesenteret i 1. etg. ​Kvittering for mottak: utleveres. ​Lukket åpning: mandag 8. desember 2014 kl.12.00 på samme adresse. 130-BYM-2014

12 Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX 130-BYM-2014 Dokumentasjon Signert tilbudsbrev med en fastpris for hele oppdraget Oppgitt i NOK og eksklusiv mva. Prisen skal inkludere alle kostnader i forbindelse med oppdraget inklusivt administrasjons-, møte-, reise- og diettkostnader. Forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i tilbudet forbeholdet framkommer (sidetall og punktnummer) 1 Skatteattest 2 Merverdiavgiftsattest 3 HMS-egenerklæring (se vedlegg) 4 Dokumentasjon på leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 5 Dokumentasjon på leverandørens finansiell og økonomisk stilling 6 Dokumentasjon på leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 7 Leverandørens besvarelse på kravspesifikasjonen 8 Dokumentasjon ift. tildelingskriteriene 9 Sladdet utgave av tilbudet 10

13 Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX TIDSPLAN Tilbudsinnlevering uke 50, 8. desember kl. 12:00 Tilbudsevaluering og valg av tilbuduke 50-51 Utsendelse av tildelingsbrevuke 51 Kontraktsinngåelseuke 03 Oppstart av kontraktuke 03

14 Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX HAVNEPROMENADEN I ENDRING- PÅGÅENDE PROSJEKTER 2015 ​OVERSIKTSKART FROGNERSTRANDA KRO TRASÈ FILIPSTAD SKUR 33 RÅDHUSBRYGGENE NORDRE AKERSHUSKAI SØNDRE AKERSHUSKAI EVERGREEN SØRENGA

15 FROGNERSTRANDA KRO - Omdisponering av arealbruk ved Frognerstranda kro - Bymiljøetaten - Avventer avklaring, 2015? - Betydning for traséens utforming i dette området.

16 TRASÉ VED FILIPSTAD - Utvidelse av midlertidig trasé ved Filipstad ved flytte gjerde - SVRØ - Avventer avklaring, 2015? - Kan gi et større sideareal for utforming av midlertidig trasé.

17 Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX - Midlertidig bruk av Skur 13 til aktivitetsformål - Samarbeid mellom Bymiljøetaten og Oslo Havn - Avventer budsjettvedtak, 2015? - Prosjektet kan ha betydning for traséen i området FOLLUMKAIA/SKUR13

18 Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX - Rådhusbrygge 2+3 skal oppgraderes med nytt dekke og ny infrastruktur i bakken. - Oslo Havn - Planlagt byggestart høst 2015 RÅDHUSBRYGGE 2 OG 3

19 Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX - Shared space, med nye oppholdsområder mellom skur 29 og 30 samt uteservering i skur 33. - Oslo Havn - Planlagt ferdigstillelse vår 2015 NORDRE AKERSHUSKAI

20 Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX Fortsettelse av Nordre Akerhuskaiprosjektet - Fokus gode løsninger for cruisebusser og sambruk med cruise. - Oslo Havn - Planlagt oppstart 2015 SØNDRE AKERSHUSKAI - Tidspunkt for gjennomføring kan ha betydning for midlertig trasémerking.

21 Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX - EVERGREEN OSLO- EVERGREEN OSLO, temporært kunstprosjekt - Kulturbyrået Mesén / Kulturetaten -Vår 2015 ​- Kan ha betydning for trasemerking og skiltplassering VIPPETANGEN-LANGKAIA

22 Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX BJØRVIKA - Utbygging av Sørenga - Pågående - Traséen vil endres, behov for å kunne flytte trasé etter åpning.

23 Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX ​1. Har dere satt noe minimumskrav til kredittverdighet? Nei, ingen eksakte minimumskrav for kredittverdighet, men det må foretas en skjønnsmessig vurdering av de kredittopplysningene som leveres med tilbudet. 2. Det skrives også at det kan aksepteres ethvert annet dokument som kan godtgjøre firmaets økonomiske og finansielle stilling. ​Vil man her kunne akseptere siste årsregnskap 2013 med revisorberetning? Siste årsregnskap med revisorberetning kan oppfylle kravet til dokumentasjon, men oppdragsgiver må vurdere om dokumentasjonen oppfyller kravet om kredittverdighet. SPØRSMÅL

24 Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX BEFARING VIPPETANGEN-OPERAEN START SLUTT


Laste ned ppt "KONSULENTOPPDRAG FOR TRASÉMERKING OG INFORMASJONSSKILT LANGS HAVNEPROMENADEN I 2015 TILBUDSBEFARING 12.11.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google