Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – Q3 Kvartalsrapport 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – Q3 Kvartalsrapport 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2012

2 Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – www.repant.no Innhold 1.Innledning 2.Høydepunkter 3.Konsernets resultat 4.Kommentarer til resultat 5.Konsernets balanse 6.Kommentarer til balansen 7.Egenkapitalutvikling 8.Kontantstrømoppstilling 9.Fremtidsutsikter 10.Noter, 1-4 11.Erklæring

3 Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – www.repant.no EBITDA viser i 3. kvartal en forbedring på MNOK 1,2 sammenlignet med tilsvarende periode i 2011. Hittil i år en forbedring på MNOK 4,5 – hvilket er en forbedring på 35 %. Totalresultatet hittil i år viser en forbedring på 24 %. Nye og kostoptimaliserte produkter vil gi konsernet en reduksjon i varekost på minst 15 %. Konsernets driftskostnader i 3. kvartal viser en kostnadsreduksjon på 17 %. Ledelsen har kontinuerlig fokus på kostnadsbesparelser og gode løsninger for effektiv drift. Produktserien Cosmos XL er tilpasset butikker med store volum, gjenvinnbare bokser og plastflasker. I forbindelse med den forventede økningen av gjenvinnbare plastflasker i Norge, allerede fra september 2012, vil denne produktserien fullt ut tilfredsstille de behovene som er forventet. Produksjonen er i økende grad strømlinjeformet og vi ser at den vil bli ytterligere optimalisert i tiden fremover, som et resultat av økt volum. I kombinasjon med standardisering av komponenter, bedre leverandøravtaler, samt at flere av produktene har gjennomgått betydelige kostnadsbesparelser i design, vil dette samlet gi vesentlig lavere produksjonskostnader, bedre konkurranseevne og redusert varelager. Innledning

4 Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – www.repant.no Høydepunkter Repant har nylig mottatt ordre fra en større kunde i Tyskland, på flere nye COSMOS XL panteautomater. Ordren har en verdi på MNOK 2, med leveranse i 1. kvartal 2013. Repant lanserer flere nyheter Ny kassemaskinen med betydelig kostnadsbesparelse i forhold til våre tidligere modeller. Den tilfredsstiller også markedets forventning til lavt strømforbruk og solid funksjonalitet. Dette er spesielt viktig for å bedre salget i markeder som Østerrike, Danmark, Nederland og Tyskland. Ny generasjon bakromsløsning COSMOS XL, har gjennomgått en stor revisjon som gir ytterligere fleksibilitet og enda bedre konkurransekraft. COSMOS XL selges i Finland, Sverige, Norge og Tyskland. I tillegg til panteautomat, etterspør flere butikker designede returpunkt for mottak av resirkulerbare produkter som: Frityrolje, batterier, lysepærer, papp, plast og småelektronikk. Repant tilbyr nå flere innovative løsninger for dette.

5 Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – www.repant.no Konsernets resultat Totalresultatregnskap 3. kvartal Hittil i årHelår (Tall i tusen NOK) 2012201120122011 Driftsinntekter 6 5599 22231 35434 78947 698 Varekost 3 3435 70019 14721 93331 351 Personalkostnader 4 0194 97111 99014 71420 122 Andre driftskostnader 2 6433 1738 77611 16514 965 EBITDA - 3 446- 4 622- 8 559- 13 023- 18 740 Avskrivninger 903- 582 5194 4035 701 Driftsresultat EBIT - 4 349- 4 564- 11 078- 17 425-24 441 Netto finansposter - 865- 323- 2 245- 751-1 207 Resultat før skattekostnad - 5 215- 4 888- 13 323- 18 177- 25 648 Skattekostnad - 90- 12- 187- 291-406 Resultat før øvrige elementer - 5 125- 4 874- 13 136- 17 885- 25 242 Øvrige resultatelementer Omregningsdifferanser valuta datterselskap - 4456-127- 69- 119 Omregningsdifferanser Goodwill i annen valuta - 218142- 513- 154-308 Totalresultat - 5 387- 4 678- 13 776- 18 109- 25 669

6 Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – www.repant.no Kommentarer til resultatet Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 6,6 i 3. kvartal 2012 sammenlignet med MNOK 9,2 i tilsvarende periode i 2011, en reduksjon på MNOK 2,6. Det er ikke oppnådd omsetning som forventet i flere viktige markeder som Østerrike, Nederland og Danmark, mye av dette skyldes svak konkurranseevne på kassemaskiner. For å styrke Repants konkurranseevne i disse viktige markedene, har Repant utviklet ny konkurransekraftig teknologi innen kassegjenkjenning. Produktet er nå testet ut i flere markeder og lanseres suksessivt. I inneværende år har det vært flere små og færre store prosjekter i det Finske markedet sammenlignet med 2011. Konsernets varekost ble MNOK 3,3 i 3. kvartal 2012 sammenlignet med MNOK 5,7 i tilsvarende periode i 2011 – hvilket er en forbedring i bruttomargin på 7 % sammenlignet med samme periode i 2011. Det vises på bruttomarginen at bedret varestrøm og nye produkter begynner å gi effekt og vil for 2013 gi konsernet en reduksjon i varekost på minst 15 %. De reelle personalkostnadene i 3. kvartal 2012 korrigert for aktiverte timekostnader (MNOK 0,233), ble MNOK 4,3. Det tilsvarende tallet for 2011 er MNOK 5,3 med aktiverte utviklingskostnader på MNOK 0,368. Konsernets driftskostnader i 3. kvartal ble MNOK 2,7 sammenlignet med MNOK 3,2 i tilsvarende periode i 2011, en kostnadsreduksjon på MNOK 0,5 – hvilket gir en nedgang på 17 % sammenlignet med samme kvartal i 2011. Ledelsen har kontinuerlig fokus på kostnads- besparelser og gode løsninger for effektiv drift. Konsernets avskrivninger i 3. kvartal ble MNOK 0,9 sammenlignet med MNOK -0,060) i tilsvarende periode i 2011. I løpet av 2011 ble FOU avskrivninger gjennomgått og ny vurdering av avskrivningsintervallet ble foretatt. Etter ny vurdering var FOU avskrivningene i 2011 vurdert for høyt, da teknologien har en lengre levetid enn tidligere antatt, grunnet utvidede bruksområder. I tillegg er merverdier ferdig avskrevet. En større korrigering i avskrivninger ble foretatt i 3. kvartal i 2011. EBITDA ble på MNOK -3,4 i 3. kvartal 2012 sammenlignet med MNOK -4,6 i tilsvarende periode i 2011. Hittil i år er EBITDA MNOK -8,6 sammenlignet med MNOK -13 i 2011 – hvilket er en forbedring på 35 %. Totalresultatet i 3. kvartal 2012 ble på MNOK -5,4 sammenlignet med MNOK -4,7 i tilsvarende periode 2011. Periodens økte underskudd skyldes korrigerte avskrivninger i 2011 samt høyere finanskostnader i 2012. Hittil i år er totalresultatet MNOK -13,8 sammenlignet med MNOK -18,1 i 2011 – hvilket er en forbedring på 24 %.

7 Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – www.repant.no Konsernets balanse Balanse `30. September Helår (Tall i tusen NOK) 20122011 Eiendeler Utviklingskostnader8 95211 977 10 374 Goodwill9 61910 286 10 132 Utsatt skatt1 3521 408 1 341 Varige driftsmidler1 5101 989 1 917 Sum anleggsmidler 21 43425 660 23 764 Varer15 98918 582 17 368 Kundefordringer5 2324 927 5 548 Andre fordringer1 5091 543 1 662 Bankinnskudd3 2642 674 3 603 Sum omløpsmidler 25 99427 727 28 181 Sum eiendeler 47 42753 387 51 946 Egenkapital og gjeld Aksjekapital60 230 Annen innskutt egenkapital29484 189 Annen egenkapital-61 815-40 436 - 48 039 Sum egenkapital - 1 29219 878 12 380 Langsiktig gjeld913 916 Utsatt skatt7691 148 961 Kassekreditt40 56524 633 29 942 Leverandørgjeld1 6061 699 2 035 Offentlige avgifter665523 1 514 Betalbar skatt464 29 Annen kortsiktig gjeld4 6514 593 4 169 Sum kortsiktig gjeld 37 689 Sum egenkapital og gjeld 47 42753 387 51 946

8 Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – www.repant.no Kommentarer til balansen Konsernet hadde ved utgangen av 3. kvartal 2012 utestående kundefordringer på MNOK 5,2 sammenlignet med MNOK 4,9 i tilsvarende periode i 2011. Konsernet opplever for det meste at både kunder og distributører, i alle markeder, har god betalingsevne og vurderer kundefordringer som lav risiko. Konsernets varelager viste per 30. september 2012 MNOK 16 sammenlignet med MNOK 18,6 i tilsvarende periode i 2011 – en nedgang på MNOK 2,6 så langt i år. Konsernet har stor fokus på å få redusert varelageret betydelig i løpet av 2013 og forventer en nedgang på MNOK 3-4. Nedgang i varelager vil gi en positiv likviditetseffekt for konsernet. Tapt EK: Styret har handleplikt så fort halve EK er tapt, noe styret er inneforstått med. Styret holder seg løpende orientert om konsernets økonomiske situasjon og er inneforstått med at hele konsernets EK er tapt per 30. september 2012. Styret har fulgt opp tiltak i løpet av 2012, de gjør kontinuerlig vurderinger og handlinger på vegne av konsernet. Største fokus fremover for konsernet er økt omsetning. Inntil konsernet oppnår en positiv kontantstrøm, vil selskapet kunne ha behov for nye tilskudd av egenkapital. Konsernets eksterne finansieringskilde består av kassekredittavtale for morselskapet. Hovedaksjonær, Färna Invest, har for 2012 gitt garanti om nødvendig finansiering. Finansieringen er gitt i form av sikkerhet for kassekreditt.

9 Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – www.repant.no Egenkapitalutvikling Aksjekapital Annen innskutt EK Omregnings- differanse Annen egenkapital Sum egenkapital EGENKAPITAL PER 1. JANUAR 2011 60 230 45- 1 456- 20 915 37 904 Aksjeopsjoner til ansatte 145 Sum transaksjoner med aksjonærene 145 Ordinært resultat - 25 242 Omregningsdifferanser fra valuta datterselskap - 119 Omregningsdifferanser Goodwill i annen valuta - 308 Totalresultat - 427- 25 242- 25 669 EGENKAPITAL PER 31. DESEMBER 2011 60 230 189- 1 883- 46 156 12 380 Aksjeopsjoner til ansatte 105 Sum transaksjoner med aksjonærene 105 Ordinært resultat - 13 137 Omregningsdifferanser fra valuta datterselskap - 127 Omregningsdifferanser Goodwill i annen valuta - 513 Totalresultat- 640- 13 137- 13 777 EGENKAPITAL PER 30. SEPTEMBER 2012 60 230 294- 2 523- 59 293 - 1 292

10 Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – www.repant.no Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra drift i 3. kvartal var negativt med MNOK -9,4,men en forbedring i forhold til 2011 ( MNOK -18,2 ). Bedret kontantstrøm til drift grunnet mindre underskudd og nedgang i kundefordringer og varelager. Kontantstrøm fra finansierings- aktiviteter var negativt med TNOK 885, grunnet nedbetaling av lån i Finland ( TNOK -79 i 2011 ). Inntil selskapet oppnår en positiv kontantstrøm, vil Repant kunne ha behov for nye tilskudd og egenkapital. Konsernets eksterne finansierings- kilde består av kassekredittavtale for morselskapet. Det er bevilget en økning i nåværende kassekreditt på MNOK 5, i november 2012. 20122011 Likvider tilført / brukt på virksomheten: Årsresultat før skatt- 13 324- 18 176 Betalbar skatt Avskrivninger 2 519 4 402 Endring i utført ikke fakturert arbeid Tap på fordinger Gevinst og tap ved salg av driftsmidler Endring varelager 1 379- 1 211 Endring kundefordringer 316- 1 122 Endring leverandørgjeld- 429- 785 Endring av pensjonsforpliktelser Endring i andre tidsavgrensningsposter 98- 1 946 Netto kontantstrøm til drift-9 441-18 838 Kontantstrøm til investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av immaterielle driftsmidler-766-1 946 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-238-1 118 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler33752 Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter-667-3 012 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger til finansiell leasing Utbetalinger ved reduksjon langsiktig gjeld-885-79 Opptak av langsiktig gjeld ved kjøp av datterselskap Opptak av langsiktig gjeld Trekk kassekreditt Innbetalinger ved kapitalforhøyelser Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-885-79 Effekt av valutakursendringer på kontanter30-8 Netto endring i kontanter og -ekvivalenter-10 963-21 937 Netto kontanter, bankinnskudd og benyttede trekkrettigheter pr 01.01-26 339-22 Netto kontanter, bankinnskudd og benyttede trekkrettigheter pr 30.09-37 302-21 959

11 Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – www.repant.no FINANS Hovedaksjonær, Färna Invest, har for 2012 gitt garanti om nødvendig finansiering. Finansieringen er gitt i form av sikkerhet for kassekreditt. Bedre avtaler med leverandører gir vesentlig effektivisering av varestrømmen. Dette vil gi en forventet reduksjon i varelager på omlag MNOK 3-4 i løpet av 2013. Det forventes et begrenset behov for ytterligere driftskapital i 2013. Det foreligger ingen konkrete planer om en ny emisjon, men utviklingen i Repant sin ordreinngang og eventuelt andre investorers interesse er faktorer som vil påvirke selskapets finansieringsstrategi. Så langt i 2012 har antall forespørsler og sendte tilbud vært rekordhøyt og økende. I oktober måned manglet MNOK 0,5 på å passere positiv kontantstrøm. Vi ser tydelig at selskapet nærmer seg denne første viktige milepælen. MARKED Spesielt i Finland ser vi en tydelig trend der flere kunder samordner sine innkjøp mer sentralt. Det er derfor færre forespørsler, men tilbudsverdien er vesentlig høyere enn tidligere. Det er ikke oppnådd volum som forventet i enkelte viktige markeder som Østerrike, Nederland og Danmark, mye av dette skyldes svak konkurranseevne på kassemaskiner. For å styrke Repants konkurranseevne i disse viktige markedene, har Repant utviklet ny konkurransekraftig teknologi innen kasse- gjenkjenning. Produktet er nå testet ut i de flere markeder og lanseres suksessivt. Det er stadig økende interesse for Repant sin teknologi og produkter, også i nye europeiske markeder som Italia, Tyrkia og Skottland. Antall installerte maskiner er sterkt økende, dette utgjør et viktig grunnlag for fremtidige inntekter fra service og drift. Flere bryggerier i Norge faser nå ut de harde gjenfyllbare plastflaskene. Volumet av de myke plastflaskene som skal komprimeres i panteautomaten ventes å bli 3-4 ganger større enn i dag. Mange butikker har panteautomater fra 1998, da pant på engangsemballasje ble innført i Norge. Stadig flere kjøpmenn ser tydelig at de gamle panteautomatene blir for små til å håndtere det økende volumet av gjenvinnbare plastflasker. Fremtidsutsikter

12 Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – www.repant.no Repant ASA – 3. kvartal 2012 og hittil 2012 NOTE 1 - BEKREFTELSE AV FINANSIELT RAMMEVERK Kvartalsrapporten er utarbeidet i henhold til IAS 34 og i samsvar med de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet 2011. Kvartalsrapporten omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet 2011. NOTE 2 - VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapsprinsippene for 2012 er beskrevet i konsernregnskapet 2011. Konsernregnskapet for 2011 ble utarbeidet i samsvar med EU-godkjente IFRS og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, børsforskrifter og børsregler som skulle anvendes per 31.12.2011. Kvartalsrapporten er ikke revidert av revisor.

13 Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – www.repant.no Repant ASA – 3. kvartal 2012 og hittil 2012 NOTE 3 - NÆRSTÅENDE PARTNER Hovedaksjonær, Färna Invest, har for 2012 gitt garanti om nødvendig finansiering. Finansieringen er gitt i form av sikkerhet for kassekreditt. NOTE 4 - TOPP 20 AKSJONÆRER PER 30. SEPTEMBER 2012 NavnAntall aksjer Andel Färna Invest AB (S)20 197 36567,07 % Masa-Trand OY (SF)852 0002,88 % Krag & Co AS589 626 1,96 % Clearstream Banking466 6681,55 % Nordea SE, AB343 8541,14 % Risk AS333 8521,11 % Telinet Energi AS144 9550,48 % Royal Skandia Bank132 0000,44 % Lars Carlmark125 0000,42 % Trond Anders Lauritzen124 2260,41 % Ulrich Møller101 0000,34 % Arnfinn Søderholm93 9050,31 % PAB INVEST A/S75 0000,25 % Geir Skarstein74 7500,25 % SNATI AS73 0860,24 % Øystein Holmslet70 3000,23 % Jan Frode Laursen70 0000,23 % Finn Birk Pedersen68 0000,23 % Svein Martin Johansen65 2260,22 % Johnny Arne Landro63 780 0,21 % Sum 20 største aksjonærer24 064 59379,97 % Sum øvrige aksjonærer6 050 40720,09 % Sum alle aksjonærer30 115 000 100,00 % Aksjer eiet av norske aksjonærer7 682 868 25,51 % Aksjer eiet av utenlandske aksjonærer22 432 132 74,49 %

14 Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – www.repant.no Styret og CEO har i dag behandlet og fastsatt regnskapet for 3. kvartal og de tre første kvartalene i 2012 for konsernet Repant ASA inklusive sammendratte konsoliderte sammenligningstall for 3. kvartal og de tre første kvartalene i 2011. Rapporten er avlagt i samsvar med kravene om IAS 34, Rapportering, som er fastsatt av EU, samt fastsatt i norske tilleggskrav i Verdipapirhandelloven. Etter styret og CEOs beste overbevisning er regnskapet for 3. kvartal og de tre første kvartalene 2012 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 30. september 2012 og 30. september 2011. Etter styret og CEOs beste overbevisning gir beretningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på regnskapet. Styret i Repant ASA, Drammen, 29. november 2012 Olav MadsenBenedicte TostrupNiklas EngströmFrode Bryhn Styrets lederStyremedlemStyremedlemStyremedlem Erklæring

15 Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – www.repant.no CEO : Gudmund LarsenCFO : Liv Berit Mathisen Mob: +47 911 68 715 Mob:: +47 974 38 500 E-mail: gudmund.larsen@repant.comE-mail:liv.berit.mathisen@repant.comgudmund.larsen@repant.comliv.berit.mathisen@repant.com


Laste ned ppt "Repant ASA | Kobbervikdalen 75 | 3036 Drammen | Norway | Phone: +47 32 20 91 00 – Q3 Kvartalsrapport 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google