Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 11.Juni 2014 Foto: Peter Hamlin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 11.Juni 2014 Foto: Peter Hamlin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 11.Juni 2014 Foto: Peter Hamlin

2 Bakgrunn Startet i VRI for flere år tilbake. Meldt inn i Smart spesialiseringsplattformen i 2012. Nå tatt inn i Nfk som et sentralt utviklingsarbeid. Noen viktige problemstillinger? –Hvordan skape mer helhet i innovasjonsarbeidet – internt og med viktige samarbeidspartnere som bl.a. Innovasjon Norge og innovasjonsselskapene? –Hvordan styrke den internasjonale dimensjonen? –Hvordan prioritere mellom områder når ressursene blir færre?

3 Hva har vi gjort til nå? Analyse av innovasjonspotensialet i Nordland (ved Nordlandsforskning) Presentasjon på peer review i september 2013 i regi av smart spesialiseringsplattformen. Diskusjoner internt og eksternt (eks. Nordlandskonferansen, Partnerskap Nordland, Fylkesrådet) Jobber nå med selve strategidokumentet. Skal til fylkestinget i oktober 2014.

4 Grunnlag og invoverling i utforming av RIS 4 R&D strategyNordland Marine Experience based tourism strategy Strategy for industrial development Regional innovation strategy for Nordland Work group: Enterprises, central organisations and NCC (12 people). Reference group: Industry, innovation centre and R&D (6 people) 2 dialogue conferences: Regional and national triple helix, politicians (300 people) Project group: Enterprises, R&D, innovation centre and NCC (7 people) Dialogue meeting with participants representing triple helix (20 people) 2 meetings with R&D and innovation centre Resource group: Public org. incl NCC (7 people) Reference group: NCC, R&D, public org., innovation centre (15 people) 7 dialogue meetings with 150 triple helix people Hearing round Work group: R&D, innovation centre and NCC (5 people) 8 dialogue meetings with participants representing triple helix (120 people) Hearing round SWOT (mainly OT) Comparing Nordland to Norway Tour d’Horizon SWOT Scenarios Strategies SWOT Tourism statistics Strategies Action plans SWOT Possible models for development organisations within marine industries S3 Analysis Research team: Nordland Research Institute (5 people) Survey: 35 respondents (key persons within Triple helix) Two focus group interviews (24 people who are key persons within triple helix in Nordland) One group interview to come Identifying sectors with critical mass Statistical analysis Surveys & focus group GAP analysis SWOT Documents Involvement stakeholders Analyses

5 Analytisk utgangspunkt Styrke det vi er gode på for å øke konkurranseevnen i Nordland. Samhandling, læring og samarbeid mellom aktører i innovasjonssystemet er viktig for å utvikle innovasjonsevne og konkurransekraft.

6 Avgrensninger Ikke innovasjon i offentlig sektor som tema, men offentlig sektor berøres gjennom å være viktig for å skape innovasjon i næringslivet. Avgrenses til områder NFK har en direkte eller indirekte rolle Skal bidra til å realisere Fylkesplan for Nordland, og skal binde sammen ulike tema- og sektorstrategier

7 Status i Nordland Flere sterke eksportnæringer –Industri, opplevelsesbasert reiseliv, sjømat + leverandører –I hovedsak erfaringsbaserte innovasjonsprosesser –Næringsrettede kunnskapsmiljø på noen områder. Samspillet i innovasjonssystemet i de ulike næringene varierer, men generelt et potensial for bedre samarbeid mellom offentlig sektor, FoU- miljø og næring. Sterke næringer på tross av (?): –Lavt utdanningsnivå, små FoU-miljø, dårlige veier, utfordringer i samspillet mellom bruk og vern, nasjonale vs regionale perspektiv mv. –Særlig utfordrende innenfor FoU med mangel på teknologifag for industri og sjømat. –Sterkt behov for økt tilgang på arbeidskraft –Tilgang til og bruk av areal stadig mer krevende

8 Mål Forslag til mål i strategien: –Økt konkurransekraft i næringslivet ved en forsterket innovasjonsevne i regionen –Innovasjonssystem i Nordland med godt samspill, læring og samarbeid mellom sentrale aktører i næringsliv, arbeidsmarkedet, utdannings- og forskningsmiljøet og ulike deler av offentlig sektor.

9 FORSLAG TIL STRATEGIER

10 Næringsprioriteringer Industri, opplevelsesbasert reiseliv, sjømat + relaterte leverandørnæringer Må videreutvikle tenkningen og tekst omkring dette etter seminaret! De øvrige strategier skal bidra til å skape mer «related varieties» i næringslivet gjennom at innsatsen rettes inn mot noen utvalgte næringer. Internasjonalisering som et gjennomgående perspektiv.

11 Bygge kultur og kompetanse om innovasjon –Mobilisere til flere innovative bedrifter Ungdom/unge voksne Forskere Innvandrere Vekstgründere –Mobilisere til mer innovative små- og mellomstore bedrifter Mobilisere til økt bruk av FoU Leverandørutvikling?

12 Stimulere til leverandørutvikling gjennom å forsterk satsingen på klynger og nettverk Sterke klynger innenfor industri og dets relaterte næringer Bygge et sterkt innovasjonssystem innenfor opplevelsesbasert reiseliv Bygge klynger og nettverk innenfor sjømat Relasjonen til andre relaterte bransjer/næringer?

13 Bygge sterke regionale kompetansemiljø innenfor innovasjon og entreprenørskap For å mobilisere, bygge ut nettverk og klynger, ha gode forretningsmiljø for vekstbedrifter, inngående bransjekunnskap mv. trengs robuste og kunnskapsrike aktører i fylket. Hvordan kan vi utvikle innovasjonsaktørene samlet sett bedre for å bygge et framtidsrettet virkemiddelapparat? –NFK, IN, FM, SIVA, Kunnskapsparker, Næringshager, inkubatorer, FoU- miljø mv.

14 Bygge spissede innovasjonssentre Bygge sterke innovasjonssentre med ledende miljø innenfor FoU, bedrifter og offentlig sektor. Behov for å samle og lage sterke nasjonale og internasjonale ledende innovasjonsmiljø. –Behov for forskning, bedriftssamarbeid, gode forretningsmiljø, og samarbeid med relevante offentlige aktører for å lykkes. –Mulig på utvalgte områder der vi har sterke miljø og viktige konkurransefortrinn.

15 Bedre samsvar mellom forskningsaktivitet og næringslivets kompetansebehov Økt FoU aktivitet innenfor næringsrettede områder. Både FoU- miljø og akademia må engasjeres. Særlig krevende innenfor flere teknologifag. Hvordan stimulere til økt samarbeid mellom akademia og næringsliv? Hvordan stimulere til samarbeid med fagmiljø nasjonalt og internasjonalt for bedriftene i Nordland?

16 Bedre kunnskap om og samarbeid i innovasjonssystemet i Nordland For å utvikle en målrettet innovasjonspolitikk må vi skape et godt kunnskapsgrunnlag om næringslivet, dets strukturer og relasjoner, samt hvordan samspillet mellom næringslivet og dets samarbeidspartnere i offentlig sektor og utdanning og forskning foregår. –For hver bransje? i ulike regioner? –Hvordan bør vi samarbeide om utvikling av et felles kunnskapsgrunnlag

17 Flere andre Rekruttering og kompetansepolitikk Mer næringsrettet utdanning Bedre planprosesser Påvirke rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt Teste ut og eksperimentere med nye framtidsrettede virkemidler

18 Annet? Er det andre strategier som bør prioriteres?

19 Gruppeoppgaver Strategi xxx: –Hva gjør vi i dag? –Hva virker/virker ikke? –Hva kan forsterkes? –Nye grep? Velg et tema – 30 min til drøfting i grupper: oppsummering i plenum Velg et nytt tema- 30 min til drøfting i grupper: oppsummering i plenum Velg et nytt tema- 20 min. til drøfting i grupper: oppsummering i plenum.

20 TEMA Bygge kultur og kompetanse om innovasjon Stimulere til leverandørutvikling gjennom å forsterk satsingen på klynger og nettverk Bygge spissede innovasjonssentre Bygge sterke regionale kompetansemiljø innenfor innovasjon og entreprenørskap Bedre kunnskap om og samarbeid i innovasjonssystemet i Nordland Mer næringsrettet forskning Åpen klasse. Har du andre tema?

21 Bygge kultur og kompetanse om innovasjon – Mobilisere Både skape nye bedrifter og innovasjon etablerte bedrifter er viktig og krevende. Hvordan bør innsatsen utvikles videre? Hva gjør vi i dag? Hva virker/virker ikke? Hva kan forsterkes? Nye grep?

22 Leverandørutvikling gjennom klynger og nettverk Innsats for å stimulere til klynger og nettverk kan forsterkes og videreutvikles. Hvordan? Hvilke næringer skal en særlig jobbe med? Hva gjør vi i dag? Hva virker/virker ikke? Hva kan forsterkes? Nye grep?

23 Bygge spissede innovasjonssentre På utvalgte områder bør det kunne utvikles sterke innovasjonssentra. Det bør være sterke miljø innenfor forskning, næringsliv, forretningsutvikling og offentlig sektor. Hva gjør vi i dag? Hva virker/virker ikke? Hva kan forsterkes? Nye grep?

24 Bygge sterke regionale kompetansemiljø innenfor innovasjon og entreprenrøskap Det er behov for robuste fagmiljø som kan være aktive pådrivere for å øke innovasjonskraften i Nordland. Dette må være miljø med forretningskompetanse, som har kapasitet til å følge opp vekstgründere, kompetansemegling for FoU, særlig bransjerettet kompetanse innenfor viktige næringer m.v. Hva gjør vi i dag? Hva virker/virker ikke? Hva kan forsterkes? Nye grep?

25 Mer næringsrettet forskning Hvordan kan vi videreutvikle og forsterke arbeidet for å utvikle mer samarbeid mellom næringsliv og akademia, både i Nordland og med fagmiljø utenfor Nordland? Hva gjør vi i dag? Hva virker/virker ikke? Hva kan forsterkes? Nye grep?

26 Hvordan styrke kunnskapsutvikling og samhandling i innovasjonssystemet? Hva gjør vi i dag? Hva virker/virker ikke? Hva kan forsterkes? Nye grep?

27 ÅPEN KLASSE Ønsker du å gi innspill på et område som ikke i dag er dekket opp i strategien? Da ønsker vi gjerne innspill på: Hva gjør vi i dag? Hva virker/virker ikke? Hva kan forsterkes? Nye grep?


Laste ned ppt "Regional innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 11.Juni 2014 Foto: Peter Hamlin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google