Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fagsamling for vann- og avløpssektoren Høgskolen i Narvik 30.01.2008 Hvilket ansvar har kommunene for å levere slokke – og sprinklervann? Einar Melheim,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fagsamling for vann- og avløpssektoren Høgskolen i Narvik 30.01.2008 Hvilket ansvar har kommunene for å levere slokke – og sprinklervann? Einar Melheim,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fagsamling for vann- og avløpssektoren Høgskolen i Narvik 30.01.2008 Hvilket ansvar har kommunene for å levere slokke – og sprinklervann? Einar Melheim, Norsk Vann BA

2 2 Kommunenes ansvar for slokke- og sprinklervann Forskrift (om brannforebyggende tiltak og brannsyn) og veiledning til forskriften er uklare mht ansvar. Hva betyr formuleringer i §5-4 i forskriften? ”Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrensen i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann”. ” I områder som reguleres til virksomheter hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet”

3 3 Noen utfordringer knyttet til slokke- og sprinklervann Store dimensjoner medfører store kostnader og lang oppholdstid Kun del allmenne brannvannsforsyningen kan dekkes av abonnentene etter selvkost Tappeprøver medfører stor hastighet som gir spyleeffekt i nettet Rørbruddsventiler Avbrudd pga vedlikehold, brudd, strømstans, osv

4 4 Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) (www.sprinkleranlegg.no) Etablert i 2003 med følgende deltakere: Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) Forsikringsnæringen godkjenningsnemnd (FG) Direktoratet for samfunnssikkerhet og ber. (DSB) Rådgivende ingeniørers forening (RIF) Byggenæringens landsforening (BL) NORVAR Norsk brannbefals landsforbund (NBL) Statens bygningstekniske etat (BE) Leverandørforeningen for brannslokkemateriell (LFB) Norsk brannvernforening (sekretariat)

5 5 Hva er så resultatet av 4 års arbeid? Brannbransje og vannbransje kommuniserer Partene er enige om at forskrifter og regelverk har store svakheter og bør forbedres DSB har startet revisjon av forskriften Begreper, rolleforståelse og ansvar er blitt klarere VA/Miljøblad om brannvann Byggdetaljblad om sprinklervann Detaljblad og prosjekt droppes

6 6 Kommunen har mange ”hatter” Sikkerhets- og beredskapsmyndighet Arealplanmyndighet Byggesaksmyndighet Tilsynsmyndighet for brannsikkerhet Driftsansvarlig for brannvesen Ansvarlig for levering av slokkevann Ansvarlig for brannsikkerhet i egne bygg Eier av, og bestiller overfor vannverket Vannverkets rammebetingelser vedr. brannvann: Eier gjennom bestilling Statlige krav vesentlig mht vannkvalitet

7 7 Dette er kommunenes ansvar Vurdere vannbehov i arealplaner (forslag om ”hensynssoner” i ny PBL) Vurdere vannbehov ved utforming av næringspolitikken Avklare vannforsyningskapasitet ved byggesaksbehandlingen (forhåndskonferanse, PBL § 65 (ny § 27-1) ) Gjennomføre ROS-analyse Dekke brannvesenets behov for slokkevann (preakseptert løsning er 20 l/s i boligbebyggelse og 50 l/s i annen bebyggelse)

8 8 Eier er ansvarlig for sprinklervann I hht PBL er eier ansvarlig for brannsikkerheten i sitt bygg / objekt. Derfor må eier sørge for tilstrekkelig vannforsyningskapasitet til sitt sprinkleranlegg. Kommunen har visse plikter til å fremføre vann, men det kan ikke kreves fulle vannkapasitetsytelser for større anlegg. Basseng med pumper evt. åpne vannkilder er alternativ (vanlig i andre land). Kommunen kan sette begrensninger for sin vannlevering (bør skje i plan eller byggesak)

9 9 VA/Miljø-blad nr. 82

10 10 VA/Miljø-blad nr. 82 - innhold Lover- og forskrifter Konsekvenser av brannvannsuttak Dimensjonering for brannvann Vann til sprinkleranlegg Rettledende slokkevannsmengder (20 og 50 l/s) Ny bosetting og industrietablering Samarbeid mellom kommunale etater Kapasitet på nettet (anbefaler nettmodell) Utprøving av kapasitet (tappeprøver) Samarbeid med private vannverk Eksempler på løsninger


Laste ned ppt "1 Fagsamling for vann- og avløpssektoren Høgskolen i Narvik 30.01.2008 Hvilket ansvar har kommunene for å levere slokke – og sprinklervann? Einar Melheim,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google