Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Depresjon og betennelsesmarkører Fjernundervisning i alderspsykiatri 24.04.2012 ved Torfinn Lødøen Gaarden Seksjonsoverlege Alderspsykiatrisk avdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Depresjon og betennelsesmarkører Fjernundervisning i alderspsykiatri 24.04.2012 ved Torfinn Lødøen Gaarden Seksjonsoverlege Alderspsykiatrisk avdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Depresjon og betennelsesmarkører Fjernundervisning i alderspsykiatri 24.04.2012 ved Torfinn Lødøen Gaarden Seksjonsoverlege Alderspsykiatrisk avdeling Diakonhjemmet sykehus

2 2 Innhold Depresjon Immunsystemet Interaksjon mellom nervesystemet og immunsystemet Cytokiners rolle ved alvorlig depresjon Hypotese om nevrodegenerasjon ved alvorlig depresjon Betydning for behandling av depresjon

3 3 Symptomer ved depresjon Depressivt stemningsleie Interesse og gledesløshet Gledesløshet og energitap som fører til trettbarhet og redusert aktivitet Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet, redusert selvfølelse og selvtillit, skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse, triste og pessimistiske tanker om fremtiden, planer om, eller utføring av, selvskade eller selvmord Søvnforstyrrelser, redusert appetitt, interesse eller gledesløshet overfor aktiviteter som vanligvis oppleves positivt, manglende følelsesmessig reaksjon på omgivelser og hendelser som vanligvis oppleves positivt, psykomotorisk retardasjon, psykomotorisk agitasjon, markert tap av libido, døgnvariasjon av symptomer

4 4 Symptomer ved inflammasjon Senket stemningsleie Tap av energi Mental konfusjon Redusert psykomotorisk tempo

5 5 Psykisk tilstand og immunsystemet Det har lenge vært kjent at det er en gjensidig påvirkning mellom psyke og immunsystemet Psykologisk stress fører til forverring av autoimmun sykdom, f.eks. Psoriasis forverres ved psykologisk stress. Som tidligere nevnt medfører inflammasjon symptomer som ved depresjon.

6 6 Immunsystemet Medfødt immunitet Primær immunrespons Sekundær immunrespons Cytokiner, interleukiner, kjemokiner Komplementsystemet

7 7 Medfødt immunitet Epitel som er fysisk barriere og som produserer antimikrobiske faktorer Makrofager, dendrittiske celler, neutrofile celler Prostaglandiner, cytokiner

8 8 Primær immunrespons Dendrittiske celler tar med seg antigen til lymfeknuter og presenterer Ag for spesifikke lymfocytter som produserer antistoff T-lymfocytter starter produksjon av cytokiner Killer-T-celler lyserer infiserte celler

9 9 Sekundær immunrespons Immunologisk hukommelse gir en raskere og mer presis antistoff respons og produksjon

10 10 Komplementsystemet Komplementsystemet består av mer enn 35 plasma og membranproteiner Produseres hovedsakelig i lever Virker som et ekstra system i immunitet og antimikrobe-forsvar Virker ved å feste seg til inntrengere slik at for eksempel makrofager lettere kan feste seg til inntrengeren (for å ”spise den opp”)

11 11 Cytokiner Cytokiner: Proteiner produsert av celler for å forsvare seg og sine mot inntrengere eller syke celler Vekstfaktorer: Proteiner som produseres av celler for å påvirke veksten av andre somatiske celler Hormoner: Proteiner produsert av celler for å påvirke celler som ligger langt borte. Distribueres via blodbanen

12 12 Cytokiner Interleukiner: Interleukin er et cytokin produsert av en lymfocytt for å virke på en annen lymfocytt Cytokin type II: Interferoner (IFN) er en type cytokin Interferon er bla relatert til IL-10 IFN er viktig ved viral infeksjon Tumor nekrose faktor (TNF): TNF er cytokiner som er viktig i regulering av vekst, differensiering og overlevelse Kjemokiner (kjemotaktiske cytokiner): Kjemokiner er ekstracellulære immunoregulatoriske proteiner som lages av de fleste celler Kjemokiner bidrar i cellemigrasjon og regulering av immunrespons på alle nivåer

13 13 Cytokiner produsert perifert når CNS Cytokiner som er produsert perifert kan nå CNS via: Blod-hjernebarriærens ”leaky points” Aktiv transport over blod-hjernebarriæren Aktivere vagusnerven Aktivere ”second messengers” som NO og prostaglandiner ved å binde til reseptorer på hjernes endotel

14 14 Interaksjon mellom nervesystemet og immunsystemet: CNS, Parasympatiske nervesystem, perifere nervesystem Hypothalamus-hypofyse-gonader Hypothalamus-hypofyse-binyrer Glukokortikoider

15 15 CNS kan regulere immunsystemet via Sympatiske nervesystem (SNS): SNS regulerer immunsystemet direkte ved å frigjøre noradrenalin og neuropeptid-Y fra nerveterminaler. Dette gir lokal påvirkning av immunsystemet Parasympatiske nervesystem (PSN): n. Vagus virker på nikotin og muscarinreseptoerer ved å skille ut acetylcholin og derigjennom nedregulere inflammasjon. IL-1 fra aktiverte immunceller stimulerer afferente nerver i PSN som igjen demper inflammasjonsresponsen Perifere nervesystem (PNS): PNS frigjør hovedsakelig proinflamatoriske neurotransmittorer lokalt (corticotrophin releasing hormon, substance P osv...)

16 16 CNS kan regulere immunsystemet via Nevropeptider: Nevropeptider fra CNS (hypothalamus og hypofysen) som opioider, endorfiner og enkephaliner virker i hovedsak antiinflammatorisk Hormoner: Hormoner fra hypofysen binder på immunceller og gir økt immunfunksjon (Prolaktin) Veksthormon: Produseres i hypofyse, thymus, milt og perifert blod virker proinflammatorisk Ghrelin: Produseres i magen etter stimulering gjennom tarm-hjerneaksen og virker antiinflammatorisk Leptin: Produseres i fettvev etter stimulering gjennom tarm-hjerneakse og er proinflamatorisk. Leptin påvirker hypothalamus

17 17 Hypothalamus-hypofyse-gonader (HPG) Østrogen gir økt immunaktivitet ved lav konsentrasjon Testosteron og progesteron gir redusert immunaktivitet Kvinner har 2-10 ganger større hyppighet av autoimmun sykdom enn menn

18 18 Hypothalamus-hypofyse-binyrer (HPA) Cortico releasing hormon (CRH) (produseres i hypothalamus) CRH økes av det serotonerge, cholinerge og histaminerge system Adrenocorticotrophin (ACTH) (produseres i hypofyse) Glucocorticoider (produseres i binyrer) Det mangler mye kunnskap om hvordag glucocorticoider påvirker inflammasjon Ved kortvarig stress økes kroppens produksjon av glucocorticoider og gir en proinflamatorisk effekt Ved inntak av glucocorticoider i legemiddeldoser virker glucocorticoider antiinflammatorisk

19 19 Cytokiners virkning på CNS Gliaceller, neuroner og makrofager produserer cytokiner lokalt i CNS, cytokinene kan være involvert i neuronal celledød og overlevelse. Cytokinmediert neuronal celledød tror man spiller en viktig rolle i neurodegenerativ sykdom som NeuroAIDS, Alzheimer, MS, Slag og traumer mot nervesystemet Cytokiner produsert perifert ved inflammasjon er i stand til å sende signaler til hjernen og endre hjernens funksjon (og i den sammenheng virke som et hormon) Cytokiner gir feber og ”sick behavior” ”Sick behavior” vil si: Redusert motorisk aktivitet, svekket kognisjon, svekket hukommelse, senket stemningsleie, redusert appetitt, redusert interesse for sosial interaksjon og redusert sexuell interesse

20 20 Cytokiners rolle ved depresjon Ved administrering av cytokiner eller lipopolysakkarider som induserer frislipp av cytokiner kan en rekke psykiske symptomer som psykose, delirium, agitasjon, senket stemningsleie, tap av energi og senket psykomotorisk tempo induseres Likeledes er det vist at antagonister til cytokiner reduserer symptomer på depresjon Antiinflammatoriske medikamenter har en dempende effekt på psykiske symptomer Cytokiner påvirker syntese, frigjøring og reopptak av nevrotransmittere som er viktig for stemningsleie Cytokiner fører til økning i CRH, ACTH og Cortisol

21 21 Cytokiners rolle ved depresjon Cytokiner gir trofisk støtte til hjernen Ved økt mengde cytokiner endres påvirkningen til å gi redusert nevrotrofisk støtte, gir redusert nevrogenese, økt glutamaterg aktivitet, økt oxidativt stress, økt apoptose, dysregulering av interaksjon mellom gliaceller og neuroner Psykologisk stress aktiverer inflammatorisk respons Økt inflammasjon gir dårligere behandlingsrespons ved behandling av depresjon

22 22 Studier på inflammasjon og depresjon Det er solide funn på at det er økt inflammasjon ved depresjon på gruppenivå Ser man på enkeltcytokiner viser studier sprikende funn

23 23 Hypotese om nevrodegenerasjon Psykologisk stressSerotonin Serotonin reseptor Fysisk stressTryptophan IL-RaIL-1ßIDO IL-4IL-2 IL-10IL-6Kynurenine IL-13IL-12 TGFßIFN  TNF  Quinolinate Kynurenate Neurodegenerasjon Alvorlig depresjon HPA

24 24 Behandling av depresjon Sikre primære behov som ernæring, hygiene og søvn Tilrettelegge for faste fysiske og sosiale aktiviteter Seponere/redusere medikamenter og rus Medikamentell antidepressiv behandling og/eller psykoterapi Behandle somatisk sykdom


Laste ned ppt "1 Depresjon og betennelsesmarkører Fjernundervisning i alderspsykiatri 24.04.2012 ved Torfinn Lødøen Gaarden Seksjonsoverlege Alderspsykiatrisk avdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google