Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) Forskningsmidler over jordbruksavtalen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) Forskningsmidler over jordbruksavtalen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) Rådslagningsmøte om framtidig brukerfinansiert forskning gjennom FFL og JA Per Harald Grue, styreleder i FFL/JA 29.03.2011

2 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Formålet med rådslagningsmøtet  FFL og JA står for finansieringen av en betydelig del av den brukerretta forskningen i matsektoren  Styrene har i mange år arbeidet aktivt for å øke forståelsen for at brukerrettet forskning  Gledelig økning i engasjementet for å bruke forskning som et aktivt virkemiddel for å gjøre norsk matsektor til en mer slagkraftig og effektiv næring  Vi står overfor nye utfordringer. En av de store utfordringene er at vi ikke makter på en god nok måte å være et stort nok og effektivt nok serviceorgan for norsk primærproduksjon, næringsmiddelindustri og omsetning av norskproduserte matvarer.  På stadig flere områder møter næringen økt konkurranse fra importerte varer  Styret ønsker å drøfte disse spørsmål med toppledelsen i de sentrale organisasjoner og bedrifter i matvaresektoren  På dette møtet vil vi orientere om den virksomhet vi finansierer, om de planer vi har og om de utfordringer vi står overfor

3 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Om FFL og JA Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)  Avgift som tas inn på alle nasjonale og de fleste importerte landbruksprodukter til næringsmiddelformål og på fôrkorn til husdyr  Avgiftssatser: 0,35% nasjonale og importerte råvarer og 0,25% på importerte halvfabrikata og ferdigvarer  Budsjetterte inntekter 2011: 125 mill. kroner  Administrasjonskostnader 2010: 4,4 mill kroner (3,3 % av utbetalt beløp)  Forvaltes av eget styre der næringsaktørene har flertall (LMD, NB, NBS, NHO, NL, LO, HSH) (NFR observatør)  Brukes til næringsrettede langsiktige (strategiske) prosjekter ved Nofima AS og til nasjonale prosjekter etter åpen utlysning.  Definert som brukerfinansiering av kollektiv art (grønn sektor) Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)  Avsettes over jordbruksavtalen (Landbrukets utviklingsfond)  Budsjett for 2011: 48 mill. kroner (44 mill. kr for 2010)  Forvaltes av eget styre  Bredt formål – dekke avtalepartenes behov for FoU

4 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Kort om FFL og JA - ansvarsforhold Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)  Styret har ansvar for både innkreving og forvaltning av midlene  Samarbeid mellom SLF, Tollvesenet og Mattilsynet om innkreving  Samarbeider med Norges forskningsråd om forvaltning  Har et særlig ansvar for finansiering av Nofima AS Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)  Styret har ansvar for bruken av midlene  Samarbeider med Norges forskningsråd om forvaltning Sekretariat  SLF er sekretariat for styrene  Sekretariatsarbeid (saksutredninger mm)  Innkreving av avgift (sammen med Mattilsynet og Tollvesenet)  Regnskapsføring  Kontroll

5 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) – Utvikling i totale inntekter 2002 – 2011 I 2010 er som følge av endringer i rutiner bokført 13 måneder for kjøtt, fjørfekjøtt, egg og melk

6 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) - Utvikling i bransjevise inntekter 2002 – 2010 I 2010 er som følge av endringer i rutiner bokført 13 måneder for kjøtt, fjørfekjøtt, egg og melk

7 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) – utbetaling av midler i perioden 2002 - 2010  Nofima - strategiske prosjekter: Finansieringsmodellen endret i 2010. Beløpet består av næringsrettede langsiktige (strategiske) prosjekter og en ekstra satsing på matforskning rettet mot Nofima AS

8 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority FFL/JA og ressursinnsats i landbruks- og matforskningen  NIFU utarbeider egen statistikk over ressursbruken i landbruks- og matsektoren. Den første omfattet 2007, oversikt for 2009 under sluttføring  Samlet ressursinnsats til landbruks - og matforskning i 2009 utgjorde 1 686 mill. kroner. Av dette var 146 mill. kroner (8,7 %) oppgitt fra FoU- miljøene å komme fra FFL/JA (Nifu 2011, foreløpig rapport).  FFL/JA utbetalte i 2009 177 mill. kroner. Dette utgjør 10,5 % av den samlede ressursinnsatsen  58 % av ressursbruken gikk til områdene Mat, helse og forbruker

9 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Samarbeid med Norges forskningsråd (NFR) Formål: Best mulig utnyttelse av de samlede ressurser i mat- og landbruksforskningen og å redusere administrasjonskostnader  Samarbeidsområder  Utlysning av midler  Mottak av søknader (NFRs eSøknadssystem)  Vurdering og vitenskapelig kvalitetssikring av søknader  Oppfølging av vedtatte prosjekter  Kontakt mot næringsaktører  Drøfting av roller/strategier for de ulike finansieringskildene til FoU i landbruksektoren  Faglige tilknytningspunkter i NFR  Matprogrammet (FFL og JA) (Kun separatutlysninger fra 2009)  Natur og næring (JA) (Fellesutlysning av midler) (14,6 mill. kroner i 2010 av totalt forbruk på 85,6 mill. kroner (17 %))  Miljø 2015 (FFL og JA) (Rammebevilgning) 5 mill. kroner årlig, herav 1 mill. fra FFL

10 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Om den økonomiske situasjonen i FFL  Lavere inntekter i 2009 og 2010 enn budsjettert  Nivå på FoU-støtte i 2009 og 2010 var henholdsvis 140 og 130 mill. kroner. Planlagt nedbygging av egenkapitalen  Med grunnlag i tidligere vedtak har FFL for høy prosjektportefølje i 2010 og 2011 i forhold til inntektene  Aktivitet i 2011 må ned 15-20 mill. kroner i forhold til 2009  Omfanget på avviket i forhold til budsjett først klart i november 2010  Utlysning av midler for prosjekter med planlagt oppstart i 2011 ble gjort i mars 2010. Søknadsfrist 01.09.2010  Foreløpig ingen FFL-midler til nye prosjekter i 2011, gir også effekt i 2012  FFLs egenkapital er nå for lav og bør økes

11 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Søknadstyper aktuelle for FFL/JA. Navn og delvis innhold endret fra 2011 –forkortelser å lære seg  KPN ( KompetanseProsjekt for Næringslivet) (Sammen- lignbart med tidligere Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB))  Næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor faglige temaer med stor betydning for utviklingen av næringslivet i Norge  Søker skal være en norsk FoU-institusjon  20% av kostnadene må kontantfinansieres av næringsliv eller andre  FFL/JA forutsetter åpenhet om resultater. Samarbeidsavtaler beskytter konkurransesensitiv informasjon  IPN (InnovasjonsProsjekt i Næringslivet) (Sammenlignbart med tidligere Brukerstyrt Innovasjonsprosjekt (BIP))  Utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping  Søker skal være norsk bedrift/organisasjon  Søker må normalt finansiere minst 50 % av prosjektkostnadene  Beskyttelse/patentering iht til NFR sin praksis

12 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Oppsummering av utlysningen av midler for 2011 på mat-/miljøområdet (Matfondavtale) Skisser – prekvalifisering  Prekvalifisering via skisser skal redusere ressursbruken i næringsliv, FoU- institusjoner og forvaltning  80 skisser med samlet finansieringsbehov for 2011 på 111 mill. kroner. Av disse var 23 BIP (nå IPN) og 57 KMB (nå KPN)  35 skisser ble invitert til å utarbeide fullstendig søknad. Av disse var 14 BIP. Finansieringsbehov 2011: 44 mill. kroner Søknader mottatt pr. 01.09.2010 Søknads- type Antall Finansierings- behov 2011 (mill. kroner) Bruker- finansiering kommer i tillegg Finansieringsbehov over hele perioden (mill. kroner) Bruker- finansiering kommer i tillegg Bruker- finansiering KMB (KPN)1723,9102,5Inntil 20 % BIP (IPN)1413,852,850 % SUM3137,7155,3

13 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Om prosjektporteføljen til FFL/JA Innvilget for oppstart i 2011 :  Ingen prosjekter med FFL-finansiering  JAs midler gav rom for 4 prosjekter (Ramme 5,5 mill. kroner for 2011 – 26,2 mill. kroner over hele perioden) Restportefølje på 27 prosjekter :  Ferdig evaluert og klare til sluttbehandling  Betydelig finansiering fra næringslivet  Prosjekter med betydning for bedrifter, næringsmiddel- industri og landbruk både på kort og lang sikt  Flere av prosjektene har potensial for stor avkastning  Generell høy kvalitet  4 av prosjektene har søkt Matprogrammet, av disse er 3 under vurdering, en er administrativt avvist

14 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Noen eksempler fra FFL/JAs prosjektportefølje (1) BIP (IPN – Innovasjonsprosjekter i næringslivet)  Norsvin: Towards improved boar fertility by genetic characterization and detection of traits important in sperm production and quality  Animalia: Skader og transportdød hos slaktekylling - betydning for dyrevelferd og produktkvalitet  KLF: Merverdi av Hampshiregris i norsk svinekjøttproduksjon  Nortura: Kontroll av Listeria monocytogenes ved produksjon av animalske produkter  Geno: Genombaserte avlsverdier for helse og fruktbarhet  Tine: Robust platform for production of milk in Norway by improved nutritional quality and competitiveness  SpermVital: Forlenget levetid for spermier in vivo og forbedret fruktbarhet ved bruk av biopolymere som konserveringsmetode  Otterstad Gård: Bakterieråte i kepaløk, årsaker og tiltak  Fjordland AS: Optimale norske grønnsaker i sous vide-produkter

15 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Noen eksempler fra FFL/JAs prosjektportefølje (2) KMB (KPN –Kompetanseprosjekt for næringslivet)  Bioforsk: Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management  NVH: Rearing laying hens: development of optimal methods that safeguard welfare and productivity  Bioforsk: Nutrient supply and productivity in organic forage and milk production - improved forage production and utilization based on local resources  Nofima Mat: High-value products from low-grade byproducts of animal and marine origin - process monitoring of industrial enzymatic protein hydrolysis  UMB: Causes of piglet mortality, and the impact of uterine environment, maternal behavioural traits and their genetic component  Nofima Mat: High-value oils from camelina and oats  Bioforsk: Increased and sustainable production of healthy and nutritious protein crops

16 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Noen utfordringer for mat- og landbruksproduksjon  Behov for å øke konkurransekraften til norske landbruksprodukter  Behov for å øke innovasjonsgraden i hele matvarekjeden  Behov for mer anvendt kunnskap om landbruksproduksjon, foredling, distribusjon og forbrukersegmentet  Behov for økt innsats omkring kunnskapsformidling og kompetanseoverføring til næringsaktørene  Den sterke inntektsøkningen for FFL fram til 2008 har flatet ut

17 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Potensiale med økt innsats fra FFL (alle beløp i mill. kroner) * Avgift råvarer og halvfabrikata/ferdigvarer øker med 0,05% til henholdsvis 0,4% og 0,3 % ** Avgift råvarer og halvfabrikata/ferdigvarer øker med 0,1% til henholdsvis 0,45% og 0,35 % 200920102011FA øker 0,5 promille- enheter * FA øker 1,0 promille- enhet ** Prosjekter Nofima AS 727372 FFL/JA utlysning mat/ miljø (ekskl. Nofima) 686251 Andre (miljø 2015, e-sporing m.fl ) 122 Merinntekt ved endring av avgift +19+38 SUM FoU-aktivitet 141137125


Laste ned ppt "Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) Forskningsmidler over jordbruksavtalen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google