Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges vassdrags- og energidirektorat. NVE, områdekonsesjonsordningen og avbøtende tiltak Erlend Bjerkestrand Seksjon for energikonsesjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges vassdrags- og energidirektorat. NVE, områdekonsesjonsordningen og avbøtende tiltak Erlend Bjerkestrand Seksjon for energikonsesjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges vassdrags- og energidirektorat

2 NVE, områdekonsesjonsordningen og avbøtende tiltak Erlend Bjerkestrand Seksjon for energikonsesjoner

3 Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs innlegg ■ Generelt om områdekonsesjonsordningen ■ Politiske føringer ■ NVEs brev om avbøtende tiltak ■ Områdekonsesjonærers informasjonsplikt

4 Norges vassdrags- og energidirektorat Områdekonsesjon ■ Generell tillatelse til å bygge og drive høyspent fordelingsanlegg som ellers ville krevd konsesjon hver for seg etter energiloven § 3-1 ■ Konsesjonsbehandlingen er delegert til områdekonsesjonær ■ Dette betyr også at avveiinger og vurderinger er delegert til områdekonsesjonær

5 Norges vassdrags- og energidirektorat Politiske føringer ■ I gjeldende kraftledningsstrategi (Ot. Prp. Nr 62 2008- 2009) er det lagt politiske føringer for konsesjonsbehandling av kraftledninger ■ Økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn ■ Tiltak for å redusere synlighet og redusere fugledød

6 Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs brev om avbøtende tiltak ■ En del av NVEs oppfølging av kravene om mer fokus på avbøtende tiltak rettet mot distribusjonsnettet ■ Går gjennom problemområder knyttet til kraftledninger og fugl, og presenterer forslag til avbøtende tiltak gjennom brosjyren ”Fugl og kraftledninger” ■ Tiltak for å unngå elektrokusjon: unngå piggisolatorer, tildekking av isolator, isolering av travers, isolering av stolpemontert transformator ■ Tiltak for å unngå kollisjon: Planlegging av trasé, parallellføring, merking

7 Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs brev om avbøtende tiltak ■ Hubro nå kategorisert som sterkt truet i Norsk Rødliste ■ Nasjonal handlingsplan for hubro (DN). Fylkesmannen i Nordland delegert ansvar med å følge opp denne planen. ■ Fylkesmessig kartlegging av hvilke kraftledningsstolper som representerer en fare for hubro i hekkeområdene. ■ NVE oppfordrer netteierne til å følge opp dette arbeidet og gjennomføre tiltak ■ Regjeringen har signalisert at det skal avsettes 30 MNOK de neste fem årene ■ Søknaden sendes Fylkesmannen i Nordland, og søknadsfrist i år er 15. mars 2012.

8 Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs brev om avbøtende tiltak ■ Kabling

9 Norges vassdrags- og energidirektorat Nye vilkår i områdekonsesjonene ■ ”Områdekonsesjonær skal ved bygging av nye kraftledninger eller fornyelse av eksisterende forbindelser i distribusjonsnettet benytte jordkabel dersom naturgitte forhold tilsier moderate naturinngrep og ekstrakostnader.” ■ ”Piggisolator skal ikke benyttes ved bygging av nye ledninger i distribusjonsnettet eller ved fornyelse av eksisterende anlegg.” ■ ”For å redusere visuelle virkninger skal det ved bygging av nye luftledninger unngås å benytte skinnende eller blanke komponenter i mastene, dersom dette ikke medfører vesentlige tekniske eller økonomiske ulemper.”

10 Norges vassdrags- og energidirektorat Implikasjoner for konsesjonærer ■ Konsesjonsmyndigheten er fortsatt delegert til områdekonsesjonær. ■ Konsesjonær må vurdere behovet for kabling og andre avbøtende tiltak i hvert tilfelle. ■ Piggisolator skal ikke benyttes. Dersom konsesjonær ønsker å benytte piggisolator må søknad sendes NVE ■ ”Ved vesentlige innvendinger mot anlegget skal saken forelegges NVE”

11 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjonærs informasjonsplikt ■ Helt sentralt i områdekonsesjonsordningen ■ ”Kommunen, fylkesmannen, grunneiere og rettighetshavere og andre berørte skal være forelagt planene skriftlig og gitt anledning til å uttale seg.” ■ Orienteringen skal inneholde en beskrivelse av anlegget (utstrekning, spenning, tverrsnitt, mastetype, ryddebelte og byggeforbudsbelte), oversiktskart, systemmessig begrunnelse og kort konsekvensbeskrivelse. ■ (Brev av 17.11.92)

12 Norges vassdrags- og energidirektorat Dette er et skjult lysbilde

13 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjonærs informasjonsplikt (pluss gode fornuft) ■ ”Andre berørte”, hva er det? ■ I den nevnte saken fant NVE at saken var ”tilstrekkelig opplyst” (saken var forelagt bydelene og kunngjort i lokal- og regionaviser) ■ Men: Med bedre informasjon hadde dette trolig blitt en ikke-sak ■ Begrense frykt hos lokalbefolkningen er også viktig ■ Viktig med tilsyn og kontroll av anleggsarbeidet

14 Norges vassdrags- og energidirektorat Sammendrag ■ Områdekonsesjonær er ansvarlig for utbyggingen, herunder vurdering og avveiinger av evt. avbøtende tiltak ■ NVEs brev informerer om et krav om å unngå piggisolatorer, i tillegg til anbefalinger om andre avbøtende tiltak ■ Områdekonsesjonær må selv vurdere disse, men saken skal forelegges NVE ved vesentlige innvendinger (f eks fra offentlig myndighet) ■ Informasjonsplikten er sentral


Laste ned ppt "Norges vassdrags- og energidirektorat. NVE, områdekonsesjonsordningen og avbøtende tiltak Erlend Bjerkestrand Seksjon for energikonsesjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google