Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra forrige samling, hjemmeleksen, skal sendes oss innen 18.8 I tillegg til fremdriftsplanen bør det være egne avsnitt/dokumenter der følgende er avklart:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra forrige samling, hjemmeleksen, skal sendes oss innen 18.8 I tillegg til fremdriftsplanen bør det være egne avsnitt/dokumenter der følgende er avklart:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra forrige samling, hjemmeleksen, skal sendes oss innen 18.8 I tillegg til fremdriftsplanen bør det være egne avsnitt/dokumenter der følgende er avklart: Valg av brukergrupper (inkludering og ekskludering) Valg av organisasjonsmodell Finansiering av prosjekt/rehabiliteringsteam Hovedinnhold i opplæring; hvem, når, hva og omfang Prosessen for å få forankret arbeidet politisk og administrativt Dere fikk tilsendt eksempler fra forrige nettverk, vi så på ett eksempel på samlingen

2 10.00-11.30 Vi ser på fremdrifts- og prosjektplanene - hva dere tenker å gjøre fremover? Hvor langt er dere kommet? Hva gjenstår? Hvilke modeller og brukergrupper har dere valgt m.v. Vi deler noen gode eksempler fra dere Kort vurdering/tilbakemelding til kommunene som har sendt inn forslag Deretter litt kommunevis refleksjon/hvis tid + avsatt tid til sparring to og to i morgen

3 Fått fra nesten alle og alle holdt nesten fristen/flott Varierende grad av; – Oppgavebesvarelse/ferdig prosjektplan – Presisjonsnivå og detaljer – Noen av dere på vei til å få egen prosjektplan, flott – Til inspirasjon og ev. endring egen plan Tar forbehold at jeg har forstått innsendte dok. riktig, suppler meg gjerne her Som vanlig; størrelsen ikke avgjørende

4 Frem- drift Bruker- grupper Org.- modell FinansieringOppl.Prosess Innvol. EtneJa, brukere 1.10?Ja Delvis, søke 016 Noe, tydeligere? Skal, når? HaldenJa, brukere i høst, detaljere mer? Ja Nei, søkt fylkesm. Budsjett 016, egne ressurser Nei, skal Lage plan Skal Horten Løren- skog Ja, brukere 1.1 016, sent? Ja Ja, alt avklart, flott Skal lageJa, ferdig? MelandJa, brukere okt?Ja Nei, forslag budsj. 016, bruke egne ressurser NeiFolkevalgte, utvalg, ansatte? RindalJa, detaljere mer? Oppstart brukere? Ja Nei, har søktJa, flottJa, ferdig? Fles- berg, Rollag Ja, brukere Rollag 1.6 015, Flesberg; aug/sept Ja Nei Skal folkevalgte, Ferdig ansatte Har egen pres. Ikke vurdert av meg

5 Frem- drift Bruker- grupper Org.- modell FinansieringOppl.Prosess Innvol. SaudaJa, brukere okt.Ja NeiJa, utdype?Skal, lagd plan SuldalJa, brukere høst 015, 1 sone Ja Nei, vedtatt i 015 Ja, utdype?Ja, i gang+ Vedtatt, + etter valget SunndalJa, brukere nov.Ja Nei, avklart likevel Noe, tid m.v. avklart Skal SveioJa, brukere novJa Ja, + i høstSkal SømnaNei, brukere når? Ja Ja, egne midler, søkt mer Ja, ikke fremdr. Nei Sør- Odal Ja, brukere sept?Nei, skal Nei TimeNei, lagd før ? Ja Ja, supplere, fremdrift? Gjort før Vinda- fjord Ja, brukere høst 015 Ja Nei, beregnetJa, utdype?Nei, skal

6 KommuneValg av organisasjonsmodell EtneSpesialist i starten Halden«Mellom-modell», tverrfaglig team + involvere hjemmetj. Horten LørenskogSpesialistmodell MelandIntegrert RindalIntegrert Rollag Flesberg Integrert SaudaSpesialist i starten, deretter integrert? (Flott diskusjon) SuldalSpesialist (Flott diskusjon) SunndalIntegrert SveioIntegrert SømnaIntegrert Sør-Odal?? TimeIntegrert VindafjordIntegrert Alle; beskrive hva dette betyr for egen tjeneste?

7 Hvor detaljert bør en fremdriftsplan være?, Vindafjord

8 Etne

9 Kom.InkluderingskriterierEkskludering EtneEks Hjemmeboende, nye søkere, søker mer, kunne skjønne og gjøre nytte Ikke motivert, kognitiv svikt, rus/psyk, progredierende, terminal, heldøgn pleie, rehab inst. HaldenHjemmeboende, 18 år+ Søker tj. Første gang, ferske brukere, Søker flere tjenester, rehabpotensiale Kognitiv svikt, rus/psyk, progredierende, palliative Horten Løren- skog Søkee tj. Første gang, økt behov, rehabpotensiale, motivert, uttrykke egne mål Kognitiv svikt/demens, rus/psyk, palliativ behandling MelandSøkee tj. Første gang, henvist fra sykehus/utskrevet korttid, søker mer Ikke rehabpotensiale, alvorlig kognitiv svikt Rindal Søkee tj. Første gang, søker mer, bor hjemme, rehab.potensiale, motiverte/kan motiveres, fra korttid, sykehus, Alle aldre Kognitiv svikt, demens, psyk/rus, progredierende Fles- berg, Rollag Motivert, Har red. funksjonsnivå Søkere tj. Første gang, søker mer, bor hjemme, fra sykehus Kognitiv svikt, psyk/rus, progredierende Alle; Endelige kriterier?

10 Kom.InkluderingskriterierEkskludering Sauda Søkere tj. Første gang, søker mer, har funksjonsfall, fra sykehus/rehab, søker hjelpemidler rahab.potensiale, motivert, skjønne instruksjon Terminal, lagt utviklet sykdom, mental/kognitiv svikt, lite motivert, heldøgns pleie/rehab. Suldal Søkere tj. Første gang, søker mer, har funksjonsfall, fra sykehus/rehab, søker hjelpemidler rahab.potensiale, motivert, skjønne instruksjon, Terminal, lagt utviklet sykdom, mental/kognitiv svikt, lite motivert, heldøgns pleie/rehab. Sunn- dal Hjemmeb. Søkere tj. Første gang, søker mer Rehab.potensiale, motivert, behov tverrfaglig oppf. Demens, psyk, palliasjon, langtkommen progresiv sykdom Sveio Søekre tj. Første gang 18 år+, søker mer, henvist sykehus/korttid, motivert Ikke rehab.pot, progredierende, palliative, kognitiv svikt Sømna Søkere tj. Første gang, søker mer Uten rehabpot., progre-dierende, kognitiv svikt, psyk/rus, Sør-O Skal avklare Time Søkere tj. Første gang inkl fysio, hatt funksjonsf., rehab.pot. Kognitiv svikt, psyk, vurderes individuelt Vinda- fjord Søkere tj. Første gang, søker mer, rehab.pot.,motivert, hjemmeb. Forstå norsk Langt utv. Ikke-reversibel sykd. Terminal, mental/kognitiv svikt, rus/psyk Alle; likhet/forskjell, presisjon?

11 Kom.Når skal dere komme i gang med brukere? EtnaOktober? HaldenOkt 015-jan 016 Horten Lørenskog1.1 016 MelandOktober? Rindal? FlesbergAug. sept Rollag1.6 Sauda Okt Suldal Høst 015, 1 sone SunndalOoktober SveioNov Sømna?? Sør-OdalBrukere sept? TimeEr i gang Vindafjord Ja, brukere høst 015 Alle; Bør tilpasses når vi skal ha resultater Bør noen korrigere fremdrift?

12 Kom.Hva bør arbeide videre med (min velmenende tilrådning) EtneDetaljert opplæringsplan, finansiering, fremdriftsprosedyrer HaldenDetaljert opplæringsplan, finansiering, prosjektdokument Horten LørenskogDetaljert opplæringsplan, prosjektdokument MelandDetaljert fremdriftsplan, opplæringsplan, finansiering m.v. RindalOppstart brukere, finansiering, GODT GRUNNLAG Rollag Flesberg Finansiering, opplæringsplan, m.v. SaudaLitt kladd, gjøre ferdig? SuldalGodt grunnlag SunndalGodt grunnlag SveioGodt grunnlag, supplere her og der SømnaFremdriftsplan, brukere når? supplere her og der, brukergrupper m.v. Sør-OdalMange huller, gjøre ferdig, fremdrift utredningsbehov m.v. TimeUtdype, lage endelig prosjektdok? VindafjordGodt grunnlag, finansiering og involvering Ikke fullstendig, ta kontakt, bruk i sparringen i morgen

13 Noen smakebiter fra prosjektplanene

14 Flott

15 Intensjonane og måla for kvardagsrehabilitering er tredelt: For brukaren: Brukarar skal klara å utføra aktivitetar som er viktige for dei sjølve, utan å måtta bli passive hjelpemottakarar; brukaren skal meistra kvardagen betre, og få auka livskvalitet For kommuneøkonomien: Auka meistringsevne skal innbera redusert vedtakstimar frå heimetenesta, og at behovet for sjukeheimsplass/heildøgns pleie og omsorg blir utsatt For ansatte: Å bidra til at brukar meistrar kvardagen betre, blir opplevd som meinigsfullt og tilfredsstilliande. Meistring hjå brukar, gir meistringskjensle også hjå ansatte. Hovudmål Kvardagsmeistring skal vera den grunnleggande ideologien i heimetenesta Delmål: Fra 2016, skal ein kvart år kunnna dokumentara positiv effekt på alle 3 måla for kvardagsrehabilitering Kvardagsrehabilitering skal frå 2018 ha klare prosedyrar, og vera eit kjent, innarbeidd tiltak for alle i heimetenesta/pleie-og omsorg, i Etne kommune Er dette et mål, eller? Så sent?

16 Lørenskog informerer – noe for dere andre? Flott, rappet fra andre kommuner?

17 Aktiviteter eller ønskete effekter?

18 På senere samling i nettverket; Planlegging hverdagsrehabilitering i Pleie- og omsorg, herunder; – Prognosemetoder/valg av variable – Målbare mål – Osv, osv

19

20 Detaljert infoplan, noe for andre?

21 HVERDAGSREHABILITERING Hva er viktig for deg? HVERDAGSREHABILITERING ER EN NY MÅTE Å JOBBE MED FOREBYGGING OG REHABILITERING PÅ. DETTE ER PROSJEKTGRUPPENS FORSLAG TIL IMPLIMENTERING AV TJENESTEN I SUNNDAL KOMMUNE. Eget prosjektplanleggingsverktøy, titte litt? Hjemmelekser\Sunndal\Kopi av Prosjektplan hverdagsrehbilitering.xlsm

22 Mer Sunndal Sunndal/Norge2014202020302040 0-17 år20,1 22,018,8 21,318,0 20,817,9 20,3 18-49 år38,7 44,736,5 42,934,8 41,234,0 40,3 56-66 år23,7 20,325,4 20,622,4 20,419,7 19,5 67-79 år11,0 9,313,0 10,912,9 11,617,1 12,7 80-89 år5,0 3,54,9 3,36,4 4,99,0 5,72 90+ år1,2 0,81,3 0,81,44 0,82,1 1,47 Folketall fordelt på aldersgrupper i % Hva slags fremskriving skulle Sunndal brukt? Antall mottakere av hjemmetjenester herunder hjemmesykepleie og hjemmehjelp pr. juli 2015 Ant tjenester 1 tjeneste2-3 tjenester 4 eller flere tjenester Sum 281 0-17 år42 6 18- 49 år104 14 50-66 år1712 29 67-79 år4118 59 80-89-år74501125 90 + år2226 48 Flott, noe for andre. Hvor mange tror dere har potensiale?

23 Befolkningsutviklinga 80 år og over, for Rindal og 6 nabokommuner Framskrevet utgiftsbildet i pleie - og omsorgstjenesten med videreføring av dagens drift (2013) for Rindal og 6 nabokommuner (ut fra fremskrevet antall 80 +). Faktisk antall Kostnadsfremskriving, flott, noe for andre?

24 Mye gjenstår, men det vet dere om

25 Bør lage fremdriftsplan+ ansvar på dette

26 Hverdagsrehabilitering Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Sømna kommune | Hverdagsrehabilitering | 1. august 2015 Vi ser på opplæringsbehov som Sømna har tatt med, Til inspirasjon

27 1. 5.3.1.1 Prosjektledelse trenger økt kompetanse på: Erfaringer, resultat/innsats, muligheter og utfordringer på strategisk nivå fra kommuner Sømna naturlig kan sammenligne seg med. Gjennom Pilotnettverket til KS vil nettverksgruppa knytte til seg erfaringer fra andre kommuner, og man vil få referansekommuner å innhente informasjon fra. 5.3.1.2 Enhetsledere og politikere trenger økt kompetanse på Hverdagsmestring som tankesett. Hvordan implementere det i daglig drift i alle enheter, til alle ansatte? Enhetsledere må ha kompetanseheving på hva hverdagsmestring er, og hva man kan forvente og kreve av ansatte. Invitere politikere til fagdag i tjenesteområdet i høsten 2015 5.3.1.3 Ressursteamet trenger økt kompetanse på: I det tverrfaglige ressursteamet vil det naturligvis være godt og bredt sammensatt kompetanse, nettopp på grunn av at teamet består av flere ulike fagbakgrunner, og personer med ulik erfaring. I stor grad vil teamet kunne bygge på hverandres ulike kompetanse i teamarbeidet.  Et nytt ressursteam vil uansett bakgrunn og tidligere erfaring og kompetanse ha behov for tiltak som skaper felles forståelse av rehabilitering og hverdagsrehabilitering generelt. Det vil være behov for kompetansetiltak på: rehabilitering som prosess og arbeidsmetode, hvordan lage rehabiliteringsplan.  Skape et godt arbeidsklima for teamet  Vurdering- og kartleggingsinstrument, og bruk av det (IPLOS, COMP, SPPB, kosthold)

28 Spesifikk aktuell kunnskap for øvrig vil være å bygge opp hele teamets forståelse av:  Pedagogikk; motiverende intervju, egen rolle i et tverrfaglig team,egen rolle som hjelper. Kommunikasjon og tilnærming  Geriatri; fallforebygning, kosthold, polyfarmasi  Treningslære  Hjelpemidler og velferdsteknologi Det vil være behov for:  Fagspesifikke kurs  Hospitering?  Søke kunnskap i regionen: rehabiliteringsinstitusjonen i Sømna 5.3.1.4 Ansatte i etaten, befolkningen, allmenheten  Hverdagsmestring – opptrening/rehabiliteringspotensiale  Pedagogikk – tilnærmingsmåter  Geriatri Det bør arbeides systematisk på dette nivået, for å sikre bredde i kunnskapsdelingen, og ikke minst for å implementere hverdagsmestring som tankesett på enhetene. Allmenn kompetanseheving. Kick off Presentasjon i kommunestyret samtidig som endelig plan vedtas politisk Bruka av media/ kommunens nettsider til å informere om prosjektet. Vurder og suppler i egen prosjektplan?

29 Frem til kl. 11.00 Diskuter om det er noen suppleringer/korrigeringer som bør foretas; – Fullføre – få endelig prosjektplan? – Beskrivelse av hva dette er – Fremdrift, når er dere i gang/foreløpige resultat – Ev. presisering av valg av brukergrupper (inkludering og ekskludering) – Hovedinnhold i opplæring; hvem, når, hva og omfang – For noen som er igang; hva bør gjøres bedre?


Laste ned ppt "Fra forrige samling, hjemmeleksen, skal sendes oss innen 18.8 I tillegg til fremdriftsplanen bør det være egne avsnitt/dokumenter der følgende er avklart:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google