Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sivilprosess Forelesninger JUS 4211 H 2015 Professor Inge Lorange Backer 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sivilprosess Forelesninger JUS 4211 H 2015 Professor Inge Lorange Backer 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sivilprosess Forelesninger JUS 4211 H 2015 Professor Inge Lorange Backer 1

2 Materiell rett TVIST (individuelle rettsspørsmål) FAKTUM RETTSREGLER _______________________________________________ - Hvordan klarlegge faktum? rettsreglene? - Hvem skal gjøre det? - Hvilken tvist? - Mellom hvilke parter? - For hvilken domstol? Prosess

3 TVANG UTEN DOMSTOLSBEHANDLING (a): Tvangsgrunnlag uten domstolsbehandling (b): Tvangsgjennomføring utenom namsmyndighetene 1Selvtekt (a og b) - motregning, vindikasjon av gods, utkasting av bod, borttauing av feilparkerte biler osv. 2Politibistand (a og b) 3Forvaltningsrettslige tvangsmidler - direkte (a og b) - indirekte (a) 4Særlige tvangsgrunnlag etter tvfl. § 4-1 (5) m/ henv (a) - eksigible gjeldsbrev, panterett osv. Forenklet domstolsbehandling: 5Summarisk utkasting (tvfl. § 13-2 (3) d og e jf. § 13-3 (2)) 3

4 LOVSTRUKTUREN 1 SIVILPROSESSUELLE LOVER 1TVISTELOVEN (lov 17. juni 2005 nr. 90) (behandling av sivile saker) 2SKJØNNSLOVEN (lov 1. juni 1917 nr. 1) (sivile saker i form av skjønn) 3TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN (lov 26. juni 1992 nr. 86) (iverksetting av domstolsavgjørelser m.m.) 4LOV OM ANERKJENNELSE OG FULLBYRDING AV NORDISKE DOMMER PÅ PRIVATRETTENS OMRÅDE (lov 10. juni 1977 nr. 71) 4

5 LOVSTRUKTUREN 2 FELLESPROSESSUELLE LOVER: 5DOMSTOLLOVEN (lov 13. august 1915 nr. 5) (domstolenes organisasjon; fellesregler for frister; underretninger, advokater, rettergangsstraff) 6LOV OM VITNERS OG SAKKYNDIGES GODTGJØRELSE (lov 21. juli 1916 nr. 2) 7LOV OM NORDISK VITNEPLIKT (lov 21. mars 1975 nr. 9) 8LOV OM UTDRAG I TVISTEMÅL OG STRAFFESAKER (lov 14. august 1918 nr. 2) (saksforberedelse, særlig i ankesaker) 5

6 LOVSTRUKTUREN 3 SÆRLIGE PROSESSLOVER 9KONKURSLOVEN (lov 8. juni 1984 nr. 58) 10 SKIFTELOVEN (lov 21. februar 1930) PROSESSREGLER I MATERIELL LOVGIVNING -Barnelova -Arbeidsmiljøloven -Husleieloven -Sjøfartsloven -Forurensningsloven -Patentloven m.m.fl. 6

7 Strukturen i tvisteloven 8 deler – i alt 37 kapitler Prosesspor: – Allmennprosess: kap. 9 – Småkravprosess: kap. 10 – Særlige prosesspor: 8. del - gruppeprosess kap. 35, overprøving av adm tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren kap. 36 Instansene: – Forliksrådet: kap. 6 – Tingretten: kap. 9 og 10 – Lagmannsretten: kap. 29 – Høyesterett: kap. 30. 7

8 Tidsbruk i lovgivningsarbeidet Tvml: 1890 (1902) – 1908 – 1915 – ikr. 1927/1935 Tvl: 1999 – 2001 – 2005 – ikr. 2008 8

9 Evaluering av tvisteloven Pågår: Rapport av juli 2013 Evaluering opp mot mål i Ot.prp. nr. 74: – Tidsbruk: 30 % ned fra tvml. for hfhl og ankeforh – Dommerkapasitet 1: opp 15 % fra tvml. – Dommerkapasitet 2: 2,5 ganger så mange saker etter småkravprosess som etter forenklet rettergang etter tvml. – Partenes faktiske sakskostnader: 30% ned fra tvml. 9

10 Evalueringens funn Mer effektivt, men tidsbruken ikke 30 % ned Dommerkapasitet – tingrettene: 7,5 % flere behandlete saker per dommerårsverk Dommerkapasitet – lagmannsrettene: færre behandlete ankesaker enn før Dommerkapasitet – småkravsak: slik sak går nå på 40 % av tiden brukt etter tvml. Sakskostnader tilkjent: ned 1/3 i tingrettene, nokså uendret i lagmannsrettene 10

11 Forskriftsverket Tvistelovforskriften – forskr. 21. desember 2007 nr. 1605 Forskr. 26. november 2007 nr. 1325 om gruppesøksmål Ikraftsettingsforskrift med overgangsregler – forskr. 26. januar 2007 nr. 88 Forskr. 6. juli 2001 nr. 787 om offentlighet i rettspleien Etter dl. forskr. om forkynning og elektronisk kommunikasjon 11

12 Nordiske regler og multilaterale konvensjoner Lov 21. mars 1975 nr. 9 om nordisk vitneplikt Lov 10. juni 1977 nr. 71 om anerkjennelse og fullbyrding av nordiske dommer på privatrettens område Sivilprosesskonvensjonen 1. mars 1954 Haagkonvensjonen 15. november 1966 (forkynning) Haagkonvensjonen 18. mars 1970 (bevisopptak) 12

13 EMK art. 6 nr. 1 og EMDs praksis EMK art. 6 nr. 1: «everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law» Walston (no.1) mot Norge, 3. juni 2003 § 61: «the manner of application of Article 6 to proceedings before courts of appeal depends on the special features of the proceedings involved; account must be taken of the entirety of the proceedings in the domestic legal order and the role of the appellate court therein» 13

14 Saker med og uten fri rådighet (begrenset rådighet) Sondringens betydning: 1Rettens adgang til å gå utenfor påstandene (§ 11-4) 2Rettens adgang til å gå utenfor påstandsgrunnlagene (§ 11-4) 3Rettens plikt og adgang til å sørge for bevisføring (§ 21-3 (2)) 4Småkravprosess utelukket ( § 10-1 (3) c) 5Rettens kontroll med rettsforlik (§ 19-11 (3)) 6Adgang til å avsi fraværsdom (§ 16-10 (1)) 7Adgang til å avtale voldgift (voldgiftsl. § 9) 8Ankeinstansens kompetanse ved anke over realiteten (§29-20 (3)) 14

15 Partsavtale om prosessregler - I (1)Inngangsvilkår Hva – søksmålsgjenstand (§ 1-3): Nei Hvor – hvilken domstol: Ja (§ 4-6) Voldgift? Voldgiftsl. § 9 jf. § 7 Annet avkall på rett til domstolsbehandling eller særskilte vilkår? Nei 15

16 Partsavtale om prosessregler - II (2 ) Saksbehandlingsregler Rettens sammensetning: Nei, men § 9-12 Utøving av dommerskjønn? Småkravprosess > 125 000 Skriftlig behandling i stedet for muntlig? Stansing: § 16-17 Bevisføring: § 21-12, § 21-3 (2) (3) Utgang Frafall av ankerett: § 29-6 Mindre rettskraftvirkning: Neppe 16

17 Prinsipp 1Rettslig standpunkt på høyt generalitetsnivå 2Standpunkt til et hovedspørsmål 3Grunnsynspunkter som styrer lovgivning og rettsanvendelse 4Hovedregler (retningslinjer) som alltid gjelder 5Syntese av gjeldende rett (ofte en pedagogisk sammenfatning) 6Regler med særlig vern mot endring 7Minimumsnormer 17

18 Rettergangsprinsipper i sivpr – saksbehandlingsprinsipper Disposisjonsprinsippet Forhandlingsprinsippet Det kontradiktoriske prinsipp Muntlighetsprinsippet Prinsippene om fri bevisføring, direkte bevisføring (bevisumiddelbarhetsprinsippet), fri bevisvurdering Prinsippet om rett til overprøving Proporsjonalitetsprinsippet Prinsippet om aktiv saksstyring Prinsippet om likebehandling Prinsippet om veiledningsplikt 18

19 Rett til muntlig forhandling Generelle bestemmelser: EMK art.6 nr. 1, tvl. § 1-1 (2) tredje strekpkt Enkelte rettergangstrinn: – Midl sikring: §§ 32-7 (1) og 32-8 – Allmennprosess: § 9-9 (1) jf. § 9-14 – Småkravprosess: § 10-3 (1) – Anke over dommer: § 29-16 (1) og § 30-10 (1) – Anke over kjennelser og beslutninger: § 29-15 (2) og § 30-9 (3) 19

20 Skriftlig behandling Forliksrådet - § 6-4 (3) og (4) Allmennprosess - § 9-9 (2) Saksbehandlingsavgjørelser under saksforberedelsen - § 9-6 (4) Småkravprosess – § 10-3 (1) Anke over dommer i LR - § 29-16 (1) jf. (5) Anke over dommer i HR - § 30-10 (4) Anke over kjennelser og beslutninger – § 29-15 (1) og § 30-9 (1) 20

21 Unntak fra forliksrådsbehandling Visse sakstyper: Tvl. § 6-2 (1) + særlovgivning Saker realitetsbehandlet i klage- og reklamasjonsnemnder Formuestvister < kr. 125 000 med advokatbistand på begge sider Utenrettslig mekling etter tvl. kap. 7 foretatt Inndragning av nye krav og parter i verserende sak Prøving under tvangsfullbyrding ved overføring til allmennprosess – tvfl. § 6-6 (3) 21

22 Frister for å påskynde saksbehandlingen Tilsvar: 3 uker (§ 9-3(1)) Prosesshandlinger under saksforberedelsen: frister fastsettes av retten (§ 11-6 (2) jf. § 9-4 (2), 1; § 16-5 (1) – frist for retting, § 15-7 (2),2 – bestridelse av partshjelp)) Endringer i krav, påstand, påstandsgrunnlag – to uker før hfhl (§ 9-16) Hovedforhandling: senest 6 mndr etter stevning (§ 9-4 (2), h) Dom: 4 uker etter avsluttet hfhl, 2 uker i enedommersaker i tingr (§ 19-4 (5)) Ankefrist: Hovedregel 1 måned 22

23 Sakstall og saksbehandlingstid – tingrettene 66 tingretter: Innkomne saker: 16 329 (2014), ca 13 000 (2007) Behandlet ved småkravprosess: 11 % Saksbehtid – måltall 6 mndr: 5,2 mndr (2014), 4,9 mndr (2011); ca. 6,2 mndr (2007) 23

24 Sakstall og saksbehandlingstid – LR og HR 6 lagmannsretter Innkomne anker over dom: 2121 (2014), 2070 (2011 ); ca. 1700 (2007) Saksbehtid – måltall 6 mndr: 6,9 mndr (2014), 6,5 mndr (2011), 5,9 mndr (2010), 8,0 mndr (2007) Høyesterett 2014: 496 anker over sivile dommer, 14,3 % henvist helt eller delvis Gjsn saksbehandlingstid 6 mndr 24

25 Rt. 1972 s. 1071 U Påstand: «Metode 59 for bakteriologisk kontroll må anses som ubegrunnet og misvisende:» 25

26 Rt. 1979 s. 572 P (592) Bankdemokratiseringsdommen: Påstand: «Staten var uberettiget til å endre vedkommende forretningsbanks organisasjon i samsvar med de nye reglene i forretningsbankloven selv om det skjer mot vederlag etter loven.» 26

27 Rt. 1988 s. 1096 (OFS) Prinsipalt: «Ved beregningen av den alminnelige arbeidstid for enkelte arbeidstakere på de faste installasjoner i Nordsjøen i henhold til forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 13. september 1985, skal ferietiden ikke inngå i beregningsgrunnlaget.» Subsidiært: «Den alminnelige arbeidstid for den enkelte arbeidstaker på faste installasjoner i Nordsjøen må ikke overstige 1727 timer i en periode på 1 år.» 27

28 Rt. 1989 s. 508 - Spigerverket Juni 1988: Vedtak om å overføre stålproduksjonen fra Oslo til Mo i Rana – nedlegging i Oslo per 1. juli 1989 5. september 1988: arbeidstakerne reiser søksmål med påstand «Oppsigelse uberettiget» Våren 1989: oppsigelser begrunnet med nedleggingen 28

29 Rt. 1980 s. 569 (Alta) Norges Naturvernforbund saksøker mot staten Var samtykket til statsregulering (konsesjon) ugyldig pga saksbehandlingsfeil eller uriktige skjønnsfakta? Hva gjaldt manglene? – Verneverdige biotoper og forekomster ikke utredet (naturverninteresser) – Andre mothensyn ikke klarlagt, f.eks. konsekvensene for grunnvannsnivået (vannforsyning og landbruk) – Hvor stort var energibehovet? (fordelene overdrevet) – Alternativer ikke utredet eller feilvurdert (styrket overføringsnett) Hvilke mangler kunne gi søksmålsinteresse? 29

30 Trepartsforhold – må også T saksøkes? Bedre saksopplysning med T som part? Sikrere virkninger av dommen når den blir rettskraftig for T som part? Å trekke inn T påfører T en ekstra belastning og øker konfrontasjonen med T? Å trekke inn T øker prosesskostnadene og hever domstolsterskelen? 30

31 Påstandens rettslige betydning Ramme for saken: – hva retten plikter å ta stilling til – hva retten kan ta stilling til (tvl. § 11-2 (1) annet punktum i.f.) Tvistesummens størrelse (><125 000) – plikt til forliksrådsbehandling (tvl. § 6-2 (2), a) – småkravprosess (tvl. § 10-2 (2)) – samtykkekrav for anke til LR (ankesum) (§ 29-13) Søksmålsvilkår (tvl. § 1-3) Avskjæring av irrelevante bevis (tvl. § 21-7 (1)) Rettskraft/litispendens 31

32 Rt. 1970 s. 1176 (oksedommen) Tvist mellom innehaver av fiskerett og gårbruker – Figgjoelva på Jæren: Ferdselsrett langs elven og oksehold Fiskeselskapets påstand: ”Gårdbrukeren pålegges å opphøre med å la oksene beite på den del av eiendommen som fiskeretten utøves fra.” Gårdbrukerens påstand: ”Frifinnelse” Hvem skulle sette opp eventuelt gjerde? 32

33 Bevis – terminologi Bevistema: det som skal klarlegges (bevises) Bevisfaktum: opplysning som bidrar til klarleggingen Bevismidler: typer kilder til opplysning Beviskjede: en serie opplysninger som underbygger hverandre og derigjennom støtter et bestemt bevisresultat Bevistilbud: tilsagn om å legge frem konkrete bevismidler som inneholder bevisfakta Bevistilgang: tilgang til slike konkrete bevismidler Bevisføring: fremlegging av konkrete bevismidler for retten Bevisopptak: særskilt registrering av bevisfakta Bevissikring: tiltak for å hindre at konkret bevismiddel går tapt Beviskrav: hva som skal til for å legge til grunn et visst faktum 33

34 Virkninger av en rettsavgjørelse 1Direktiv 2Rettskraft 3Prejudikatsfunksjon 4Bevismessig betydning 5Tvangskraft 6Ny foreldelsesfrist – foreldelsesl. § 21 nr. 2 7Matrikulering av ny eiendomsenhet – matrikkellova § 9 første ledd bokstav b 34

35 Forskjellige domsslutninger - I Rt. 1988 s. 1327 (Reksten I) tilbakeføring av «den kunstsamling som er omhandlet i [Hilmar Rekstens] gavebrev.. av 3. mai 1972» 35

36 Forskjellige domsslutninger - II «A plikter å betale til B..» «A betaler til B.. innen 1. desember 2012» « A har eiendomsretten til x» «A har/tilkjennes bruksrett til boligen i Ygt. 2» «A har rett til samvær med B annenhver helg og tre uker i sommerferien» «A plikter å sette i stand saksøkerens eiendom slik den var før beskadigelsen» (Rt. 1992 s. 154 U) 36

37 Tredjepersoners behov for å tre inn i en sak A har anlagt søksmål mot det offentlige med påstand om at et forvaltningsvedtak er ugyldig; også T mener vedtaket er ugyldig T mener å ha gyldig tillatelse som A hevder er ugyldig i en sak mot det offentlige T mener å ha eiendomsretten til den eiendom A og B tvistes om T er suksessor til A eller B (eier A og servitutthaver B er i tvist, og en av dem har overdradd sin rett til T) T er skadelidt og mener å ha rett til erstatning for en skade voldt av B som A krever erstatning for T mener å ha rett til den stilling A hevder seg ulovlig oppsagt fra 37


Laste ned ppt "Sivilprosess Forelesninger JUS 4211 H 2015 Professor Inge Lorange Backer 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google