Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport Samarbeids- og vurderingsmøte TOSBA/TOS Studieleder Vibeke Bjarnø 11. JANUAR 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport Samarbeids- og vurderingsmøte TOSBA/TOS Studieleder Vibeke Bjarnø 11. JANUAR 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport Samarbeids- og vurderingsmøte TOSBA/TOS Studieleder Vibeke Bjarnø 11. JANUAR 2016

2 To grupper i praksis –Gammel modell: TOS –Markert med «TOS» på tildelingslister –Ny modell: TOSBA 11.1.2016SAMARBEIDS- OG VURDERINGSMØTE, BJARNØ

3 TOS 11.1.2016SAMARBEIDS- OG VURDERINGSMØTE, BJARNØ

4 TOSBA 11.1.2016SAMARBEIDS- OG VURDERINGSMØTE, BJARNØ

5 PlanPlan for praksis De aller fleste går i 2. år TOSBA; to dager observasjonspraksis og 20 dager sammenhengende veiledet praksis. Noen få går i 3. år TOSBA, 20 dager sammenhengende veiledet praksis. Ytterst få igjen går på gammel modell TOS; der er omfanget spesifisert med TOS og antall dager i tildelingslistene.

6 «LÆRERENS TILRETTELEGGING FOR ELEVENES LÆRING OG UTVIKLING I DEN FLERKULTURELLE SKOLEN» 1. og 2. studieår

7 Læringsutbytte (1. og 2. studieår) Kunnskap Studenten –har kunnskap om lærerens rolle i den flerkulturelle skolen –har kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer –har kunnskap om observasjonsmetoder –har kunnskap om tospråklig fagopplæring i praksis Ferdigheter Studenten –kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i samarbeid med andre –kan legge til rette for elevenes læring i tospråklig kontekst –kan bruke ulike arbeidsmåter og læremidler i undervisningen –kan bruke vurdering som del av læringsarbeidet og legge til rette for elevenes egenvurdering –kan observere og lede elevers læringsarbeid Generell kompetanse Studenten –kan diskutere undervisning og læring, fag og elever i lys av profesjonelle og yrkesetiske perspektiver –kan diskutere undervisning og læring, fag og elever i et flerspråklig og flerkulturelt perspektiv 11.01.2016SAMARBEIDS- OG VURDERINGSMØTE, BJARNØ

8 Profesjonstemaer (1. og 2. studieår) Lærerens oppgaver i tråd med lover og forskrifter: –Tar del i en utviklingssamtale. –Tar del i en samtale med foresatte. –Observasjon som pedagogisk redskap. Planlegging og gjennomføring av undervisning: –Kjennskap til års- og periodeplanlegging. –Undervisningsplanlegging. –Arbeidsmåter. –Læremidler/bruk av IKT. Klasseledelse: –Tilrettelegge og lede elevenes læringsarbeid. Utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter: –Arbeid i aktuelle studiefag. Vurdering: –Ulike vurderingsformer i aktuelle studiefag. –Bruk og vurdering av nasjonale og lokale kartleggingsverktøy 11.01.2016SAMARBEIDS- OG VURDERINGSMØTE, BJARNØ

9 «DEN LÆRENDE ELEVEN I DEN FLERKULTURELLE SKOLEN» 3. studieår

10 Læringsutbytte (3. studieår) Kunnskap Studenten –har kunnskap om elevenes bakgrunn og utvikling som utgangspunkt for læring –har kunnskap om elevvariasjoner og tilpasset opplæring –har kunnskap om kulturelt mangfold og flerspråklighet –har kunnskap om kommunikasjon, samhandling og gruppeprosesser Ferdigheter Studenten –kan utvikle mål for opplæringen i ulike fag og vurdere elevenes måloppnåelse –kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i et flerkulturelt læringsfellesskap –kan være tydelig leder og lede læringsarbeid ved å differensiere og variere arbeidsmåter etter gruppestørrelse og undervisningens hensikt Generell kompetanse Studenten –har innsikt om grunnleggende ferdigheter i undervisning av fag –har utviklet bevissthet rundt egen kommunikasjons- og relasjonskompetanse 11.01.2016SAMARBEIDS- OG VURDERINGSMØTE, BJARNØ

11 Profesjonstemaer (3. studieår) Kulturelt og språklig mangfold: –Flerspråklighet i klasserommet. –Elevvariasjoner som ressurs. –Differensiering av innhold og arbeidsmåter. Samarbeid og klasseledelse: –Relasjon lærer - elev. –Tilrettelegge og lede elevenes læringsarbeid i aktuelle studiefag. –Kunnskap om ulike læringsarenaer. Profesjonsetikk: –Identifisere profesjonsetiske spørsmål. –Analysere profesjonsetiske spørsmål. Planlegging og gjennomføring av undervisning: –Utvikle læringsmål for undervisningsøkter i aktuelle studiefag. –Vurdering av læringsmål 11.01.2016SAMARBEIDS- OG VURDERINGSMØTE, BJARNØ

12 Mål i TOS plan – gammel modell Studentene skal: –utvikle evne til å planlegge, gjennomføre/ lede og vurdere undervisning i tråd med gjeldende læreplanverk for grunnskolen –utvikle kunnskap og forståelse om elev- og læringssyn i den norske grunnskolen –bli godt kjent med ulike forventninger knyttet til lærerrollen i den norske grunnskolen –kunne undervise i klasser/grupper –utvikle evne til å se sammenheng mellom studiefag og skolefag –kunne reflektere kritisk over egen undervisning, egen lærerrolle og elevenes læring –kunne samarbeide godt med kolleger, foreldre og andre av skolens samarbeidspartnere –kunne reflektere over yrkesetiske dilemmaer 11.01.2016SAMARBEIDS- OG VURDERINGSMØTE, BJARNØ

13 Følgende målområder skal stå sentralt i praksisperiodene: Læreren som klasseleder –Studenten skal drøfte og reflektere over hvilke forutsetninger som ligger til grunn for god klasseledelse. Lærerens og elevenes rolle i undervisningen skal komme tydelig fram i veiledningsdokument og være tema både i før og etterveiledning. Tilrettelegging av læringsprosesser –Generell kunnskap om didaktikk og fagdidaktikk knyttet til det enkelte studiefag skal være utgangspunkt for planlegging av undervisning. Tilpasset opplæring er sentralt. Lærerens arbeid med et inkluderende klassemiljø –Student/ er og veileder diskuterer hva det innebærer å arbeide med utvikling av sosial kompetanse både på elev og klassenivå. Utfordringer knyttet til den flerkulturelle klassen/gruppa bør løftes fram. Det er viktig å fokusere på sammenhengen mellom klasseledelse og et positivt læringsmiljø. 11.01.2016SAMARBEIDS- OG VURDERINGSMØTE, BJARNØ

14 Vurderingsrapporter –TOSBA14 (2. år)TOSBA14 –TOSBA13 (3. år)TOSBA13 –TOS (gammel modell)TOS 11.01.2016SAMARBEIDS- OG VURDERINGSMØTE, BJARNØ

15 Lenke til all informasjon http://edu.hioa.no/GFUstudier/TOSBA/praksis/ http://edu.hioa.no/GFUstudier/TOSBA/praksis/ 11.01.2016SAMARBEIDS- OG VURDERINGSMØTE, BJARNØ


Laste ned ppt "Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport Samarbeids- og vurderingsmøte TOSBA/TOS Studieleder Vibeke Bjarnø 11. JANUAR 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google