Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 14 Stress, utbrenning, mobbing. 2 Stress i arbeidslivet Stress er en del av hverdagen for svært mange i arbeidslivet Stress er et samlebegrep.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 14 Stress, utbrenning, mobbing. 2 Stress i arbeidslivet Stress er en del av hverdagen for svært mange i arbeidslivet Stress er et samlebegrep."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 14 Stress, utbrenning, mobbing

2 2 Stress i arbeidslivet Stress er en del av hverdagen for svært mange i arbeidslivet Stress er et samlebegrep for et bestemt reaksjonsmønster (stress) som respons på ulike belastninger (stressorer) Definisjon: En uttalt ubalanse mellom krav og responskapasitet, under forhold der det å mislykkes i å møte kravene har viktige opplevde konsekvenser

3 3 General Adaptation Syndrome GAS består av tre faser Alarmfasen Motstandsfasen Utmattelsesfasen Mindre interesse for GAS nå Mer opptatt av interaksjon mellom situasjon og person Usikkerhet om GAS-status

4 4 Stress, kontroll og mestring Vi reagerer ikke likt på stressorer Kontroll viser seg å være en sentral faktor Kontroll er kunnskap om egne handlingers resultater Denne typen kontroll er opphav til opplevd mestring

5 5 Stressorer Ulike nivåer Ytre miljø (livsstil, familie, sosioøkonomisk klasse mm.) Organisasjon (struktur, maktforhold, fysiske arbeidsforhold, psykososiale arbeidsforhold) Gruppemessige forhold Individnivå (fysiske stimuli, behovsblokkering, rollekonflikter)

6 6 Stressreaksjoner Følelsesmessige reaksjoner Nervøsitet, sinne, irritasjon, depresjon Kognitive reaksjoner Nedsatt konsentrasjons- og oppmerksomhetsevne Atferdsmessige reaksjoner Vanskelig å samarbeide med Stoff- og alkoholmisbruk

7 7 Stress og personlighet Mennesker er forskjellige med hensyn til Hvordan de oppfatter stressorer Evne til å tåle stress Stressreaksjoner Type A- og B-personlighet Type A er mest utsatt for stressreaksjoner Type A har også lettest for å sette seg selv i belastende situasjoner

8 8 Mestring av stress Strategier på organisasjonsnivå Strategier på gruppenivå Strategier på individnivå Selvregulering Kognitiv terapi Skaffe seg kontroll over arbeidssituasjonen

9 9 Utbrenning Kan forstås som en spesiell form for sterk stress Definisjon: En tilstand av fysisk og mental utmattelse Beskrives gjerne i tre dimensjoner Emosjonell utmattelse Depersonalisering Redusert selvaktelse Særlig assosiert med omsorgs- og serviceyrker

10 10 Utbrenthet som resultat av prosess Utbrenthet fremstilles ofte som resultat av en prosess 1 Entusiasme basert på urealistiske forventninger 2 Stagnasjon, når realiteter erkjennes 3 Frustrasjon, over ikke å nå mål 4 Apati og oppgitthet

11 11 Individuelle forhold og utbrenning Noen er mer utsatt enn andre Yngre ansatte Entusiastiske og engasjerte medarbeidere Andre er mer robuste Viser åpenhet for utfordringer Viser stabil opplevelse av kontroll Har funksjonelle mestringsstrategier Rasjonelle, problemløsende strategier Reformulering, omdefinering

12 12 Mobbing Mobbing kan forstås som en ekstrem stressor av sosial karakter Definisjon: Mobbing er en situasjon der en eller flere personer gjentatte ganger utsettes for negative handlinger på en slik måte at offeret vanskelig kan forsvare seg

13 13 Årsaker til mobbing på arbeidsplassen Dårlig psykososialt arbeidsmiljø En generell tendens til å finne syndebukker Personlighetstrekk hos mobber og offer

14 14 Mobber og offer Mobbers personlighetstrekk Behov for å beskytte og forsterke selvaktelse Mangel på sosial kompetanse Mikropolitisk atferd Offerets personlighetstrekk Tydelig marginalitet Manglende sosiale ferdigheter Overyting og brudd på gruppenormer Viser offerstatus

15 15 Mobbing som fenomen Ulike typer mobbing, bestemt av kontekst Direkte mobbing Indirekte mobbing Arbeidsrelatert mobbing Personrelatert mobbing Mobbing utvikler seg over tid Svært ofte en aksellererende prosess

16 16 Tiltak mot mobbing Bør settes inn tidligst mulig Bearbeiding av arbeidsmiljø Forhandlinger Organisatoriske løsninger Støtte til offer Involvering av rettsvesen


Laste ned ppt "Kapittel 14 Stress, utbrenning, mobbing. 2 Stress i arbeidslivet Stress er en del av hverdagen for svært mange i arbeidslivet Stress er et samlebegrep."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google