Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kredittinstitusjoner i krise Sjur Swensen Ellingsæter, stipendiat ved Institutt for privatrett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kredittinstitusjoner i krise Sjur Swensen Ellingsæter, stipendiat ved Institutt for privatrett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kredittinstitusjoner i krise Sjur Swensen Ellingsæter, stipendiat ved Institutt for privatrett

2 Innledning Gjeldsforhandling og konkurs kan ikke åpnes i norske kredittinstitusjoner, jf. banksikringsloven (bsl.) § 4-2. I stedet gjelder et regime bestående av preventive tiltak (bsl. kap. 3) og offentlig administrasjon (bsl. kap. 4).

3 Innledning (forts.) Hvorfor trenger man et eget regime for kredittinstitusjoner? Én banks insolvens kan utgjøre en trussel for finansiell stabilitet. Alminnelig konkursrett er ikke utformet for å ivareta finansiell stabilitet. Forholdet til forebyggende regelsett F.eks. kapitalkrav, andre virksomhetsregler, innskuddsgaranti

4 Bsl. kap. 3 (betalings- og soliditetssvikt) Bsl. kap. 3 hjemler ulike preventive inngrep. Tre alternative grunnvilkår (bsl. § 3-2 jf. § 3- 1) antesipert illikviditet (bsl. § 3-1(1)(a)) antesipert brudd på kravene til ansvarlig kapital eller andre soliditets- og sikkerhetskrav (bsl. § 3-1(1)(b)) forhold som kan medføre alvorlig tillitssvikt eller tap som vesentlig vil svekke soliditeten (bsl. § 3-1(1)(c))

5 Bsl. kap. 3 (betalings- og soliditetssvikt) (forts.) Hvilke tiltak kan Finanstilsynet treffe på grunn av forhold nevnt i bsl. § 3-1(1)? Innkalle generalforsamlingen. Gi pålegg om endring av styrende organer. Fastsette vilkår eller retningslinjer som anses nødvendige for å sikre at den videre virksomhet blir drevet på betryggende økonomisk og for øvrig forsvarlig måte. Kreve at det utarbeides revidert statusoppgjør.

6 Generalforsamlingens rolle (bsl. § 3-4) Hvis revidert statusoppgjør viser at en kvalifisert andel av egenkapital eller aksjekapital/grunnfondskapital er tapt, skal generalforsamlingen ta stilling til om institusjonen har tilstrekkelig kapital til å fortsette driften. Et vedtak om videre drift må godkjennes av Finanstilsynet. Hvis ikke vedtak treffes og godkjennes, skal institusjonens virksomhet overdras til en annen institusjon eller avvikles.

7 Nedsetting av kjernekapital Dersom kun 25% eller mindre av aksjekapitalen er i behold, kan Kongen i statsråd bestemme at aksjekapitalen skal nedskrives og at aksjekapitalen deretter skal forhøyes gjennom utstedelse av nye aksjer (bsl. § 3-5). Dersom en vesentlig del av ansvarlig lånekapital er tapt, kan Kongen i statsråd bestemme at ansvarlige lån nedskrives og nye utstedes (bsl. § 3-6).

8 Offentlig administrasjon Vedtak om å sette en institusjon under offentlig administrasjon treffes av Finansdepartementet (bsl. § 4-5). To alternative vilkår: Institusjonen kan ikke dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og den kan ikke sikres tilstrekkelig økonomisk grunnlag for videre drift. Institusjonen er ute av stand til å oppfylle kapitaldekningskravene.

9 Virkninger av offentlig administrasjon Institusjonens organer erstattes av et administrasjonsstyre oppnevnt av Finanstilsynet (bsl. § 4-6(1)(a), jf. § 4-7). Institusjonen kan ikke motta nye bankinnskudd, eller inngå og utvide hhv. nye og eksisterende engasjementer (f.eks. lån) uten samtykke fra Finanstilsynet (bsl. § 4-6(1)(c)).

10 Virkninger av offentlig administrasjon (forts.) Utbetaling til innskytere eller andre fordringshavere krever også samtykke fra Finanstilsynet (bsl. § 4-6(1)(d)). NB: Bankenes sikringsfond skal dekke innskudd dekket av innskuddsgarantien (i utgangspunktet alle innskudd under 2 000 000,- kr) senest én uke etter vedtak om å sette institusjonen under offentlig administrasjon er truffet (se bsl. § 2-11).

11 Formålet med offentlig administrasjon Å finne ordninger som gjør at institusjonen kan drives videre med et tilstrekkelig økonomisk grunnlag (bsl. § 4-8)(1)). Alternativt å søke institusjonen sluttet sammen med andre institusjoner, få virksomheten dens overdratt eller foreta avvikling av institusjonen.

12 Avslutning av offentlig administrasjon Alt. 1: Institusjonen settes i fri virksomhet dersom det foreligger grunnlag for fortsatt drift Kan kombineres med at krav mot institusjonen nedsettes i den grad det ikke er dekning for dem Alt 2: Gjennomføring av sammenslutning eller virksomhetsoverdragelse Alt 3: Avvikling

13 Andre tiltak Lån på særskilte vilkår fra Norges Bank (sentralbankloven § 19 tredje ledd) Støttetiltak fra Bankenes sikringsfond (bsl. § 2-12) Særskilte tiltak brukt under finanskrisen Tilføring av ansvarlig kapital gjennom Statens finansfond Bytte av obligasjoner med fortrinnsrett mot statskasseveksler


Laste ned ppt "Kredittinstitusjoner i krise Sjur Swensen Ellingsæter, stipendiat ved Institutt for privatrett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google