Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørmøte – felles bransjemøte Bransjesamarbeid Bjørn Erik Selnes 20. mai 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørmøte – felles bransjemøte Bransjesamarbeid Bjørn Erik Selnes 20. mai 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørmøte – felles bransjemøte Bransjesamarbeid Bjørn Erik Selnes 20. mai 2009

2 Utvikling av bransjesamarbeid Styrke og systematisere bransjesamarbeidet –Løpende kontakt med bransjeorganisasjoner og virksomheter –Innspill og medvirkning fra bransjen Legge opp utviklingsprogram kombinert med strakstiltak –Utvikling av tosidig kunde-/leverandørforhold –Felles utviklingstiltak bransje/samarbeidspartnere

3 Samarbeidet med bransjen – grunnlag fellesmøte 2008 › Vi står overfor store utfordringer som bare kan løses i et konstruktivt samarbeid › Vi må sammen finne de beste gjennomføringsmodellene › Vi må ta ut de forutsatte produktivitetsgevinstene og ha fokus på totaleffektivitet › Vi må ha virksom konkurranse og være utviklingsorientert Vi må rydde litt først - og det har vi gjort !

4 Vi har felles interesser Vi er avhengig av et bredt og velfungerende marked og en verdikjede som utvikles og har kompetanse i alle ledd Vi ønsker en lønnsom og innovativ bransje som bidrar til gode resultater og utvikling Vi må lære av hverandre og sammen skape miljø for utvikling Vi skal ha et forretningsmessig korrekt forhold

5 Oppsummering fellesmøte 2008 Vegdirektøren: Dette er en av mine viktigste oppgaver, og jeg vil legge klare føringer for arbeidet Jeg ønsker å etablere en felles ”policygruppe” på toppledernivå som overbygning for samarbeidet Ønsker innspill og synspunkter fra bransjen i forhold til det videre opplegget og sammensetningen av en slik gruppe Må bruke litt tid på å analysere og få en felles forståelse av nå –situasjonen – skape kultur for tilbakemeldinger En rekke idéer presentert på møtet og fulgt opp i utvidet ledermøte i Statens vegvesen

6 Policygruppe Etablert oktober 2008 Arbeidsutvalg kom i gang i februar, lagt fram første versjon av mandat, visjon og tiltaksplan for policygruppa Skal til møte 29. juni legge fram bearbeidet forslag med prioritert tiltaksplan – utvikling skal være målbar Involvering og forankring – oppfølgingsmøte 14. oktober Oppsummeringer, forslag tilgjengelig på www.vegvesen.no → Entreprenør → Bransjekontakt www.vegvesen.no

7 Tatt tid, men gledelig nok Bransjen involveres i etatsprosjekter, nettverk, retningslinjer, konkurransegrunnlag – både ut fra etablerte opplegg og ut fra vegdirektørens signaler Eksempler på etatsprosjekter Kompetanseutvikling drift og vedlikehold, Moderne vegtunneler KDV: Delprosjekter Erfaringsoverføring, Opplæring Gjennomgang tunnelsiden, asfaltsiden, avtalt opplegg Ressursmessig utfordring, prioritere, finne arbeids- form

8 Policygruppe - sammensetning Arbeidsutvalg: Jan Ove Holmen, Terje Venold, Jon Sandnes,Trond Johannesen, Andreas Setsaa, Bjørn Erik Selnes

9 Rådgivende policygruppe Fokusområder –Etikk og ledelse –Kapasitet og forutsigbarhet –Kontraktstyper og samarbeidsformer

10 Visjon og mandat –oppsummering av diskusjon i arbeidsutvalg Få fram betydningen av samferdsel for samfunnet og å skape merverdi gjennom samarbeid Enighet om en tredelt innretning Langsiktig forbedring innen sektor og bransje Skape tillit og gode relasjoner Identifisere tiltak som gir bedre praksis på kort sikt Forpliktende form Bør bygge dette opp som samarbeidsavtaler på bransjenivå, tosidig på virksomhetsnivå og på prosjekt- /kontraktsnivå

11 Visjon og mandat –utkast (1) Et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende samfunn. Samfunnet er avhengig av at utvikling og drift av transportsystemet skjer på en kvalitetsmessig god måte med effektiv bruk av menneskelige og økonomiske ressurser. Som byggherre, rådgivere og entreprenører forplikter vi oss i et systematisk og langsiktig samarbeid å bidra til et best mulig totalresultat gjennom å skape merverdi ved å utvikle effektive gjennomføringsmodeller med vekt på etikk, miljø, sikkerhet og forutsigbarhet. Vi vil arbeide på en løsningsorientert måte som stimulerer til innovativ utførelse, økt produktivitet og dermed god lønnsomhet for alle. Dette skal prege alle ledd av verdikjeden slik at vi fremstår som en interessant og fremtidsrettet sektor som tiltrekker ungdom av begge kjønn ved deres yrkesvalg.

12 Visjon og mandat –utkast (2) Utgangspunktet for gruppens arbeid er å skape forutsetninger for en markant forbedring av transportsektorens og bransjens produktivitet i et langsiktig perspektiv skape tillit og gode relasjoner mellom aktørene identifisere forbedringstiltak som gir bedre praksis på kort sikt Målsettingen er at i løpet av en fireårsperiode skal registreres en markant effektivitetsforbedring slik at transport- og anleggssektoren er og oppfattes som en viktig og respektert samfunnsbygger som gjennom en felles og lærende prosess på en effektiv måte utvikler transportsystemet for å tilfredsstille samfunnets og brukernes behov. I løpet av 2009 skal dagens rutiner og praksis være gjennomgått og forbedringspunkter som kan løses som strakstiltak, være identifisert og korrigert.

13 Visjon og mandat –utkast (3) Gruppen har en rådgivende funksjon i forhold til vegdirektøren, og gir innspill til beslutninger om videreføring og innarbeiding i det ordinære arbeidet i linjeorganisasjonen på basis av arbeid i faggrupper og samarbeidsprosjekter på etats- og bransjenivå. Gruppen kan også gi innspill til etablerte samarbeidsopplegg. Det utarbeides mandat og mål for tiltak som iverksettes, og disse følges opp i policygruppen gjennom rapportering og orientering. Gruppen møtes etter behov, minimum to ganger pr år. Det gjøres en årlig evaluering av arbeidsform og sammensetning.

14 Visjon og mandat -tiltak Holdt på etatsnivå – jernbaneverket inn senere? Markert forbedret produktivitet på fire år krever kraftig lut (!) Forpliktende form Sverige referert som eksempel første møte: Vägverket og Banverket tok initiativ til omfattende fornyelsesprosjekt i anleggs- bransjen i 2003 –grunnlag for tillit, ”verktøy” ”Tok av” da dette ble ført inn i virksomhetsplaner og fulgt opp i praksis ute på arbeidsplassene Samarbeid i nordisk nettverk videreføres (GNA)

15 AKTUELLE TILTAK FOR PRIORITERING -Peke ut to-tre fokusområder -Finne måleparametre - forslag: reduksjon ”dødtid” 25 % - systematisk repeterende spørreundersøkelse Økt samarbeid (målpris, se på andres erfaringer) - forbedre dagens praksis - ”mulighetsrommet”, ”tidliginvolvering” -Bransjekapasitet, forutsigbarhet - kontrakts- og prosjektportal, samordne utlysinger - analysegruppe, samordne kapasitetsdata Holdninger og ledelse kompetanse

16 Mulig strategi videre arbeid Bruke 2009 til gjennomgang og holdningsarbeid Identifisere og gjennomføre strakstiltak Forbedre praksis gjennom innføring av økt samarbeid - NTP: nye kontraktsformer, funksjonskontrakter Prioritere forbedringstiltak, avklare arbeidsform, ressurser, kostnader, milepæler Gjennomgang med FIA-prosjektet for råd og tips Forslag klart til møte i policygruppe 29. juni Sees i sammenheng med tiltak etter ”kartellforlik”

17 Leverandør-/bransjemøte 20 mai Bør følges opp med regionale møter Involvering, gjennomføring, prioritering Viktig med fokus og motivasjon fra toppledelse, men må forankres og bygges opp fra den operative virksomheten

18 Aktuelle tiltak: Etikk og holdninger 1 Etablere et opplegg for systematisk måling av samarbeidsforhold og holdninger hos byggherre, rådgivere, entreprenører og leverandører (repeterende for å følge utvikling over tid) 2 Systematisere og styrke opplegget for tilbakemelding og evaluering periodevis og ved avslutning av arbeider 3 Systematisk involvering i etats- og utviklingsprosjekter, håndbøker mv som berører bransjen, omfang og form vurderes i den enkelte sak 4 Bygge opp gjensidig felles kunnskaper og holdninger gjennom å åpne og samordne opplæring og kompetanseoppbyggings- systemer 5 Styrke erfaringsoverføring gjennom å åpne og samordne erfaringsoverføringssystemer

19 Aktuelle tiltak: Forutsigbarhet og kapasitet 1 Videreutvikle og forbedre informasjon på vegveven (prosjekter, NTP, handlingsprogram, tilbudsåpninger) og gjennom informasjonsmøter sentralt og regionalt 2 Portal for prosjekter og kontrakter for veg- og jernbane videreutvikles og driftssettes i samarbeid med nordiske veg- og jernbaneetater, samordne store prosjekter mht tidsfrister 3 Gjennomgå bransjeopplegg og andre opplegg for vurdering av kapasitet med sikte på utvikling og samordning 4 Åpne vegvesenets prosesstyringssystem slik at grunnlaget for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold er kjent og danner basis for ensartet praksis 5 Langtidsplanlegging – prosjektfinansiering, NTP og handlingsprogram som forpliktende langtidsprogrammer 6 Kvalitet på budsjettoverslag og kalkyler (bedre markedsvurdering)

20 Aktuelle tiltak: Kontraktstyper og samarbeidsformer (1) 1 Gjennomgå dagens praksis på ulike områder for å avklare forbedringspunkter og uklarheter (ansvars- og risikodeling, medvirkning, konfliktpunkter, måleregler…) og iverksette strakstiltak, etablere systematiske samarbeidsmønster med bransjen 2 Systematisere og videreføre samarbeidet med bransjen i forbindelse med utvikling av retningslinjer for konkurransegrunnlag, se spesielt på avvik fra Norsk Standard og avklare begrunnelse, arbeide for en videre tilnærming 3 Ta i bruk dagens partneringbestemmelser og legge opp et program for å ta i bruk økt samarbeid gjennom partnering og målpriskontrakter. 4 Gjennomgå dagens praksis og konkurransegrunnlag for funksjonskontrakter for drift og vedlikehold (spesielt omfang, varighet, risikodeling, dokumentasjon, forenklinger, kvalitetssikring, samarbeidsopplegg)

21 Aktuelle tiltak: Kontraktstyper og samarbeidsformer (2) 5 Utrede mulighetsrommet innenfor offentlige anskaffelsesregelverk ved å se på nye gjennomføringsmodeller som utnytter og bygger kompetanse hos de involverte. Utrede og prøve ut i pilotprosjekter, samarbeide og utnytte erfaringer fra andre offentlige byggherrer 6 Miljø i kontrakter 7 3D-prosjektering, datamodell 8 Øke innovasjonsgraden gjennom bruk av FOU i kontrakter og etablering av regionale leverandørutviklingsprogrammer

22 Innspill felles opplæring – ”anleggsskole” Utarbeide etterutdanningsopplegg rettet mot byggherrer, prosjekterende og utførende, og som omhandler tema som Offentlige anskaffelser Partenes plikter og rettigheter i ulike kontraktsformer Forståelse av den samlede prosessen I tillegg til det direkte læringsutbyttet, påpekes det at det vil ligge et betydelig potensial i å bringe folk sammen til læring, erfaringsutveksling og diskusjon på tvers av de tradisjonelle skillene i næringen. Dette kan utarbeides i samarbeid med anleggsmiljøet ved NTNU, samt at det er naturlig at aktørenes interne ”skoler” bidrar

23 Innspill utredningsprosjekt Utredningsprosjekt som blant annet kunne fokusere på følgende spørsmål:  Hvordan har kapasitetsutfordringer tidligere blitt løst?  Hvor store er utfordringene rundt sosial dumping?  Hvilke er de reelle mobilitetshindringene (nasjonalt og internasjonalt)?  Hvordan er den økonomiske situasjonen i næringen?  Foregår de offentlige beslutnings- og budsjettprosessene på en rasjonell måte?  Hvordan er kompetansenivået i næringen?  Hvordan er rekrutteringssituasjonen? Vi ser for oss at det etableres et samarbeid med utvalgte utredningsmiljøer

24


Laste ned ppt "Leverandørmøte – felles bransjemøte Bransjesamarbeid Bjørn Erik Selnes 20. mai 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google