Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Integrasjoner til DIPS (Fase 1 – leveranse 20. oktober 2014) Tone Rønning Delprosjektleder, Integrasjon (når Richard Husevåg er i pappaperm) Regional EPJ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Integrasjoner til DIPS (Fase 1 – leveranse 20. oktober 2014) Tone Rønning Delprosjektleder, Integrasjon (når Richard Husevåg er i pappaperm) Regional EPJ."— Utskrift av presentasjonen:

1 Integrasjoner til DIPS (Fase 1 – leveranse 20. oktober 2014) Tone Rønning Delprosjektleder, Integrasjon (når Richard Husevåg er i pappaperm) Regional EPJ ved OUS

2 Ett døgn ved OUS 3300 pasienter behandles 360 ambulanseoppdrag 1800 pasienttransporter 2000 portøroppdrag 26 barn fødes 50 millioner kroner i budsjett 15 000 mennesker på jobb 2160 middager serveres 15 tonn sengetøy og uniformer vaskes 1 blodprøveanalyse hvert 3. sekund 7 vitenskapelige artikler Regional EPJ ved OUS

3 EPJ-prosjektets hensikt Sikre at pasientinformasjon er tilgjengelig på tvers av fag og geografi i OUS med en journal og en felles løsning for prøvesvar. Etablere en felles elektronisk pasientjournal og pasientadministrasjon for både somatikk, psykiatri, rus og avhengighet i hele OUS. Etablere like arbeidsprosesser for bruk av EPJ på tvers av OUS for bedre samarbeid internt. Etablere den nye regionale standarden for EPJ. Bedre pasientsikkerhet gjennom fokus på arbeidsprosesser, opplæring og kompetanseheving for alle yrkesgrupper og sikre systemstøtte i ny EPJ. Regional EPJ ved OUS

4 Agenda (kl 1035-1120) 1.hvilke systemer blir integrert til DIPS 2.viktige endringer for sluttbruker 3.spesielle tiltak som klinikkene bør gjøre Regional EPJ ved OUS

5 1. Vi har 53 ulike fagsystemer/register/tjenester som integreres til DIPS, og over 260 fysiske integrasjoner mellom disse og DIPS Regional EPJ ved OUS

6 1. Hvilke systemer blir integrert til DIPS (fase 1 – leveres 20. okt) Regional EPJ ved OUS Fagsystemer - Lab Unilab Swisslab Flexlab DocuLive Patologi PNA

7 Laboratoriesystemene ved OUS OUS har per i dag 5 laboratoriesystemer: –Unilab (Radiumhospitalet/Rikshospitalet/SSE) –Swisslab (Ullevål) –Flexlab (Aker) –Doculive Patologi (Rikshospitalet/Ullevål) –PNA (Rikshospitalet/Ullevål) OUS har i dag etablert integrasjon for elektronisk rekvirering av laboratorieanalyser (kun MBK, IMM, FAR) fra DIPS og elektroniske svar til DIPS og til primærhelsetjenesten (med kopi til DIPS). OUS har i dag ikke etablert integrasjon for elektronisk forsendelse av LAB henvisning fra primærhelsetjenesten. Integrasjon mellom RIS/PACS og DIPS ved OUS ved oppstart 20.10.2014

8 1. Hvilke systemer blir integrert til DIPS (fase 1 – leveres 20. okt) – forts. Regional EPJ ved OUS Fagsystemer - Radiologi Agfa RIS Sectra RIS Siemens RIS Agfa PACS Sectra PACS Siemens PACS Sectra Felles PACS

9 Radiologi: RIS/PACS systemene ved OUS OUS har per i dag tre RIS/PACS-systemer –Agfa (Radiumhospitalet) –Sectra (Rikshospitalet) –Siemens (Ullevål og Aker) OUS har i dag ikke etablert integrasjon for elektronisk forsendelse av RAD henvisning (fra DIPS eller fra primærhelsetjenesten). I påvente av innføringen av CareStream som nytt felles RIS/PACS ved OUS er det besluttet at det kun skal etableres støtte for import av status- og svarmeldinger fra RISene til DIPS og svar til primærhelsetjenesten (med kopi til DIPS). Integrasjon mellom RIS/PACS og DIPS ved OUS ved oppstart 20.10.2014

10 RIS/PACS systemene ved OUS (forts.) Det pågår en vurdering hvorvidt OUS skal benytte Prokom skjema i DIPS for utfylling og utskrift av henvisning til radiologiske undersøkelser Det vurderes også om intensiv enhetene ved Ullevål skal benytte Prokom skjema som sendes elektronisk i DIPS til Avdeling for radiologi og nukleærmedisin. Dette som en erstatning for manglende rørpostsystem. Beslutning om bruk av PROCOM skjema for disse tas i styringsgruppemøte medio april. Integrasjon mellom RIS/PACS og DIPS ved OUS ved oppstart 20.10.2014

11 1. Hvilke systemer blir integrert til DIPS (fase 1 – leveres 20. okt) – forts. Regional EPJ ved OUS Fagsystemer – Øvrige Albert Amis Aria Blodspor Choice Cytodose Endobase Metavision Medfolio Neonatal Nutshell Nyre/HLA_Lab Partus Prosang MedInsight MinJournal NetIQ (IDM) Oracle Financials SMS-løsning SpeechMagic Traumeregistet ComPacs Hippokrates Medub PPS Orkide Solan Webport Datavarehus Picsara Barnediabetesreg.

12 1. Hvilke systemer blir integrert til DIPS (fase 1 – leveres 20. okt) – forts. Regional EPJ ved OUS Norsk HelseNett Folkeregisteret Adresseregisteret Primær helsetjenesten Norsk Pasientregister (NPR) Kommunale helsetjenesten

13 1. Hvilke systemer blir integrert til DIPS (fase 1 – leveres 20. okt) – forts. Regional EPJ ved OUS Eksterne tjenester Telenor Lindorff Helfo FEST Bank

14 1. Hvilke systemer blir integrert til DIPS (fase 1 – leveres 20. okt) – forts. Regional EPJ ved OUS DIPS

15 Oppdatering av folkeregister i DIPS Automatisk nedlasting av fil med endringer siden forrige nedlasting Manuell import i DIPS Regional EPJ ved OUS

16 Oppslag av demografiske data fra regionalt (nasjonalt) folkeregister Regional EPJ ved OUS Flexlab (fra DIPS) Hippokrates Medub Unilab Swisslab Agfa RIS Sectra RIS Siemens RIS Albert Solan Orkide NeoNatal Barnediabetesreg. Prosang Amis DocuLive Patologi

17 Oppslag av demografiske data fra pasientregister i DIPS Regional EPJ ved OUS Unilab Swisslab Agfa RIS Sectra RIS Siemens RIS Albert Flexlab DocuLive Patologi Medfolio Min Journal Nyre/HLA Lab Nutshell Choice Cytodose MetaVision Partus ComPACS PNA

18 Oppslag av oppholdsinformasjon/timebok eller belegg fra DIPS Regional EPJ ved OUS Nutshell Choice Amis Min Journal Agfa RIS Medfolio

19 Uthenting av journaldokumenter (henter kun epikriser) fra DIPS Regional EPJ ved OUS Min Journal

20 Uthenting av organisasjonsenheter fra DIPS Regional EPJ ved OUS Nutshell

21 Mottak av ADT-meldinger (pasientlogistikkmeldinger) fra DIPS Regional EPJ ved OUS Unilab Swisslab Agfa RIS Sectra RIS Siemens RIS Medfolio Endobase Blodspor Aria MetaVision

22 Elektronisk rekvirering av laboratorieanalyser (kun MBK, IMM, FAR) fra DIPS *Avgrenset til de enhetene som benytter elektronisk rekvirering av laboratorieanalyser mot PasDoc pr. 17. oktober 2014 Regional EPJ ved OUS Flexlab Unilab Swisslab

23 Elektronisk formidling av fagsystemets svar/journalnotater til DIPS Regional EPJ ved OUS Flexlab Unilab Swisslab Agfa RIS Sectra RIS Siemens RIS DocuLive Patologi Partus Endobase ComPACS PNA

24 Kopi av fagsystemets eksterne svar til DIPS Regional EPJ ved OUS Flexlab Unilab Swisslab Agfa RIS Sectra RIS Siemens RIS DocuLive Patologi

25 Oppslag av laboratoriesvar i DIPS Regional EPJ ved OUS Traumeregisteret

26 Kopi av fagsystemets svar til MetaVision Regional EPJ ved OUS Unilab? Swisslab PNA

27 Verktøyintegrasjon (evt. med lenke til pasient eller undersøkelse) fra DIPS Regional EPJ ved OUS InterInfo (blodbank)Agfa PACS Sectra PACS Siemens PACS eHåndbok Laboratorie- håndbok Sectra Felles PACS MedInSight PPS Blodspor Endobase

28 Talegjenkjenning i DIPS Regional EPJ ved OUS SpeechMagic Digital diktering i DIPS DIPS PC-diktering

29 Økonomi Regional EPJ ved OUS NPR BKM Lindorff OCR

30 Brukerhåndtering Regional EPJ ved OUS Novell NetIQ (IDM)

31 Pasientpåminnelse via SMS fra DIPS Regional EPJ ved OUS DIPS Pasientpåminnelse

32 Datavarehusintegrasjon med DIPS Regional EPJ ved OUS SAS (OUS LIS/datavarehus)

33 Forskningsinformasjon eller statistikk/rapportering via datavarehus Regional EPJ ved OUS MedInSight WebPort

34 Rekvirentregister (mulige mottakere) i DIPS Eksterne Interne Regional EPJ ved OUS Adresseregisteret RESH? HPR (via IDM) Manuell registrering?

35 Elektronisk ekstern samhandling til og fra DIPS Regional EPJ ved OUS PLO Epikriser

36 Oppdatering av legemiddelinformasjon fra Statens legemiddelverk til DIPS Regional EPJ ved OUS FEST

37 Integrasjoner som utgår/erstattes eller systemer som utfases ved oppstart av DIPS Endo Echo GastRHo SPISS Obstetrix MaxManus SpeechMax (digital diktering) Ultragenda Regional EPJ ved OUS

38 Erstatning av nød-/hjelpenummer i integrerte fagsystemer Alle integrerte fagsystemer vurderes i forhold til behov for å erstatte historiske nød-/hjelpenummer med nye nummer utstedt fra DIPS for å unngå sammenblanding av ulike pasienter Regional EPJ ved OUS

39 2. Viktige endringer for sluttbruker Bruke elektronisk arbeidflyt og –samhandling, dvs. mindre behov for papir. Bruke elektronisk henvisning og evt. PROCOM skjema internt i OUS – sørge for at en rekv.lege settes på alle henvisninger Motta eksterne henvisninger via felles henvisningsmottak på OUS, og sende elektronisk svar via Lab/Rad systemer, med kopier til DIPS Bruke elektronisk overføring av PLO meldinger til kommunen (bruker fax i dag, som fører til mye telefonsamtaler for å sjekke mottak) Sørge for at alle ukvitterte svar fra Lab/Rad systemer blir signert fortløpende Regional EPJ ved OUS

40 3. Spesielle tiltak som klinikkene bør gjøre Sende elektronisk der det er mulig (ikke papirkopier), for å –sikre kvalitet og trygghet i pasientbehandlingen –sikre pasientopplevd kvalitet og trygghet –sikre tidsbesparende og forenklede arbeidsprosesser –sikre bedre planlegging og rapportering –sikre bedre oppfølging av myndighets-/eierkrav –sikre OUS effekt av stordriftsfordeler hos Sykehuspartner Sørge for korrekte mottakere av elektroniske henvisninger (påfør rekv. lege, slik at det ikke faller i felleskasse) Sørge for at alle ukvitterte svar blir signert (kontinuerlig opprydning) Sørge for å benytte Adresseregisteret for både elektroniske adresser og fysiske papiradresser: få eksterne henvisninger fra sentralt henvisningsmottak i OUS, og bruk utsending av epikriser fra DIPS Regional EPJ ved OUS

41 3. Gevinster for sluttbrukere, klinikkene og OUS Tid spart –Mindre dobbeltføringer og mindre bruk av papir –Mer elektroniske prosesser  Innføre elektronisk henvisning internt i OUS  Elektronisk overføring av PLO meldinger til kommunen –Innhenting av korrekt informasjon –Bedre utnyttelse av kapasitet - bruker mer av tiden sin på å utføre sin kompetanse Økt kvalitet –Elektronisk arbeidsflyt medfører mer forutsigbare prosesser –Økt kvalitet på dokumentasjon og rapportering Bedre økonomi Regional EPJ ved OUS

42 Vedlegg Regional EPJ ved OUS

43 Presentasjon av statusmeldinger fra RIS i DIPS Det vil sendes statusmelding fra RIS når: –En henvisning registreres i RIS (status «Registrert») –En henvisning avvises (status «Henvisning avvist») –En undersøkelse timesettes (status «Planlagt») –En undersøkelse markeres som startet (status «Pågår») –En undersøkelse markeres som ferdig (status «Utført») –En undersøkelse slettes/avbestilles (status «Kansellert») Integrasjon mellom RIS/PACS og DIPS ved OUS ved oppstart 20.10.2014

44 Presentasjon av statusmeldinger fra RIS i DIPS (forts.) Menypunktet Vis | Radiologiundersøkelser (eller ikonet ) åpner følgende skjermbilde: Eksempelet over viser en undersøkelse som er utført men enda ikke beskrevet og signert av radiolog Integrasjon mellom RIS/PACS og DIPS ved OUS ved oppstart 20.10.2014

45 Presentasjon av svarrapporter fra RIS i DIPS Det vil sendes svarrapport fra RIS når: –Det foreligger en foreløpig beskrivelse –Det foreligger en endelig beskrivelse –Det foreligger en foreløpig tilleggsbeskrivelse –Det foreligger en endelig tilleggsbeskrivelse Integrasjon mellom RIS/PACS og DIPS ved OUS ved oppstart 20.10.2014

46 Presentasjon av svarrapporter fra RIS i DIPS (forts.) Skjermbildet under viser en utført undersøkelse som er beskrevet og signert av radiolog. Ved å dobbeltklikke på undersøkelsen åpnes tilhørende svarrapport Integrasjon mellom RIS/PACS og DIPS ved OUS ved oppstart 20.10.2014

47 Presentasjon av svarrapporter fra RIS i DIPS (forts.) Radiologisvarene vil også kunne vises direkte i «dokumentvinduene» Utforsker og Alle journaldokumenter Integrasjon mellom RIS/PACS og DIPS ved OUS ved oppstart 20.10.2014

48 Kvittering av radiologisvar i DIPS Når det foreligger en endelig rapport eller en endelig tilleggsrapport vil det opprettes en kvitteringsoppgave knyttet til radiologibeskrivelsen 1.Er pasienten innlagt styres kvitteringsoppgaven til felles arbeidsgruppe der pasienten befinner seg 2.Hvis pasienten ikke er innlagt styres kvitteringsoppgaven til utskrivende lege - dersom undersøkelsen var utført i tilknytning til en tidligere innleggelse. 3.Hvis ikke styres kvitteringsoppgaven til rekvirerende lege. Integrasjon mellom RIS/PACS og DIPS ved OUS ved oppstart 20.10.2014

49 Kvittering av radiologisvar i DIPS Legen finner kvitteringsoppgaven i skjermbildet «Mine arbeidsoppgaver» enten i felles arbeidsgruppe eller i privat arbeidsgruppe. Det vil vises et ikon på sengepostlisten når det foreligger en eller flere ukvitterte radiologisvar. Det vises også ikon i dokumentvinduer og i skjermbildet «Radiologiundersøkelser» Integrasjon mellom RIS/PACS og DIPS ved OUS ved oppstart 20.10.2014

50 Visning av bilder i PACS Brukeren kan i DIPS klikke seg over til bildene for den enkelte undersøkelse enten fra skjermbildet «Radiologiundersøkelser» eller direkte fra svarrapporten. Integrasjon mellom RIS/PACS og DIPS ved OUS ved oppstart 20.10.2014

51 Visning av bilder i PACS (forts.) Bildene vil kunne vises uavhengig av hvor i OUS undersøkelsen er gjennomført. Brukeren vil i PACS ha tilgang til full historikk på pasientnivå, men avgrenset til historikken i det PACS som åpnes Integrasjon mellom RIS/PACS og DIPS ved OUS ved oppstart 20.10.2014

52 Visning av bilder i PACS (forts.) Brukeren vil også kunne åpne «Felles Klinisk bildelager» fra «Verktøy» menyen i DIPS der full historikk på pasienten fra alle tre PACS er tilgjengelig – innen siste år. Integrasjon mellom RIS/PACS og DIPS ved OUS ved oppstart 20.10.2014


Laste ned ppt "Integrasjoner til DIPS (Fase 1 – leveranse 20. oktober 2014) Tone Rønning Delprosjektleder, Integrasjon (når Richard Husevåg er i pappaperm) Regional EPJ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google