Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forum for natur og friluftsliv i Vestby FNF Vestby Et handlekraftig lokallag i vekst FNF Vestby - Et lokalt alibi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forum for natur og friluftsliv i Vestby FNF Vestby Et handlekraftig lokallag i vekst FNF Vestby - Et lokalt alibi."— Utskrift av presentasjonen:

1 forum for natur og friluftsliv i Vestby FNF Vestby Et handlekraftig lokallag i vekst FNF Vestby - Et lokalt alibi

2 forum for natur og friluftsliv i Vestby Hvorfor starte et lokallag? Utvikling i stedet for avgrensning Støttespiller og korrektiv til lokale myndigheter Større bredde gir større tyngde Lokal forankring av FNF Akershus og Bærekraftige Follo

3 forum for natur og friluftsliv i Vestby Bærekraftige Follo Enebakk privatperson Frogn privatpersoner Nesodden privatpersoner Oppegård Naturvernforbundet og Historielaget Ski LA21 forumet Vestby FNF Vestby Ås Naturvernforbundet

4 forum for natur og friluftsliv i Vestby Hvordan starte? En god sak er en god start Markagrenser og Follomarka Alle Follokommunene har satt markagrenser på sakskartet ved en samtidig rullering av kommuneplanene Ødemørk – kommunal eiendom til besvær Hindre salg Begrense hogst Flerbruksplan Skjøtselsplan

5 forum for natur og friluftsliv i Vestby Bærekraftige Follo foreslår opprettelse av Follomarka Dette vil: sikre kommunenes viktigste friluftsområder i et 100 års perspektiv sikre stedsidentitet og gode oppvekstmiljøer gi nærhet til marka for alle og tilgjengelighet for unge og gamle gi forutsigbarhet for planlegging i kommunen

6 forum for natur og friluftsliv i Vestby Forslaget omfatter : Svartskog (Oppegård og Ås) Gjersjøen og Kantoråsen (Oppegård) Nøstvedtmarka (Ås og Ski) Nesoddmarka (Nesodden) Nordre Frogn (Frogn) Seierstenmarka (Frogn) Frogn Kirke (Frogn) Søndre Frogn (Frogn) Breivoll (Ås) Nordbymarka (Ås) Årungen – Åsmåsan (Ås) Vardåsen (Ås) Eldor (Ås) Tirud – Kroer – Glenne (Ås) Holstadmarka (Ås) Erikstadmarka (Vestby) Knalstadmarka (Vestby) Vestbymarka (Vestby) Gardermarka (Vestby) Tomarka (Vestby) Mossemarka (Vestby) Sonsmarka (Vestby)

7 forum for natur og friluftsliv i Vestby Vestby kommune: Erikstadmarka Knalstadmarka Vestbymarka Gardermarka Tomarka Mossemarka Sonsmarka

8 forum for natur og friluftsliv i Vestby Hvem bør delta? Start med organisasjoner som er engasjert: Vestby Jeger- og Fiskerforening Naturvernforbundet i Vestby 1. Son Sjøspeidere Inviter deretter til etableringsmøte: Soon og Omegns Velforening Son Idrettsforening Son Slalomklubb Barneidretten i Son

9 forum for natur og friluftsliv i Vestby

10 Forpliktende vedtektervedtekter § 2. Formål. FNF Vestby skal arbeide for at frivillige lag og virksomheter, næringslivet, offentlige myndigheter og den enkelte innbygger i Vestby alle tar sin del av ansvaret for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi vil arbeide for at Vestby-samfunnet ikke eksporterer sine problemer til andres miljøomgivelser eller inn i framtida. Vi vil samtidig arbeide for å integrere miljøutvikling med den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling for å forbedre helse og livskvalitet for våre innbyggere. FNF Vestby skal ta initiativ til dialog og forpliktende samarbeid mellom de forskjellige deltakerne i samfunnslivet i Vestby. Arbeidet skal sikte mot å oppnå enighet mellom partene om gjennomføring av en handlingsplan for å redusere Vestby-samfunnets belastning på miljøet lokalt og globalt. Handlingsplanen skal utarbeides etter retningslinjene for Lokal Agenda 21, den skal være en lokal handlingsplan som bidrar til en bærekraftig utvikling i det 21. århundre. Handlingsplanen skal rulleres hvert år.

11 forum for natur og friluftsliv i Vestby Engasjerende fellesprosjekter Naturvernforbundet Ødemørk Markagrenser Son Idrettsforening Skiløyper Turstier Tirsdagsløp Son Slalomklubb Lysløype Snøskuter Barneidretten i Son Hinderløype 100 meters skog

12 forum for natur og friluftsliv i Vestby Flerbruksplan Ødemørk FNF ønsker en flerbruksplan for Ødemørk Engasjert student ved UMB med masteroppgave Baseres på Oslo flerbruksplan for marka Beskrive og kartlegge biotoper og eventyrskoger Beskrive friluftskvaliteter og vekte dem i skala fra 1-5 Beskrive og kartlegge kulturminner og kulturlandskap Samordne flerbruksplan med hogstplan Beskrive hogstformer og omfang samt ungskogpleie Beskrive stier og løyper og inkludere disse i kartet

13 forum for natur og friluftsliv i Vestby OMRÅDEBESKRIVELSE MED FORSLAG TIL TILTAK Nedenfor gis en områdebeskrivelse med forslag til forbedringstiltak jfr. hovedmålsetting. (Kart 2) Under registrering er området delt i felt etter topografi og vegetasjonsbilde. I denne rapporten er det tunet, felt 1 og felt 2 som er behandlet. (Fig. 7.) Fig. 7. Kartet viser soneinndelingen i rapporten.

14 forum for natur og friluftsliv i Vestby Profil 3: Utsyn mot Ødemørktunet og felt 1. Dagens situasjon: Framtidig situasjon:

15 forum for natur og friluftsliv i Vestby FELT 1 STØRRELSE:Ca. 1,5 mål TILTAK:Skogbrynet i øst tynnes. Spre så friskt gress høstet fra en nærliggende eng. Spre friskt gress igjen i slutten av september. Godt artsmangfold kan ta tiår. ÅRLIG SKJØTSEL:Slått 2 ganger i året. Rotskudd ryddes manuelt. Arealet skjøttes manuelt (rydding/tynning) for å bevare det åpne preget. FELT 2 STØRRELSE:Ca. 4 mål. TILTAK:Rogn tynnes på knausen og langs Kongeveien. Osp fjernes ved ringbarking. Noe hassel fjernes. All gran øst for Kongeveien avvirkes. ÅRLIG SKJØTSEL: På lang sikt kan arealet sørøstover mot Østjordet langs veien søkes åpnet. Ved avvirkning av gran plantes ikke nye. Feltet skjøttes manuelt. Rotskudd fjernes manuelt, men enkelte lauvtrær kan vokse opp

16 forum for natur og friluftsliv i Vestby Samarbeidsprosjekter Ødemørk – flerbruksplan og drift Naturvernforbundet Vestby Næringsselskap VJFF Lysløype Son Slalomklubb og SIF Turløyper Velforeninger og skogeiere/grunneiere Skiløyper VSLU, Vestby kommune og skogeiere/grunneiere Ridestier Vestby Hesteklubb, Vestby kommune, skogeiere og grunneiere

17 forum for natur og friluftsliv i Vestby Gjennomført i 20052005 Ødemørk Ryddet tunet Skjøtselsplan (2004) Slåtteeng Beite Turstier og skiløyper Markadag og SoppdagMarkadag Soppdag Skogplanting Snøskuter Kjøp og drift snøskuter Lysløype Bygget helårs lysløypelysløype Dugnad 1.200 timer Finansiering 250.000 Ridesti 24km - 400 hester Planlagt og kartfestet Forhandlet grunneiere Finansiering 750.000

18 forum for natur og friluftsliv i Vestby Planer for 2006/2007 Ødemørk Flerbruksplan Ny dam (FNF Akershus) Natursti Inngangsportal Helårs bålplasser Lysløype Omlegging 400m Ny trase 500m Utbedring 600m Markagrenser Folkemøter Informasjon politikere Dialog kommuneplanlegger Ridesti Prosjektledelse Friluftsliv Tidtakingssystem Løypepreparing Turkart

19 forum for natur og friluftsliv i Vestby Status Høringsinstans i kommunale saker Tett og godt samarbeid med kultursjefen God dialog med Fylkesmannen Etter hvert god dialog med skogeiere God kontakt med politikerne God dekning i lokalpresse Gjennomført flere ”større” prosjekter

20 forum for natur og friluftsliv i Vestby Det nytter! nils@nils.no


Laste ned ppt "Forum for natur og friluftsliv i Vestby FNF Vestby Et handlekraftig lokallag i vekst FNF Vestby - Et lokalt alibi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google